help
Ondergrondse schimmeloorlog stuurt de ontwikkeling van een plantengemeenschap in de duinen \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Soudzilovskaia, N. \ Bezemer, M. \ Bodegom, P. van \ Gao, C. \ Hagen, H. van der \ 2020
In Meijendel is in 2018 een veldexperiment opgezet om de rol te bestuderen van de bodem bij de ontwikkeling van duinecosystemen. In dit artikel worden de eerste resultaten gepresenteerd van dit veldexperiment waarin duinzand is geïnoculeerd met bodem ...
help
Cementzakken in de stuifkuil in de zeereep \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H. van der \ Arens, B. \ 2020
Stuifkuilen zijn nu onderdeel van het duinecosysteem. Dertig jaar geleden was een stuifkuil iets bijzonders en al helemaal in de zeereep. Nog opmerkelijker was het dat de stuifkuil bij strandpaal 96 niet werd dicht geplant met Helm (Ammophila arenari ...
help
Ondergedoken waterplanten in de infiltratieplassen van Solleveld \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H. van der \ 2020
Sinds 2003 vallen de infiltratieplassen van Berkheide, Meijendel en Solleveld onder de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze beleidsrichtlijnen geven de kwaliteitsnormen voor de flora en fauna, net zoals Natura 2000. De ondergedoken waterplanten vormen hi ...
help
Fokken met kortsnuitige honden : Criteria ter handhaving van art. 3.4. Besluit Houders van dieren Fokken met Gezelschapsdieren [Boek]
Hagen, M.A.E. van \ 2019
Op 1 juli 2014 is een aantal wijzigingen in het Besluit Houders van Dieren in werking getreden. Het doel van deze wijzigingen was de verbetering van het dierenwelzijn bij de bedrijfsmatige fokkerij van gezelschapsdieren.
help
Geen invloed waterwinning op herstelde duinvalleien \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Heusden, T. van \ Hagen, H. van der \ Schaminée, J. \ 2019
Een van de meest biodiverse habitats in Nederland is de vochtige kalkrijke duinvallei (Natura 2000 habitattype 2190B). Vele ecologische gradiënten en een hoge natuurlijke dynamiek zorgen voor een uitgebalanceerd pallet aan niches en ecologische randv ...
help
Welke test voor welke doelgroep? : gedragstesten voor honden \ Onze Hond [Artikel]
Borg, J.A.M. van der \ Hagen, M.A.E. van \ 2018
Rondom het afnemen van gedragstesten bij honden bestaat veel discussie tussen voor- en tegenstanders. Zeker als het gaat om het testen van een hond die een bijtincident heeft veroorzaakt, laaien de gemoederen soms hoog op. Die discussies blijken vaak ...
help
TERRA-Dunes: natuurherstel in de duinen met bodemtransplantaties \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Bezemer, M. \ Soudsilovskaia, N.A. \ Mancinelli, R. \ Duhamel, M \ Hagen, H. van der \ 2018
Sinds het voorjaar van 2018 passeren bezoekers van de vallei Meijendel vlak voor aankomst bij het bezoekerscentrum van Dunea een klein stukje omheind duinzand. Het is nog geen half voetbalveld groot en er is nog niet veel te zien. Hier en daar groeie ...
help
Waar grazen onze grote grazers? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Runhaar, H. \ Witte, J.-P. \ Hagen, H. van der \ 2017
Begrazing wordt in de duinen in toenemende mate ingezet als middel om dichtgroeien als gevolg van natuurlijke successie en stikstofdepositie tegen te gaan. Dat leidt bij duinbeheerders tot de vraag wat gegeven de draagkracht van het terrein voor de b ...
help
Verbetering van de infiltratiewaterkwaliteit en herstel van natuurwaarden in het duin \ H2O online [Artikel]
Speets, R. \ Mark, E. van der \ Hagen, H. van der \ Zwolsman, G. \ 2017
In 1998 hebben Dunea en de provincie Zuid-Holland een bestuursovereenkomst afgesloten over de kwaliteit van het rivierwater uit de Afgedamde Maas dat Dunea in de duinen infiltreert. Dit heeft meer focus aangebracht op bescherming van de bron en gelei ...
help
Enkele nieuwe plantensoorten in Meijendel \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H. van der \ 2017
Aan de diverse nieuwe soorten in duinvalleien die in dit en in voorgaande nummers van Holland’s Duinen worden besproken, kunnen nog vier worden toegevoegd.
help
Grenzen slechten in Meijendel: stuifgaten in de zeereep \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H. van der \ Napel, G. ten \ Arens, B. \ 2017
Al eeuwen lang wordt de zeereep strak in de helm gehouden. Een zone van 250 meter breed moet het achterland behoeden tegen het overstromen van de zee. Enige jaren geleden heeft het Hoogheemraadschap Rijnland een nieuwe kustnota uitgebracht. Binnen de ...
help
Watercrassula, een halsstarrige exoot \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H. van der \ 2017
In de Kikkervalleien duiken de meest bijzondere plantensoorten op die kenmerkend zijn voor vochtige duinvalleien (zie Van Zoest, dit nummer). Het voorkomen duidt op een optimaal functioneren van dit valleiencomplex dat tot 1997 nog functioneerde als ...
help
Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 [Boek]
Bokma-Bakker, Martien \ Bokma, Sjoerd \ Ellen, Hilko \ Hagen, René \ Ruijven, Charlotte van \ 2017
help
Stofzaad, een bijzondere soort \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H. van der \ Kooijman, B. \ 2017
De afgelopen paar jaar is Stofzaad (Monotropa hypotitis) weer in Meijendel aangetroffen. De soort is in Nederland uitermate zeldzaam. Maar het is vooral zijn levenswijze die Stofzaad zo bijzonder maakt.
help
Rivierfonteinkruid in Meijendel \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hoorn, M. van den \ Hagen, H. van der \ 2017
Begin juni 2010 werd door twee medewerkers van Alterra in een duinplasje in Meijendel een op het eerste gezicht onbekende fonteinkruidsoort gevonden. De planten hadden uitsluitend ondergedoken doorzichtige, lancetvormige bladeren en konden niet op na ...
help
Biodiversiteit in de melkveehouderij : investeren in veerkracht en reduceren van risico’s: het conceptueel kader getest op Schiermonnikoog: resultaten van een haalbaarheidsstudie [Boek]
Erisman, Jan Willem \ Hofstee, Herman \ Hagen, Johan \ Talsma, Rutger \ Visser, Peter \ 2016
Melkveehouders van Schiermonnikoog beseffen dat regelgeving en economische randvoorwaarden op de lange termijn het risico vergroten op problemen bij de huidige landbouwpraktijk. Het risico is niet alleen aanzienlijk voor agrarische ondernemers, maar ...
help
Heeft Bezemkruiskruid inmiddels een serieuze bestrijder? \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H. van der \ 2016
Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) is een zeer invasieve plantensoort in duinen gebleken (Van der Meijden et al. 2015). Grote delen van het duin zien in de maand augustus geel. In het hiervoor genoemde artikel vroegen de auteurs zich af of de soor ...
help
Knopbies in Meijendel \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H. van der \ 2016
Knopbies komt vooral voor op de Waddeneilanden, in de duinen van Noord-Holland, en hier en daar ook in de Delta. In de Zuid-Hollandse vastelandskust is ze zeer zeldzaam. De soort is kenmerkend voor primaire vochtige duinvalleien; dit zijn zeewaartse ...
help
Dweilen voor de kraan open gaat \ H2O online [Artikel]
Beets, W. \ Hagens, E. \ Hagen, M. ten \ 2015
De marge waarin we het grondwater in Nederlandse dorpen en steden het liefst beheersen, is klein. Te lage grondwaterstanden kunnen bodemdaling en droogstand van houten funderingspalen veroorzaken. Te hoge kunnen weer leiden tot water- en vochtoverlas ...
help
Light and the perception of safety, cleanliness and ambience at train stations [Studentenverslag]
Vos, M. \ 2015
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.