help
Levensverwachting stijgt, maar verschil tussen laag- en hoogopgeleiden blijft groot : onderzoek \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Kardal, M. \ Lodder, B.J.H. \ Garssen, J. \ 2009
In dit artikel is wordt een onderzoek beschreven. Doel van het onderzoek is vaststellen of het verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden sinds 1997 is veranderd. Een hogere opleiding ging bij zowel mannen als vrouwen samen met een ...
help
Bevolkingsprognose 2008–2050: model en veronderstellingen betreffende de sterfte \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Meulen, A. van der \ Duin, C. van \ Garssen, J. \ 2009
Evenals in de twee voorgaande prognoses is in het sterftemodel van de CBS-bevolkingsprognose 2008–2050 onderscheid gemaakt tussen voortijdige sterfte en ouderdomssterfte. Tot de leeftijd van 80 jaar zijn de sterftekansen voor de belangrijkste doodsoo ...
help
Nog drie negentiende-eeuwers \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Harmsen, C. \ 2009
Op 1 januari 2009 telde ons land volgens voorlopige cijfers van het CBS 1 633 mensen van 100 jaar of ouder. Dat is 1 op de 10 duizend Nederlanders. Het aantal 100-plussers groeit snel
help
Allochtonenprognose 2008–2050: naar 5 miljoen allochtonen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ Duin, C. van \ 2009
Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de vijfde allochtonenprognose, die betrekking heeft op de periode 2008–2050. Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2050 bijna 5,0 miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan ...
help
Aantal allochtone 65-plussers groeit snel \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Duin, C. van \ 2009
De niet-westerse allochtonen in Nederland zullen de komende decennia sterk gaan vergrijzen. Volgens de nieuwste allochtonenprognose van het CBS groeit het aantal niet-westerse 65-plussers tussen nu en 2050 van krap 70 duizend naar ruim 520 duizend
help
Trends in gezonde levensverwachting \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Bruggink, J.-W. \ Garssen, J. \ Lodder, B. \ Kardal, M. \ 2009
Vanaf 1981 zijn gegevens beschikbaar over de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid en de levensverwachting zonder chronische ziektes. Gegevens over de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen zijn beschikbaar vanaf 1983. Dit artik ...
help
Steeds minder allochtone tienermoeders \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ 2008
In 2007 hebben 2540 tienermeisjes een kind gekregen. Dit is vrijwel hetzelfde aantal als een jaar eerder. Het geboortecijfer daalde onder tieners in de meeste niet-westerse herkomstgroepen en bleef constant onder autochtone tienermeisjes
help
Zeer grote gezinnen worden schaars \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ Roovers, H. \ 2008
Na een kort historisch overzicht van de numerieke ontwikkelingen rond het grote gezin, wordt ingegaan in op de volgende vragen: Hoe heeft het aantal grote gezinnen zich in het afgelopen decennium ontwikkeld? Hoe ontwikkelde zich de aantallen niet-wes ...
help
Sterftecijfer allochtonen daalt sterk \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Meulen, A. van der \ 2008
In 2007 was, voor het vijfde jaar op rij, het aantal sterfgevallen in Nederland lager dan in het voorgaande jaar. Het totaal aantal overledenen in 2007 bedraagt naar schatting 132 duizend. Dit zijn er ruim 10 duizend minder dan vijf jaar eerder. Naar ...
help
Forse toename vrouwelijke honderdplussers \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Harmsen, C. \ 2008
Op 1 januari 2008 telde Nederand 1486 inwoners van 100 jaar of ouder. Dat waren er 91 meer dan in 2007. De forse toename bestond volledig uit vrouwen. Onder de honderdplussers zijn slechts 193 mannen
help
Levensverwachting snel toegenomen \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Togt, K. van der \ 2008
In 2007 bedroeg het verwachte aantal levensjaren van pasgeboren meisjes 82,3 jaar en die van jongens 78,0 jaar. Vooral sinds 2002 is de levensverwachting sterk gestegen
help
Steeds minder zeer grote gezinnen \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Roovers, H. \ 2008
Het aantal gezinnen met vier of meer thuiswonende kinderen is de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Deze afname was onder niet-westerse allochtonen nog sterker dan onder autochtonen. Niet de herkomst, maar het orthodox protestantisme speelt de belan ...
help
Sterke daling geboortecijfer niet-westers allochtone tieners \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ 2008
In vijf jaar tijd is het aantal geboorten onder meisjes jonger dan 20 jaar met ruim een kwart gedaald. In 2007 werden in deze jongste leeftijdsgroep 2,5 duizend kinderen geboren, tegen 3,5 duizend in 2002. De daling heeft grotendeels plaatsgevonden o ...
help
Minder zuigelingensterfte \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ 2007
In 2006 zijn in Nederland 820 kinderen in hun eerste levensjaar overleden. Dit is het laagste aantal dat ooit door het CBS is waargenomen. Het zuigelingensterftecijfer bedroeg 4,4 per duizend. De verschillen in sterfte tussen autochtone en niet-weste ...
help
Aantal sterfgevallen blijft dalen \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Hoogenboezem, J. \ 2007
Het aantal sterfgevallen in Nederland was ook in de eerste helft van 2007 weer lager dan in voorgaande jaren. Ondanks de vergrijzing overlijden sinds 2002 van jaar op jaar minder mensen. In de afgelopen eeuw was er niet eerder zo’n lange periode van ...
help
De Nederlandse demografie in zeven tegenstellingen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ 2007
In dit artikel komen zeven tegenstellingen aan de orde die samen een goede indruk geven van de belangrijkste recente bevolkingsontwikkelingen. De zeven tegenstellingen zijn vooral het product van het gekozen perspectief: de korte versus de lange term ...
help
In 2050 ruim 1,6 miljoen meer allochtonen \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Duin, C. van \ 2007
In 2050 telt Nederland naar verwachting 16,8 miljoen inwoners, tegen 16,4 miljoen nu. De groei komt volledig voor rekening van allochtonen . In 2050 zal 29 procent van de Nederlandse bevolking uit allochtonen bestaan. Nu is dit nog 19 procent
help
Grijze druk zal verdubbelen \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Garssen, J. \ Duin, C. van \ 2007
In de komende dertig jaar zal de verhouding tussen het aantal 65-plussers en de werkzame bevolking sterk veranderen. De nieuwste bevolkingsprognose van het CBS gaat uit van een sterkere vergrijzing dan tot dusver werd aangenomen. De grijze druk zal z ...
help
Recente trends in de vruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ Nicolaas, H. \ 2006
In dit artikel wordt met behulp van cohortgegevens naar generatie voor de belangrijkste niet-westerse herkomstgroepen aangetoond dat de eerste generatie haar vruchtbaarheid maar langzaam aanpast aan die van de autochtone vrouwen. De eerste generatie ...
help
Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 [Boek]
Duin, C. van \ Jong, A. de \ Broekman, R. \ Garssen, J. \ 2006
Dit rapport geeft uitkomsten van een bevolkingsprognose, dat gebaseerd is op het model PEARL. Op de websites van CBS en het Ruimtelijk Planbureau zijn gedetailleerde prognoses voor afzonderlijke gemeentes te vinden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.