help
Verzuring van loofbossen op droge zandgronden en herstelmogelijkheden door steenmeeltoediening [Boek]
Vires, Wim de \ Weijters, Maaike \ Jong, Anjo de \ Delft, Bas van \ Bloem, Jaap \ Burg, Arnold van den \ Duinen, Gert-Jan van \ Verbaarschot, Evi \ Bobbink, Roland \ 2019
help
Analyse verdroging zeven TOP-gebieden in de provincie Utrecht [Boek]
Delft, Bas van \ Knotters, Martin \ Teuling, Kees \ 2019
Voor zeven TOP-gebieden in de provincie Utrecht is geanalyseerd in hoeverre deze voldoen aan de abiotische randvoorwaarden ten aanzien van grondwaterstand en grondwaterkwaliteit. Deze zogeheten doelrealisatie is vergeleken met die van 2013. Uit de an ...
help
Doet extreme droogte stikstofbom in droge heide barsten? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bobbink, R. \ Loeb, R. \ Bijlsma, R.-J. \ Delft, B. van \ 2019
In oude heide is veel koolstof en stikstof vastgelegd in de organische bodemlagen. Zelfs sterk verhoogde stikstoftoevoer doet het heidesysteem nauwelijks lekken: er spoelt ook dan vrijwel geen nitraat of ammonium uit naar dieper grondwater. Echter, e ...
help
Surveillance Amerikaanse stierkikker 2018 [Boek]
Delft, J. van \ Lambrikx, N. \ Creemers, R. \ 2018
De doelstelling van dit project is het Early Warning System, dat in Noord-Brabant is opgezet binnen het INVEXO-project, te continueren. Hiermee kan tijdig worden gesignaleerd of de Amerikaanse stierkikker zich vanuit Vlaanderen probeert te vestigen i ...
help
Molecular toolkit and guidelines for the management of genetic pollution [Boek]
Wielstra, B. \ Arntzen, J.W. \ Butlin, R.K. \ Delft, J.J.C.W. van \ Vrieling, K. \ Shaffer, H.B. \ 2018
Genomics plays a crucial role in biological invasion studies. Genetic screening is a key component of management actions concerning invasive hybridizers. We present a molecular toolkit that offers an efficient way to obtain genetic data. With the ide ...
help
Reputatieonderzoek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier [Boek]
Delft, D. van \ Geest, J. van \ [ca. 2018]
Reputatieonderzoek onder inwoners, stakeholders en medewerkers.
help
LESA verlengde nevengeul Junne [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Maas, G.J. \ 2018
In blijvend gestuwde systemen kan de aanleg stuw-passerende-nevengeulen een goed alternatief zijn voor beek- en rivierherstel. Het programma 'Ruimte voor de Vecht' voorziet in een verlenging van de bestaande nevengeul Junne volgens het principe 'Bouw ...
help
Geomorfologische analyse van de Raamvallei [Boek]
Maas, Gilbert \ Delft, Bas van \ Mol, Gerben \ 2018
In de Raamvallei wordt het beekdal opnieuw ingericht. Doelen voor de Raamvallei zijn ruimte voor duurzame landbouw in combinatie met voldoende en schoon water en ecologische herstel van het beeksysteem. Een pijler van goede planvorming is gedegen inz ...
help
Vitaliteit en groei van bomen in relatie tot bodem en grondwater Amelisweerd : verdiepingsslag [Boek]
Clerkx, A.P.P.M. \ Hilbert, J. \ Sass-Klaassen, U.G.W. \ Schaap, J.D. \ Hoen, J. 't \ Delft, S.P.J. van \ Akhmetzyanov, L. \ Copini, P. \ 2018
In Amelisweerd zijn opnamen gemaakt bij 31 bomen om de relatie tussen groei en bodem engrondwater in beeld te krijgen. De onderzochte boomsoorten zijn zomereik, beuk en gewone es. Met behulp van de kritische Zk-waarden kan worden bepaald of een boom ...
help
Natuurpotentie voor enkele percelen in Willinks Weust : aanvullend ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek PAS/Natura 2000 Willinks Weust [Boek]
Delft, S.P.J. van \ 2018
help
De organische veenbasis : afbraakprocessen in relatie tot hydrologie [Boek]
Akker, Jan van den \ Hendriks, Rob \ Delft, Bas van \ 2017
Gezien de hoge kosten van hydrologische herstelmaatregelen en de effecten van deze maatregelen op landgebruik in het omliggende gebied is meer kennis gewenst van de kwetsbaarheid van de veenbasis in hoogveensystemen. In een literatuurstudie voorafgaa ...
help
Herstel van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen, het Kalkmoeras in het bijzonder [Boek]
Mars, Hans de \ Possen, Boy \ Delft, Bas van \ Weeda, Eddy \ Schaminée, Joop \ Wallis de Vries, Michiel \ 2017
De opzet van het voor u liggende rapport vormt niet louter de verslaglegging van het Fase II onderzoek. Het is eerder de synthese van het uitgevoerde onderzoeksproject, waarbij met oog op de voorliggende kennisvragen ook direct gebruik is gemaakt van ...
help
Waarnemingenoverzicht 2016 \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Delft, J. van \ Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Frigge, P. \ 2017
Dit waarnemingenoverzicht omvat 2016. Er zijn weer heel veel waarnemingen aan het databestand toegevoegd. De resultaten zijn net als voorgaande jaren weergegeven in de vorm van kaarten per soort. Per soortgroep wordt een korte toelichting op deze kaa ...
help
Bodemkartering van een deel van Landgoed Twickel : kartering bodem en grondwatertrappen met beoordeling bosbouwgeschiktheid en natuurpotentie [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Groot, W.G.M. de \ Maas, G.J. \ 2017
In een deel van Landgoed Twickel (288 ha) is een gedetailleerd bodem- en grondwatertrappenkartering uitgevoerd (schaal 1 : 10.000), met speciale aandacht voor de complexe geologische ondergrond.
help
Ecohydrologische systeemanalyse Liefstinghsbroek [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Waal, R.W. de \ Jansen, P.C. \ Bijlsma, R.J. \ Wegman, R.M.A.. \ 2017
Het Lieftinghsbroek in Oost-Groningen bestaat uit gevarieerd loofbos met enkele schraalgraslandjes in het dal van de Ruiten Aa. Het gebied is aangewezen voor Natura 2000 habitattypen bos en schraalland en is tevens bosreservaat. Om meer inzicht te kr ...
help
Verdrogingsinformatie voor de Nederlandse natuur : een vergelijking tussen de actuele en gewenste grondwatersituatie [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Hoogland, T. \ Meijninger, W.M.L. \ Roerink, G.J. \ 2017
Dit rapport beschrijft een studie die is uitgevoerd om de actuele verdrogingssituatie in kaart te brengen en een werkwijze te ontwikkelen om ook in de toekomst op een objectieve, reproduceerbare en gedragen wijze de verdrogingssituatie in kaart breng ...
help
Prof. dr. Floris van Delft over Biotechnologie [Video]
Delft, F. van \ 2016
De chemicus en de biotechnoloog kunnen de moleculaire architectuur van medicijnen verbeteren, biokatalysatoren voor groene grondstoffen ontwerpen of eiwitten voor ‘functional foods’ bereiden. De gerichte zoektocht naar molecuulstructuren bestaande ui ...
help
Waarnemingenoverzicht 2015 \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Delft, J. van \ Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Frigge, P. \ 2016
Dit waarnemingenoverzicht omvat 2015. Er zijn weer heel veel waarnemingen aan het databestand toegevoegd. De resultaten zijn net als voorgaande jaren weergegeven in de vorm van kaarten per soort. Per soortgroep wordt een korte toelichting op deze kaa ...
help
Standaardlijst van Nederlandse namen van de Europese amfibieën en reptielen : een update naar de situatie in 2016 \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Speybroeck, J. \ Stumpel, A. \ Beukema, W. \ Bok, B. \ Creemers, R. \ Delft, J. van \ Strijbosch, H. \ Voort, J. Van Der \ 2016
Ruim tien jaar geleden verscheen een standaardlijst van Nederlandse namen van Europese amfibieën en reptielen (Strijbosch et al., 2005) die ook werd toegepast in de West-Europese KNNV-veldgids van Stumpel & Strijbosch (2006) en de Nederlandse herpeto ...
help
Translocatie reptielen bij de verbreding A12 Ede – Grijsoord \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Delft, J. van \ Burgmans, J.W. \ Loehr, V. \ Vries, E. de \ Struijk, R. \ 2016
De verbreding van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord van 2x2 naar 2x3 rijstroken door Rijkswaterstaat en Heijmans is afgelopen zomer afgerond. Het project had drie hoofddoelen: 1. betere doorstroming van het verkeer tussen Ede en knooppunt Grij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.