help
Natuurwetgeving en –beleid voor de Ecologisch Adviseur : Reader bij de minor ‘Ecologische Effectstudies’ [Boek]
Vries, E. de \ Zwerver, K. \ Alberts, A. \ Koorevaar, J. \ Hout, M. van der \ 2020
help
Fosfor en Fosfaatkringloop : les voor melkveehouderij mbo 4 en 4+ [Boek]
Hout, L. in 't \ 2020
De les Fosfor en Fosfaatkringloop van Lisette in 't Hout,, stagiaire Aeres Hogeschool Wageningen bij het Wellantcollege Houten bij de MBO opleiding Melkveehouderij, is onderdeel van de lessenserie Kringlooplandbouw melkvee. De lessenserie wordt gegev ...
help
Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020 : zijn de doelen uit de Urgenda-zaak en het Energieakkoord binnen bereik? [Boek]
Hammingh, Pieter \ Menkveld, Marijke \ Volkers, Cees \ Minnen, Jelle van \ Boot, Pieter \ Drissen, Eric \ Geilenkirchen, Gerben \ Hout, Marit van \ Koutstaal, Paul \ Lensink, Sander \ Ozdemir, Ozge \ Peek, Kees \ Schoots, Koen \ Sluis, Sietske van der \ Smekens, Koen \ Stralen, Joost van \ Tigchelaar, Kasper \ Welle, Adriaan van der \ Wetzels, Wouter \ Zanten, Margreet van \ 2019
help
Effecten ontwerp Klimaatakkoord [Boek]
Hekkenberg, Michiel \ Koelemeijer, Robert \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Hilbers, Hans \ Hoogervorst, Nico \ Koutstaal, Paul \ Ros, Jan \ Notenboom, Jos \ Vrijburg, Hendrik \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Geilenkirchen, Gerben \ Hinsberg, Arjen van \ Hout, Marit van \ Kruitwagen, Sonja \ Matthijsen, Jan \ Nijland, Hans \ Meerkerk, Jordy van \ Muilwijk, Hanneke \ Ozdemir, Ozge \ Polen, Steven van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Traa, Michel \ Westhoek, Henk \ Weterings, Anet \ Dril, Ton van \ Menkveld, Marijke \ Smekens, Koen \ Stralen, Joost van \ Tigchelaar, Casper \ Wetzels, Wouter \ 2019
help
Klimaat- en Energieverkenning 2019 [Boek]
Abels-van Overveld, Marian \ Bleeker, Albert \ Boot, Pieter \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Daniëls, Bert \ Drissen, Eric \ Eerdt, Martha van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hammingh, Pieter \ Harmsen, Matthijs \ Hekkenberg, Michiel \ Hilbers, Hans \ Hinsberg, Arjen van \ Hoogervorst, Nico \ Hout, Marit van \ Koutstaal, Paul \ Kunseler, Eva \ Lensink, Sander \ Meerkerk, Jordy van \ Minnen, Jelle van \ Nijdam, Durk \ Noorman, Nienke \ Notenboom, Jos \ Özdemir, Özge \ Peters, Jeroen \ Polen, Steven van \ Rijn, Tristan van \ Schijndel, Marian van \ Schoots, Koen \ Schure, Klara \ Sluis, Sietske van der \ Smeets, Wijnand \ Stutvoet-Mulder, Kim \ Traa, Michel \ Vethman, Paul \ Volkers, Cees \ Brummelkamp, Sander \ Denneman, Arthur \ Doove, Sophie \ IJmker, Sander \ Keller, Krista \ Kremer, Anne Mieke \ Middelkoop, Manon van \ Schenau, Sjoerd \ Schoenaker, Niels \ Hage, Julius \ Segers, Reinaud \ Vrooom, Jurriën \ Vrenken, Robbie \ Wezel, Bart van \ Wijk, Karolien van \ Winden, Paul de \ 2019
Deze eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) geeft de politiek, beleidsmakers en andere geïnteresseerden twee hoofdboodschappen. De eerste is dat er nog veel moet gebeuren om het kabinetsdoel van 49 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 ...
help
Presentaties TKI-BBE overleg 10-10-2018 [Boek]
Hout, M. van \ Zwart, R. \ Westenbroek, A. \ Leijenhorst, E. \ Cool, H. \ Gordon, R. \ 2018
Zes presentaties van het Groot TKI-BBE beraad op 10 oktober 2018. Klimaatakkoord en Bio‐energie - R. Zwart Biomassa in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA) - M. van Hout, Biobased Circular Business Platform : Update verkenninge ...
help
Analyse regeerakkoord Rutte-III : effecten op klimaat en energie [Boek]
Koelemeijer, Robert \ Daniëls, Bert \ Boot, Pieter \ Koutstaal, Paul \ Kruitwagen, Sonja \ Geilenkirchen, Gerben \ Menkveld, Marijke \ Ros, Jan \ Born, Gert Jan van den \ Lensink, sander \ Hout, Marit van \ 2017
Deze notitie geeft een indicatie van de effecten van het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III op de emissies van broeikasgassen, het aandeel hernieuwbare energie en het finaal energiegebruik. Het geeft daarmee invulling aan de motie Klaver die op ...
help
Analyse van het antibioticumgebruik over de periode 2013 t/m het 1ste halfjaar van 2016 & karakteristieke eigenschappen van hoog- en laaggebruikende varkensbedrijven met zeugen/biggen [Boek]
Hout, Jobke van \ Holstege, Manon \ Bultman, Hans \ 2017
help
Analyse van het antibioticumgebruik over de periode 2013 t/m het 1ste halfjaar van 2016 & karakteristieke eigenschappen van hoog- en laaggebruikende varkensbedrijven met vleesvarkens [Boek]
Hout, Jobke van \ Holstege, Manon \ Bultman, Hans \ 2017
help
Startbeslissing : MIRT-Verkenning Oeffelt [Boek]
Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, M.H. \ Hout, J.J.C. van den \ 2017
Op 27 januari 2015 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM) gevraagd om met voorstellen te komen voor kansrijke rivier verruimende maatregelen, in samenhang met dijkversterkingen voor de Maas, zogenaa ...
help
Monitoring van ecologische risico’s bij actief bodembeheer van slootdempingen in de Krimpenerwaard : afrondende rapportage T1-monitoring Ecologie [Boek]
Lange, H.J. de \ Hout, A. van der \ Faber, J.H. \ 2016
In de Krimpenerwaard liggen circa 6500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gebiedsgericht bodembeheerplan voo ...
help
Inzicht in antibioticaresistentie : GD-varkensarts Jobke van Hout \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Hout, J. van \ 2014
De GD houdt de resistentieontwikkeling van bacteriën al lange tijd bij. Uiteraard zijn deze gegevens niet automatisch representatief voor de gehele Nederlandse varkensstapel, omdat de GD vooral zieke of gestorven dieren onderzoekt. Sinds september 20 ...
help
Effect van geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal gespeende biggen met Streptococcus suis verschijnselen = Effect of birth weight and feed intake before weaning on the number of weaned piglets with clinical signs of Streptococcus suis [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Troquet, L.M.P. \ Smith, H. \ Greeff, A. de \ Kluivers, M. \ Hout, J. van \ Faber, I. \ 2014
Op VIC Sterksel is onderzocht wat het effect is van het geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een Streptococcus suis infectie. Het onderzoek is opgezet als een 2 x 2 factoriële proef met de vo ...
help
Effect geboortegewicht en voeropname op S. suis \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Peet-Schwering, C. van der \ Troquet, L. \ Smith, H. \ Hout, J. van \ 2014
Er is geen duidelijk effect van geboortegewicht en van voeropname vóór spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een Streptococcus suis infectie. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Vee en Vl ...
help
Zware big net zo vatbaar voor S. suis \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Peet-Schwering, C. van der \ Troquet, L. \ Smith, H. \ Hout, J. van \ 2014
Er is geen duidelijk effect van geboortegewicht en van voeropname vóór spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een Streptococcus suis (S. suis) infectie. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Productschap ...
help
Monitoring van antibioticumgevoeligheid \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Hout, J. van \ 2013
Met het terugdringen van het antibioticumgebruik in de veehouderij komt ook steeds meer nadruk te liggen op een juiste onderbouwing van de keuze om antibiotica wel in te zetten. Uw dierenarts kijkt dan in overleg met u naar onder meer de oorzaak van ...
help
Planten voor alle daken : zomerse zaailingen en stoere stammen [Boek]
Langendoen, A. \ Brandt, A. \ Hout, A.F. van den \ [2013]
Naslagwerk over planten op daken. Bestaande artikelen uit de serie 'Beplanting op daken' uit het tijdschrift Dakenraad, zijn gebundeld, geactualiseerd en gerubriceerd op de seizoenen. Afhankelijk van het seizoen zijn vaste planten, kruiden, siergrass ...
help
Ondernemerschap in de gewasbescherming: Green Formula \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Hout, M.A. van der \ Lans, T. \ 2013
Hoe staat het eigenlijk met het ondernemerschap in de gewasbescherming? Wie zijn onze ‘local heroes’? Wie zitten er achter de startende bedrijfjes? Welk type ondernemers vinden we in de gewasbescherming en hoe doen ze het in het economisch weerbarsti ...
help
Genetica van wilde zwijnen in Limburg en Noord-Brabant : verspreiding, herkomst en verwantschap [Boek]
Jansman, H.A.H. \ Hofmeester, T. \ Groot, G.A. de \ Laros, Ivo \ Bovenschen, J. \ Speelman, M. \ Hout, J. van der \ Casear, J. \ Breyne, P. \ Koelewijn, H.P. \ 2013
In Limburg komen op verschillende plaatsen buiten het officiële leefgebied De Meinweg wilde zwijnen voor. De aantallen in deze zogenaamde nulstandsgebieden nemen toe, en ook in Noord-Brabant worden in toenemende mate wilde zwijnen gesignaleerd. In op ...
help
Laagwaterverspreiding van steltlopers in de Waddenzee \ Limosa [Artikel]
Hout, P.J. van den \ Piersma, T. \ 2013
In 2011 ging door het Waddenfonds gefinancierde project Metawad van start. Het uitgangspunt van dit project is om, in het licht van voorgenomen herstelmaatregelen ten behoeve van het waddenecosysteem (Programma Rijke Waddenzee; Programmateam 2010), t ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.