help
Technologie op waarde schatten : een handreiking [Boek]
Gudde, Catherine \ 2017
Technologie is alom aanwezig in onze samenleving. Ook in onze leefomgeving. Veel technologische ontwikkelingen gaan snel en lijken de samenleving te overkomen. Het gesprek gaat vaak over de directe voor- en nadelen van een technologie en dan kunnen o ...
help
Grond voor gebiedsontwikkeling : instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving [Boek]
Gudde, Catherine \ 2017
Er gaat veel aandacht uit naar de politieke keuzes bij de majeure transitieopgaven waar Nederland voor staat (zoals energietransitie, klimaatadaptatie), maar vergeten wordt dat die opgaven samenkomen in concrete gebiedsontwikkelingen. De consultatiev ...
help
Opgaven voor duurzame ontwikkeling : hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur [Boek]
Gudde, Catherine \ 2016
beschrijft de raad vijf grote transformaties die met voorrang opgepakt moeten worden om de duurzame ontwikkeling van Nederland gestalte te geven en doet verschillende aanbevelingen hoe deze kunnen worden bereikt. De raad besteedde bijzondere aandacht ...
help
Verbindend landschap [Boek]
Gudde, Catherine \ 2016
help
Rijk zonder CO2 : naar een duurzame energievoorziening in 2050 [Boek]
Gudde, C \ 2015
Aanleiding voor dit advies is de vraag die minister Kamp van Economische Zaken aan de raad voor de leefomgeving en infrastructuur (de raad) stelde: hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Dit advies richt zich derhalve op d ...
help
Ruimte voor de regio in Europees beleid [Boek]
Gudde, C. \ 2015
In dit advies onderzoekt de Rli de spanning tussen Europees beleid en regelgeving en de uitvoering van het beleid voor de leefomgeving in de regio. De volgende vragen zijn leidend: Welke spanningen op het terrein van beleid- en regelgeving voor de fy ...
help
Naar een nationale omgevingsvisie [Boek]
Gudde, C. \ 2015
In de voorbereiding op de nationale omgevingsvisie werken het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op verzoek van de minister van IenM aan verkenningen. Ook heeft de minister het College van Rijkadviseurs ...
help
Vernieuwing omgevingsrecht : maak de ambities waar [Boek]
Gudde, Catherine \ 2015
Het omgevingsrecht is in de loop der jaren sterk versnipperd geraakt over tientallen wetten, circa 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en een vergelijkbaar aantal ministeriële regelingen. Die versnippering leidt volgens het Rijk tot afstemm ...
help
Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving [Boek]
Gudde, C. \ 2015
Van veel technologieën die de komende dertig jaar belangrijk worden, bestaan nu al prototypes of zijn zelfs al te koop. Welke technologieën de komende dertig jaar grootschalig toegepast gaan worden en wanneer, valt niet met zekerheid te zeggen. De Ra ...
help
Circulaire economie: van wens naar uitvoering [Boek]
Gudde, C. \ Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur \ 2015
In het advies presenteert de raad een aantal aanbevelingen aan het Rijk en aan provincies, regio’s en gemeenten. Ook doet de raad een oproep om ook via het Nederlandse voorzitterschap van de EU, een circulaire economie Europees verder te ontwikkelen. ...
help
Circular economy: from wish to practice [Boek]
Gudde, C. \ Council for the Environment and Infrastructure \ 2015
In the advice, the Council presents a number of recommendations to the State and to provinces, regions and municipalities. The Council also calls for the further development of a circular economy in Europe through the Dutch presidency of the EU. The ...
help
Doen en laten : effectiever milieubeleid door mensenkennis [Boek]
Gudde, C. \ 2014
Nederland staat voor de uitdaging de samenleving en economie verder te verduurzamen. Dit advies gaat over het benutten van kennis over het gedrag van mensen om milieudoelen dichterbij te brengen. Hoe mensen reageren op beleidsmaatregelen is lang niet ...
help
Ruimte voor duurzame landbouw [Boek]
Gudde, C. \ 2013
In zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’ schetst de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. Voortgaande innovatie en versnelde verduurzaming zijn noodzakelijk om de ...
help
Onbeperkt houdbaar : naar een robuust natuurbeleid [Boek]
Gudde, C. \ 2013
In zijn advies ‘Onbeperkt houdbaar’ concludeert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid ambitieuzer en effectiever kan. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende oppervlak voor natuur, vasthouden aan langetermijndoelen, uitgaan van de kracht ...
help
Remmen los : advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland [Boek]
Gudde, C. \ Mies, J. \ 2011
In dit advies pleiten de raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) voor een versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Nederland heeft in Europees perspectief achterstand opgelopen. Versnellen is nodig om economische ...
help
Voorjaarsplanting tulp, narcis en hyancint [Poster]
Gudde, H. \ Vreeburg, P. \ Dam, M. van \ [2010]
Methode om in het voorjaar bollen te kunnen planten die dan na 4-6 weken gaan bloeien. Mensen die vergeten zijn te planten, kunnen met deze bewerkte bollen wel nog in het voorjaar planten.
help
Ethyleen na rooien van tulpen geeft zuur vrij spel \ BloembollenVisie [Artikel]
Dam, M. van \ Gudde, H. \ Boer, M. de \ 2009
Vlak na het rooien van tulpen treedt stress op, waardoor de ethyleenproductie kan toenemen. Ethyleen kan weer zorgen voor meer zuur. In dit artikel staan de resultaten van PPO-onderzoek naar het optreden van deze stress, en naar het effect van het mi ...
help
Gemeentelijk afvalstoffenplan Maastricht : kringlopen ruimtelijk vormgeven : voorbeeldplan vierde nota Ruimtelijke Ordening [Boek]
Riel, M. van \ Gudde, T. \ Twijnstra en Gudde N.V. Management Consultants \ 1993
help
Wet op de stads- en dorpsvernieuwing : nieuw instrument voor provinciaal ruimtelijk beleid ? \ Stedebouw en volkshuisvesting [Artikel]
Bijl, M. de \ Gudde, M.Y.M. \ 1986
help
Voedseladditief en voedselallergie [Studentenverslag]
Gudde, H.C.M.T. \ Clemens, H.B. \ 1982
Verslag van een literatuuronderzoek naar de faktoren die bij mensen allergie voor toevoegingen aan levensmiddelen kunnen veroorzaken, aangevuld met een enquete onder lijders aan voedselallergie over hun klachten en een voorstel om te komen tot een da ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.