Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 175

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Huiskes
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Innovatieproject Hondsbossche Duinen : eindrapportage, definitief 0.1 [Boek]
Bodde, Willem \ Huiskes, Rik \ IJff, Stéphanie \ Kramer, Henk \ Kuiters, Loek \ Lagendijk, Georgette \ Leenders, Jakolien \ Ouwerkerk, Sonja \ Scholl, Michaela \ Smit, Marije \ Smits, Nina \ Stuurman, Roelof \ Valk, Bert vd \ Verheijen, Anne \ Vries, Daisy de \ Wegman, Carolien \ 2019
In 2015 is de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ) versterkt met 35 miljoen kubieke meter zand. Dit gebied heet nu de ‘Hondsbossche Duinen (HD)’. Het ontwerp bestaat uit een zachte ondiepe vooroever (strand) met verschillende soorten duinhabitats ...
help
Ontwikkelen van een Remote Sensing monitoringssystematiek voor vegetatiestructuur : pilotstudie: detectie verruiging Grijze Duinen (H2130) voor het Natura 2000-gebied Meijendel-Berkheide [Boek]
Mücher, Sander \ Kramer, Henk \ Wijngaart, Raymond van der \ Huiskes, Rik \ 2017
help
30 jaarmonitoring bodemdaling Ameland : kartering van bijzondere plantensoorten in natte duinvalleien op Oost-Ameland [Poster]
Krol, J. \ Huiskes, H.P.J. \ Slim, P.A. \ Heidema, A.H. \ [ca. 2017]
help
Meer biodiversiteit met brede groene dijken? : een verkenning van de vegetatie op de Waddenzeedijken [Boek]
Loon-Steensma, Jantsje M. van \ Huiskes, Rik \ 2017
In dit rapport worden de vegetaties op het buitentalud van de brede groene Waddenzeedijken in Duitsland en Denemarken vergeleken met de vegetaties op het buitentalud van de gangbare Waddenzeedijken in Nederland, met als doel om inzicht te krijgen in ...
help
Monitoringsrapportage HPZ innovatieproject, groeidocument v0.1 [Boek]
Bodde, Willem \ Groot, Alma de \ Smits, Nina \ Huiskes, Rik \ Vries, Daisy de \ Kuiters, Loek \ Leenders, Jakolien \ Brandenburg, Peter \ Wittebrood, Marloes \ Goessen, Petra \ 2017
Binnen het Ecoshape innovatieproject Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ)1 wordt onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn in de aanleg van zandige kustversterkingen met de focus op veiligheid, ecologie en beleving. Het project richt zich daar ...
help
Quickscan zodekwaliteit dijkgrasland Afsluitdijk op basis van visuele beoordeling van doorworteling, vegetatietype en bedekking : situatie 2016 [Boek]
Huiskes, Rik \ Vries, Daisy de \ 2016
In februari 2016 is door Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, een quickscan uitgevoerd om de kwaliteit van de zode van de Afsluitdijk te bepalen. Gegevens over de doorworteling van de zode, het graslandtype en de vegetat ...
help
Monitoring Veenterpen : effectmonitoring van waterberging in herinrichting Matsloot-Roderwolde enPeizer- & Eeldermaden, 2009-2014 [Boek]
Groot, W.J.M. de \ Huiskes, H.P.J. \ Mulder, J.R. \ 2016
In 2012 is een waterbergingsgebied binnen de herinrichting Peize- en Roderwoldermaden in gebruik genomen. De effecten hiervan op de conservering van veenterpen zijn gemeten. Tussen 2009 en 2014 zijn daartoe 15 veenterpen gemonitord op o.a. grondwater ...
help
Beheeroptimalisatie Zuid-Limburgse hellingschraallanden : effecten van gefaseerde begrazing op bodem, vegetatie en fauna [Boek]
Nijssen, Marijn \ Bobbink, Roland \ Geertsma, Marten \ Scherpenisse, Miriam \ Huiskes, Rik \ Kuper, Jan \ Smits, Nina \ Bohnen-Verbaarschot, Evi \ Verbeek, Peter \ Versluijs, Remco \ Wallis de Vries, Michiel \ Weijters, Maaike \ Wouters, Bart \ 2016
help
Mogelijkheden van Remote Sensing voor vegetatiemonitoring in Nederland : verkenning van de toegevoegde waarde van de huidige Remote Sensing-technieken op gangbare methoden voor de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen en habitattypen [Boek]
Mücher, S. \ Wijngaart, R. van der \ Huiskes, R. \ Meijninger, W. \ Schmidt, A. \ 2015
De huidige vegetatie(structuur)monitoringmethoden voor de beoordeling van habitats zijn arbeidsintensief en kostbaar. De frequentie van de huidige vegetatiemonitoring is daardoor vaak laag en heeft het mogelijke risico dat de beheerder / beleidsmaker ...
help
Ontwerp verdrogingsmeetnet in twee Twentse Natura 2000-gebieden: Achter de Voort - Agelerbroek - Voltherbroek en Bergvennen - Brecklenkampse veld [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ Jansen, P.C. \ Huiskes, H.P.J. \ 2015
In twee Natura 2000-gebieden werden in het kader van het verdrogingsnetwerk van de Provincie Overijssel locaties voor nieuwe grondwatermeetpunten geselecteerd. Hiertoe werden in de botanische hot-spots van deze gebieden elf transecten vegetatiekundig ...
help
Biodiversiteit van graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Delft, S.P.J. van \ Huiskes, H.P.J. \ Sival, F.P. \ Corporaal, A.C. \ Ozinga, W.A. \ 2014
In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvr ...
help
Uitbreiding en herstel van Zuid-Limburgse hellingschraallanden : eindrapportage 2e fase O+BN onderzoek [Boek]
Noordwijk, T. van \ Weijters, M. \ Smits, N. \ Bobbink, R. \ Kuiters, L. \ Verbaarschot, E. \ Versluijs, R. \ Kuper, J. \ Floor-Zwart, W. \ Huiskes, R. \ Remke, E. \ Siepel, H. \ 2013
In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In dit rapport staan de Zuid-Limburgse kalkgraslanden (H6210) en heischrale graslanden (H6230) centraal. Bijna alle nog be ...
help
Graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes [Boek]
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Delft, S.P.J van \ Huiskes, H.P.J. \ Sival, F.P. \ Corporaal, A.C. \ Ozinga, W.A. \ 2013
In de binnendijkse zeekleigebieden heeft de mens de strijd met de natuur gewonnen. Hoge dijken beschermen vruchtbare landbouwgebieden tegen de zee. De natuur in de polders verandert, omdat met het zeewater ook het zout en de dynamiek is verdwenen. Bi ...
help
Herstel van jeneverbesstruwelen : resultaten OBN-onderzoek 2007-2011 [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Haveman, R. \ Huiskes, H.P.J. \ Waal, R.W. de \ 2013
Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Binnen de open struwelen van jeneverbes waren tot voor kort botanisch zeer waardevolle mosvegetaties aanwezig. De toekoms ...
help
Programmatische aanpak stikstof : doelstelling, maatregelen en mogelijke effectiviteit [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Sanders, M.E. \ Huiskes, H.P.J. \ 2012
Aanleiding voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het vastlopen van de vergunningverlening Natuurbeschermingswet. De Programmatische Aanpak Stikstof heeft tot doel economische ontwikkelingen, zoals uitbreiding van veehouderijen en industrie ...
help
Samenvoeging Natura 2000-gebieden : juridische, bestuurlijke en ecologische (on)mogelijkheden, kansen en risico's [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Bastmeijer, C.J. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Bugter, R.J.F. \ Fleurke, F.M. \ Huiskes, H.P.J. \ Janssen, J.A.M. \ 2012
Dit rapport presenteert de resultaten van onderzoek naar kansen, risico’s en (on)mogelijkheden van samenvoeging van Natura 2000-gebieden onder de voorwaarden dat 1) de begrenzing van Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden niet verandert en 2) vo ...
help
Gebruikershandleiding Audittrail Natura 2000 [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Huiskes, H.P.J. \ Hennekens, S.M. \ Jong, A. de \ Storm, M.H. \ Vanmeulebrouk, B. \ 2012
Dit document is de gebruikershandleiding van de Audittrail Natura 2000. Deze audittrail is een applicatie die ontwikkeld is door Alterra in opdracht van de Programmadirectie Natura 2000 van het ministerie van EL&I. De audittrail ontsluit een groot aa ...
help
Boeren voor Natuur : monitoring van drie natuurgerichte bedrijven op Twickel in 2009 [Boek]
Akker, P. van den \ Damste, P.J. \ Huiskes, R. \ Kuit, G. \ Smolders, G. \ Stortelder, A. \ Verkaik, J. \ 2011
In 2008 zijn drie landbouwbedrijven op landgoed Twickel begonnen met de omschakeling naar een natuurgericht bedrijf volgens het concept Boeren voor Natuur. Daartoe is eind 2007 een langjarig contract afgesloten tussen de betrokken ondernemers en same ...
help
Landschappelijke verkenning Emst-Zuid [Boek]
Stortelder, A.H.F. \ Vries, C. de \ Huiskes, H.P.J. \ Kruit, J. \ Jansen, A.J.M. \ Vrielink, J.G. \ Bruinsma, J.L.M. \ 2011
In het gebied Emst-zuid, gelegen op de oostelijke Veluwerand, zijn allerlei ruimtelijke ontwikkelingen gaande op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling (realisatie EHS-Wisselse Poort), uitbreiding recreatieve voorzieningen, landbouw en kave ...
help
Bedrijfsopzet natuurgericht landbouwbedrijf Emst-Zuid : bedrijfsmodel voor een gemengd bedrijf met een gesloten kringloop in het dal van de Smallertse en Nijmolense beek ten zuiden van Emst [Boek]
Vries, C. de \ Stortelder, A.H.F. \ Huiskes, H.P.J. \ Kruit, J. \ Jansen, A.J.M. \ Vrielink, J.G. \ Bruinsma, J.L.M. \ 2011
Uitwerking van een bedrijfsplan voor een natuurgericht landbouw bedrijf op de oostelijke Veluweflank in het dal van de Nijmolense en Smallertse beek ten zuiden van Emst. Het gaat om het inzetten van extensieve landbouw met een gesloten bedrijfsvoerin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.