help
Kennisbundel kleine bijenkastkever : wetenschappelijke achtergrond bij handelingsperspectieven ten behoeve van de uitroeiing en beheersing van de kleine bijenkastkever [Boek]
Cornelissen, Bram \ Hendriks, Marc \ 2020
De kleine bijenkastkever is een aangifteplichtige parasiet van de westerse honingbij (Apis mellifera spp.). In 2014 is deze kever aangetroffen in Zuid-Italië. Dit document bundelt de kennis die in het kader van het beleidsondersteunend onderzoek en ...
help
Ontwikkeling praktijktool voor bodem C [Boek]
Lesschen, Jan Peter \ Hendriks, Chantal \ Linden, Annelotte van de \ Timmermans, Bart \ Keuskamp, Joost \ Keuper, Dirk \ Hanegraaf, Marjoleine \ Conijn, Sjaak \ Slier, Thalisa \ 2020
In het Klimaatakkoord is voor landbouwbodems een doelstelling van 0,5 Mton CO2-vastlegging per jaar in 2030 voorgesteld. Om dit te realiseren, is er behoefte aan een praktijktool die op perceel- en bedrijfsniveau veranderingen in bodem C-voorraad kan ...
help
Kringlooplandbouw : position paper [Boek]
Hendriks, R. \ 2020
In dit position paper schets ik aan de hand van een aantal thema’s mijn visie op kringlooplandbouw en de veranderingen in landbouw en maatschappij die daarmee gepaard gaan.
help
Kringlooplandbouw, van bedrijfs-systeem naar maatschappij-systeem [Boek]
Hendriks, R. \ 2020
Dit boekwerkje is bedoeld voor diegene die de consequenties van kringlooplandbouw wil doorgronden en de veranderingen ook getalsmatig in beeld wil krijgen
help
Water-en nutriëntenbalansen oppervlaktewater Flevoland : water-en nutriëntenbalans en aansluitende analyse herkomst stikstof-en fosforbelasting oppervlaktewaterlichamen in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland [Boek]
Schipper, Peter \ Boekel, Erwin van \ Jeurissen, Leonne \ Renaud, Leo \ Hendriks, Rob \ 2020
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat het oppervlaktewater in 2027 voldoende schoon en ecologisch gezond is. De waterschappen stellen samen met gebiedspartners doelen en maatregelprogramma’s op, die opgenomen worden in de nationale ...
help
Natuurlijk kapitaal in besluitvorming \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Heide, C.M. van der \ Hendriks, C.M.A. \ Graveland, C. \ Bodegom, P.M. van \ Bodegraven, J. van \ 2020
Het begrip 'natuurlijk kapitaal' heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Het concept is nog niet volledig uitgekristalliseerd, maar toch blijkt het begrip van toegevoegde waarde voor ruimtelijke planvormers, (duurzame) ondernemers, beleidsmak ...
help
Verrood licht zorgt ervoor dat tomaten de suikers meer naar zich toe trekken : Andere verdeling leidt tot meer productie \ Onder glas [Artikel]
Ji, Y. \ Hendriks, A. \ Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2020
help
Effecten vernattingsmaatregelen op veenweidebedrijven in Noord-Holland : technische en economische consequenties en effecten op bodemdaling en broeikasgasemissie [Boek]
Hoving, I.E. \ Holshof, G. \ Hendriks, R.F.A. \ 2020
Met modelberekeningen zijn voor een melkveehouderijbedrijf op veengrond in Noord Holland (IPV-projectbedrijf) de technische en economische consequenties en effecten op bodemdaling en broeikasgasemissies van vernattingsmaatregelen verkend. De vernatti ...
help
Nederland in cijfers: aan de hand van 38 vragen verbeeld [Boek]
Hendriks, J. \ Jollie, R. \ Kuik, I. van \ Zuidhoek, H. \ 2020
Nederland in cijfers nodigt je uit tot puzzelen. De 38 infographics vertellen samen een verhaal over Nederland. Elke infographic vormt een stukje van dat verhaal.
help
Information on LULUCF actions, The Netherlands : reporting in accordance to Article 10 of Decision No 529/2013/EU [Boek]
Arets, Eric \ Lesschen, Jan Peter \ Lerink, Bas \ Schelhaas, Mart-Jan \ Hendriks, Chantal \ 2020
help
Wat veroorzaakt wortelopdruk? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Hendriks, W. \ 2019
Hoe vaak komt het niet voor dat je gaat wandelen of fietsen en je ergert aan de hobbels in het asfalt en aan opgedrukte stenen? Of erger: misschien ben je er weleens overheen gevallen. Iedereen weet dat een boom groeit, en dus ook de wortels. Toch on ...
help
Compostering [Boek]
Hendriks, R. \ [ca. 2019]
Praktische aspecten van compostering. 1) Waarom zou je de moeite nemen? 2) Composteren theoretisch: het proces. 3) Samenstelling van compost: de C/N-verhouding. 4) Composteren praktisch: de uitvoering 5) Inrichting van de compostplaats. 6) Toevoegmid ...
help
Wie zijn N, P, K? [Boek]
Hendriks, R. \ [ca. 2019]
Wie zijn N, P en K? Over stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) wordt veel in technische zin gesproken. En dan bij voorkeur in kilo’s. Hoe gedragen deze mineralen zich in de bodem en de plant? Welke andere betekenis kan er aan deze elementen worden g ...
help
Hendriks, R. \ 2019
Een regelmatig gestelde vraag in de natuurvoedingswinkel is: “Demeter, wat is dat eigenlijk?” “Nou, dat is biologisch, maar dan houden ze ook nog rekening met de kosmos door volgens een zaaikalender te zaaien en preparaten te gebruiken”. Als het gesp ...
help
Chubby children : the role of social norms on parents food choices [Studentenverslag]
Hendriks, Anniek \ 2019
help
Een nieuwe aanpak voor de veenweiden van het Groene Hart : Naar optimale combinaties van bodem, water en landgebruik [Boek]
Hendriks, M. \ Roncken, P. \ Slabbers, S. \ Veenenbos, H. \ 2019
Om het landschap van het Groene Hart sterk en aantrekkelijk te maken, moet het bodem- en watersysteem op orde zijn. Daarom verkennen we in dit pleidooi hoe bodemdaling kan worden tegengegaan, de uitstoot van CO2 gereduceerd en wat de consequenties hi ...
help
Effecten van maaien op fauna in Brabantse waterlopen \ H2O online [Artikel]
Rossum, S. van \ Hendriks, P. \ Brugmans, B. \ 2019
Het maaisel dat vrijkomt bij het maaionderhoud van waterlopen, blijft vaak op de kant liggen. Waterschap Aa en Maas en de HAS Hogeschool Den Bosch hebben een verkennend onderzoek gedaan om een beeld te krijgen van het effect van het direct afvoeren v ...
help
Bedrijfsmodellen en natuurlijk kapitaal : Hoe valt de inzet van bedrijven op biodiversiteit en natuurlijk kapitaal in kaart te brengen en strategisch te begrijpen? [Boek]
Tulder, R. van \ Hendriks, C. \ 2019
help
De governance van droogte en watertekort : Drie perspectieven op droogte \ Water governance [Artikel]
Hendriks, A. \ Roovers, G. \ 2019
Deze zomer werden in Europa nationale warmterecords gebroken. In Nederland was het, voor het eerst sinds de temperaturen officieel worden gemeten warmer dan 40 graden Celsius. Het voorjaar begon al warm en bleef uitzonderlijk droog en door het uitbli ...
help
Droogte en watertekort : themanummer \ Water governance [Artikel]
Mekenkamp, J. \ Hendriks, A. \ Roovers, G. \ 2019
De aanhoudende droogte en alle initiatieven die werden genomen om droogteschade te voorkomen, zoals het (succesvol) evacueren van beekprikken op de Veluwe, gaf de redactie inspiratie voor dit themanummer.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.