help
Kruidenrijke natuurgraslanden ontwikkelen op fosfaatrijke grond : Wat is er mogelijk? \ De levende natuur [Artikel]
Eichhorn, K. \ Brouwer, E. \ Dorland, E. \ Ketelaar, R. \ Broek, T. van den \ 2020
In Nederland zijn tienduizenden hectares natuurgrasland op voormalige landbouwgrond nog erg arm aan kruiden. Het zijn graslanden met weinig opvallende bloemen, die zowel voor de fauna als voor recreanten onaantrekkelijk zijn. Bekend is dat het hoge f ...
help
Herstel kruidenrijke graslanden op zandgrond door tijdelijk akkerbeheer \ De levende natuur [Artikel]
Dorland, E. \ Eichhorn, K. \ Broek, T. van den \ Courbois, M. \ 2020
Veel natuurbeheerders herkennen het: graslanden die ondanks jaren van verschralen nog altijd door grassen gedomineerd worden en waar het herstel van de kruidenrijkdom maar niet op gang komt. Is het mogelijk om deze grasdominantie te doorbreken en kru ...
help
Herstel van kruiden- en faunarijke graslanden in het droge zandlandschap : eindrapportage [Boek]
Dorland, E. \ Broek, T. van den \ Eichhorn, K. \ Courbois, M. \ 2019
Het doel van dit project was om te onderzoeken hoe graslanden op de droge zandgronden, die bij verschraling in een gestreepte witbol- of gewoon struisgrasstadium blijven steken, effectief kunnen worden omgevormd tot kruiden- en faunarijke graslanden. ...
help
Beheren van akkerflora: wat hebben we geleerd en wat weten we onvoldoende? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Brouwer, E. \ Eichhorn, K. \ Ketelaar, R. \ Prins, U. \ Verbeek, P. \ 2019
De enorme veranderingen in de landbouw hebben ertoe geleid dat moderne akkers vrijwel geen plaats meer bieden aan de rijke flora en fauna van vroegere akkers. Op enkele tientallen locaties zijn kruidenrijke akkers door natuurbeheerders in stand gehou ...
help
Bijzondere natuurakkers verdienen een landschapsgerichte aanpak: Handreikingen voor een beter beheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Ketelaar, R. \ Brouwer, E. \ Eichhorn, K. \ Prins, U. \ Verbeek, P. \ 2018
Wie kent niet de weemoed die je overvalt als je aan de rand van een akker vol met klaprozen en korenbloemen staat? En wie de moeite neemt om door de knieën te gaan krijgt wellicht als beloning bijzonderheden als glad biggenkruid of akkerandoorn te zi ...
help
Kruidenrijke akkers ontwikkelen en beheren \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Eichhorn, K. \ Ketelaar, R. \ 2018
Graanakkers boden vroeger een bijzonder kleurrijk schouwspel met rode klaprozen, blauwe korenbloemen, witte kamilles, gele ganzenbloemen en paarse bolderiken. Deze soortenrijke plantengemeenschappen waren een bijproduct van het traditionele akkerbouw ...
help
Specifiek beheer voor bijzondere akkerflora \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Eichhorn, K. \ Ketelaar, R. \ 2018
Voor veel bedreigde akkerplanten is een specifiek beheer van kruidenrijke akkers nodig. Onder deze soorten zijn uiteenlopende ecologische groepen te onderscheiden, die ieder hun eigen specifieke beheer vereisen. Dit maakt het des te belangrijker dat ...
help
Mogelijkheden voor herstelbeheer in hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg : resultaten praktijkproeven: omvorming van voormalig middenbos naar gevarieerd opgaand bos [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Bijlsma, R.J. \ Eichhorn, K.A.O. \ Ouden, J. den \ Waal, R.W. de \ Wallis de Vries, M.F. \ Eichhorn, L.S. \ Goudzwaard, L. \ Heijerman, Th \ Kemmers, R.H. \ Prick, M. \ Smeets, F. \ 2016
help
Ecologie en beheer van kruidenrijke graslanden op de zandgronden [Boek]
Eichhorn, Karl \ Ketelaar, Robert \ 2016
help
The 'unpaved' roads to development : change and continuity in the tourism development trajectory of Lake Sandoval [Studentenverslag]
Eichhorn, Anne \ 2016
help
Die Edelkastanie am Oberrhein : Aspekte ihrer Ökologie, Nutzung und Gefährdung Ergebnisse aus dem EU Interreg IV A Oberrhein-Projekt [Boek]
Ehring, A. \ Eichenlaub, A \ Schabacker, A. \ Haase, B. \ Metzler, B. \ Meyer, C. \ Hapla, F. \ Peters, F. \ Busskamp, J. \ Dieler, J. \ Hill, J. \ Sabrowski, J. \ Stoffels, J. \ Husmann, K. \ Caspard, M. \ Neussel, M. \ Lemmen, P. \ Happe, R. \ Eichhorn, S. \ Hein, S. \ Jotz, S. \ Mader, S. \ Rust, S. \ Sachtleber, T. \ Kohnle, U. \ Bouffier, V.A. \ Konold, W. \ Wambsganß, W. \ 2015
help
Informatie over natuurgebieden: hoe bedienen we de bezoekers? [Boek]
Eichhorn, A. \ 2013
Dit rapport brengt in kaart wat de huidige informatiebehoefte is van bezoekers van natuurgebieden. De uitkomsten van dit rapport zullen dienen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een portal waarop alle informatie over alle natuurgebieden in Ned ...
help
Ecologie en beheer van kruidenrijke akkers op de zandgronden [Boek]
Eichhorn, K. \ Ketelaar, R. \ 2011
De plantensoorten van kruidenrijke akkers staan in Nederland zwaar onder druk. Veel akkerplanten zijn sterk achteruit gegaan of zelfs geheel verdwenen. Al lange tijd wordt door overheden en terreinbeherende organisaties getracht deze achteruitgang te ...
help
Mogelijkheden voor herstelbeheer in hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg : resultaten eerste onderzoekfase [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Bijlsma, R.J. \ Eichhorn, K.A.O. \ Kemmers, R.H. \ Ouden, J. den \ Schaminée, J.H.J. \ Waal, R.W. de \ Wallis de Vries, M.F. \ Willers, B.J.C. \ 2010
Het doel van het OBN-onderzoek naar de Zuid-Limburgse hellingbossen is het aangeven van concrete opties voor de beheerder waarmee de oorspronkelijke diversiteit aan planten- en diersoorten van deze bossen behouden dan wel hersteld kan worden. Uitgang ...
help
Mogelijkheden voor herstelbeheer in hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg : resultaten eerste onderzoekfase [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Bijlsma, R.J. \ Eichhorn, K.A.O. \ Kemmers, R.H. \ Ouden, J. den \ Schaminée, J.H.J. \ Waal, R.W. de \ Wallis de Vries, M.F. \ Willers, B.J.C. \ 2010
De Zuid-Limburgse hellingbossen zijn van oudsher opvallend rijk aan bijzondere planten- en diersoorten, en bij velen bekend om hun uitbundige voorjaarsflora. Het gaat hierbij zowel om bossoorten als om soorten van bosranden en kapvlakten. Het meest b ...
help
Tuimelaars in een zoetwateraquarium \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Eichhorn, K.A.O. \ Eichhorn, L.S. \ 2009
In aanvulling op het artikel over de Tuimelaar (Cybister lateralimarginalis) in het decembernummer (Lenders) wordt in dit artikel ingegaan op observaties aan Tuimelaars die in de afgelopen 15 jaar in een aquarium zijn gehouden
help
IJle kropaar in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Eichhorn, K.A.O. \ Moorsel, R.C.M.J. van \ 2009
Door de gelijkenis met Kropaar is de taxonomische status van IJle kropaar omstreden. Uit dit artikel wordt duidelijk dat deze plant ten onrechte ontbreekt in de moderne Nederlandse flora’s. De belangrijkste, historische groeiplaatsen in Zuid-Limburg ...
help
Herstel van de soortenrijke flora in twee Zuid-Limburgse hellingbossen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Eichhorn, K.A.O. \ Eichhorn, L.S. \ 2007
Omdat de soortenrijke flora van de hellingbossen achteruit ging, voert Natuurmonumenten sinds de zeventiger jaren in twee hellingbossen weer middenbosbeheer uit. Sindsdien is dit beheer regelmatig ter discussie gesteld. Om de effecten op de flora vas ...
help
Evaluation gesunder Schulverpflegung : ein Konzept für die Praxis \ Ernaehrung im Fokus : Zeitschrift fuer Fach-, Lehr- und Beratungskraefte [Artikel]
Eichhorn, C. \ Loss, J. \ Nagel, E. \ 2007
Das schulische Verpflegungsangebot ist ein Ansatzpunkt zur Verbesserung des Ernährungsverhaltens von Schülern. Da für Deutschland praxisorientierte Evaluationskonzepte fehlen, stellt dieser Beitrag ein solches Konzept sowie entsprechende Indikatoren ...
help
Sind unsere Umweltprobleme gelöst? : Erkenntnisse aus 20 Jahren Waldökosystemforschung in Hessen : Handlungsempfehlungen für die Zukunft des Waldes [Boek]
Eichhorn, J. \ 2002
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.