help
Bodem/perceel geschiktheidsbeoordeling voor landbouw, bosbouwen recreatie : t.b.v. een optimalisatie van grond- en opppervlaktewaterpeil : state of the art 2018 [Boek] - Zesde gewijzigde druk
Huinink, J.Th.M. \ 2018
De voorliggende Handleiding Bodemgeschiktheidsbeoordeling vormt een leidraad voor het afleiden van een kwantitatieve bodemgeschiktheidsbeoordeling voor een 20-tal vormen van bodemgebruik.
help
Neerslag, verdampingen neerslagoverschotten : regionale verschillen binnen Nederland 1985/2015 [Boek]
Huinink, J.Th.M. \ 2016
In dit rapport zijn de regionale verschillen in neerslag en verdamping geanalyseerd.
help
Hoe robuust is ons hydrologisch systeem (2)? : hydrologische effecten van klimaatverandering en toenemende grondwateronttrekking als gevolg van extra beregening op het watersysteem in Oost-Nederland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, J. van \ Staarink, H. \ Huinink, J. \ Arts, M. \ Schaap, J. \ Worm, B. \ 2015
Hoe robuust is het hydrologisch systeem in het vrij afwaterende deel van Nederland? Kan het de gevolgen van een toename in grondwateronttrekkingen (door beregening) in combinatie met een grotere verdampingsvraag door klimaatverandering en technologis ...
help
Hoe robuust is ons hydrologisch systeem (1)? : modelmatige verkenning van hydrologische effecten van klimaatverandering en toenemende grondwateronttrekking op het grondwatersysteem in 2050 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, J. van \ Huinink, J. \ Werkman, W. \ 2015
Hoe robuust is het hydrologisch systeem in het vrij afwaterende deel van Nederland met het oog op de te verwachten veranderingen? Kan het hydrologisch systeem de gevolgen van een toename in grondwateronttrekking in combinatie met een grotere verdampi ...
help
Meer water met regelbare drainage? : werking, praktijkervaringen, kansen en risico's [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Bolt, F.J.E. van der \ Snellen, W.B. \ Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Harmsen, J. \ Bakel, P.J.T. van \ Ruijtenberg, R. \ Jonkers, D.A. \ Peerboom, J.M.P.M. \ Buck, A. de \ Huinink, J.T.M. \ Rijken, M. \ Straat, A.A. van der \ Talsma, M.J.G. \ Stuurgroep Peilgestuurde Drainage \ 2012
Dit rapport geeft aan de hand van resultaten van vijf Nederlandse praktijkproeven inzicht in de mogelijkheden van regelbare of peilgestuurde drainage. Deze vorm van drainage - waarbij boeren de grondwaterstand op hun percelen flexibel kunnen regelen ...
help
Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor landbouw, bosbouw en recreatie : t.b.v een optimalisatie van grondwater- en oppervlaktewaterpeilbeheer : state of the art 2011 [Boek] - 5e gew. dr
Huinink, J.T.M. \ 2011
Handleiding Bodemgeschiktheidsbeoordeling vormt een leidraad voor het afleiden van een kwantitatieve bodemgeschiktheidsbeoordeling voor een 20-tal vormen van bodemgebruik. Het is niet alleen bedoeld als leidraad voor het beoordelen van bodemgeschikth ...
help
De verbreding van de HELP-tabellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Prak, H. \ Huinink, J.T.M. \ Talsma, M. \ 2006
De HELP-tabellen dateren uit 1987 en geven de opbrengst weer van landbouwgewassen in afhankelijkheid van grondsoort en grondwatertrap. De vraag 'Is de HELP-tabel aan vervanging toe?' is in een eerder artikel bevestigend beantwoord. Een structurele he ...
help
HELP-2005 : uitbreiding en actualisering van de HELP-tabellen ten behoeve van het Waternood-instrumentarium [Boek]
Bakel, J. van \ Huinink, J. \ Prak, H. \ Bolt, F. van der \ 2005
Hoofdstuk 1 schetst de aanleiding, de probleem- en doelstelling en de plaats van het onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Waternood. In hoofdstuk 2 wordt een kort, historisch overzicht gegeven van het onderzoek naar de relatie tussen grondwaterst ...
help
Beoordeling van effecten van het Grensmaasproject op Nederlandse VHR-gebieden [Boek]
Huinink, J. \ Zadelhoff, F.J. van \ 2004
In het Grensmaasproject wordt de Maasloop tussen Maastricht en Stevensweert door grindwinning verbreed en verdiept, waardoor de Maaspeilen zullen dalen. Dit kan zowel in Nederland als in Vlaanderen gevolgen hebben voor de natuur in nabije Vogel- en H ...
help
State of the art 2004 : thema: duurzaam bodemgebruik in de landbouw : definitie van het concept en beloningsmogelijkheden [Boek]
Huinink, J. \ Winden, W. van \ Roosjen, M. \ 2004
LNV is onder andere verantwoordelijk voor het beleid aangaande de (chemische) bodemkwaliteit in Nederland (Wet Bodembescherming). LNV is binnen het Rijk verantwoordelijk voor het beleid voor de sectoren landbouw, natuur en recreatie. In de Beleidsbri ...
help
LNV-Consumentennetwerk [Boek]
Brandwijk, T. \ Haven, T. van der \ Huinink, J. \ 2002
Om invulling te geven aan de wens van LNV om de Nederlandse consument meer te betrekken bij de totstandkoming van het voedsel(veiligheid)beleid is geïnventariseerd welke Nederlandse consumentenorganisaties relevant zijn voor het LNV-beleid. Hiertoe i ...
help
Opbrengstdervingpercentages voor combinaties van bodemtypen en grondwatertrappen : geactualiseerde help-tabellen en opbrengstdepressiekaarten [Boek]
Brouwer, F. \ Huinink, J.T.M. \ 2002
In 1983 zijn door DLG (voormalige Landinrichtingsdienst) de eerste HELP-tabellen samengesteld. HELP-tabellen geven voor combinaties van bodemtypen en grondwatertrappen opbrengstdervingpercentages voor akkerbouw en melkveehouderij. In 1987, 1993 en 19 ...
help
LNV-Waterinstrumentarium [Boek]
Huinink, J. \ Beije, H. \ LNV-Wateroverleg \ 2002
Verdrogingsherstel en vernatting in relatie tot landgebruik als landbouw, recreatie en natuur. Tegen de achtergrond van veranderend ruimtegebruik in Nederland.
help
Landbouw en water : inventarisatie en beoordeling van verrichte onderzoeken en verschenen publicaties met betrekking tot Landbouw & Water sinds 1985 [Boek]
Huinink, J. \ Kok, T. \ 2002
Gezien de maatschappelijk veranderde visie over het omgaan met water bestaat binnen de LNV directie Landbouw, de behoefte aan een heroverweging van standpunt en strategie met betrekking tot het omgaan van landbouw met water. De afgelopen jarenzijn er ...
help
Duurzaam waterbeheer : pilotstudies Krimpenerwaard en Afmaalgebied Cadzand [Boek]
Huinink, J. \ 2001
Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de rol en de hiervoor benodigde inzet van de LNV-Directie Zuidwest in beleidsontwikkelingen met betrekking tot ‘water’ is het Expertisecentrum LNV verzocht voor een tweetal pilot-gebieden na te gaan tot welke ...
help
Vechtstreekproject [Boek]
Huinink, J. \ Janssen, J. \ Aukes, P. \ 2000
Een omvangrijk deel van het werkgebied van directie Noordwest (DNW) bestaat uit de veenweidegebieden Noord-Holland-midden met o.a. Waterland en Zeevang, en het Groene Hart waarin de Venen en de Vechtstreek. Binnen de veenweidegebieden komen alle LNV- ...
help
Attenderingsbulletin Bodem & Water [Boek]
Huinink, J. \ 1999
Om een goed zicht te kunnen blijven houden op de onderlinge samenhang van de milieuproblematiek en het hiermee samenhangend beleid, de knelpunten en nieuwe ontwikkelingen, is aan het IKC-Landbouw gevraagd voor de compartimenten bodem en water een ove ...
help
Watersysteembenadering: toepassing in de praktijk [Boek]
Huinink, J. \ Fellinger, M. \ Rijk, H. de \ 1999
Watersysteembenaderingen worden gezien als een hulpmiddel om de gevolgen van functietoekenningen binnen een gebied (bodem- en watergebruik) inzichtelijk te maken. Na definiëring en afbakening van de begrippen watersysteem en watersysteembenadering is ...
help
Soil quality requirements for use in urban environments \ Soil and tillage research : an international journal on research and development in soil tillage and field traffic, and their relationships with soil environment, land use and crop production [Artikel]
Huinink, J.T.M. \ 1998
help
Het economisch belang van water in de landbouw [Boek]
Huinink, J. \ Verstraten, F. \ Janssen, I. \ 1998
Hoewel hydrologisch geïsoleerde natuurgebieden met relatief weinig gevolgen voor de omgeving kunnen worden vernat heeft verdroging meestal een sterk diffuus karakter en wordt herstel van natte natuur vooral bereikt door maatregelen buiten het te vern ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.