help
Microverontreinigingen in afstromende neerslag : resultaten op basis van influentmetingen en fingerprinting [Boek]
Langeveld, Jeroen \ Post, Johan \ Liefting, Erik \ Roex, Erwin \ Duijnhoven, Nanette van \ Derksen, Anja \ 2020
De verwijdering van organische microverontreinigingen (waaronder medicijnresten) op rwzi's zorgt voor een betere waterkwaliteit. Hierbij ligt de focus op verwijdering van deze stoffen uit 'echt' afvalwater, de zogenoemde droogweerafvoer of DWA. In ho ...
help
De Watson-database brengt emissieroutes van microverontreinigingen in water beter in beeld \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Roex, E. \ Duijnhoven, N. van \ Meiracker, R. van der \ Gils, J. van \ Derksen, A. \ 2020
Waterbeheerders hebben de taak te zorgen voor een goede waterkwaliteit in hun beheergebied. Inzicht in de herkomst van verontreinigende stoffen – en daarmee in de mogelijkheden om emissies te beperken – is daarbij essentieel. De Nederlandse EmissieRe ...
help
Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis [Boek]
Moermond, Caroline \ Lahr, Joost \ Montforts, Mark \ Derksen, Anja \ Bondt, Nico \ Puister-Jansen, Linda \ Koeijer, Tanja de \ Hoeksma, Paul \ 2019
Voor u ligt de brochure over het onderzoek Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis. In dit onderzoek, gepubliceerd als STOWA rapport 2019-26, zijn de bekende gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en in mest va ...
help
Diergeneesmiddelen in het milieu : een synthese van de huidige kennis [Boek]
Lahr, Joost \ Moermond, Caroline \ Montforts, Mark \ Derksen, Anja \ Bondt, Nico \ Puister-Jansen, Linda \ Koeijer, Tanja de \ Hoeksma, Paul \ 2019
In dit rapport zijn gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en mest van grazers samengevat. Vervolgens is aangegeven wat dit betekent voor onze leefomgeving. De studie is grotendeels gebaseerd op reeds bestaande gegevens en rapportages. In e ...
help
Voedselverspilling zelfrapportage : inschatting van de hoeveelheid voedselverspilling per jaar door Nederlandse consumenten op basis van zelfrapportage / Elianne Derksen, onderzoeker [Boek]
Derksen, Elianne \ 2019
help
Nationale Witte van Hotôtdag in het teken van vererving geselecteerde fokrammen \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Derksen, J.G. \ 2019
Om een kleine populatie gezond te houden vraagt veel inzet en nog meer creativiteit. In Nederland zijn op dit moment ca. 10 liefhebbers die zich bezighouden met de Witte van Hotôt. Bij een dergelijke omvang is het van groot belang om voldoende divers ...
help
Diergeneesmiddelen & hormonen in het milieu door de toediening van drijfmest : een verkennende studie in de Provincie Gelderland naar antibiotica, antiparasitaire middelen, coccidiostatica en natuurlijke hormonen in mest, (water)bodem, grondwater en oppervlaktewater [Boek]
Lahr, Joost \ Derksen, Anja \ Wipfler, Louise \ Schans, Milou van der \ Berendsen, Bjorn \ Blokland, Marco \ Dimmers, Wim \ Bolhuis, Popko \ Smidt, Rob \ 2018
In 2017 is onderzoek verricht naar de lotgevallen van diergeneesmiddelen in drijfmest uit de intensieve veehouderij die toegediend wordt op het land. Het onderzoek richtte zich op de kalver- en varkenshouderij en met name op het risico van uitspoelin ...
help
Aanpassing maatlatten overige waterflora in sloten en kanalen [Boek]
Pot, R. \ Herpen, F. van \ Derksen, M. \ 2018
help
Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen RWZI's [Boek]
Vissers, Marc \ Vergouwen, Lideke \ Witteveen, Stefan \ Derksen, Anja \ Raadgever, Tom \ 2017
De problematiek van ’medicijnresten’ in het oppervlaktewater heeft de afgelopen jaren regelmatig de pers en de agenda van de landelijke politiek gehaald. STOWA heeft daarom in 2015 een methodiek ontwikkeld waarmee op een transparante en eenduidige wi ...
help
Naar een strategie voor opkomende stoffen [Boek]
Osté, Leonard \ Derksen, Anja \ Smit, Els \ Berbee, Rob \ Laak, Thomas ter \ Duijnhoven, Nanette van \ Hulscher, Dorien ter \ 2017
In de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water is het probleem van de opkomende stoffen1 benoemd. Er komen veel meer stoffen voor in ons milieu dan regulier gemonitord worden. Zij kunnen een risico vormen voor de waterkwaliteit, maar ook voor drinkw ...
help
Omgevingsmanagement bij Waterschap Rivierenland : onderzoek naar een methode voor gezamenlijk omgevingsmanagement bij dijkversterkingsprojecten met een design & construct contract [Studentenverslag]
Derksen, G. \ 2017
Dit rapport beschrijft een onderzoek naar gezamenlijk uitvoeren van omgevingsmanagement bij een geïntegreerd design & construct contract (D&C). Resultaat van het onderzoek is dat er een duidelijke behoefte is aan een flexibel D&C contract; een contra ...
help
Uniformeringsdag in het teken van constateren en waarderen \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Derksen, J.G. \ 2016
help
Derde Witte van Hotôtdag maakt richting nog duidelijker \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Derksen, J.G. \ 2016
help
Biobased products and Biorefinery [Presentatie]
Derksen, G.C.H. \ 2015
Presentatie van de derde CBBE docentendag met als onderwerp: Biobased Products and Biorefinery.
help
Riothermie: 's-Hertogenbosch gaat los : Brabants zwembad kiest voor duurzame energie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Derksen, R. \ Arnhem, H. van \ 2015
’s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Een eerste stap is al gezet, want de gemeente maakt gebruik van riothermie. Met deze duurzame manier van warmtewinning wordt zwembad Kwekkelstijn middels afvalwater verwarmd. Dit pilotpr ...
help
De witte van Hotôt in de spotlights \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Mars, J. \ Derksen, J. G. \ 2015
Een artikel over de Witte van Hotôt. Hoe moet het ras volgens de standaard zijn? Waar valt veel te verbeteren en waar liggen de pijnpunten?
help
Duurzame grondverbetering voor dijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Provoost, Y. \ Maas, M. \ Derksen, M. \ 2015
In 2015 heeft projectbureau Zeeweringen een mix-in-place-grondverbetering uitgevoerd bij een Zeeuwse dijkversterking. Op zich niets nieuws. Maar de schaal, de omstandigheden (een dijk in getijdengebied) en het bijzondere materieel (klein en wendbaar) ...
help
Tweede Witte van Hotôtdag een groot succes \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Derksen, J.G. \ 2015
Herman Kluin en Jan Mars hebben er weer een zeer interessante dag van gemaakt. Bij binnenkomst in het dierenverblijf van de familie Kluin was er een heuse expositie ingericht over de opbouw van de stam. De invloeden van Zwitserse-, Duitse en Zwarte W ...
help
Biobased Economy in een duurzame samenleving [Presentatie]
Derksen, H. \ 2015
Presentatie van de CBBE docentendag 4 februari 2015.
help
Microverontreinigingen in het water : een overzicht [Boek]
Derksen, A. \ Weeren, B.J. van \ 2015
Dit rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van zogenoemde microverontreinigingen in het water. Het rapport gaat onder meer in op de aangetroffen concentraties, de (mogelijke) effecten op mens en dier en op de mogelij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.