help
Pilot optimalisatie waterverdeling Hunze en Aa’s [Boek]
Boer, F. de \ Klerk, M. de \ Droogers, P. \ Simons, g. \ 2017
In deze pilot is in opdracht van Rijkswaterstaat door FutureWater het waterverdelingsmodel WEAP (Water Evaluation And Planning tool) opgezet en getest voor de beheersregio van waterschap Hunze en Aa’s voor de zomerperiode van 2013. Het doel was hierb ...
help
Verkenning remote sensing producten voor het waterbeheer [Boek]
Simons, Gijs \ Droogers, Peter \ 2016
Om het waterbeheer zo goed en kosteneffectief mogelijk uit te voeren, zijn waterbeheerders continu op zoek naar het toepassen van nieuwe mogelijkheden om inzicht te krijgen in het functioneren van watersystemen. Remote sensing producten staan daarbij ...
help
Doelmatigheid van remote sensing producten [Boek]
Klerk, Martijn de \ Simons, Gijs \ Droogers, Peter \ Heijkers, Joost \ 2016
STOWA rapportnummer 2016-35.
help
ACER: developing Adaptive Capacity to Extreme events in the Rhine basin [Boek]
Linde, A.H. te \ Moors, E.J. \ Droogers, P. \ Bisselink, B. \ Becker, G. \ Maat, H. ter \ Aerts, J.C.J.H. \ 2012
Het algemene doel van het ACER project is om de gevolgen van klimaatverandering en adaptatie strategieën te onderzoeken voor het Rijnstroomgebied, zowel grensoverschrijdend in Duitsland en Frankrijk als voor het regionale waterbeheer in Nederland. AC ...
help
Model voor landsdekkende berekening bodemvocht in wortelzone en actuele verdamping \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Terink, W. \ Eertwegh, G.A.P.H. \ Droogers, P. \ 2012
FutureWater heeft een hydrologisch waterbalansmodel ontwikkeld dat landsdekkend de actuele verdamping en het bodemvocht in de wortelzone kan berekenen: SPHY (Spatial Processes in HYdrology). Het model wordt ingezet voor scenario-analyses van bijvoorb ...
help
De stad uit het groen in : markt, burger en overheid werken samen aan een aantrekkelijk recreatief aanbod [Boek]
Mispelaar, A. van \ Droogers, K. \ Neefjes, M. \ 2011
Hoe kan het aanbod voor de recreant dicht bij huis groter en gevarieerder gemaakt worden, rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden van de regionale en landelijke overheid? Vanuit de Taskforce Multifunctionele Landbouw, programma recreatie en ...
help
Wat is het beste model? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Droogers, P. \ Immerzeel, W.W. \ 2010
Waterbeheer- en waterbeleidskeuzes worden vaak ondersteund door simulatiemodellen, waarbij de vraag regelmatig rijst wat het beste model is. In de internationale literatuur wordt uitgebreid aandacht aan deze vraag besteed, maar in de Nederlandse wate ...
help
NBW-actueel: ontwikkeling methode voor wateropgaven met een bandbreedte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schuurmans, H. \ Niewold, H. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Droogers, P. \ 2010
Het NBW-actueel (Nationaal Bestuursakkoord Water) geeft voor elk onderdeel van de wateropgave specifiek aan welke van de vier KNMI’06-klimaatscenario’s dienen te worden meegenomen. Deze aanpak zou moeten resulteren in een opgave met een bandbreedte. ...
help
Penman-Monteith referentieverdamping: inventarisatie beschikbaarheid en mogelijkheden tot regionalisatie [Boek]
Schuurmans, J.M. \ Droogers, P. \ 2010
In 2009 heeft STOWA een definitiestudie afgerond naar het verbeteren van de bepaling van actuele verdamping van water, bodem en diverse vormen van landgebruik in ruimte en tijd voor toepassingen in het regionale waterbeheer. In het kader van deze stu ...
help
Het belang van lokale omgevingsfactoren voor de verspreiding van Q-koorts bij de mens \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hunink, J.E. \ Veenstra, T. \ Broek, W. van der \ Droogers, P. \ 2010
Er is nog veel onbekend over de factoren die bij de transmissie van de Q-koorts bacterie van dier naar mens een rol spelen. Voorlopige resultaten, op basis van recente uitbraken in Nederland, bevestigen dat de bodemomstandigheden en vegetatie in de o ...
help
Klimaatatlas : ontwikkeling wateroverlastkaarten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Immerzeel, W.W. \ Goosen, H. \ Groot, M. de \ Droogers, P. \ 2010
De berekende wateroverlast door klimaatverandering hangt af van de gebruikte herhalingstijd, het gebruikte KNMI-scenario en het zichtjaar. Uiteraard is de te verwachte wateroverlast voor 2100 hoger dan voor 2050. Het W-scenario geeft een grotere wate ...
help
Brede weerverzekering: natschade en droogteschade [Boek]
Droogers, P. \ Schuurmans, H. \ 2009
De weerverzekering dekt schade die het gevolg is van de volgende weergerelateerde risico’s: droogte, neerslag, hagel, brand, storm, sneeuwdruk, ijzel, vorst en erosie. Binnen de brede weerverzekering zullen de risico’s ‘droogte’ en ‘neerslag’ worden ...
help
Groene Hart mooi dichtbij: Recreatievisie ANWB \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Droogers, K. \ Linge, J.M. van \ 2009
Voor het gebied waar zoveel Randstedelingen op zijn aangewezen voor recreatie daar stelde de ANWB een visie voor op. Maak het Groene Hart onderdeel van de Groene Metropool Randstad. De organisatie hoopt gemeenten en provincies mee te krijgen in de on ...
help
Modelling climate change in a Dutch polder system using the FutureViewR modelling suite \ Computers and geosciences : an international journal devoted to the rapid publication of computer programs in widely used languages and their applications [Wetenschappelijk artikel]
Immerzeel, W.W. \ Heerwaarden, C.C. van \ Droogers, P. \ 2009
This paper describes the development of a hydrological modeling suite that enables spatial quantification of the complex interaction between climate change, land use and soil in the Quarles van Ufford (QvU) polder located in the province of Gelderlan ...
help
Bijdrage KvR aan regionale waterbeheer [Presentatie]
Immerzeel, W. \ Droogers, P. \ [2009]
Doelstelling: – Wat staat waterschappen te wachten en hoe kunnen ze zich voorbereiden op klimaatverandering – Wetenschappelijk verantwoord en praktisch toepasbaar maken.
help
Uitbreiding modelinstrumentarium en scenario analyse Quarles van Ufford [Boek]
Hermans, E. \ Droogers, P. \ Immerzeel, W.W. \ 2009
Dit rapport bevat de resultaten van een vervolgonderzoek met het modelinstrumentarium FutureViewR voor de polder Quarles van Ufford bij Tiel ten zuiden van de Waal. In FutureViewR is een modellenlijn uitgezet om meer inzicht te verkrijgen in hydrolog ...
help
Verbetering bepaling actuele verdamping voor het strategisch waterbeheer : definitiestudie [Boek]
Droogers, P. \ 2009
Verdamping is, na neerslag, voor de meeste gebieden in Nederland de grootste component van de waterbalans. Het is voor waterbeheerders daarom van belang om de actuele verdamping zo goed mogelijk vast te stellen, voor zowel beleidsmatige als operation ...
help
Recreatie in het Groene Hart en veenweidegebied [Presentatie]
Droogers, K. \ 2009
De burger/recreant wil niet dat het open agrarische landschap verdwijnt, maar maakt er nauwelijks gebruik van. Vanuit de recreatie gezien is er geen enkele bezwaar dat delen van het veenweidegebied omgezet worden in natte natuur, in tegendeel. Dit bl ...
help
Veenweidelandschap : historisch erfgoed voor boer, grutto en recreant [Presentatie]
Stroeken, F. \ Droogers, K. \ [ca. 2009]
Powerpoint presentatie van een lezing met 4 stellingen. 1. Koester het bijzondere veenweidelandschap. 2. Stop de verschraling. 3. Voor de toekomst geen blauwdruk. 4. Op naar gebiedsgerichte ontwikkeling
help
Verkennende klimaatstudie Waterschap Vallei & Eem [Boek]
Hermans, E. \ Droogers, P. \ Immerzeel, W. \ 2008
Het Waterschap Vallei & Eem is een klimaatstrategie aan het ontwikkelen om zich voor te bereiden op het veranderende klimaat op de langere termijn (2050-2100). Ter ondersteuning bij het tot stand komen van deze strategie is medio 2008 een verkennende ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.