Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 317

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Groenendijk
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
Gerven, L. van \ Jansen, S. \ Loon, A. van \ Lukacs, S. \ Verhoeven, F. \ Rotterdam, D. van \ Groenendijk, P. \ 2020
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken nog niet op orde. De landbouwsector lanceerde daarom in 2017 een lijst met vrijwillige maatregelen om uitspoeling van m ...
help
Ruimtelijke allocatie van mesttoediening en ammoniakemissie : beschrijving mestverdelingsmodule INITIATOR versie 5 [Boek]
Kros, Hans \ Os, Jaap van \ Voogd, Jan Cees \ Groenendijk, Piet \ Bruggen, Cor van \ Molder, Romuald te \ Ros, Gerard \ 2019
help
Maatregel op de Kaart (Fase 1) : Identificeren van kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater [Boek]
Gerven, L. van \ Jansen, S. \ Groenendijk, P. \ [ca. 2019]
In dit project ‘Maatregel op de Kaart (Fase 1)’ is voor elk landbouwperceel in Nederland aangegeven welke DAW-maatregelen kansrijk zijn om de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Dit is gedaan door het koppelen van expertkennis over de ...
help
Organische stof : de moeite waard voor waterbeheer? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Groenendijk, P. \ Wösten, H. \ Postma, R. \ Ruijtenberg, R. \ 2019
Bij waterbeheerders bestaat de verwachting dat een verhoging van het organische stofgehalte in de bodem bijdraagt aan het bufferen van de gevolgen van extremer weer door klimaatverandering. In schrale zandgronden heeft organische stof een gunstige we ...
help
De échte kracht van de Noordzee [Boek]
Groenendijk, F. \ Braber, M. den \ Soest, J.P. van \ 2019
Dit essay, opgesteld door Floris Groenendijk en Marjan den Braber van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis en Jan Paul van Soest, is geschreven in het kader van Springtij 2019, om de gedachtenvorming over de Noordzee een impuls te geven, in het N ...
help
Naar een sober en doelmatig meetnet bodem- en grondwaterkwaliteit voor grondwaterafhankelijke natuur in duingebieden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Possen, B.J.H.M. \ Diggelen, J.M.H. van \ Groenendijk, J. \ Meijles, J. \ Broek, T. van den \ 2019
In het kader van Natura 2000 moeten provincies de toestand en de trend van de habitattypen in Natura 2000-gebieden monitoren. Daarnaast moeten zij vanwege de Kaderrichtlijn Water de invloed van grondwater op van grondwater afhankelijke terrestrische ...
help
Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Massop, H. \ Kros, H. \ Eekeren, N. van \ Zaanen, M. \ Groenendijk, P. \ Goor, S. van \ Ros, G.H. \ 2018
Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een pilot in de Raam, die voor het deelprogramma Bewuste Bodem is uitgevoerd. In het onderzoek voor deze pilot is de conditie van landbouwbodems geanalyseerd ten aanzien van verdichting, organische ...
help
Presentaties bij veldwerkplaats dood doet leven [Presentatie]
Groenendijk, D. \ Meissner, R. \ Beekers, B. \ Colijn, E. \ 2018
Dick Groenendijk - Dood doet leven in de Kennemerduinen. Renée Meissner - De praktijktoets buitenmachtelijke kadavers: een zinvol instrument. Bart Beekers : Dood doet Leven – ruimte voor aaseters in onze natuur. Ed Colijn - Grote kadavers: mini-ecosy ...
help
Wettelijk instrumentarium voor landbouwmaatregelen om waterkwaliteit te verbeteren : realisatie van nutriëntendoelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Velthof, G.L. \ Kistenkas, F.H. \ Groenendijk, P. \ Boekel, E.M.P.M. van \ Oenema, O. \ 2018
De doelstellingen voor stikstof- en fosforconcentraties in grond- en oppervlaktewater uit de Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn worden in bepaalde regio’s in Nederland op dit moment nog niet gehaald. Op basis van afspraken in de Stuurgroep Wate ...
help
Uitdieping spanningen waterveiligheidprojecten : verdieping van de in de beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidprogramma’s geconstateerde spanning tussen enerzijds scope en planning en anderzijds innovatie en meekoppelen [Boek]
Groenendijk, J.M. \ Hendriksen, J.L.T. \ Kwadijk, F. \ Riel, J. van \ 2018
Als je als professional, manager of bestuurder werkt aan de realisatie van waterveiligheidprojecten weet je het: het is mooi werk, maar de realisatie kan ook weerbarstig zijn. Dat blijkt ook uit de Beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidp ...
help
Dood doet leven : kennisblad veldwerkplaats [Brochure]
Beekers, B. \ Colijn, C. \ Groenendijk, D. \ Leeuw, C. de \ 2018
Er is steeds meer aandacht voor de rol van dode dieren in het natuurbeheer. En dat is niet vreemd, want in West-Europa zijn maar liefst 108 aasetende soorten vogels en zoogdieren waargenomen. Bij kevers gaat het om minimaal 750 soorten. Dat betekent ...
help
Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets [Boek]
Verloop, Koos \ Agtmaal, Maaike van \ Busink, Wim \ Eekeren, Nick van \ Groenendijk, Piet \ Jansen, Stefan \ Noij, Gert-Jan \ Zanen, Marleen \ 2018
Vanuit het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en Veehouderij (BOOT) is de zogenaamde BOOT-lijst opgesteld met maatregelen die emissie naar water vanuit landbouwbedrijven verlagen. De praktijkrijpe maatregelen worden via het Deltaplan Agrarisch Waterbehee ...
help
SWAP version 4 : theory description and user manual [Boek]
Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Bartholomeus, R.P. \ Groenendijk, P. \ Heinen, M. \ Hendriks, R.F.A. \ Mulder, H.M. \ Supit, I. \ Walsum, P.E.V. van \ 2017
SWAP (Soil, Water, Atmosphere and Plant) simulates transport of water, solutes and heat in unsaturated/saturated soils. The model is designed to simulate flow and transport processes at field scale level, during growing seasons and for long term time ...
help
Maatregelen voor het verlagen van de nutriëntenbelasting uit landbouwpercelen : effecten van landbouwkundige maatregelen op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in zes polders in het beheergebied van Wetterskip Fryslân [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ 2017
Voor het realiseren van KRW-doelen m.b.t. nutriënten zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Wetterskip Fryslân heeft een aanvullende studie laten uitvoeren, waarvan het resultaat nu voorligt.
help
10 jaar ecologische monitoring van de Kraansvlak wisentpilot \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Cromsigt, J. \ Wassen, M. \ Groenendijk, D. \ Rodriguez, E. \ Kivit, H. \ Voeten, M. \ 2017
Lang werd de wisent gezien als de ‘koning van het woud’ en dus als een echte bossoort. Deze visie was gebaseerd op de leefgebieden van de laatste wisenten voor ze in 1927 uitstierven in het wild. Toen leefden ze in het bos, maar dat kwam wellicht voo ...
help
Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn : op planniveau [Boek]
Groenendijk, P. \ Velthof, G.L. \ Schröder, J.J. \ Koeijer, T.J. de \ Luesink, H.H. \ 2017
Om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. wordt om de vier jaar een Actieprogramma geformuleerd waarin het rijksbeleid voor de komende vier jaar is aangegeven. In het 6e Actieprogramma wordt een aantal extra maatregelen doorgevoerd ...
help
Landbouw en de KRW-opgave voor nutriënten in regionale wateren \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Groenendijk, P. \ Boekel, E. van \ 2017
In een deel van de regionale waterlichamen voldoen de stikstof- en/of fosforconcentraties nog niet aan de normen van een goede ecologische toestand. De overschrijding wordt deels veroorzaakt door de uit- en afspoeling uit landbouwgronden. Door het kw ...
help
Effecten van het mestbeleid op landbouw en milieu : beantwoording van de ex-postvragen in het kader van de evaluatie van de Meststoffenwet [Boek]
Velthof, G.L. \ Koeijer, T. \ Schröder, J.J. \ Timmerman, M. \ Hooijboer, A. \ Rozemeijer, J. \ Bruggen, C. van \ Groenendijk, P. \ 2017
help
Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit : evaluatie van de meststoffenwet 2016 [Boek]
Schoumans, O.F. \ Blokland, P.W. \ Cleij, P. \ Groenendijk, P. \ Koeijer, T.J. de \ Luesink, H.H. \ Renaud, L.V. \ Roovaart, J. van den \ 2017
Voor de ex-ante-evaluatie van de meststoffenwet in 2016 is een analyse uitgevoerd van de gevolgen van drie mestbeleidscenario's voor de meststromen in de landbouw en van de milieukwaliteit.
help
Natura 2000-beheerplan Coepelduynen [Boek]
Sleeking, R. \ Straathof, J. \ Groenendijk, J. \ 2017
Het gebied Coepelduynen maakt deel uit van een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden: Natura 2000. Het Natura 2000-beheerplan voor het gebied Coepelduynen geeft een overzicht van de bijzondere natuur in dit gebied en welke doelen er van toe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.