help
Dutch seafloor litter monitoring in the North Sea : International Bottom Trawl Survey 2020 [Boek]
Volwater, Joey \ Hal, Ralf van \ 2020
The Marine Strategy Framework Directive (MSFD) requires EU Member States to develop programmes of measures that aim to achieve or maintain Good Environmental Status (GES) in European Seas. In order to be able to evaluate the quality state of marine w ...
help
Natuurlijk veilig: Meetplan kustsurvey 2020 [Boek]
Volwater, Joey \ Hal, Ralf van \ 2020
Suppleties van zand op vooroever of strand worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd om de Nederlandse kust tegen erosie te beschermen en om voldoende zand in het kustfundament te houden. Een groot deel van de suppleties vindt plaats in of na ...
help
Meetrapport verzamelen van plastics van MSC Zoe: zeevogels, vissen, zeebodem, stranden : beknopt verslag van werkzaamheden in 2019 [Boek]
Baptist, Martin \ Volwater, Joey \ Hal, Ralf van \ Zwol, Jetze van \ Troost, Karin \ Franeker, Jan Andries van \ Kühn, Suse \ Strietman, Wouter Jan \ 2020
In de nacht van 1 op 2 januari 2019 raakte het containerschip MSC Zoe ter hoogte van Terschelling de zeebodem waardoor in totaal 342 containers overboord geslagen zijn en verspreid geraakt over het gebied tussen Terschelling en Schiermonnikoog. Rijks ...
help
Vis in het Eems-estuarium [Boek]
Jager, Zwanette \ Leeuw, Joep de \ Hal, Ralf van \ Molla Gazi, Karolina \ Mulder, Ingeborg \ Sluis, Marieken van der \ 2019
De hier voorliggende korte rapportage betreft een bundeling van de resultaten van verschillende vismonitoring surveys, zoals deze worden uitgevoerd door Wageningen Marine Research en BioConsult in het Eems-estuarium. Deze rapportage is opgesteld in o ...
help
De ecologie van het Amelander Zeegat : een inventarisatie naar kennis over het ecologische functioneren van het Amelander Zeegat [Boek]
Bogaart, Lisanne van den \ Hal, Ralf van \ Meijden, Mirte van der \ Brasseur, Sophie \ Baptist, Martin \ Wijsman, Jeroen \ 2019
In dit syntheserapport wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de T0-metingen (2017 en 2018) aan benthos en zandspiering in het Amelander zeegat en de daarin gelegen suppletielocatie.
help
Ecologisch Gericht Suppleren: meetplan kustlangse survey 2019 [Boek]
Hal, Ralf van \ 2019
Suppleties van zand op vooroever of strand worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd om de Nederlandse kust tegen erosie te beschermen en om voldoende zand in het kustfundament te houden. Een groot deel van de suppleties vindt plaats in of na ...
help
Dutch seafloor litter monitoring in the North Sea : International Bottom Trawl Survey 2019 [Boek]
Hal, Ralf van \ 2019
help
Ecologisch gericht suppleren: meetplan strandsurvey 2019 [Boek]
Geest, Matthijs van der \ Tulp, Ingrid \ Hal, Ralf van \ 2019
Suppleties van zand op vooroever of strand worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd om de Nederlandse kust tegen erosie te beschermen en om voldoende zand in het kustfundament te houden. Een groot deel van de suppleties vindt plaats in of na ...
help
Reisverslag kustsurvey Natuurlijk Veilig : juni 2019 [Boek]
Hal, Ralf van \ Dijkman-Dulkes, Andre \ 2019
In de periode 17 tot 21 juni 2019 heeft Wageningen Marine Research in opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van Natuurlijk Veilig een kustlangse survey uitgevoerd in de vooroever vanaf de tweede Maasvlakte tot aan Texel. De survey was opgezet om ...
help
Zandspiering in het Amelander Zeegat : T1-meting voorjaar 2019 [Boek]
Hal, Ralf van \ Volwater, Joey \ 2019
Sinds 2017 loopt het onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0 met het doel ‘Het genereren van kennis om vanaf 2020 goed onderbouwd besluiten te kunnen nemen over beleid en beheer van het Nederlandse zandige kustsysteem’. Onderdeel van dit programma is de v ...
help
Monitoring zeebodemafval in de Noordzee en Waddenzee naar aanleiding van de containerramp met de MSC Zoe : Beam trawl survey en Demersal Fish survey 2019 [Boek]
Volwater, Joey \ Hal, Ralf van \ 2019
In de nacht van 1 op 2 januari 2019 raakte het containerschip MSC Zoe ter hoogte van Terschelling de zeebodem waardoor in totaal 342 containers overboord geslagen zijn en verspreid geraakt over het gebied tussen Terschelling en Schiermonnikoog. Een d ...
help
Seafloor litter monitoring : International Bottom Trawl Survey 2018 [Boek]
O’Donoghue, Anastasia M. \ Hal, Ralf van \ 2018
help
Ecologisch gericht suppleren: meetplan geïntegreerde ecosysteem survey 2018 [Boek]
Hal, Ralf van \ 2018
Dit rapport beschrijft de meetstrategie, de meetmethoden, de te meten variabelen (vis, benthos en omgevingsvariabelen) en de bemonsteringslocaties voor de ondiepe geïntegreerde ecosysteem survey 2018.
help
Zandspiering in het Amelander Zeegat : T0-meting voorjaar 2018 [Boek]
Hal, Ralf van \ 2018
help
Meetplan 2019 Amelander Zeegat : T1 Ecologie buitendelta [Boek]
Hal, Ralf van \ Wijsman, Jeroen \ Bogaart, Lisanne van den \ Baptist, Martin \ 2018
Het voorliggende rapport is het T1-meetplan gericht op het ecologisch functioneren van het Amelander Zeegat uit te voeren in 2019. Het behoort tot het Meetprogramma Ecologie Buitendelta Ameland als onderdeel van het programma Kustgenese 2.0. In dit p ...
help
Reisverslag kustsurvey EGSII : juni 2018 [Boek]
Hal, Ralf van \ Dijkman Dulkes, André \ 2018
In de periode 18 tot 22 juni 2018 heeft Wageningen Marine Research in opdracht van Rijkswaterstaat een multidisciplinaire survey uitgevoerd in de vooroever bij Schiermonnikoog. De survey was opgezet om de verspreiding en abundantie van vis in de voor ...
help
Beheerplan waterkeringen 2017-2022 : veilige dijken – nu en op weg naar 2050 [Boek]
Verheijen, E. \ Kruchten, Y. van \ Hal, A. van \ Potter, R. \ Linde, A.H. te \ Arts, S.M.G. \ 2017
Dit beheerplan is een vrij technisch document. Het plan geeft uitwerking aan het onderdeel ‘hoogwaterbescherming Maas’ uit het waterbeheerplan 2016-2021 waarin op hoofdlijnen de beheer- en ontwikkelopgaven voor het water(keringen)beheer voor de komen ...
help
Habitatgeschiktheidsanalyse voor stekelrog (Raja clavata) in Oosterschelde en Voordelta [Boek]
Jongbloed, R.H. \ Overzee, H.M.J. van \ Hal, R. van \ 2017
help
Ecologisch Gericht Suppleren;: meetplan geïntegreerde ecosysteem survey 2017 [Boek]
Baptist, Martin \ Bolle, Loes \ Couperus, Bram \ Tulp, Ingrid \ Hal, Ralf van \ 2017
Suppleties van zand op vooroever of strand worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd om de Nederlandse kust tegen erosie te beschermen en om voldoende zand in het kustfundament te houden. Een groot deel van de suppleties vindt plaats in of na ...
help
Sea floor litter monitoring : International Bottom Trawl Survey 2016 [Boek]
Hal, Ralf van \ 2017
The Marine Strategy Framework Directive (MSFD) requires the European Member States to develop programmes of measures to achieve or maintain Good Environmental Status (GES) in European Seas. To be able to evaluate the quality state of the marine water ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.