help
Update KRW meetnet en monitoring chemische stoffen HHNK 2020 [Boek]
Dam, S. van \ 2020
Het doel van deze update is om de meetnetten en monitoring voor de chemische stoffen te actualiseren zodat deze blijven voldoen aan de wensen en eisen vanuit wet- en regelgeving en de eigen organisatie HHNK. Hierbij zijn de eisen vanuit de Europese K ...
help
Analyse stikstofbronmaatregelen : analyse op verzoek van het kabinet van zestien maatregelen om de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak in Nederland te beperken [Boek]
Born, Gert Jan van den \ Couvreur, Lars \ Dam, Jan van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hoen, Maarten ’t \ Koelemeijer, Robert \ Schijndel, Marian van \ Vink, Martijn \ Zanden, Emma van der \ Backes, Chris \ Hinsberg, Arjen van \ 2020
help
Special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Reichgelt, A. \ Duinhoven, G. van \ Al, E. \ Borkent, I. \ Bosch, J. \ Dam, C. van \ Gerrits, G. \ Haan, B. de \ Naaijen, C. \ Horst, J. van der \ Schmidt, P. \ Ottburg, F. \ Wijk, M. van \ 2020
help
Bioraffinage Innovatie Cluster Regio Gelderland (BIC-Gelderland) : valorisatie lignocellulose-rijke biomassa : fase 1: Technische haalbaarheidsstudie [Boek]
Ankone, Bouke \ Jacobs, Anneleen \ Brinkmann, Arjen \ Adriaanse, Michiel \ Bousios, Spyros \ Hooimeijer, Arie \ Jolink, Raymond \ Kooij, Aldert van der \ Koene, Joep \ Boer, Louis de \ Dijk, Lex van \ Budding, Arjan \ Beekhuis, Harm \ Harmsen, Paulien \ Dam, Jan van \ Annevelink, Bert \ Keijsers, Edwin \ Ree, René van \ 2020
Het doel van deze technische haalbaarheidsstudie is de ontwikkeling van duurzame valorisatie ketens voor lignocellulose rijke biomassastromen op basis van geselecteerde veelbelovende business cases. Daartoe is onderzocht in hoeverre regionaal beschik ...
help
Lerende evaluatie van het Natuurpact 2020 : gezamenlijk de puzzel leggen voor natuur, economie en maatschappij : tweede rapportage [Boek]
Folkert, Rob \ Bouwma, Irene \ Kuindersma, Wiebren \ Hoek, Dirk-Jan van der \ Gerritsen, Alwin \ Kunseler, Eva \ Buijs, Arjen \ Broekhoen, Saskia van \ Knegt, Bart de \ Aalbers, Carmen \ Kamphorst, Dana \ Doren, Didi van \ Klaassen, Pim \ Wit-de Vries, Esther de \ Roelofsen, Hans \ Agricola, Herman \ Os, Jaap van \ Frissel, Joep \ Donders, Josine \ Verwoerd, Lisa \ Giesen, Paul \ Sanders, Marlies \ Goossen, Martin \ Nuesink, Nienke \ Arnouts, Rikke \ Boer, Tineke de \ Dam, Rosalie van \ 2020
help
Effecten ontwerp Klimaatakkoord [Boek]
Hekkenberg, Michiel \ Koelemeijer, Robert \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Hilbers, Hans \ Hoogervorst, Nico \ Koutstaal, Paul \ Ros, Jan \ Notenboom, Jos \ Vrijburg, Hendrik \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Geilenkirchen, Gerben \ Hinsberg, Arjen van \ Hout, Marit van \ Kruitwagen, Sonja \ Matthijsen, Jan \ Nijland, Hans \ Meerkerk, Jordy van \ Muilwijk, Hanneke \ Ozdemir, Ozge \ Polen, Steven van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Traa, Michel \ Westhoek, Henk \ Weterings, Anet \ Dril, Ton van \ Menkveld, Marijke \ Smekens, Koen \ Stralen, Joost van \ Tigchelaar, Casper \ Wetzels, Wouter \ 2019
help
Monitoring herstel verzuringen klimaatverandering vennen 1978-2018 : temperatuur, hydrologie, chemie, kiezelwieren = [Monitoring recovery of acidification and effects of climate change in shallow soft water lakes in The Netherlands: Temperature, hydrology, chemistry, diatoms] [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A \ 2019
Van 1978 tot en met 2018 zijn in elf vennen regelmatig waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht, om de effecten van verminderde verzurende depositie te kunnen volgen. De gegevens zijn verwerkt, samen met ...
help
Zorg voor landschap : naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid : signalenrapport [Boek]
Dam, Frank van \ Pols, Leo \ Elzenga, Hans \ Vink, Martijn \ Broek, Lia van den \ Breedijk, Marnix \ 2019
help
Approaches to creating trust in sustainability of bioenergy through effective governance [Boek]
Stupak, I. \ Tattersall Smith, C. \ Clarke, N. \ Al-Seadi, T. \ Beniušienė, L. \ Scott Bentsen, N. \ Cheung, Q. \ Dale, V. \ Dam, J. van \ Diaz-Chavez, R. \ Fritsche, U. \ Futter, M. \ Gan, J. \ Hakala, K. \ Horschig, T. \ Junginger, M. \ Kitigawa, Y. \ Kittler, B. \ Kline, K. \ Lalonde, C. \ Larsen, S. \ Lazdina, D. \ Mai-Moulin, T.P.T. \ Mansoor, M. \ Mupondwa, E. \ Nair, S. \ Newlands, N. \ Nichiforel, L. \ Palviainen, M. \ Standurf, J. \ Schaubach, K. \ Arilexiz Perez Sierra, J. \ Tilvikiene, V. \ Titus, B. \ Thrän, D. \ Ugarte, S. \ Ukonmaanaho, L. \ Varnagirytė-Kabašinskienė, I. \ Wellisch, M. \ 2019
Summary of findings under Objective 2 of the IEA Bioenergy inter-Task project “Measuring, governing and gaining support for sustainable bioenergy supply chains”
help
Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd : tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst [Boek]
Tiktak, Aaldrik \ Bleeker, Albert \ Boezeman, Daan \ Dam, Jan van \ Eerdt, Martha van \ Franken, Ron \ Kruitwagen, Sonja \ Uyl, Roos den \ Boon, Polly \ Gerritsen-Ebbe, Rianda \ Leendertse, Peter \ Spoorenberg, Piet \ Stokkers, Rob \ Thijssen, Martijn \ Verschoor, Anja \ Verstand, Daan \ 2019
help
Veenweidegebieden in transitie : themanummer klimaatopgave, energietransitie en landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Born, G.J. van den \ Hinsberg, A van \ Dam, F. van \ 2019
Voor het veenweidegebied liggen er de nodige opgaven en uitdagingen, zoals het beperken van bodemdaling, klimaatmitigatie en -adaptatie, aandacht voor de achteruitgang in biodiversiteit en de druk door verstedelijking. Dit levert nieuwe dilemma’s op, ...
help
Minimale verdamping bij de broei van tulpen : fase III: kiepgevoeligheid, cultivars en ventilatieregime [Boek]
Wildschut, Jeroen \ Dam, Martin van \ 2019
Het energieverbruik voor waterbroei van tulpen in een modern meerlagenteeltsysteem wordt vooral bepaald door de verdamping. Maar bij te weinig verdamping (bij een RV > 95%) ontstaat blad- en stengelkiep. Eerder onderzoek van Wageningen University & R ...
help
Wat we niet willen weten en ons toch moeten herinneren: toekomstperspectieven voor de Muur van Mussert in Lunteren [Boek]
During, Roel \ Dam, Rosalie van \ 2019
In Lunteren is eind jaren 30 door de Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.) een complex ingericht voor partijbijeenkomsten. Onderdeel van het complex is een muur waar Anton Mussert, leider van de N.S.B. de leden kon toespreken. Door de rol van de ...
help
Catalogus biobased bouwmaterialen 2019 : het groene en circulaire bouwen [Boek] - Derde herziene druk
Dam, Jan van \ Oever, Martien van den \ 2019
Deze catalogus is opgesteld op basis van de eerdere versie in 2012, met een update van trends en beschikbare bioproducten en leveranciers. De catalogus is een brondocument voor hernieuwbare bouwmaterialen en duurzame bouwmethoden, waarmee de bouwsect ...
help
Proficiency test for deoxynivalenol (DON), acetyl-DONs and DON-3G in cereals : EURL-PT_MP01 (2018) [Boek]
Pereboom, D.P.K.H. \ Dam, R.C.J. \ Rijk, T.C. van \ Nijs, M. de \ Mol, J.G.J. \ 2019
help
Burgers voor natuur : hoe burgers bijdragen aan een transitie naar een natuurinclusieve samenleving [Boek]
Buijs, Arjen \ Mattijssen, Thomas \ Smits, Marie-José \ Dam, Rosalie van \ 2019
Doel van dit paper is om inzicht te verkrijgen in de diversiteit aan routes waarlangs burgerbetrokkenheid kan bijdragen aan een natuurinclusieve samenleving. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre actie vanuit burgers en de hierbij behorende re ...
help
Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland : rapportage fase 1: ontwikkeling van uniforme werkwijze voor analyse van droogte en tussentijdse bevindingen [Boek] - Definitief
Eertwegh, Gé van den \ Bartholomeus, Ruud \ Louw, Perry de \ Witte, Flip \ Dam, Jos van \ Deijl, Dion van \ Hoefsloot, Peter \ Clevers, Sharon \ Hendriks, Dimmie \ Huijgevoort, Marjolein van \ Hunink, Joachim \ Mulder, Niels \ Pouwels, Janneke \ Wit, Janine de \ 2019
De zomer van 2018 was bijzonder droog. Op de hogere zandgronden van Nederland ontstonden er daardoor problemen met de watervoorziening voor landbouw en natuur. Dit rapport beschrijft de resultaten van Fase 1 (van 3) van een project naar de gevolgen v ...
help
Een nieuwe toekomst voor Fliegerhorst Deelen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bokdam, J. \ Dam, D. van \ Breman, G. \ Visser, N. \ Krul, L. \ 2018
Het zuidoostelijke deel van Het Nationale Park De Hoge Veluwe maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van het militaire vliegveld Fliegerhorst Deelen. Zeventig jaar later gloort er een nieuwe toekomst voor de overblijfselen. De ongemakkelijke ...
help
Meer ruimte voor natuur \ Ruimte en wonen [Artikel]
Dam, F. van \ 2018
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft tot doel om de voortdurende afname van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren hiervan. De nog resterende 46.000 hectare vormen een lastige opgave, ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.