help
Waar kunnen open bodemenergiesystemen worden geplaatst? \ H2O online [Artikel]
Wimmers, R. \ Hartog, N. \ Bloemendal, M. \ 2020
Open bodemenergiesystemen dragen bij aan de overgang naar duurzame energie en kunnen bijna overal in Nederland worden toegepast. Lokale ondergrondse condities en systeemeigenschappen bepalen echter de efficiëntie van het systeem. Er is nog geen gedet ...
help
Investigating the necessity of updated high-resolution flood models for decreasing flood risk by interventions in consequence limitation [Studentenverslag]
Hartog, D. den \ 2019
Because it is believed that additional measures are needed besides the conventional dike reinforcements from layer one, further research is needed on the communication of potential adaptation strategies originating from layer two and three towards de ...
help
Design of recharge and abstraction well systems in heterogeneous aquifers: modeling and experimental studies = Ontwerp van infiltratie- en onttrekkingsputsystemen in heterogene grondwaterpakketten: modelleer- en experimenteel onderzoek [Proefschrift]
Lopik, Jan Hendrik van \ Schotting, R.J. \ Raoof, A. \ Hartog, N. \ 2019
In dit proefschrift is onderzocht hoe putsystemen efficiënter kunnen worden ingericht door gebruik te maken van onvolkomen putfilters in heterogene grondwaterpakketten. Onvolkomen putfilters maken het mogelijk om de processen en condities tijdens geb ...
help
Duurzaam gebruik van de diepe ondergrond \ H2O online [Artikel]
Hofman-Caris, R. \ Kools, S. \ Hartog, N. \ Leeuwen, K. van \ Wezel, A. van \ 2019
De diepe ondergrond wordt voor allerlei activiteiten gebruikt. Met name toepassing van geothermie neemt de laatste jaren een grote vlucht. Een paar jaar geleden maakte men zich veel zorgen over de gevolgen van de mogelijke winning van schaliegas voor ...
help
IJzer- en mangaanverwijdering bij bereiding van drinkwater uit grondwater: praktijk en modellering \ H2O online [Artikel]
Jonge, M. de \ Schoonenberg, F. \ Vries, D. \ Hartog, N. \ 2018
Bij de productie van drinkwater uit grondwater is vrijwel altijd verwijdering van ijzer en mangaan nodig. Vaak worden hiervoor zandfilters gebruikt, maar ook ondergrondse ontijzering rond de winput is mogelijk. Door beter begrip van de optimale condi ...
help
Drinkwatersector is voorbereid op klimaatverandering \ H2O online [Artikel]
Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
Onderzoek van KWR toonde aan dat klimaatverandering invloed heeft op diverse facetten van de toekomstige drinkwatervoorziening. Voorbeelden zijn een toename van enkele organische microverontreinigingen in de grote rivieren, mogelijke problemen met de ...
help
De dijken kunnen er weer tegen [Boek]
Damme, J. van \ Hartog, M. den \ Rijborz, K. \ Werf, H. van der \ 2018
Deze bijlage verschijnt ter gelegenheid van de afronding van het project Zeeweringen. Al negentien jaar wordt aan de Zeeuwse dijken gewerkt. Eind dit jaar ligt er 325 kilometer vernieuwde dijkglooiing. Alle Zeeuwse dijken voldoen dan aan de huidige v ...
help
Nonnenbank Suikerplaat : resultaten boxcorebemonstering [Boek]
Bijleveld, M. \ Hartog, G. den \ 2018
Dit rapport laat zien dat de nonnenbank een groot gebied beslaat en dat de Suikerplaat al enige jaren een prima locatie is voor de nonnen populatie.
help
Drinkwatersector beter voorbereid op klimaatverandering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
Uit een vijf jaar Bedrijfstakonderzoek (BTO) blijkt dat klimaatverandering de drinkwatervoorziening op allerlei manieren gaat beïnvloeden. Vele effecten zullen zich voordoen, van hogere vervuiling van oppervlaktewater tot een hogere temperatuur in he ...
help
Bodempassage Nieuwe Stijl (BoNuS) [Boek]
Bertelkamp, C. \ Hartog, N. \ Stuyfzand, P.J. \ Loon, A. van \ 2018
Verkenning van actievere mogelijkheden voor de inzet van bodempassage ter verlaging van de waterzuiveringsinspanning voor organische microverontreinigingen.
help
Ondergronds zuiveren: verkenning van toepasbaarheid in de praktijk [Boek]
Hartog, Niels \ Hofman-Caris, Roberta \ Bertelkamp, Cheryl \ Bloemendal, Martin \ Palmen, Luc \ Raat, Klaasjan \ 2018
Een kosten-efficiënte verwijdering van organische microverontreinigingen lijkt mogelijk door poederkool in de ondergrond te injecteren. Dit blijkt uit een studie naar de toepasbaarheid van ondergrondse zuivering bij grondwaterwinningen, als aanvullin ...
help
De highlights uit het BTO onderzoek naar: Klimaatbestendige Watersector [Boek]
Dorland, Edu \ Sjerps, R. \ Wols, B. \ Vonk, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Witte, J.P.M. \ 2018
In dit rapport presenteren wij de belangrijkste uitkomsten van vijf jaar Bedrijfstakonderzoek. Het doel van dit onderzoek was om de belangrijkste risico’s en kansen van klimaatverandering voor de drinkwatersector in beeld te brengen, en om vervolgens ...
help
LED in rozen het moet beter! [Boek]
Gelder, Arie de \ Burg, Rick van der \ Hartog, Ben \ 2018
Na de eerste teelt van roos Red Naomi! onder LED-belichting en koeling in 2016 is in de zomer van 2017 op vergelijkbare wijze geteeld met goede resultaten. Eind oktober 2017 zijn in één tralie LEDs met een aangepast spectrum opgehangen. Het kwalite ...
help
Verwarming en koeling zonder warmtepomp met WKO-triplet \ H2O online [Artikel]
Bloemendal, M. \ Wijk, A. van \ Hartog, N. \ Pape, J.J. \ 2017
Bodemenergiesystemen worden veelvuldig toegepast om energie te besparen. De warmtepomp van zulke systemen gebruikt echter nog altijd veel elektriciteit, waardoor voor grootschalige toepassing ook grootschalige netverzwaring nodig is. Daarom is het vo ...
help
Toepassing van Undine® in Nederlandse vleeskuikenslachterijen : onderzoek naar het effect van Undine® technologie op Campylobacter niveaus op borstvel [Boek]
Koene, M.G.J. \ Goot, J.A. van der \ Hartog, M.L. den \ 2017
help
4D bronbescherming in een veranderende wereld: casus grondwaterwinning Helmond [Boek]
Loon, Arnaut van \ Bergsma, Emmy \ Alphen, Henk-Jan van \ Segrave, Andrew \ Hartog, Niels \ Kooiman, Jan Willem \ 2017
Met het formuleren van zes bouwstenen voor een 4D-benadering van bronbescherming draagt deze studie bij aan een nieuwe aanpak om grondwaterbronnen duurzaam te beheren. Deze aanpak sluit aan op veranderingen in de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen ...
help
Grondwatermonitoring bij geothermieputten [Boek]
Cirkel, D.G. \ Hartog, N. \ Schans, M. van der \ 2017
Monitoring van de impact op grondwater bij geothermieprojecten kan haalbaar en effectief, zo blijkt uit dit speerpuntonderzoek voor Brabant Water. Dat is belangrijk, omdat door de toenemende vraag naar duurzame energie ook de interesse in geothermie ...
help
Toepasbaarheid van Duits klimaatonderzoek voor de Nederlandse watersector [Boek]
Loon, Arnaut van \ Dorland, Edu \ Hartog, Niels \ Cirkel, Gijsbert \ Bartholomeus, Ruud \ Schans, Martin van der \ Bloemendaal, Martin \ Bel, Nikki van \ Witte, Flip \ 2017
Vergelijking van de uitkomsten van het Duitse onderzoeksprogramma KLIMZUG met de onderzoeksagenda van de BTO themagroep Klimaatbestendige Watersector heeft geresulteerd in het vaststellen van onderbelichte thema’s in collectief drinkwateronderzoek. D ...
help
Subsurface iron removal: field tests at Pumping Station Corle [Boek]
Loma, Beatriz de la \ Hartog, Niels \ Raat, Klaasjan \ 2017
The “speerpuntonderzoek” project named “Removal of iron and manganese in the drinking water chain: from estimation to control (“Ontijzering en ontmanganing in de drinkwaterketen: van schatten naar sturen”) aims for a better understanding and predicti ...
help
Geothermie in de stedelijke omgeving Hanzeland, Zwolle : verkenning van mogelijke effecten op grondwater en mitigerende maatregelen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Lackin, J. \ Smit, J.S. \ Dijcker, R. \ Hartog, N. \ Slager, R. \ 2017
Ten behoeve van de energietransitie neemt de behoefte aan duurzame warmte en daarmee het aantal geothermiesystemen in Nederland toe. Hierbij wordt in toenemende mate gekeken naar de stedelijke omgeving. Ook voor de wijk Hanzeland in Zwolle wordt verk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.