help
Inventarisatie leegstand agrarisch vastgoed Overijssel : ontwikkeling aard en omvang agrarisch vastgoed in provincie Overijssel tussen 2012 en 2018 en prognose ontwikkeling tot 2030 [Boek]
Gies, T.J.A. \ Smidt, R \ 2020
Jaarlijks stoppen er agrarische bedrijven in Overijssel en komen de agrarische bedrijfsgebouwen vrij. In 2016 heeft Wageningen Environmental Research (toen Alterra geheten) voor de provincie Overijssel een analyse gemaakt van de aard en omvang van le ...
help
Passende beoordeling scheuren blijvend grasland : Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek [Boek]
Gies, Edo \ Wamelink, Wieger \ 2020
In het kader van de vergroening van het Europese landbouwbeleid (GLB) geldt sinds 1 januari 2015 voor het blijvend grasland in Natura 2000-gebieden een ploeg- en omzetverbod, ook wel scheurverbod genoemd. Het doel van deze vergroeningsmaatregel is he ...
help
Passende beoordeling scheuren permanent grasland : Natura 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken (deelgebied Rijnstrangen) [Boek]
Gies, Edo \ Wamelink, Wieger \ 2020
In het kader van de vergroening van het Europese landbouwbeleid (GLB) geldt sinds 1 januari 2015 voor het blijvend grasland in Natura 2000-gebieden een ploeg- en omzetverbod, ook wel scheurverbod genoemd. Het doel van deze vergroeningsmaatregel is he ...
help
Inzichten stikstofdepositie op natuur : memo [Boek]
Gies, Edo \ Kros, Hans \ Voogd, Jan Cees \ 2019
In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: - Wat is de bijdrage vanuit verschillende bronnen aan de depositie op de voor stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden? En wat is daarin specifiek de bijdrage van de veehouderij, uitgespl ...
help
Actualisatie leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant : ontwikkeling aard en omvang agrarisch vastgoed tussen 2012 en 2017 in provincie Noord-Brabant [Boek]
Gies, T.J.A. \ Naeff, H.S.D. \ 2019
help
Verbindende perspectieven voor een duurzaam landelijk gebied [Boek]
Gies, Edo \ Nieuwenhuizen, Wim \ Buuren, Michael van \ Pleijte, Marcel \ 2019
In het landelijk gebied komen veel beleidsthema’s samen. Op alle thema’s is verdere verduurzaming nodig om de lange termijn doelen te halen. Om het landelijk gebied van Overijssel richting 2050 verder te verduurzamen, moet de provincie oplossingen vi ...
help
Mogelijke toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw : uitwerking van toekomstbeelden ten behoeve van de transitieopgave naar natuurinclusieve landbouw [Boek]
Gies, Edo \ Doorn, Anne van \ Bos, Bram \ Os, Jaap van \ 2019
help
Beoordeling ecologische en milieueffecten door opheffen scheurverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden : Springendal & Dal van de Mosbeek en Rijnstrangen [Boek]
Gies, Edo \ Wamelink, Wieger \ Kistenkas, Fred \ Kros, Hans \ Doorn, Anne van \ Zee, Friso van der \ 2018
help
Verduurzaming landelijk gebied Overijssel : analyse van doelbereik en samenhangende opgaven richting 2050 [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ Gies, E. \ Heide, M. van der \ 2018
Wat zijn de samenhangende opgaven voor de verduurzaming van het landelijke gebied van Overijssel, richting 2050? Die vraag is beantwoord door te starten met een analyse van het doelbereik. Dat laat zien dat de provincie samen met de partners in Overi ...
help
Analyse verduurzamingsopgaven landelijk gebied Overijssel richting 2050 [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ Gies, E. \ Heide, M. van der \ Maas, G. \ Bijlsma, R.J. \ Pouwels, R. \ Lesschen, J.P. \ Velthof, G.L. \ 2018
help
De VAB-opgave in de provincie Noord-Holland : aard en omvang nader in beeld gebracht [Boek]
Both, Mariska \ Gies, Edo \ Kuiper, Paul Peter \ Vogelzang, Theo \ Rijk, Piet \ Jager, Jakob \ Naeff, Han \ Prins, Leo \ 2017
help
De opgave van Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de provincie Zuid-Holland : aard en omvang nader in beeld gebracht [Boek]
Both, Mariska \ Gies, Edo \ Kuiper, Paul Peter \ Vogelzang, Theo \ Rijk, Piet \ Jager, Jacob \ Naeff, Han \ Prins, Leo \ 2017
help
Agrarisch vastgoed : aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in Nederland [Poster]
Gies, E. \ Naeff, H. \ Nieuwenhuizen, W. \ Paulissen, M. \ Vleemingh, I. \ 2017
Circa 86% van de totale ruimte in Nederland is landelijk gebied. De landbouw is de grootste gebruiker van dit landelijk gebied. Daar vinden momenteel majeure transformaties plaats. Bedrijven ontwikkelen zich in heel verschillende richtingen van opsch ...
help
Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken [Boek]
Gies, T.J.A. \ Kros, J. \ Voogd, J.C. \ 2017
help
Vormgeven aan Sturen met Water : bodemdaling vertragen in het veenweidegebied met boeren en natuur [Boek]
Bos, A.P. \ Gies, T.J.A. \ Male, B. van \ 2017
In deze brochure hebben we laten zien hoe een nieuw watersysteem, onder meer gebaseerd op onderwaterdrains met pompput (OWD 3.0) zou kunnen werken in een concrete polder in het veenweidegebied. Op grond van de kennis van nu mogen we verwachten dat zo ...
help
Bemestingsproef digestaat op veen : het vaststellen van de N-werking van onvergiste en vergiste mest en varianten van de vergiste mest via een veldproef op veengrond bij Kennis Transfer Centrum (KTC) te Zegveld [Boek]
Houwelingen, K.M. van \ Gies, T.J.A. \ 2017
help
Rivierenland leeft! : verbinden door samenwerking : quickscan naar trends, kansen en opgaven met betrekking tot de leefbaarheid in Regio Rivierenland [Boek]
Gies, T.J.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2017
Leefbaarheid gaat over prettig wonen, werken en leven en is daarom is een belangrijk thema voor Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van tien gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerrijnen, ...
help
Leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant : aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in provincie Noord-Brabant [Boek]
Gies, T.J.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ Naeff, H.S.D. \ Och, R.A.F. van \ 2016
Jaarlijks stoppen veel agrarische bedrijven. Afgelopen decennia werden deze boerderijen, vaak nog kleinschalig, via erftransities omgebouwd tot woonboerderijen of werden de bedrijfsgebouwen voor andere functies gebruikt. Sinds de jaren zeventig zijn ...
help
Landelijk gebied en Leegstand : aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in Nederland [Boek]
Gies, T.J.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ Naeff, H.S.D. \ Vleemingh, I. \ Paulissen, M. \ Ros, Peter \ Heijmerink, Jeroen \ Ronden, Michel \ Dijkstra, Karin \ 2016
Jaarlijks stoppen veel agrarische bedrijven. Afgelopen decennia werden deze boerderijen, vaak nog kleinschalig, via erftransities omgebouwd tot woonboerderijen of werden de bedrijfsgebouwen voor andere functies gebruikt. Sinds de jaren zeventig zijn ...
help
Beweidbare oppervlakte en weidegang op melkveebedrijven in Nederland [Boek]
Pol-van Dasselaar, A. van den \ Blokland, P.W. \ Gies, T.J.A. \ Haan, Michel de \ Holshof, G. \ Naeff, H.S.D. \ Philipsen, A.P. \ 2015
Het doel van dit onderzoek was om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre weidegang nu en in de toekomst mogelijk is (zowel technisch als bedrijfseconomisch) op melkveebedrijven in Nederland gezien de grootte van de beweidbare oppervlakte. Uit de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.