help
Mestvergisting als onderdeel van duurzame kringlopen [Boek]
Nienhuis, Ciska \ Melse, Roland \ Heesmans, Hanneke \ Verdoes, Nico \ Hanegraaf, Marjoleine \ Vermeij, Izak \ Evers, Aarts \ 2020
Het ministerie van LNV wil duidelijk hebben of mestvergisting bij kan dragen aan de klimaatdoelstellingen waar de landbouw aan moet voldoen. De vraag is of mestvergisting kan bijdragen aan de reductie van broeikasgas- en ammoniakemissie, wat het (lan ...
help
Wind-op-land: lessen en ervaringen: een reflectie op de implementatie van windenergie vanuit een ruimtelijk perspectief [Boek]
Evers, David \ Nabielek, Pia \ Tennekes, Jost \ 2019
help
Effecten van ammoniak reducerende maatregelen in bedrijfsverband : scenariostudie voor proeftuin Natura 2000 in veenweidegebied [Boek]
Evers, Aart \ Haan, Michelde \ Migchels, Gerard \ Joosten, Leo \ Leeuwen, Marieke van \ 2019
Voor een intensief en extensief melkveebedrijf op veengrond zijn verschillende ammoniak reducerende maatregelen doorgerekend. Het uitkopen van bedrijven om de ammoniakuitstoot te verminderen brengt grote kosten met zich mee. Een andere mogelijkheid o ...
help
Scenariostudie mono-vergisten op melkveebedrijf met veengrond [Boek]
Evers, Aart \ Buisonjé, Fridtjof de \ Melse, Roland \ Verdoes, Nico \ Haan, Michel de \ 2019
In een deskstudie zijn de effecten van mono-vergisten op een melkveebedrijf op veengrond met 150 koeien en 80 ha grasland onderzocht. De effecten van mono-vergisten op uitstoot van ammoniak en broeikasgassen (methaan en lachgas) zijn in beeld gebrach ...
help
Rapport ESBL-Attributieanalyse (ESBLAT) : op zoek naar de bronnen van antibioticaresistentie bij de mens [Boek]
Mevius, Dik \ Heederik, Dick \ Duijkeren, Engeline \ Veldman, Kees \ Essen, Alieda van \ Kant, Arie \ Liakopoulos, Apostolos \ Geurts, Yvon \ Pelt, Wilfrid van \ Mughini Gras, Lapo \ Schmitt, Heike \ Dierikx, Cindy \ Hoek, Angela van \ Evers, Eric \ Roda Husman, Annemaria de \ Blaak, Hetty \ Dissel, Jaap van \ Smid, Joost \ Dohmen, Wietske \ Dorado-Garcia, Alejandro \ Havelaar, Arie \ Hordijk, Joost \ Wagenaar, Jaap \ Fluit, Ad \ Bunt, Gerrita van den \ Bonten, Marc \ Velthuis, Annet \ Heuvelink, Annet \ Buter, Rianne \ Gonggrijp, Maaike \ Santman-Berends, Inge \ Lam, Theo \ Urlings, Bert \ Heres, Lourens \ Bouwknecht, Martijn \ Groot, Jacques de \ 2018
help
Verandering landgebruik voor bodemkwaliteit ook winstgevend voor intensieve bedrijven­ \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Eekeren, N. van \ Wit, J. de \ Evers, A. \ Haan, M. de \ 2018
Voor een verbetering van organische stof en bodemkwaliteit op minerale gronden is het streven naar een landgebruik van 60% blijvend grasland met 20% gras, rode en witte klaver in vruchtwisseling met mais een belangrijke stap. In V-focus december 2016 ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
help
Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek]
Evers, C.H.E. \ Broek, A.J.M. van den \ Buskens, R. \ Leerdam, A. van \ Knoben, R.A.E. \ Herpen, F.C.J. van \ Pot, R. \ 2018
Naar aanleiding van de actualisatie van de maatlatten voor natuurlijke wateren (vastgelegd in STOWA-rapport 2018-49) zijn ook de default-maatlatten voor sloten en kanalen geactualiseerd. Deze geactualiseerde maatlatten zijn vastgelegd in dit rapport.
help
Verkennende studie naar hittestress bij melkvee tijdens weidegang in gematigde klimaatstreken [Boek]
Timmerman, M. \ Reenen, K. van \ Holster, H. \ Evers, A. \ 2018
help
Doorlichten MWTL meetnet en macrofauna maatlatten [Boek]
Postma, J. van \ Evers, N. \ Knoben, R. \ 2018
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Ecologische sleutelfactoren vormen een goede kapstok voor watersysteemanalyses in het Maasstroomgebied \ H2O online [Artikel]
Evers, N. \ Herpen, F. van \ Kits, M. \ Barten, I. \ 2017
Wat zijn de sleutelfactoren om beken te herstellen en te voldoen aan ecologische KRW-doelen? Hoe bepaal je de ecologisch meest effectieve maatregelen voor een stromend watersysteem? De waterschappen in het Maasstroomgebied hebben de afgelopen jaren w ...
help
KRW-doelen voor macrofauna komen langzaam in zicht \ H2O online [Artikel]
Evers, N. \ Gerven, L. van \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
Om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de KRW-doelen voor 2027, is de ecologische toestand van de beken in het beheergebied van waterschap De Dommel geanalyseerd op trends. Voor 22 procent van de meetlocaties is over de periode 2003-2015 s ...
help
Hoe ver moet de waterkwaliteit verbeteren om de ecologische KRW-doelen te kunnen halen? \ H2O online [Artikel]
Evers, N. \ Schipper, M. \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
Zware metalen (en dan met name cadmium) en ammonium blijken een sterke relatie te vertonen met een vijftal macrofaunasoorten in beken. Boven bepaalde drempelwaarden verdwijnen gewenste beeksoorten en blijven soorten over die indicatief zijn voor een ...
help
Verbetering waterkwaliteit voor halen KRW-doelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evers, N. \ Schipper, M. \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
De aanwezigheid van zoetwaterpissebedden, vlokreeften, weidebeekjuffers en bosbeekjuffers vertelt iets over de kwaliteit van het water in beken. Zo blijkt dat zoetwaterpissebedden goed bestand zijn tegen ammonium en cadmium, maar de andere soorten zi ...
help
Ecologische watersysteemanalyse en knelpunten KRW-doelen [Boek]
Evers, Niels \ Mil, Jeroen van \ 2017
Doel is om de werkwijze die ontwikkeld is voor het afwegen van ecologische doelen en maatregelen voor herstelprojecten, ook toe te passen voor ecologische kennisontwikkeling op waterlichaamniveau. Concreet dienen de volgende onderzoeksvragen te worde ...
help
Zoektocht naar stuurknoppen om de ecologische toestand van beken te verbeteren \ H2O online [Artikel]
Evers, N. \ Schipper, M. \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
Waarom gaan we de KRW-doelen mogelijk niet halen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet eerst bekend zijn hoe de ecologische toestand afhangt van stuurvariabelen als inrichting, beheer en waterkwaliteit. In dit artikel wordt met een data-analyse ...
help
Vergelijkende humane blootstellingsschatting van ESBL-producerende Escherichia coli via consumptie van vlees [Boek]
Evers, E. G.. \ Duijkeren, E. van \ 2016
help
Succesfactoren en leerervaringen van beekherstel uit de praktijk \ H2O online [Artikel]
Pesman, M. \ Evers, N. \ Kits, M. \ 2016
De laatste 25 jaar zijn er veel beekherstelprojecten in diverse vormen uitgevoerd, van lokaal herstel van een oude meander tot het volledig herinrichten van een beekdal. De afstemming van verschillende functies en draagvlakken bij deze projecten spel ...
help
Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Eekeren, N. van \ Goor, S. van de \ Wit, J. de \ Evers, A. \ Haan, M. de \ 2016
Het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit op melkveebedrijven met minerale gronden en derogatie is: 60 procent blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20 procent grasklaver (rode en witte klaver) in rotatie met 20 proc ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.