help
Shellfish bed restoration pilots Voordelta, Netherlands : annual report 2018 [Boek]
Didderen, K. \ Have, T.M. van der \ Bergsma, J.H. \ Jagt, H. van der \ Lengkeek, W. \ Kamermans, P. \ Brink, A. van den \ Maathuis, M. \ Sas, H. \ 2019
The general objectives of the shellfish bed restoration pilots in the Voordelta are: to select suitable locations for shellfish bed restoration, identify critical factors for shellfish bed development, develop methods for shellfish bed restoration an ...
help
Shellfish reef restoration pilots : Voordelta The Netherlands : annual report 2017 [Boek]
Sas, H. \ Kamermans, P. \ Have, T.M. van der \ Christianen, M.J.A. \ Coolen, J.W.P. \ Lengkeek, W. \ Didderen, K. \ Driessen, F. \ Bergsma, J. \ Dalen, P. \ Gool, A. van \ Pool, J. van der \ Weide, B.E. van der \ 2018
As part of the Haringvliet Dream Fund Project (www.haringvliet.nu), ARK Nature and World Wildlife Fund Netherlands are working on shellfish bed restoration in the Haringvliet coastal zone (the so-called Voordelta). The project was started in 2016. To ...
help
Blue Carbon in Nederlandse kwelders : resultaten van vier Kwelders in beheergebieden van Natuurmonumenten [Boek]
Teunis, M. \ Didderen, K. \ 2018
Het huidige rapport omschrijft een methodologie om Blue Carbon potentie vast te stellen en bevat vier casussen van verschillende kweldergebieden in Nederland in beheer van Natuurmonumenten. Uitgezocht is hoeveel organisch koolstof de kwelders op dit ...
help
Eco-friendly design of scour protection: potential enhancement of ecological functioning in offshore wind farms : towards an implementation guide and experimental set-up [Boek]
Lengkeek, W. \ Didderen, K. \ Teunis, M. \ Driessen, F. \ Coolen, J.W.P. \ Bos, O.G. \ Vergouwen, S.A. \ Raaijmakers, T.C. \ Vries, M.B. de \ Koningsveld, M. van \ 2017
The aim of this study is to explore the possibilities to implement ‘Building with North Sea Nature’ in offshore infrastructures in the North Sea by providing guidelines for the eco-friendly design of scour protection structures around monopiles in pl ...
help
Korven voor vis : kunstmatige structuren verbeteren leefgebied \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bak, A. \ Didderen, K. \ Lengkeek, W. \ Manshanden, G. \ 2017
In veel Nederlandse wateren is het leefgebied voor vissen afgenomen. Structuren, zoals water- en oevervegetatie, dood hout en stenen, ontbreken en daarmee paai-, opgroei-, schuil- en foerageerplekken voor vissen en andere waterfauna. Verder vormen in ...
help
De vissen van Zuid-Holland [Boek]
Kranenbarg, J. \ Struijk, R. \ Schiphouwer, M. \ Bergsma, J. \ Didderen, K. \ Herder, J. \ 2015
Dit boek geeft een beschrijving van het voorkomen, het uiterlijk, de levenswijze, de mate van bescherming en eventuele bedreigingen van de ruim 50 vissoorten die in Zuid-Holland leven. Ook de historie van de visserij, de aanwezige watertypen en het a ...
help
Koppeling van de Grift aan de IJssel: belang van vismigratie en vishabitat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Didderen, K. \ Kranenbarg, J. \ Neuteboom Spijker, R. \ Damstra, Y. \ 2011
Eén van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water voor Waterschap Veluwe is een verbetering van de visstand in het beeksysteem van de Grift. Het opheffen van migratiebarrières voor vissen kan een belangrijke maatregel zijn voor het verhogen van ...
help
Motivering Natura 2000 besluiten voor poldervissen (grote modderkruiper, bittervoorn, kleine modderkruiper), beekvissen (beekprik, rivierdonderpad, eekdonderpad), rivierprik, zeeprik, kamsalamander en geelbuikvuurpad : eindrapportage [Boek]
Bruin, A. de \ Zollinger, R. \ Didderen, K. \ 2011
Op verzoek van Ministerie LNV komt RAVON met een "motivering" voor de Natura 2000 besluiten met betrekking tot poldervissen, beekvissen en amfibieën
help
Kaderrichtlijn Water en waterafhankelijke EHS : de actuele toestand van de onderlinge afstemming [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Zowel de Ecologische Hoofdstructuur als de Kaderrichtlijn Water dragen bij aan het behoud en het versterken van de biodiversiteit in watersystemen. De centrale vraag in dit rapport is of er voldoende aandacht wordt besteed aan de afstemming van de KR ...
help
Visonderzoek Gamerensche Plas : eerste inventarisatie na uitvoering van 85% van de verondiepingsmaatregelen [Boek]
Didderen, K. \ Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Janse, J. \ 2010
De Gamerensche Plas is het meest stroomafwaartse deel van de grote nevengeul die door de Gamerensche Waard stroomt. Deze voormalige zandwinput is vanaf 2009 tot 2010 verondiept met baggerspecie uit het Amsterdam Rijn Kanaal. De bodem is van NAP-15 (d ...
help
Belang van dispersie bij herstel van waternatuur \ De levende natuur [Artikel]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Resultaten van herstelmaatregelen in wateren vallen vaak tegen, omdat de gewenste fauna niet (terug)komt. Een belangrijke reden hiervoor is dat (her)kolonisatie van waterfauna moet plaatsvinden vanuit bronpopulaties. Om meer te weten te komen over de ...
help
Kennisdocument vissen & amfibieën Natura 2000 Overijssel [Boek]
Didderen, K. \ 2010
Het betreft de Natura 2000 gebieden: Aamsveen, Boetelerveld, Buurserzand & Haaksbergerveen, Dinkelland, Landgoederen Oldenzaal, Oldematen & Veerslootlanden, Springendal & Dal van de Mosbeek, Uiterwaarden Zwarte Water & Vecht, Vecht en Beneden Regge, ...
help
Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van beekherstel over de periode 1960-2008 en analyse van effecten van 9 voorbeeldprojecten [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P. \ Knegtel, B. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2009
Een beek(dal)herstelenquête is uitgevoerd onder regionale water- en terreinbeheerders om de actuele toestand van beek en beekdalherstel in Nederland te beschrijven (over de afgelopen 5 jaar), de effectiviteit van die maatregelen en bijhorende leerpun ...
help
Effecten van piekafvoeren op kokerjuffers in laaglandbeken : een experimentele benadering [Boek]
Didderen, K. \ Dekkers, T.B.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
De verwachting is dat door de klimaatverandering een toename in neerslagextremen zal plaatsvinden, hetgeen zal leiden tot een toename in de omvang en frequentie van piekafvoeren. De vraag is wat de effecten zijn van een toenemende omvang en frequenti ...
help
Dispersie van macrofauna door duikers : resultaten van een veldmeting [Boek]
Didderen, K. \ 2009
Binnen het project ‘Dispersie van aquatische organismen’ is onderzoek gedaan naar het dispersievermogen van macrofauna doelsoorten, ten behoeve van het voorspellen van de kans op terugkeer na het uitvoeren van herstelmaatregelen. In petgaten in een N ...
help
De actuele toestand van beekherstel in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Onlangs is voor de vierde keer onder regionale water- en terreinbeheerders een enquete over herstelprojecten voor beekdalen gehouden. Hieruit blijkt dat de nadruk ligt op de middenloop, er de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor vismigratie en ...
help
Hoe snel bereiken doelsoorten een nieuw gegraven loop? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Didderen, K. \ 2009
Over de effecten van grootschalige beekherstelprojecten en de mate waarin dergelijke projecten bijdragen aan het behalen van natuur- en KRW-doelen is nog niet veel bekend. Onderzoekers van Alterra volgden de veranderingen in het ecosysteem van de in ...
help
Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van beekherstel over de periode 1960-2008 en analyse van effecten van 9 voorbeeldprojecten [Boek]
Didderen, K. \ Knegtel, B. \ Verdonschot, P. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2009
Om inzicht te krijgen in de stand van de aquatisch-ecologische aspecten van beekherstel zijn door Alterra in de jaren 1993 (uitgebreid), 1998 (verkort) en 2003 (verkort) beekherstelenquêtes uitgevoerd en gerapporteerd. De Nederlandse natuur- en water ...
help
Effecten van piekafvoeren op kokerjuffers in laaglandbeken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Didderen, K. \ Dekkers, T.B.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
De verwachting is dat neerslagextremen door de opwarming van de aarde vaker zullen gaan voorkomen. Dat zal leiden tot een toename in de omvang en frequentie van piekafvoeren. De vraag is wat de effecten zijn van dergelijke weersextremen op organismen ...
help
Herinrichting Geeserstroom : beschrijving van de monitoringsresultaten [Boek]
Didderen, K. \ Besse-Lototskaya, A. \ Hoorn, M. van den \ Sinkeldam, J. \ Wiggers, R. \ Verdonschot, P. \ 2008
Het laatste decennium zijn veel beekherstelmaatregelen uitgevoerd. De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in processen en factoren die leiden tot succesvol herstel. Daartoe heeft monitoring plaatsgevonden van een voorbeeldpro ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.