help
Biological phosphorus removal in seawater-adapted aerobic granular sludge \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Graaff, D.R. de \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Pronk, M. \ 2020
Seawater can be introduced or intrude in sewer systems and can thereby negatively influence biologicalwastewater treatment processes. Here we studied the impact of artificial seawater on the enhancedbiological phosphate removal (EBPR) process perform ...
help
Stress-induced assays for polyphosphate quantification by uncoupling acetic acid uptake and anaerobic phosphorus release \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Feng, C. \ Welles, L. \ Zhang, X. \ Pronk, M. \ Graaff, D. de \ Loosdrecht, M. van \ 2020
Phosphorus has been successfully eliminated from wastewater by biological techniques of enhancedbiological phosphorus removal (EBPR) process, which relies on a specific microbiota of polyphosphateaccumulating organisms (PAOs) that accumulate phosphat ...
help
Aerobic granular sludge in seawater [Proefschrift]
Graaff, Danny Robbert de \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Pronk, M. \ 2020
help
Stable granulation of seawater-adapted aerobic granular sludge with filamentous Thiothrix bacteria \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Graaff, D.R. de \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Pronk, M. \ 2020
Many sources of wastewater contain sulfides, which can cause excessive growth of filamentous bacteria such as Thiothrix sp. resulting in bulking sludge in conventional activated sludge systems. Granular sludge systems could potentially also suffer fr ...
help
Leren van wateroverlast [Boek]
Zandvoort, Mark \ Graaff, Robert de \ Thijssen, Martijn \ Lont, Cor \ Huisman, Sanne \ Jong, Roel de \ 2019
STOWA heeft de door waterschappen uitgevoerde evaluaties van wateroverlastgebeurtenissen laten analyseren. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen van deze analyse. Belangrijkste conclusie: waterschappen zijn op dit moment prima in staat ade ...
help
Sialic acids in the extracellular polymeric substances of seawater-adapted aerobic granular sludge \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Graaff, D.R. de \ Felz, S. \ Neu, T.R. \ Pronk, M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Lin, Y. \ 2019
Sialic acids have been discovered in the extracellular polymeric substances (EPS) of seawater-adapted aerobic granular sludge (AGS). Sialic acids are a group of monosaccharides with a nine-carbon backbone, commonly found in mammalian cells and pathog ...
help
Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie : reflecteren en inspireren : eindrapport [Boek]
Graaff, Robert de \ Steegh, John \ Aerts, Miriam \ Brugge, Rutger van der \ Buuren, Arwin van \ Dekker, Gert \ Ellen, Gerald Jan \ Elshof, Albert \ Molenveld, Astrid \ Loeber, Anne \ 2017
Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (hierna: DPRA) heeft als doel het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen. Om dit doel te bereiken werd in september 2014 de ...
help
Handboek Milieuprijzen 2017 : methodische onderbouwing van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieu-impacts [Boek]
Bruyn, Sander de \ Ahdour, Saliha \ Bijleveld, Marijn \ Graaff, Lonneke de \ Schep, Ellen \ Schroten, Arno \ Vergeer, Robert \ 2017
Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieu-vervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Milieuprijzen geven daarmee de welvaartsverliezen weer die optreden als er één extra kilogram van de ...
help
Handboek Milieuprijzen 2016 : methodische onderbouwing van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieu-impacts [Boek]
Bruyn, Sander \ Ahdour, Saliha \ Bijleveld, Marijn \ Graaff, Marijn \ Schroten, Arno \ Vergeer, Robert \ 2017
Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieu-vervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Milieuprijzen geven daarmee de welvaartsverliezen weer die optreden als er één extra kilogram van de ...
help
Inspirerende ontwikkelingen in Zuid-Nederland : initiatievenboek klimaatadaptatie [Boek]
Graaff, R. de \ 2017
Diverse initiatieven voor klimaatadaptatie worden in dit boek benoemd en toegelicht.
help
Hoogbelaste voorzuivering afvalwater – inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp \ H2O online [Artikel]
Roest, K. \ Brand, T. vqn den \ Zandvoort, M. \ Graaff, M. de \ Loosdrecht, M. van \ 2017
Het doel van het DynaFil-project ‘Efficiënte vergisting met dynamische filtratie’ is het substantieel verhogen van de hoeveelheid organische stof die naar de vergisting wordt gestuurd, zodat de biogasproductie en daarmee de energie-efficiëntie van ee ...
help
LCA thermische conversie pluimveemest BMC Moerdijk [Boek]
Graaff, Lonneke de \ Odegard, Ingrid \ Nusselder, Sanne \ 2017
Pluimveemest kan op verschillende manieren worden verwerkt. Meer dan een derde van alle in Nederland beschikbare pluimveemest wordt verwerkt in de centrale van BMC Moerdijk. Hierbij wordt elektriciteit opgewekt en de as wordt ingezet als kunstmestver ...
help
Nutriënten op hun plek : arrangementen van waarde voor voedselproductie, bodem en water [Boek]
Westerhof, Roelof \ Graaff, Robert \ Joosten, Leo \ Thijssen, Martijn \ Regeer, Barbara \ Verwoerd, Lisa \ Muilwijk, Hanneke \ 2016
De hoofdvraag die in dit project voorligt is: “Wat zijn institutionele randvoorwaarden voor regionaal gedifferentieerde arrangementen ter verbetering van de waterkwaliteit?”
help
Verwijdering van waterstofsulfide uit biogas met granulair ijzer(hydr)oxide [Boek]
Buijzer, Edwin de \ Palmen, Luc \ Graaff, Marthe de \ Brand, Tessa van den \ Hofman, Jan \ Hofman-Caris, Roberta \ Beverloo, Hendrik \ Palmen, Luc \ Kolk, Olaf van der \ Roelofs, Seine \ 2016
Het doel van dit project is het onderzoeken van de mogelijke inzet van granulair waterijzer voor de reiniging van biogas. Meer specifiek: Het samenstellen van een overzicht met bestaande technologieën en toepassingen voor H2S binding, op basis van li ...
help
Full-Scale Highly-Loaded Wastewater Treatment Processes (A-Stage) to Increase Energy Production from Wastewater: Performance and Design Guidelines \ Environmental engineering science [Artikel]
Graaff, M.S. de \ Brand, T.P.H. van den \ Roest, K. \ Zandvoort, M.H. \ Duin, O. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2016
Current practice of wastewater treatment does not recover the full potential of energy present in wastewater. The potential of using anammox bacteria for autotrophic nitrogen removal combined with a desire for energy optimization brings new attention ...
help
Top 10 milieubelasting van de gemiddelde consument [Boek]
Graaff, Lonneke de \ Bergsma, G.C. \ CE, Oplossingen voor milieu, economie en technologie \ 2016
help
Potentie struviet voor Nederlandse landbouw : studie naar de potentie van struvietwinning bij Nederlandse aardappelbedrijven [Boek]
Graaff, Lonneke de \ Naber, Nanda \ 2016
In Nederland wordt op jaarbasis 3,5 miljoen ton aardappelen verwerkt. Tijdens het verwerkingsproces komt blancheerwater vrij. Uit dit blancheerwater kan struviet worden teruggewonnen. Struviet is toe te passen als vervanger van kunstmest, ook in de ( ...
help
De potentie van natuurcombinaties : inzicht en reflecties op de meerwaarde van een nieuw concept [Boek]
Fontein, R.J. \ Michels, R. \ Linderhof, V. \ Goossen, M. \ Graaff, R. de \ 2015
In de Rijksnatuurvisie staat het concept Natuurcombinaties centraal. Natuurcombinaties zijn initiatieven die tegelijkertijd de natuur én andere maatschappelijke functies versterken. Deze studie reflecteert op het concept Natuurcombinaties, biedt een ...
help
Feasibility of small scale heat recovery from sewers [Boek]
Hofman, Jan \ Graaff, Marthe de \ Oesterholt, Frank \ 2015
This project aimed at the development of a small scale system (20 - 50 houses) for heat recovery from the sewer system in a representative neighbourhood of the city of Groningen. This system should demonstrate the heat recovery from sewer water and r ...
help
De vergeten klimaatontwikkeling en het effect op hoogwaterstatistiek en maatregelen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Graaff, B.J.A. de \ Versteeg, R. \ Tempelaars, J. \ 2015
Na de extreme neerslaggebeurtenissen in 1998 en de daaropvolgende afspraken in de Nationale Bestuursakkoorden Water toetsen de waterschappen hun watersystemen aan normen voor regionale wateroverlast. Deze normen zijn vastgelegd in provinciale verorde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.