Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 119

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Corporaal
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Monitoring van effecten van evenwichtsbemesting op de grondwaterkwaliteit van het Natura 2000-gebied Boetelerveld [Boek]
Kuiters, A.T. \ Corporaal, A. \ Weijters, M.J. \ Bobbink, R. \ 2016
In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden in en rondom het Natura 2000-gebied Boetelerveld maatregelen genomen om de effecten van een overmaat aan stikstof te mitigeren. Daarnaast vinden brongerichte maatregelen plaats. Een van de m ...
help
Juncus dudleyi Wiegand, een nieuwe rus uit Amerika, en Juncus x sallandiae Corporaal & Schaminée hybr. nov., zijn hybride met J. tenuis Willd \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Corporaal, A. \ Schaminée, J.H.J \ 2015
In Nederland is in 2009 voor het eerst de Noord-Amerikaanse rus Junicus dudleyi Wiegand aangetroffen. De soort groeide met tientallen exemplaren in een recent afgegraven waterbergingsgebied ten zuidwesten van Nieuwleusen (Overijssel) op een vochtige ...
help
Naar effectief gebiedsgericht agrarisch natuurbeheer in Noord-Brabant : handreiking voor collectieven in het kader van de stelstelherziening ANLb2016 [Boek]
Schotman, A.G.M. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Poelmans, W.J.C. \ Corporaal, A. \ 2014
Voor Noord-Brabant zijn zes leefgebieden onderscheiden waarvoor de agrarische collectieven een beheerplan kunnen maken voor behoud van 51 internationale en 50 provinciale doelsoorten door middel van agrarisch natuurbeheer. Per leefgebied zijn selecti ...
help
Biodiversiteit van graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Delft, S.P.J. van \ Huiskes, H.P.J. \ Sival, F.P. \ Corporaal, A.C. \ Ozinga, W.A. \ 2014
In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvr ...
help
Meer ambitie gevraagd : Overijsselse Vecht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Willems, D. \ Corporaal, A. \ 2013
De grensoverschrijdende Vecht heeft klasse. In potentie althans. Momenteel ligt ze er geknot bij: gestuwd en rechtgetrokken - een verstoord, kwetsbaar watersysteem. Hulp is onderweg: het breedgedragen programma Ruimte voor de Vecht beoogt meer veilig ...
help
Toepassing van stenoeciteit voor ruimtelijke beleidsvraagstukken, een advies aan EZ [Boek]
Corporaal, A. \ Hennekens, S. \ Moning, A. \ 2013
Door Alterra is vrij recent het criterium stenoeciteit ontwikkeld (Corporaal, et al, 2011), waarbij de ecologische waarde op een schaalloze manier uitgedrukt is in één getal onder de 100. Het is een eenvoudige graadmeter waarmee je ook correlaties me ...
help
Graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes [Boek]
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Delft, S.P.J van \ Huiskes, H.P.J. \ Sival, F.P. \ Corporaal, A.C. \ Ozinga, W.A. \ 2013
In de binnendijkse zeekleigebieden heeft de mens de strijd met de natuur gewonnen. Hoge dijken beschermen vruchtbare landbouwgebieden tegen de zee. De natuur in de polders verandert, omdat met het zeewater ook het zout en de dynamiek is verdwenen. Bi ...
help
Natuur in de uitverkoop? : beschouwingen over ecologie en economie [Boek]
Arts, G. \ Boer, R. de \ Corporaal, A. \ Groenendael, J. van \ Heide, M. van der \ Heiden, M. van der \ Janssen, J. \ Kalisvaart, M. \ Medema, A. \ Nevenzeel, E. \ Schaminee, J. \ Slim, P. \ Stip, A. \ Stortelder, A. \ Wolters, J.W. \ cop. 2013
Natuur in de uitverkoop?' biedt een kritische beschouwing over de verbondenheid van natuur en economie. Het boek maakt duidelijk dat deze verbondenheid niet vrijblijvend is, maar noodzakelijk, en zo ook de samenwerking tussen ecologen en economen. Hi ...
help
Vossenstaartgraslanden in Salland door de eeuwen heen \ Geboeid door het verleden : beschouwingen over historische ecologie [Hoofdstuk uit boek]
Schilt, A. \ Corporaal, A. \ 2012
In deze bijdrage staat het benedenstroomse gebied van IJssel, Overijsselsche Vecht en Zwarte Water centraal. In dit deel van Salland treffen we de befaamde hooilanden met Wilde kievitsbloemen (Fritillaria meleagris) aan, die plantensociologisch deel ...
help
Naar een robuustere EHS : is inbedding in een integrale gebiedsontwikkeling de oplossing? [Boek]
Bugter, R. \ Kamphorst, D. \ Corporaal, A. \ Kater, E. \ Rooij, S. van \ 2012
In drie studiegebieden werd onderzocht in welke mate inbedding van EHS realisatie in een integrale gebiedsontwikkeling het halen van de originele EHS doelen mogelijk maakt, van welke voorwaarden succes afhangt en of deze manier van realisatie leidt t ...
help
Stenoeciteit van de Nederlandse flora : een nieuwe parameter op grond van ecologische amplitudo's van de Nederlandse plantensoorten en toepassingsmogelijkheden [Boek]
Corporaal, A. \ Denters, T. \ Dobben, H.F. van \ Hennekens, S.M. \ Klimkowska, A. \ Ozinga, W.A. \ Schaminée, J.H.J. \ Schrijver, R.A.M. \ 2011
Er is een dBase gemaakt waarin op basis van expertkennis voor ruim 1750 Nederlandse plantensoorten ieder afzonderlijk op grond van de amplitudo’s van zeven milieuvariabelen (trofie, zuurgraad, zoutgehalte, vocht, bodemtextuur en bodemdynamiek en dagl ...
help
Het verbond van Kievitsbloemen en hommels \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Grutters, B. \ Corporaal, A. \ Schaminée, J. \ 2011
Het hier gepresenteerde artikel is een verkorte weergave van een hoofdstuk over de waarde van halfnatuurlijke plantengemeenschappen voor de Nederlandse biodiversiteit, afkomstig uit het boek 'Gewapende vrede - beschouwingen over plant-dierrelaties in ...
help
Kosteneffectieve natuur in landbouwgebieden : methode om effecten van maatregelen voor de verhoging van biodiversiteit in landbouwgebieden te bepalen, een test in Noordoost-Twente en West-Zeeuws-Vlaanderen [Boek]
Schrijver, R.A.M. \ Corporaal, A. \ Ozinga, W.A. \ Rudrum, D. \ 2010
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hanteert een set van zes graadmeters om de kwaliteit van de natuur in Nederland te monitoren. De graadmeter voor de kwaliteit van het landelijke gebied is echter nog niet operationeel. Het doel van deze studi ...
help
Beheer en herstel van kievitsbloemlanden : verslag veldwerkplaats, Rivierenlandschap Rouveen, 19 april 2010 [Brochure]
Corporaal, A. \ 2010
Over kievitsbloemlanden zijn er veel vragen. Welke (a)biotische omstandigheden zijn gunstig en hoe groot is de bandbreedte? Hoe zit het met de hydrologie? Is er een combinatie mogelijk van kievitsbloemen en weidevogels? Hoe kom je van dertig exemplar ...
help
Infoblad beheer en herstel van kievitsbloemlanden : rivierenlandschap 2010 [Brochure]
Corporaal, A. \ 2010
Informatieblad over beheer en herstel van Kievitsbloemlanden. Voor het beheer van kievitsbloemlanden moet naar het hele systeem worden gekeken.
help
Toekomst van de Vecht als een halfnatuurlijke laaglandrivier : bouwstenen bij de grensoverschrijdende Vechtvisie 2009 [Boek]
Wolfert, H. \ Corporaal, A. \ Maas, G. \ Maas, K. \ Makaske, B. \ Termes, P. \ 2009
Dit boekje wil bouwstenen aanreiken voor het proces dat herstel van de Vecht naar een halfnatuurlijke laaglandrivier beoogt. In combinatie vormen deze bouwstenen een samenhangend beeld van de Vecht, dat op lange termijn (over enkele decennia) gereali ...
help
Ontpolderen van Groote Buitenlanden [Boek]
Corporaal, A. \ 2009
Natuurmonumenten stelt de vraag of ontpolderen van de Groote Buitenlanden (een 19 ha grote zomerpolder, die na 1960 niet meer geïnundeerd is) ecologisch gezien de juiste weg is om kievitsbloemgraslanden te ontwikkelen. Dit adviesrapport geeft informa ...
help
De halfnatuurlijke Vecht: nieuw perspectief voor landbouw en natuur [Boek]
Corporaal, A. \ Schrijver, R.A.M. \ Maas, G.J. \ 2009
In opdracht van LNV heeft Alterra een paar belangrijke onderzoeken uitgevoerd die goed inzicht geven hoe economische, ecologische en maatschappelijke partners in de toekomst naar nieuwe vormen van samenwerking kunnen streven. Terwijl de overheid priv ...
help
Positieve relatie met EHS : 'Biolandbouw en Ecologische Hoofdstructuur bijten elkaar niet' \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Corporaal, A. \ Stortelder, A. \ 2009
Allerlei particulieren en overheidsinspanningen in binnen- en buitenland hebben geleid tot het behoud van een netwerk aan gebieden waarbinnen vooral natuurkwaliteit centraal staat. Dit netwerk heet de EHS, de ecologische hoofdstructuur. De biologisch ...
help
Verslag monitoring van drie natuurgerichte bedrijven op Twickel in 2008 [Boek]
Corporaal, A. \ Akker, P. van den \ Damsté, P.J. \ Kuit, G. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Smolders, G. \ Verkaik, J. \ 2009
In 2008 zijn drie landbouwbedrijven op landgoed Twickel begonnen met de omschakeling naar een natuurgericht bedrijf volgens het concept "Boeren voor natuur". Het zijn de Erven Loninkwoner, De Bunte en Bokdam. Vraaggesprekken zijn gehouden met burgers ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.