help
Effecten van groenelementen op de luchtkwaliteit : samenvattende rapportage en perspectieven toepassing groenelementen voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit rondom stallen [Boek]
Pronk, A. \ Ogink, N. \ Holterman, H.J. \ Hofschreuder, P. \ Vermeij, I. \ 2013
Bomen en struiken in een houtwal, een groenelement, kunnen een bijdrage leveren aan het verlagen van de concentratie emissies in de lucht. Deze overkoepelende samenvattende rapportage geeft een integraal overzicht van de beschikbare informatie uit on ...
help
Onderzoek naar de interceptie van fijnstof door opgaande gewassen [Boek]
Pronk, A. \ Holterman, H.J. \ Hofschreuder, P. \ Lovink, E. \ Ploegaert, J. \ Visser, W. de \ 2012
De veehouderij en in het bijzonder de pluimveehouderij is een belangrijke bron van fijnstofdeeltjes, deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Er staat behoefte aan technische maatregelen waarmee de pluimveehouderij de concentratie fijnstof in de buitenluc ...
help
Protocol voor meting van fijnstofemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010 = Protocol for the measurement of fine emissions from housings in animal production [Boek]
Ogink, N.W.M. \ Hofschreuder, P. \ Aarnink, A.J.A. \ 2011
Dit rapport beschrijft een meetprotocol voor fijnstofemissies uit huisvestingssystemen in de veehouderij. Het protocol is afgestemd op aaneengesloten bemonsteringsperioden van 24 uur, verspreid over een jaar. Het protocol kan toegepast worden in gesp ...
help
Verontreiniging door wegverkeer [Presentatie]
Hofschreuder, P. \ 2010
Overzicht van de overschrijding van de EU luchtkwaliteitsgrenswaarden in Nederland, de belangrijkste bronnen voor uitstoot, gezondheidsrisico's en de maatregelen om de blootstelling aan verkeersemissies te verminderen
help
Meetmethoden voor het bepalen van bronsterkten en toetsen van verspreidingsmodellen [Presentatie]
Hofschreuder, P. \ 2010
help
Reductie geurbelasting varkensstallen; verkenning van technische mogelijheden, kosten en verspreidingsberekeningen = Reduction of odor nuisance from pig houses desk study of technical options, costs and dispersion calculations [Boek]
Smits, M.C.J. \ Bosma, A.J.J. \ Ploegaert, J.P.M. \ Hofschreuder, P. \ 2010
Technische maatregelen zijn bestudeerd om de geurbelasting nabij varkensstallen te beperken. De impact op de geurverspreiding en de kosten van technieken zijn verkend.
help
Integratievak bodem, water en atmosfeer [Collegedictaat]
Dam, J. van \ Mensvoort, M.E.F. van \ Dijksma, R. \ Lanen, H. van \ Hofschreuder, P. \ Moene, A.F. \ Keizer, M. \ Kuyper, T. \ Peek, G.J.W.C. \ Peeters, E. \ Wink, M. \ Nortier, S. \ 2009
help
A50: oorverdovend & adembenemend : een ontwerpstudie voor het tracé Grijsoord - Rijnbrug [Boek] - 2e dr
Kooij, H.J. \ Hofschreuder, P. \ Jaarsma, C.F. \ Massop, H.T.L. \ Sande, B. van de \ Theuws, P. \ 2008
In dit rapport is voor een drietal deelgebieden van de noord - zuid verbinding A50 onderzocht welke alternatieven er voor handen zijn om de snelweg wel naar 2x3 rijstroken uit te breiden, maar tegelijk de negatieve aspecten te minimaliseren. Het betr ...
help
Inzet van groenelementen rond agrarische bedrijven om luchtkwaliteit te verbeteren: een quick scan = Vegetative shelterbelts close to livestock houses to improve air quality: a quick scan [Boek]
Hofschreuder, P. \ 2008
Het aanbrengen van groenelementen kan een belangrijke maatregel zijn ter verbetering van de energie-efficiëntie van mechanisch geventileerde stallen en natuurlijk geventileerde stallen in West-Nederland. Wanneer groenelementen dicht op de stal geplaa ...
help
Overlast van een mengvoederbedrijf : onderzoek naar mogelijke geuroverlast en gezondheidsrisico’s door stofemissies voor omwonenden van firma De Heus in Ravenstein [Boek]
Essers, S. \ Hofschreuder, P. \ 2007
Het actiecomité ‘Het kan Heus beter’ protesteert al jaren tegen de stank- en geluidsoverlast van veevoederfabriek De Heus in Ravenstein. Een Beschikking van de provincie is door de Raad van State vernietigd. De Stichting Belangengroep Stad Ravenstein ...
help
Optimalisatie van geluidsschermen voor verbetering van de luchtkwaliteit [Boek]
Hofschreuder, P. \ Tonneijck, F. \ Hofschreuder, E. \ 2005
Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat in het kader van het Innovatie Programma Luchtkwaliteit. Doel van de studie is na te gaan of door aanpassing van het ontwerp van geluidsschermen ve ...
help
Onderzoek naar de emissies van een natuurlijk geventileerde potstal voor melkvee - II: Mestopslag buiten de stal [Boek]
Mosquera, J. \ Hofschreuder, P. \ Hol, J.M.G. \ 2005
help
Ontwikkeling geurverspreidingsmodule voor beleidsinstrument stankregulering veehouderij : toepassingsmogelijkheden van het NNM [Boek]
Hofschreuder, P. \ Ogink, N.W.M. \ 2005
help
Gasvormige emissies uit het melkveebedrijf van de familie Spruit - II: Praktijkmetingen na het toedienen van mest [Boek]
Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ Hofschreuder, P. \ 2005
Dit rapport is deel II van het project dat door Agrotechnology and Food Innovations werd uitgevoerd om de gasvormige emissies van het melkveehouderijbedrijf van de familie Spruit te meten. Hier worden de ammoniakemissies na het toedienen van mest gep ...
help
Gasvormige emissies uit het melkveebedrijf van de familie Spruit - III: Mestopslag buiten de stal [Boek]
Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ Hofschreuder, P. \ 2005
Dit rapport is deel III van het project die door Agrotechnology and Food Innovations werd uitgevoerd om de gasvormige emissies van het melkveehouderijbedrijf van de familie Spruit te meten. Hier worden de ammoniakemissies uit de mestopslag buiten de ...
help
Goedkope methoden voor emissie monitoring van ammoniak, methaan, koolmonoxide en zwavelwaterstof: stand van zaken [Boek]
Hofschreuder, P. \ Mosquera, J. \ Hilhorst, M.A. \ Ploegaert, J.P.M. \ 2004
help
Test of the Boreal Gasfinder 2.0 for methane measurements and Vaisala AMT-100 sensor for ammonia measurements in animal houses [Boek]
Hofschreuder, P \ Ploegaert, J. \ Starmans, D. \ Top, S. van den \ 2004
help
Methaanemissies voor en na plaatsing van een biogasinstallatie op De Marke [Boek]
Hilhorst, M.A. \ Hofschreuder, P. \ Huis in 't Veld, J.W.H. \ 2004
Agrotechnology & Food Innovations onderzocht het verschil in de emissies van broeikasgassen voor en na het plaatsen van de biogasinstallatie op De Marke.
help
Visual criteria in detail : correlation between the required level of detail of 3D-landscape visualisations and visual criteria [Studentenverslag]
Hofschreuder, J.M. \ 2004
help
Ontwerp van nieuwe meetprotocollen voor het meten van gasvormige emissies in de landbouw [Boek]
Hofschreuder, P. \ Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ Ogink, N. \ 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.