help
Effecten ontwerp Klimaatakkoord [Boek]
Hekkenberg, Michiel \ Koelemeijer, Robert \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Hilbers, Hans \ Hoogervorst, Nico \ Koutstaal, Paul \ Ros, Jan \ Notenboom, Jos \ Vrijburg, Hendrik \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Geilenkirchen, Gerben \ Hinsberg, Arjen van \ Hout, Marit van \ Kruitwagen, Sonja \ Matthijsen, Jan \ Nijland, Hans \ Meerkerk, Jordy van \ Muilwijk, Hanneke \ Ozdemir, Ozge \ Polen, Steven van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Traa, Michel \ Westhoek, Henk \ Weterings, Anet \ Dril, Ton van \ Menkveld, Marijke \ Smekens, Koen \ Stralen, Joost van \ Tigchelaar, Casper \ Wetzels, Wouter \ 2019
help
Achtergronddocument “Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten” [Boek]
Born, Gert-Jan van den \ Daniels, Bert \ Hekkenberg, Michiel \ Hilbers, Hans \ Hoogervorst, Nico \ Koelemeijer, Robert \ Koutstaal, Paul \ Menkveld, Marijke \ Ros, Jan \ Smekens, Koen \ Tichelaar, Casper \ Wetzels, Wouter \ 2019
help
Bijdrage instrumenten belastingplan 2020 aan CO2-effecten klimaatakkoord : notitie [Boek]
Hekkenberg, M. \ Hilbers, H. \ 2019
Deze notitie bestaat uit 2 secties. Eerst wordt kort een theoretisch kader geschetst van de mechanismen en systeemniveaus waarop samenhangen tussen instrumenten in het Klimaat-akkoord bestaan. Dit laat zien dat de instrumenten op meerdere wijzen en n ...
help
Klimaat- en Energieverkenning 2019 [Boek]
Abels-van Overveld, Marian \ Bleeker, Albert \ Boot, Pieter \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Daniëls, Bert \ Drissen, Eric \ Eerdt, Martha van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hammingh, Pieter \ Harmsen, Matthijs \ Hekkenberg, Michiel \ Hilbers, Hans \ Hinsberg, Arjen van \ Hoogervorst, Nico \ Hout, Marit van \ Koutstaal, Paul \ Kunseler, Eva \ Lensink, Sander \ Meerkerk, Jordy van \ Minnen, Jelle van \ Nijdam, Durk \ Noorman, Nienke \ Notenboom, Jos \ Özdemir, Özge \ Peters, Jeroen \ Polen, Steven van \ Rijn, Tristan van \ Schijndel, Marian van \ Schoots, Koen \ Schure, Klara \ Sluis, Sietske van der \ Smeets, Wijnand \ Stutvoet-Mulder, Kim \ Traa, Michel \ Vethman, Paul \ Volkers, Cees \ Brummelkamp, Sander \ Denneman, Arthur \ Doove, Sophie \ IJmker, Sander \ Keller, Krista \ Kremer, Anne Mieke \ Middelkoop, Manon van \ Schenau, Sjoerd \ Schoenaker, Niels \ Hage, Julius \ Segers, Reinaud \ Vrooom, Jurriën \ Vrenken, Robbie \ Wezel, Bart van \ Wijk, Karolien van \ Winden, Paul de \ 2019
Deze eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) geeft de politiek, beleidsmakers en andere geïnteresseerden twee hoofdboodschappen. De eerste is dat er nog veel moet gebeuren om het kabinetsdoel van 49 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 ...
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021 : VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinksen Vrijzinnige Partij [Boek]
Hilbers, Hans \ Schure, Klara \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Egmond, Petra van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hendriks, Marjon \ Hinsberg, Arjen van \ Hoen, Maarten ’t \ Koelemeijer, Robert \ Koutstaal, Paul \ Kruitwagen, Sonja \ Meerkerk, Jordy van \ Pieters, Marits \ Ros, Jan \ Sluis, Sietske van der \ Snellen, Daniëlle \ Vugteveen, Pim \ 2017
Zeven Nederlandse politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen geanalyseerd op hun effecten op drie ...
help
Opties voor energie- en klimaatbeleid [Boek]
Ros, J.P.M. \ Schure, K.M. \ Matthijsen, J. \ Vringer, C.R. \ Elzenga, H.E. \ Notenboom, J \ Koelemeijer, R.B.A. \ Geilenkirchen, G.P. \ Hilbers, H.D. \ Hoen, A. \ Dam, J.D. van \ Soest, H.L. van \ Vuuren, D.P. van \ 2016
De consequentie van het Klimaatakkoord in Parijs is dat de uitstoot van broeikasgassen drastisch moet worden verminderd. Dat kan alleen als de energievoorziening op een geheel andere manier wordt ingevuld; een veranderingsproces dat enkele decennia z ...
help
Monitor infrastructuur en ruimte 2016 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Schuit, Johan van der \ Amsterdam, Hans van \ Blom, Wim \ Breedijk, Marnix \ Diederiks, Jos \ Evers, David \ Franken, Ron \ Hilbers, Hans \ Lagas, Piet \ Puijenbroek, Peter van \ Rijn, Frank van \ Thissen, Mark \ Vugteveen, Pim \ Willigers, Mark \ Jorritsma, Peter \ Leeuwen, Niek van \ Altenburg, Frank \ 2016
help
Green infrastructure as a regional climate change adaptation strategy for dispersal-limited species [Poster]
Hilbers, J.P. \ Vos, C.C. \ Teeffelen, A.J.A. van \ 2013
Poster presented at the European Climate Change Adaptation Conference 18-20 March 2013, Hamburg, Germany.
help
Weinig Roodkapjesyndroom bij burgers Nijmegen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Hilbers, J. \ Boonman-Berson, S. \ Elands, B. \ 2011
Volgens sommigen staat het vast dat de wolf Nederland binnen enkele jaren weer zal bereiken. Verondersteld wordt dat de wolven als eerste in de regio Nijmegen de grens over komen. Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid van Wageningen Universiteit onderz ...
help
Nederland in 2040 : een land van regio's : Ruimtelijke Verkenning 2011 [Boek]
Hilbers, H. \ Schuur, J. \ Manting, D. \ 2011
Nederland staat aan de vooravond van andere tijden: de jarenlange groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid gaat afvlakken. Dat betekent dat in de toekomst, met name na 2020, in een groot deel van ons land krimp even goed denkbaar is als gro ...
help
Openbaar vervoer, ruimtelijke structuur en flankerend beleid: de effecten van beleidsstrategieën [Boek]
Hilbers, H. \ Coevering, P. van de \ Hoorn, A. van \ 2009
Het kabinet wil de kwaliteit en het gebruik van het openbaar vervoer vergroten, vooral in de Randstad. De verbetering van het openbaar vervoer moet bijdragen aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de economische kerngebieden. Wat kan het k ...
help
Gepland en geoptimaliseerd beheer leidt tot meer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Hilbers, W. \ 2007
Begraafplaatsen zijn bijzonder. Ze zijn maatschappelijk, cultuurhistorisch en functioneel onmisbaar. Daarnaast vormen begraafplaatsen ecologisch en recreatief belangrijke onderdelen in de groenstructuur van gemeenten
help
Beprijzing van het wegverkeer : de effecten op doorstroming, bereikbaarheid en de economie [Boek]
Hilbers, H. \ Noorman, N. \ 2007
Het beprijzen van het autoverkeer, zoals een kilometerheffing, wordt gezien als een belangrijk instrument om de fileproblematiek op de weg aan te pakken. Beprijzing zou de bereikbaarheid kunnen verbeteren en positieve effecten voor het milieu en de v ...
help
Wegen naar economische groei [Boek]
Thissen, M. \ Coevering, P. van de \ Hilbers, H. \ Ruimtelijk Planbureau \ 2006
Wegen werden ooit aangelegd om van A naar B te kunnen komen. Zo simpel lijkt het. Maar wàt bepaalde de feitelijke wegaanleg; en wat bepaalt tegenwoordig dat de ene weg wel wordt verbreed en de andere niet? Is het de lengte van de files, de macht van ...
help
Files en de ruimtelijke inrichting van Nederland [Boek]
Hilbers, H. \ Sneelen, D. \ Hendriks, A. \ Noorman, N. \ 2006
Autogebruik, zwaarbelaste wegen en hun gebruikers, de invloed van de woonlocatie, de invloed van de werklocatie. Een inventarisatie vanuit het Ruimtelijk Planbureau
help
Economische stroomwegen : nieuwe methoden om economische waarde van infrastructuur te schatten \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Coevering, P. van de \ Hilbers, H. \ Thissen, M. \ 2006
Het Ruimtelijk Planbureau en Universiteit Twente hebben beide een methodiek ontwikkeld die aangeeft op welke wegen reistijdverbetering het meest economische effect oplevert. Beide onderzoeken tonen aan, dat investeringen in verbindingen naar de stede ...
help
Nieuwbouw in beweging : een analyse van het ruimtelijk mobiliteitsbeleid van Vinex [Boek]
Snellen, D. \ Hilbers, H. \ Hendriks, A. \ Noorman, N. \ 2005
In de jaren negentig verscheen de vierde nota ruimtelijke ordening. Niet alleen werd daar een enorme woonopgave gedefinieerd, ook werden heldere mobiliteitsdoelstellingen geformuleerd. Door de ligging van vines wijken moest de toename van mobiliteit ...
help
Vinex werkt wél : mobiliteitseffecten van Vinex beleid onder de loep genomen \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Hendriks, A. \ Snellen, D. \ Hilbers, H. \ 2005
Het Ruimtelijk Planbureau heeft onderzocht of het Vinex beleid in de periode 1995-2003 het gewenste effect heeft gehad op de mobiliteit
help
The nature guide to the Biebrza Marshes : Poland [Boek]
Hilbers, Dirk \ Seifert, Manuela \ Kwast, B. \ Lotterman, K. \ 2005
This nature guide (KNNV) is part of a series of innovative new guides for nature enthusiasts. The Biebrza river valley is the most intact floodplain left in central Europe
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.