help
Uniek verschijnsel in de Groene Waterparel : Katteklei in de bodem leidt tot vegetaties van Oeverkruid-klasse in boerensloten \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Diggelen, J.M.H. van \ Verstijnen, Y.J.M. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2020
In de Groene Waterparel, gelegen in de Zuidplaspolder (Zuid-Holland), doet zich een bijzonder fenomeen voor. Terwijl de gemiddelde 'boerensloot' wordt gekenmerkt door voedselrijk en gebufferd water, zijn hier boerensloten waarin plantensoorten uit de ...
help
De toekomst van ons veenweidelandschap : Over vernatten, optoppen en veenmosteelt \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Rier, B.P. van de \ Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Geurts, J.J.M. \ Lamers, L.P.M. \ 2019
Het veenweidegebied is een karakteristiek Nederlands landschap, maar ook een ‘zorgenkindje’. Door ontwatering wordt de veenbodem afgebroken, waarbij het hierin opgeslagen koolstof als koolstofdioxide (CO2) naar de atmosfeer verdwijnt. Er is een zeker ...
help
Herstelbaarheid van verdroogde beekdaltrilvenen : status van Nederlandse veenterreinen in een Europese context [Boek]
Diggelen, Rudy van \ Aggenbach, Camiel \ Emsens, Willem-Jan \ Klimkowska, Agata \ Liczner, Yvonne \ Verbruggen, Erik \ 2019
In de huidige studie is onderzocht in hoeverre verdroogde beekdaltrilvenen door vernatting hersteld kunnen worden tot een vergelijkbare toestand als venen die nooit ontwaterd zijn geweest. Hiertoe zijn verschillende karakteristieken gemeten die typer ...
help
Steenmeel en natuurherstel: een gelukkige relatie of een risicovolle combinatie? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Diggelen, R. van \ Bergsma, H. \ Bijlsma, R.-J. \ Bobbink, R. \ Burg, A. van den \ Sevink, J. \ Siebel, H. \ Siepel, H. \ Vogels, J. \ Vries, W. de \ Weijters, M. \ 2019
Sinds het midden van de vorige eeuw heeft de Nederlandse natuur te lijden gehad van overmatige zuur- en stikstofdepositie. Maatregelen om de effecten hiervan te bestrijden, leidden niet altijd tot het gewenste resultaat en hadden soms dermate sterke ...
help
Omgang met boszones rond heideveentjes [Boek]
Norda, L.J. \ Koopmans, M. \ Beekman, W. \ Vermeulen, H.W.J. \ Woldering, A. \ Maes, D. \ Diggelen, R. van \ 2019
help
Naar een sober en doelmatig meetnet bodem- en grondwaterkwaliteit voor grondwaterafhankelijke natuur in duingebieden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Possen, B.J.H.M. \ Diggelen, J.M.H. van \ Groenendijk, J. \ Meijles, J. \ Broek, T. van den \ 2019
In het kader van Natura 2000 moeten provincies de toestand en de trend van de habitattypen in Natura 2000-gebieden monitoren. Daarnaast moeten zij vanwege de Kaderrichtlijn Water de invloed van grondwater op van grondwater afhankelijke terrestrische ...
help
Plasdras: balans tussen weidevogel, landbouw en waterkwaliteit [Brochure]
Rotterdam, D. van \ Diggelen, J. van \ Smolders, F. \ Thijssen, D. \ Ros, G.H. \ 2019
Om de achteruitgang in de weidevogelstand een halt toe te roepen is één van de gesubsidieerde maatregelen binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) het tijdelijk plasdras zetten van agrarische graslanden. Plasdras heeft een sterk aantre ...
help
Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
help
Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
help
Presentaties bij veldwerkplaats omvorming landbouwgrond naar schrale natuur [Presentatie]
Diggelen, R. van \ Aggenbach, C. \ 2018
Rudy van Diggelen : Mogelijke maatregelen omvorming landbouwgrond naar schrale natuur. Camiel Aggenbach : Toelichting Handreiking Omvorming landbouwgrond naar schrale natuur.
help
Mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Kooijman, A.M. \ Cusell, C. \ Loeb, R. \ Diggelen, J.M.H. van \ 2018
Voor veel laagveengebieden is de belangrijke opgave in het kader van Natura 2000 dat alle verlandingsstadia in ruimte en tijd vertegenwoordigd zijn. Het gaat hierbij onder meer om kranswierwateren, meren met fonteinkruiden en krabbenscheer, trilvenen ...
help
Evaluatie strategieën omgang met overmatige voedingsstoffen [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Berg, M.P. \ Frouz, J. \ Hiemstra, T. \ Norda, L. \ Roymans, J. \ Diggelen, R. van \ 2017
help
The restoration of degraded iron-rich fens = Het herstel van gedegradeerde ijzerrijke laagvenen [Proefschrift]
Emsen, Willem-Jan \ Diggelen, Rudy van \ 2017
In dit proefschrift hebben we onderzocht of (en hoe) gedegradeerde beekdalvenen hersteld kunnen worden, en welke biogeochemische factoren herstel stimuleren danwel verhinderen. De nadruk lag hierbij zowel op abiotisch herstel (vb. nutriëntlimitatie, ...
help
Restoration of endangered fen communities: the ambiguity of iron–phosphorus binding and phosphorus limitation \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Smolders, A.J.P. \ Zak, D. \ Diggelen, R. van \ 2017
Low phosphorus (P) availability limits plant biomass production in fens, which is a prerequisite for the persistence of many endangered plant species. We hypothesized that P limitation is linked to soil iron (Fe) content and soil Fe : P ratios as iro ...
help
Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
help
Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : eindrapport [Boek]
Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Cirkel, D.G. \ Smolders, A.J.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Diggelen, R. van \ 2016
Dit onderzoek richt zich op beekdaltrilvenen welke sterk zijn gelink met het habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen. Beekdaltrilvenen zijn moerassen die door lithoclien grondwater worden gevoed en waar vroeger en/of momenteel veenvorming optreedt. ...
help
Het belang van bodemleven bij heideherstel op voormalige landbouwgrond \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bobbink, R. \ Weijters, M. \ Bij, A. van der \ Diggelen, R. van \ 2016
Omvorming van landbouw naar heide is een moeizaam proces, waarbij zich allerlei knelpunten voordoen. De problemen spelen zich zowel bovengronds, maar zeker ook ondergronds af, waarbij het bodemleven van groot belang is voor het functioneren van de st ...
help
Eutrophication triggers contrasting multilevel feedbacks on litter accumulation and decomposition in fens \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Artikel]
Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Grootjans, A.P. \ Nfor, E.E. \ Schoelynck, J. \ Struyf, E. \ Diggelen, R. van \ 2016
Eutrophication is a major threat for the persistence of nutrient‐poor fens, as multilevel feedbacks on decomposition rates could trigger carbon loss and increase nutrient cycling. Here, we experimentally investigate the effects of macronutrient (NPK) ...
help
Soil Iron Content as a Predictor of Carbon and Nutrient Mobilization in Rewetted Fens \ PLoS One / Public Library of Science [Artikel]
Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Schoutens, K. \ Smolders, A.J.P. \ Zak, D. \ Diggelen, R. van \ 2016
Rewetted, previously drained fens often remain sources rather than sinks for carbon and nutrients. To date, it is poorly understood which soil characteristics stimulate carbon and nutrient mobilization upon rewetting. Here, we assess the hypothesis t ...
help
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer- en Jisperveld [Boek]
Akker, J.J.H. van den \ Diggelen, J.M.H. \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Smolders, A.J.P. \ Turlings, L.G. \ Wielen, S. van der \ 2016
De grondwaterstand in een veenweideperceel kan in de zomer door de gewasverdamping decimeters onder het slootpeil dalen. Toepassing van onderwaterdrains (OWD) beperkt de grondwaterstandsdaling en daarmee veenoxidatie en bodemdaling en emissies van CO ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.