help
Eindevaluatie Actieplan nitraatprojecten : eindevaluatie over de periode 1999-2003 [Boek]
Ekkes, J.J. \ Horeman, G.H. \ 2004
Het Ministerie van LNV heeft in 2000 onder druk van de Europese Commissie om de Nitraatrichtlijn te implementeren, besloten de aanscherping van de verliesnormen van Minas (eerst gepland voor 2008) te vervroegen, en de normen in 2003 in te voeren. Het ...
help
Actieplan nitraat : feitelijke informatie over het actieplan 2000-2003 en een korte schets van een aantal projecten [Boek]
Ekkes, J.J. \ Horeman, G.H. \ 2004
Dit Actieplan Nitraatprojecten heeft tot doel ‘het tot stand brengen van projecten die zich richten op het in de agrarische praktijk ontwikkelen en verspreiden van kennis met betrekking tot mineralenmanagement, gericht op het tijdig realiseren (onder ...
help
Gecertificeerde ketens en geïntegreerde gewasbescherming : discussienota : raakvlakken, verwachtingen en rollen met betrekking to geïntegreerde gewasbescherming in gecertificeerde ketens [Boek]
Ekkes, J.J. \ 2003
Vanuit de gedachte dat zowel overheid als bedrijfsleven de mogelijkheden na willen gaan van certificering van landbouwproducten en productiewijzen is door middel van interviews met een aantal ketenpartijen gepoogd antwoord te krijgen op de vraag: Hoe ...
help
Evaluatie bestuurlijke afspraken uitvoering MJPG Openbaar Groen : achtergronddocument [Boek]
Loorij, T.P.J. \ Kruijne, R. \ Kamps, J. \ Kempenaar, C. \ Bodingius, P. \ Krabben, K. van der \ Rotteveel, T. \ Ekkes, J. \ Horeman, G. \ Vries, E.A. de \ Spijker, J.H. \ 2003
In 1997 heeft de Rijksoverheid met de sector Openbaar Groen de ´Bestuurlijke Afspraken Uitvoering Meerjarenplan Gewasbescherming Openbaar Groen´ afgesloten. Vanuit de Rijksoverheid zijn LNV, VROM, V&W, Defensie en VWS ondertekenaars en vanuit de sect ...
help
Evaluatie bestuurlijke afspraken uitvoering MJPG Openbaar Groen : eindevaluatie van de taakstellingen [Boek]
Ekkes, J.J. \ 2002
De rijksoverheid achtte het aanvankelijk niet nodig om ook voor de sector Openbaar Groen een convenant af te sluiten. De sector gebruikte immers slechts een zeer beperkte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen. Maar het Rijk veranderde van opvatting i ...
help
Evaluatie Meerjarenplan Gewasbescherming : einddocument [Boek]
Ekkes, J.J. \ Besseling, P.A.M. \ Horeman, G.H. \ 2002
help
Evaluatie meerjarenplan gewasbescherming : achtergronddocument : eindevaluatie van de taakstellingen over de periode 1990-2000 [Boek]
Ekkes, J.J. \ 2001
Het Coördinerend Uitvoeringsorgaan (CUO) heeft aan het Expertisecentrum LNV gevraagd om de evaluatie van de taakstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG) uit te voeren. De eindevaluatie is gebaseerd op bijdragen van verschillende organ ...
help
Buitengewoon [Boek]
Huijbregts, M. \ Janssen, T. \ Ekkes, J. \ Zwieten, D. van \ Dubbeldam, R. \ 2001
In dit boek zijn geëmancipeerde, initiatiefrijke individuen in en rondom het landelijk gebied geportretteerd. De zestien portretten weerspiegelen een grote diversiteit aan mensen met eigen waarden, leefstijlen en eigen keuzes. De gekozen (voor)beelde ...
help
Verkenning implementatie zicht op gezonde teelt [Boek]
Ekkes, J. \ Snijdelaar, M. \ Smeekens, C. \ 2001
Voor de realisatie van een plantaardige sector, die garant kan staan voor een maatschappelijk gewenste duurzame gewasbeschermingpraktijk is vanaf 2001 een nieuw gewasbeschermingbeleid nodig. Het nieuwe beleid ” Zicht op Gezonde Teelt ” moet aansluite ...
help
Aanpak tot vorming van een voortgangsrapportage van de Herstructurering Glastuinbouw [Boek]
Ekkes, J. \ 2000
In 1996 is het beleid voor de Herstructurering Glastuinbouw ontwikkeld. Directie Landbouw wil in de komende jaren met regelmaat inzicht hebben in de voortgang van de herstructurering van de glastuinbouw en in de effecten van de LNV-beleidsinstrumente ...
help
Evaluatie Steunpunt Kleine Toepassingen [Boek]
Lieffijn, H. \ Hermsen, M. \ Ekkes, J. \ 1999
Op verzoek van de afdeling Gewasbescherming van de Directie Landbouw van het ministerie van LNV heeft het IKC-Landbouw het Steunpunt Kleine Toepassingen (op een klein areaal verbouwd) geëvalueerd. Dit rapport is het verslag van het evaluatieonderzoek ...
help
Quick scan duurzaamheid : een quick scan uitgevoerd ten behoeve van het programma "Werken aan duurzaamheid" [Boek]
Walter, J. \ Maathuis, E. \ Ekkes, J. \ 1999
De in 1999 uitgevoerde en in dit verslag besproken quick scan had tot doel om een beeld te verkrijgen van de inspanningen van de (LNV-)kennisinstellingen ten aanzien van duurzaamheid en de mogelijkheden om kennisoverdracht hieromtrent te kunnen reali ...
help
De bomen en het bos : mogelijkheden in ondersteuning bij plattelandsvernieuwing [Boek]
Bos, H. \ Ekkes, J. \ Jong, G. de \ Zundert, C. van \ Verhoek, A. \ 1996
help
Door milieu - eisen moeilijk hoofd boven water te houden : sombere toekomst voor kleine bloemisterijbedrijven \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Ekkes, J.J. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.