help
Sustainable protein : the challenge of diversification \ Holland food innovations [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, F. \ 2015
The quest for sustainable protein is well underway. The search for solutions focuses on four distinct directions: new proteins from Agricultural bulk products, more efficient utilization of existing protein sources, upcycling of animal-based waste st ...
help
Valorization through fermentation : promising new applications for organic residual streams \ Holland food innovations [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, F. \ 2015
More than a third of the biomass in the food production chain is lost as waste. However, the resulting waste streams contain many valuable components such as carbohydrates. These carbohydrates can be upgraded into new products through for example fer ...
help
Beste friends forever: sports & nutrition \ Holland food innovations [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, F. \ 2015
Top-level athletic performance requires more than relentless training; it also depends on a well-balanced diet. In the Netherlands, athletes, nutritionists and businesses are collaborating to create special food products and innovative IT support for ...
help
Battling cross contamination : 'Allergen management begins with good organization' \ Holland food innovations [Artikel]
Jong, L. de \ Jagers op Akkerhuis, F. \ 2015
Dark chocolate with minute droplets of milk; soy with peanut crumbs; oatmeal cookies with gluten traces. Food processing Always carries the risk of contamination with allergens. But how do you minimize this risk while effectively communicating the da ...
help
Less wastage with smart packaging \ Holland food innovations [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, F. \ 2015
Packaging protects food products from damage and spoilage en route from manufacturer to consumer. Integrated sensors in packaging can monitor whether the packaged product continues to meet pre-determined quality criteria. Two exmaples are Wageningen ...
help
Natural flavors and fragrances : plants and micro-organisms: our factories of the future \ Holland food innovations [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, F. \ 2015
The use of flavors and fragrances based on natural plant substances is a growing trend in the food industry. Food manufacturers will soon have access to a digital library detailing thousands of extracts. In a related development, businesses are using ...
help
Soil pollution and soil protection [Collegedictaat]
Keizer, M.G. \ Jagers op Akkerhuis, G. \ Goede, R.G.M. de \ 2015
help
Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid? [Boek]
Bouwma, I. \ Sanders, M. \ Jagers op Akkerhuis, G. \ Knol, O. \ Verboom, J. \ Wit, B. de \ Wiertz, J. \ Hinsberg, A. van \ 2014
Deze publicatie heeft als doel de werkwijze en methoden te beschrijven die ten grondslag liggen aan PBL-publicaties over het natuur- en biodiversiteitbeleid. Uitgelegd wordt met welke informatie het PBL veranderingen in de biodiversiteit signaleert, ...
help
Stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems en de implicaties daarvan voor de effectiviteit van plaggen [Boek]
Kooijman, A.M. \ Bloem, J. \ Cerli, C. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Kalbitz, K. \ Dimmers, W. \ Vos, A. \ Peest, A.K. \ Kemmers, R.H. \ 2014
In dit rapport staat het Natura 2000 habitattype H2130, de Grijze duinen, centraal. In veel duingebieden is de hoge stikstof-depositie een probleem voor een gunstige staat van instandhouding van de Grijze duinen. In de herstelstrategie die binnen de ...
help
Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem : life support functions revisited [Boek]
Rutgers, M. \ Schouten, T. \ Bloem, J. \ Dimmers, W. \ Eekeren, N. van \ Goede, R.G.M. de \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Keidel, H. \ Korthals, G. \ Mulder, C. \ Wattel-Koekkoek, E.J.W. \ 2014
Om ecosysteemdiensten te beoordelen zijn ook fysische en systeemgerichte indicatoren nodig. Dit rapport is de uitkomst van een multicriteria-analyse waarin de bruikbaarheid van indicatoren voor toepassing in een meetnet werd geschat door twaalf desku ...
help
Agrarisch natuurbeheer, potenties buiten de Ecologische Hoofdstructuur [Boek]
Melman, Th.C.P. \ Hammers, M. \ Dekker, J. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Cormont, A. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Ozinga, W.A. \ Clement, J. \ 2014
Voor een aantal soortgroepen (vleermuizen, vissen, amfibieën, reptielen, vlinders, zweefvliegen, libellen, sprinkhanen, paddenstoelen) is verkend wat de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer zijn om het duurzaam voortbestaan in Nederland te verst ...
help
Biodiversiteit van graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Delft, S.P.J. van \ Huiskes, H.P.J. \ Sival, F.P. \ Corporaal, A.C. \ Ozinga, W.A. \ 2014
In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvr ...
help
Graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes [Boek]
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Delft, S.P.J van \ Huiskes, H.P.J. \ Sival, F.P. \ Corporaal, A.C. \ Ozinga, W.A. \ 2013
In de binnendijkse zeekleigebieden heeft de mens de strijd met de natuur gewonnen. Hoge dijken beschermen vruchtbare landbouwgebieden tegen de zee. De natuur in de polders verandert, omdat met het zeewater ook het zout en de dynamiek is verdwenen. Bi ...
help
Natuurbeleid en natuurdebat in het anthropoceen [Boek]
Jagers op Akkerhuis, G. \ 2013
In een brief over het natuurbeleid in Nederland (‘Vooruit met natuurbeleid’, maart 2013) geeft de staatssecretaris van Economisch Zaken aan, vast te willen houden aan wat goed gaat, te investeren in wat beter kan, en daarnaast ook te onderzoeken hoe ...
help
Bodemmetingen en bodemweerbaarheid : GoeddoorGrond [Poster]
Os, G. van \ Bloem, J. \ Jagers op Akkerhuis, G. \ 2013
Poster met onderzoeksinformatie: zoektocht naar onderlinge samenhang tussen bodemmetingen en de bodemweerbaarheid.
help
Verschuivingen van insectenplagen op bomen in Nederland sinds 1946 - een analyse van historische gegevens \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Moraal, L.G. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ 2013
Sinds 1946 zijn meer dan 35.000 records van insectenplagen verzameld. In dit artikel wordt een analyse van deze data gegeven, die beperkt is tot 98 meest gemelde soorten waarvan 22 soorten die incidenteel voorkwamen zijn uitgesloten van de analyse. V ...
help
Kaderrichtlijn Bodem : bodembiodiversiteit onder druk bij dalende organische stof \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Jagers op Akkerhuis, G.J.A.M. \ Bloem, J. \ Breure, A.M. \ 2011
Bij een afname van het organische stofgehalte of bij verdichting van de bodem daalt de bodembiodiversiteit. Hierdoor zal de bodem ook minder goed in staat zijn om ecosysteemdiensten te leveren, zoals agrarische productie, schoon grond-en oppervlaktew ...
help
CO2 en warmte uit afval \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, F. \ 2010
'Waste to CO2' is een proces waarbij afval wordt omgezet in energie en zuiver CO2. Theodoor Knook introduceert het proces in de tuinbouw. Hij heeft daarvoor een contractvorm ontwikkeld waarbij telers voor tien jaar worden voorzien van energie en CO2. ...
help
Zoeken naar optimaal samenspel tussen lamp en reflector \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, F. \ 2010
Bij een lichtplan moeten armatuur, lamp en reflector op elkaar worden afgestemd. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het ontwerp van de reflector. Bij de lichtverdeling zijn er twee uitersten, de breedstraler en de diepstraler. De keuze ...
help
Combinatie van duurzame warmtebronnen in Vierpolders \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, F. \ 2010
Een ruimtelijke herindeling bij Vierpolders heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een nieuw energieconcept dat verschillende vormen van duurzame energie combineert. Enkele componenten zijn ook bruikbaar voor andere tuinbouwgebieden, zoals de hoge ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.