help
Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier [Boek]
Groothuijse, F.A.G. \ Boeve, M.N. \ Broek, G.M. van den \ Keessen, A. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Boer, N. de \ Smit, C. \ 2018
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud, Programmabureau Ruimte voor de Rivier heeft het Utrecht Centre for Water Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht verzocht om een juridische-bestuurlijke evaluatie van het programma Ruimt ...
help
Zover het eigen instrumentarium reikt : een onderzoek naar de positie van de provincie Noord-Brabant en de Noord-Brabantse waterschappen bij de realisatie van kaderrichtlijn waterdoelstellingen, met bijzondere aandacht voor de omgevingswet [Boek]
Freriks, Annelies \ Keessen, Andrea \ Korsse, Daan \ Rijswick, Marleen van \ Bastmeijer, Kees \ 2016
In dit rapport wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de mate waarin ten aanzien van enkele geselecteerde probleemstoffen - die vooral door rijksoverheidsinstrumentarium gereguleerd worden – de KRW-doelen niet worden gehaald. Deze stoffen zij ...
help
The rationales of resilience in English and Dutch flood risk policies \ Journal of water and climate change [Wetenschappelijk artikel]
Wiering, M. \ Green, C. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Priest, S. \ Keessen, A.M. \ 2015
We compared the governance of flood risk in England and the Netherlands, focusing on the general policies, instruments used and underlying principles. Both physical and political environments are important in explaining how countries evolved towards ...
help
The role of solidarity in Dutch Adaptation Strategies [Presentatie]
Keessen, A. \ 2014
Deltas in Depth Theme 9: Engaging the public in adaptation Governance. Session DD 9.6: The role of solidarity in Dutch Adaptation Strategies, Dr. Andrea Keessen, Utrecht University, the Netherlands (2014). Presented at the International Conference De ...
help
Integriteit in het Deltaprogramma: verkenning van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen [Boek]
Biesbroek, R. \ Termeer, K. \ Dewulf, A. \ Keessen, A. \ Groothuijse, F. \ 2014
De doelen van dit verkennende onderzoek zijn er twee. Het identificeren van knelpunten voor het integraal uitvoeren van het Deltaprogramma en toekomstige beslissingen daarin. Het verkennen van innovatieve oplossingsrichtingen om met die knelpunten om ...
help
Flexibele arrangementen voor klimaatadaptatie \ Water governance [Artikel]
Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ Keessen, A. \ Leeuwen, C. van \ 2014
In dit artikel doen wij verslag van een onderzoeksproject waarin we negen adaptatiecases hebben onderzocht en hebben gekeken met welk type governance-arrangementen de adaptatiemaatregelen zijn geïmplementeerd. Daarbij zijn we benieuwd in hoeverre we ...
help
Participatie in watermanagement : goed voorbeeld doet volgen? \ Nederlands juristenblad : weekblad behorende bij de Nederlandse jurisprudentie [Wetenschappelijk artikel]
Keessen, A. \ Daalen, L. van \ Buuren, M.W. van \ 2014
Verschillende rapporten over participatie, zoals van de Commissie Elverding, de Ombudsman en de WRR, bevelen overheden aan de participatie te versterken. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met participatie? In dit artikel wordt burgerparticipatie be ...
help
Embedding adaptive management into the legal framework: examples from the Netherlands [Presentatie]
Keessen, A. \ [2013]
Adaptive management; four Dutch cases: Noordwijk, Overdiepse polder, Waterhouderij, Essche Stroom. Presentation on European Climate Change Adaptation Conference 2013.
help
Klimaatadaptie in het waterbeheer : creatieve oplossingen, flexibele arragementen? [Boek]
Buuren, A. van \ Brinxma, M. \ Eshuis, J. \ Leeuwen, C. van \ Keessen, A. \ [2013]
Doel van dit project was om op basis van een negental casestudies te achterhalen in welke mate en in welke vorm er gekozen werd voor flexibele arrangementen bij de implementatie van adaptatiemaatregelen, welke rol monitoring daarbij speelde en in wel ...
help
De verdeling van zoet water als normatief vraagstuk \ Water governance [Artikel]
Gilissen, H.K. \ Keessen, A.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2013
Zoet water is een schaars goed. Dat geldt ook voor Nederland, waar iedereen – de overheid incluis – zich doorgaans drukker maakt over het voorkomen van overstromingen en wateroverlast, dan over het omgaan met zoetwatertekorten. Maar af en toe leiden ...
help
Ontzilting van brak grondwater: mag dat zomaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Keessen, A. \ Pelamonia, J. \ 2013
Verzilting bedreigt de zoetwatervoorziening in West-Nederland. Een ontziltingsinstallatie voor drink- of bedrijfswater kan een geschikte oplossing zijn, maar ontzilten is onlosmakelijk verbonden met het lozen van brijn (water met zeer hoge zoutconcen ...
help
Adaptatie aan klimaatverandering: de regulering van ontziltingsinstallaties ten behoeve van de zoetwatervoorziening \ H2O online [Artikel]
Pelamonia, J. \ Keessen, A.M. \ 2013
Kunnen ontziltingsinstallaties een oplossing vormen voor de drinkwaterbehoefte in West-Nederland en hoe moet dit dan gereguleerd worden op basis van Europees en Nederlands recht en beleid? Om antwoord te geven op deze vragen zijn analyses gemaakt van ...
help
EU water governance : striking the right balance between regulatory flexibility and enforcement? \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Wetenschappelijk artikel]
Green, O.O. \ Garmestani, A.S. \ Rijswick, H.F.M.W. \ Keessen, A.M. \ 2013
Considering the challenges and threats currently facing water management and the exacerbation of uncertainty by climate change, the need for flexible yet robust and legitimate environmental regulation is evident. The European Union took a novel appro ...
help
Overheidsaansprakelijkheid voor buitendijks bouwen [Factsheet]
Keessen, A.M. \ 2013
Omdat er geen wettelijke veiligheidsnorm voor buitendijks gebied is, is de waterbeheerder (Rijkswaterstaat en de waterschappen) niet verplicht om te zorgen voor een bepaald niveau van veiligheid in buitendijkse gebieden. Juridisch gezien, maken buite ...
help
De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Boek]
Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
help
Adaptatie aan klimaatverandering: de regulering van ontziltingsinstallaties ten behoeve van de zoetwatervoorziening \ Milieu en recht [Artikel]
Pelamonia, J. \ Keessen, A.M. \ 2012
Dit artikel behandelt de vraag of ontziltingsinstallaties een oplossing kunnen vormen voor de drinkwaterbehoefte in West-Nederland en zo ja, hoe deze gereguleerd moeten worden. Wij onderzoeken welke materiële eisen gelden op grond van het Europese en ...
help
Effectgerichte normen in het omgevingsrecht : de betekenis van kwaliteitseisen, instandhoudingsdoelstellingen en emissieplafonds voor de bescherming van milieu, water en natuur [Boek]
Backes, C.W. \ Keessen, A.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2012
Het Europese milieurecht kent effectgerichte normstelling in verschillende soorten en maten. Deze normen beïnvloeden het recht en beleid in de lidstaten met betrekking tot bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit, Natura 2000 of emissieplafo ...
help
The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Boek]
Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
help
Adaptation to climate change in European water law and policy \ Utrecht Law Review [Wetenschappelijk artikel]
Keessen, A.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2012
Climate change exacerbates the challenges that water management nowadays has to deal with. This highlights the need for a legal framework that promotes adaptation by addressing the ecological value of water and the risks of flooding and drought. This ...
help
Adaptation strategies are based on normative choices [Poster]
Rijswick, M. van \ Keessen, A. \ Gilissen, H.K. \ 2012
The choices to be made: → Should adaptation be a private responsibility or a shared responsibility? → Is it about the protection of individual rights or of common goods? Presented at the Midterm Assessment, 4 October, Amsterdam, the Netherlands.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.