help
Ontwikkeling praktijktool voor bodem C [Boek]
Lesschen, Jan Peter \ Hendriks, Chantal \ Linden, Annelotte van de \ Timmermans, Bart \ Keuskamp, Joost \ Keuper, Dirk \ Hanegraaf, Marjoleine \ Conijn, Sjaak \ Slier, Thalisa \ 2020
In het Klimaatakkoord is voor landbouwbodems een doelstelling van 0,5 Mton CO2-vastlegging per jaar in 2030 voorgesteld. Om dit te realiseren, is er behoefte aan een praktijktool die op perceel- en bedrijfsniveau veranderingen in bodem C-voorraad kan ...
help
Rapportage Bezemactie 2018 Schoon Water Zeeland [Boek]
Hoogendoorn, M. \ Keuper, D. \ Leendertse, P. \ 2019
De actie ‘Bezem door de middelenkast’ (verder: bezemactie) heeft als doel het inleveren van niet meer toegelaten of toegepaste middelen te ondersteunen. Binnen het project ‘Schoon Water Zeeland’ is eerder, in het winterseizoen van ‘15/‘16 een bezemac ...
help
Integrale telling standganzen Zuid-Holland 2019 [Boek]
Keuper, D.D.J. \ Gommer, R.J. \ Lageschaar, L.C.C. \ Stout, B.J.B. \ 2019
Deze rapportage beschrijft de resultaten van de telling van de standganzen in de provincie Zuid-Holland in 2019, gecoördineerd door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. Daarnaast zijn deze en eerdere tellingen geanalyseerd met de CBSmethode voor telli ...
help
Opzet methodiek voor het verwaarden van bodemkoolstof [Boek]
Rougoor, Carin \ Heesmans, Hanneke \ Staps, Sjef \ Kuikman, Peter \ Hondebrink, Merel \ Kuneman, Gijs \ Keuper, Dirk \ 2019
Als onderdeel van het Nederlands klimaatbeleid wordt van de landbouw een extra koolstofvastlegging in de bodem verwacht. Dit rapport beschrijft bouwstenen voor een methodiek voor verwaarding van bodemkoolstof, een overzicht van mogelijke incentives e ...
help
Faunabeheerplan Noord Holland 2017-2023 : naar een planmatig een effectief beheer [Boek]
Guldemond, A. \ Thissen, J. \ Kloen, H. \ Keuper, D. \ Allema, B. \ Dijk, W. van \ Bommel, F. van \ 2017
help
Schoon water en klimaat Zeeland [Boek]
Rougoor, Carin \ Keuper, Dirk \ Leendertse, Peter \ 2017
Beschrijving van de gevolgen van klimaatverandering voor de Zeeuwse landbouw en het stedelijk gebied en de mate waarin Schoon Water maatregelen bijdragen aan een klimaatrobuuste landbouw en klimaatrobuust stedelijk beheer.
help
Duurzame inkoop van catering en planten en duurzaam groenbeheer : de 10 grootste gemeenten langs de lat [Boek]
Keuper, D. \ Rougoor, C. \ Leendertse, P. \ 2016
help
Rapportage Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2016 : resultaten en aanbevelingen [Boek]
Keuper, D. \ Lageschaar, L. \ Guldemond, A. \ 2016
help
Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2015-2020 [Boek]
Visser, A. \ Keuper, D.J.J. \ Huber, M. \ Guldemond, J.A. \ 2015
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) heeft onlangs in haar beleid vastgelegd hoe ze de schade die wordt aangericht door de nog steeds groeiende ganzenpopulatie wil beperken. Dit is het faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2015 – 2020. Met dit pla ...
help
Schoon Water voor Brabant : tussenrapportage 2014 [Boek]
Gooijer, Y. \ Keuper, D. \ Lommen, J. \ Terryn, L. \ Vliet, J. van \ Aasman, B. \ Hekman, J. \ [2015]
Dit programma (van provincie, waterschappen en boeren) is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het omvat elf kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden, namelijk Bergen op Zoom, Budel, Eindhoven-Aalsterweg, Helmond, Helv ...
help
Wilde zwijnen op weg in Nederland : analyse van ontwikkelingen in waardering, schade en risico’s en aanbevelingen voor beleid en uitvoering [Boek]
Guldemond, A. \ Dijkman, W. \ Keuper, D. \ [2015]
Het wilde zwijn kent drie leefgebieden: Veluwe, Meinweg en Meerlebroek. Daarbuiten komt hij in toenemende mate voor in andere natuurgebieden, met name in de provincies die direct grenzen aan natuurgebieden in Duitsland en België. Deze studie laat de ...
help
"Gras levert meer op dan melk": webinar Amazing Grazing met Tom Keuper : interview met Paul Galama [Presentatie]
Keuper, T. \ Galama, P. \ 2015
Dit is een Webinar van Amazing Grazing. In deze Webinar wordt de volgende stelling aangekaart: gras levert meer op dan melk.
help
Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2015 : resultaten en aanbevelingen [Boek]
Keuper, D. \ 2015
Om schade toegebracht door overzomerende ganzen te beperken worden maatregelen genomen. Dit is opgenomen in het Faunabeheerplan zomerganzen Zuid-Holland opgesteld door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en goedgekeurd door provincie Zuid-Holland. In ...
help
Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2014 : resultaten en aanbevelingen [Boek]
Keuper, D. \ Visser, A. \ 2014
Provincie Zuid-Holland heeft net als voorgaande vijf jaren CLM gevraagd een integrale telling van zomerganzen te organiseren voor de hele provincie. Dit rapport beschrijft de aanpak en de resultaten. Tellingen (dd 19 juli 2014) zijn uitgevoerd door: ...
help
Melkveehouderij na de quotering grondgebonden en 'industriële' bedrijven [Boek]
Schans, F.C. van der \ Keuper, D.D.J. \ 2013
In april 2015 loopt de Europese melkquotering ten einde. Dit leidt in Nederland tot een ca. 10 - 20% hogere melkproductie, tot grotere en intensievere bedrijven, hogere melkproductie per koe en minder weidegang. Een enquête onder 500 melkveehouders w ...
help
Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2013 : resultaten en aanbevelingen [Boek]
Keuper, D. \ Visser, A. \ 2013
Provincie Zuid-Holland heeft net als voorgaande vijf jaren CLM gevraagd een integrale telling van zomerganzen te organiseren voor de hele provincie. Dit rapport beschrijft de aanpak en de resultaten. Tellingen (dd 20 juli 2013) zijn uitgevoerd door: ...
help
Goeie koeien voor de Venen [Boek]
Keuper, D. \ Rougoor, C. \ Wit, F. de \ Neefjes, M. \ 2012
Brochure van het CLM, LaMi en DLV om boeren te inspireren het geschiktste koeienras te kiezen voor hun grondsoort (in dit geval de Utrechtse Venen) en hun eigen persoonlijkheid. Vier boeren vertellen over hun keuze.
help
Levenscyclusanalyse droogvergister HarvestaGG [Boek]
Elferink, E.V. \ Keuper, D.D. \ Kloen, H. \ 2012
Het doel van dit onderzoek is het milieueffect van de droogvergistingscascade van HarvestaGG te onderzoeken middels een attributional en een consequential LCA. De thema’s broeikasgaseffect, fossiel energieverbruik, landbeslag, verzuring en eutrofieri ...
help
Inventarisatie fosfaatarme organische materialen voor de bollenteelt op duinzandgrond [Boek]
Os, G. van \ Lans, A. van der \ Lommen, J. \ Wal, E. van der \ Keuper, D. \ 2012
Met het intreden van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 1 januari 2010 zijn de fosfaatgebruiksnormen verder aangescherpt. Om de kwaliteit van bloembollenpercelen op duinzandgrond voor de langere termijn te waarborgen is het van belang om t ...
help
Thema snijmaïs \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Hogenkamp, W. \ Sleurink, D. \ Linde, A.-M. van der \ Keuper, J. \ 2011
In dit themanummer snijmaïs vier artikelen: 1) Weinig rek in oogstkosten, snel werken heeft direct invloed op prijs; 2) Folie helpt maïs aan tropische warmte; 3) Dunner landbouwfolie makkelijk te hanteren. 4) Maïsloos rantsoen melkt als een trein.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.