help
Broedvogels in Nederland in 2017 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
help
Broedvogels in Nederland in 2018 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2018.
help
Jaar van de Kievit [Boek]
Roodbergen, Maja \ Jeugd, Henk van der \ Wal, Jessica van der \ Els, Paul van \ Teunissen, Wolf \ 2018
help
Broedvogels in Nederland in 2016 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Slaterus, Roy \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Deuzeman, Siemen \ Kleunen, André van \ Koffijberg, Kees \ Marx, Lara \ Teunissen, Wolf \ Schoppers, Jan \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2018
help
Ganzen : grenzen aan de groei? : dichtheidsafhankelijke effecten van ganzen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Knol, W. \ Guldemond, A. \ Koorevaar, J. \ Jeugd, H. van der \ 2018
De grote hoeveelheid ganzen is een succesverhaal van het natuurbeheer. En is voor veel natuurliefhebbers een prachtig gezicht. Maar zijn er grenzen aan de aantallen ganzen? Bijvoorbeeld vanwege de schade die ze toebrengen aan de landbouw? In dit arti ...
help
Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland : overzicht van effecten van hernieuwbare energie-infrastructuur en hoogspanningslijnen op de kwetsbare soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen, en oplossingsrichtingen voor een natuurinclusieve energietransitie [Boek]
Buij, Ralph \ Jongbloed, Ruud \ Geelhoed, Steve \ Jeugd, Henk van der \ Klop, Erik \ Lagerveld, Sander \ Limpens, Herman \ Meeuwsen, Henk \ Ottburg, Fabrice \ Schippers, Peter \ Tamis, Jacqueline \ Verboom, Jana \ Wal, Jan Tjalling van der \ Wegman, Ruut \ Winter, Erwin \ Schotman, Alex \ 2018
help
Naar een demografische analyse van populaties van karakteristieke vogels in het Deltagebied [Boek]
Schekkerman, Hans \ Arts, Floor \ Jeugd, Henk van der \ Stienen, Eric \ Roomen, Marc van \ 2017
help
Do assessment thresholds underestimate the mortality impact of wind farms on bird populations? [Boek]
Buij, R. \ Schippers, P \ Schotman, A. \ Verboom, J. \ Jeugd, H. van der \ Jongejans, .E \ 2017
De gevolgen van de extra sterfte van vogels door botsingen met het snel toenemende aantal windturbines krijgen wereldwijd veel aandacht. Momenteel worden assessments die gebruik maken van een drempelwaarde algemeen gebruikt om het verwachte effect va ...
help
Weersinvloeden op vogels doorgerekend met populatiemodellen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hallman, C.A. \ Kroon, H. de \ Foppen, R.P.B. \ Jeugd, H. van der \ Jongejans, E. \ 2016
Vogelpopulatiemodellen kunnen gebruikt worden om te herleiden waar trends in aantalsveranderingen door veroorzaakt worden, door de jaarlijkse variatie in de overleving of juist de reproductie van individuen. Vervolgens kan die variatie gerelateerd wo ...
help
Populatieontwikkeling Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland: wat weten we over de achtergronden [Boek]
Bremer, Loes van den \ Schekkerman, Hans \ Jeugd, Henk van der \ Roomen, Marc van \ Winden, Erik van \ Turnhout, Chris van \ 2015
Dit rapport is een bundeling van bestaande kennis betreffende Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend. Op grond van beschikbare literatuur wordt per soort een ecologisch profiel geschetst en wordt ingegaan op de populatieontwikkeling in Nederland ...
help
Een vergelijking van de voorjaarstrek van drie populaties Brandganzen met behulp van GPS-satellietzenders \ Limosa [Artikel]
Boer, R. de \ Bauer, S. \ Jeugd, H.P. van der \ Ens, B.J. \ Griffin, L. \ Cabot, D. \ Exo, K.M. \ Nolet, B.A. \ Kölzsch, A. \ 2014
Onderzoek naar trekvogels heeft een grote vlucht genomen sinds de introductie van draagbare apparatuur met ingebouwde GPS-ontvangers, omdat we hiermee de trek van individuele vogels in groot detail kunnen volgen. In dit artikel brengen we met behulp ...
help
Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel \ Limosa [Artikel]
Turnhout, C. van \ Hallmann, C. \ Boer, P. de \ Dijksen, L. \ Klaassen, O. \ Foppen, R. \ Jeugd, H. van der \ 2013
Voor de Blauwe Kiekendief als broedvogel in het Waddengebied is het vijf voor twaalf geweest. Toch zijn er nog steeds maatregelen denkbaar, en die moeten snel worden uitgevoerd. De maatregelen zijn op alle eilanden denkbaar, maar het meest urgent is ...
help
Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Koffijberg, K. \ Beekman, J.H. \ Cottaar, F. \ Ebbinge, B.S. \ Jeugd, H.P. van der \ Nienhuis, J. \ Tanger, D. \ Voslamber, B. \ Winden, E. van \ 2010
Nergens anders in Europa vinden we zulke grote aantallen ganzen als in Nederland. Zachte winters en de combinatie van geschikte voedselbronnen en veilige slaapplaatsen maken van Nederland een ideaal winterverblijf. Hoewel ganzen de naam hebben tradit ...
help
Kleurring- en halsbandprogramma's bij ganzen \ De levende natuur [Artikel]
Ebbinge, B.S. \ Jeugd, H.P. \ Müskens, G.J.D.M. \ Voslamber, B. \ 2010
Nu de opvang van de sterk toegenomen aantallen ganzen de overheid steeds meer geld gaat kosten en er steeds vaker aan beperking van de aantallen ganzen wordt gedacht, is goede demografische informatie van steeds groter belang. Hoe oud worden ganzen, ...
help
Broedende ganzen in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Voslamber, B. \ Jeugd, H.P. van der \ Koffijberg, K. \ 2010
Broedende ganzen zijn niet meer uit Nederland weg te denken. Tussen 1970 en 2008 nam het aantal broedvogels toe van 200 tot ruim 50.000 paar. Bestond de populatie in 1970 hoofdzakelijk uit grauwe ganzen, in 2008 werden 13 soorten ganzen als broedvoge ...
help
Overleving en dispersie van Nederlandse Steenuilen op grond van 35 jaar ringgegevens \ Limosa [Artikel]
LeGouar, P. \ Schekkerman, H. \ Jeugd, H. van der \ Noordwijk, A.J. van \ Stroeken, P. \ Harxen, R. van \ Fuchs, P. \ 2010
De Steenuil is een typische broedvogel van kleinschalig cultuurland. Zoals veel vogelsoorten van dit door landbouwintensivering sterk veranderde landschap is het dit grappig uiltje in de afgelopen halve eeuw niet voor de wind gegaan. Verlies van gesc ...
help
Opvang van ganzen op de klei: evaluatie van experimenten in drie winters [Boek]
Visser, A. \ Bemmelen, R. van \ Voslamber, B. \ Guldemond, A. \ Ebbinge, B.S. \ Blom, R. \ Bommel, F.P.J. van \ Fouw, J. de \ Jeugd, H. van der \ Kwak, R.G.M. \ Weijden, A.G.G. van der \ 2009
Conform het Beleidskader Faunabeheer zijn opvanggebieden voor overwinterende ganzen aangewezen. In akkerbouwgebieden met zware klei zijn de mogelijkheden voor beheerspakketten voor opvang beperkt. Gedurende drie winters (2005-'08) zijn in Zeeuws- Vla ...
help
Evaluatie opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten - Deelrapport 5: Invloed opvangbeleid op de verspreiding van overwinterende ganzen en smienten binnen Nederland [Boek]
Jeugd, H. van der \ Winden, E. van \ Koffijberg, K. \ 2008
De toenemende schade aan landbouwgewassen die de foeragerende vogels veroorzaken waren aanleiding om nieuw beleid te ontwikkelen ten aanzien van de opvang van de overwinterende populaties. In deze studie wordt onderzocht hoe de populatie overwinteren ...
help
Evaluatie opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten - Deelrapport 12: Effecten van grootte, vorm en ligging van ganzenfoerageergebieden op de opvangcapaciteit Henk van der Jeugd ... [et al.] [Boek]
Jeugd, H. van der \ 2008
Vanaf 2005 zijn in Nederland foerageergebieden aangewezen waarin ganzen worden geconcentreerd teneinde schade aan landbouwgewassen buiten deze gebieden te verminderen. Binnen de foerageergebieden wordt zo veel mogelijk rust en voldoende voedsel aange ...
help
Plan van aanpak monitoring ganzen en Smient Leekstermeer 2008-2012 [Boek]
Jeugd, H. van der \ Vergeer, J.W. \ cop. 2008
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.