help
Medicijn voor gezond water : ketenaanpak \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kampschreur, M. \ Kiestra, F. \ Nobbe, C. \ Boland, D. \ Cruijsen, J. van der \ Arts, J. \ 2015
De waterschappen Aa en Maas en De Dommel zijn eind 2014 het netwerk 'Medicijn voor gezond water' gestart. Doel is te komen tot een ketengerichte doorbraak op het gebied van medicijnresten in water.
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het gebied Geelbroek [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Kiestra, E. \ 2014
Voor het gebied Geelbroek is door DLG regio noord een inrichtingsplan gemaakt. Hierin wordt het brongebied van de Drentse Aa grotendeels ingericht als natuurgebied. Daarbij wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie van het gebied aangepast. Plan ...
help
Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Noordbergum (fase 1) [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Kiestra, E. \ 2013
Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Jhr. E.C. Storm van 's Gravesande (Noordbergum) van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het ...
help
Alles wat je aandacht geeft groeit : "nieuwe mediacommunicatie & maakbaarheid" [Presentatie]
Kiestra, J. \ 2013
Het lectoraat Welzijn van Dieren van VHL Hogeschool organiseerde op 3 oktober 2013 een bijeenkomst voor docenten van HBO dieropleidingen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het project Expertisecentrum Dierenwelzijn, onderdeel bijscholing HB ...
help
Innoveren voor de publieke zaak : een uitdaging én hele mooie voorbeelden! : [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kiestra, F. \ Kampschreur, M. \ 2012
De noodzaak van innoveren in de publieke sector wordt helaas nogal eens betwijfeld. Ook bij de waterschappen hoor je nog te vaak dat we een beheerorganisatie zijn, die zich bij haar taak moet houden. Vooral in deze tijden geldt vaak alleen efficiency ...
help
Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap - Eindrapport dl. 1A: Landschapsanalyse [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P. van der \ Grootjans, A. \ Kiestra, E. \ 2011
Het onderzoek “Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap” is uitgevoerd in de Natura 2000 gebieden De Groote Heide, Dwingelderveld, Haaksbergerveen en in de boswachterij Gieten. Er is vooral gekeken naar ...
help
Bodemgesteldheid en potenties voor natuurontwikkeling van 4 deelgebieden in het herinrichtingsgebied Beekdal Linde, 4de module Wolvega-Zuid [Boek]
Kiestra, E. \ Brouwer, F. \ Delft, S.P.J. van \ 2011
De Dienst Landelijk Gebied te Leeuwarden heeft Alterra gevraagd om de bodemgesteldheid van een aantal gebieden nauwkeurig in kaart te brengen. Voor één deelgebied is een fosfaatbemonstering gedaan en in alle deelgebieden is, bij ongeveer de helft van ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Oostellingwerf-Terwisscha :verkennend onderzoek langs een aantal raaien in het waterwingebied [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Kiestra, E. \ 2010
Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Terwisscha van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade onderv ...
help
De RWZI als Energiefabriek \ WT-afvalwater [Artikel]
Kiestra, F. \ 2010
De Unie van Waterschappen daagde de 26 waterschappen in Nederland uit om 'fris en wild' mee te denken over vernieuwende initiatieven binnen het project WaterWegen. De Waterschappen willen over 10 jaar een sterke netwerkorganisatie zijn, sturend in de ...
help
Bodemgesteldheid en potenties voor natuurontwikkeling van 7 deelgebieden in het herinrichtingsgebied Beekdal Linde [Boek]
Kiestra, E. \ Delft, S.P.J. van \ 2010
In het kader van het landinrichtingsplan Beekdal Linde zal voor het realiseren van de EHS het aantal gronden met de bestemming natuur worden uitgebreid. De te onderzoeken deelgebieden liggen hoofdzakelijk in het beekdal van de Linde. Het gaat totaal ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Schinveldse Es : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
Brouwer, F. \ Kiestra, E. \ Stoffelsen, G.H. \ Werff, M.M. van der \ 2009
Bodemkundige beschrijving van het herverkavelingsgebied gelegen binnen de gemeente Onderbanken, ca 725 ha groot. Hiervan bestaat ca 235 ha uit cultuurgronden en ca 490 ha uit bosgebied en bestaande natuur (EHS). De cultuurgronnden zijn opnieuw gekart ...
help
The energy factory : energy producing Sewage Treatment Plants (STPs) for supply of local green energy [Presentatie]
Kiestra, F. \ 2009
Ferdinand Kiestra (2009). The Energy Factory, Energy producing Sewage Treatment Plants (STPs) for supply of local green energy, presented at the Holland Climate House on December 14, Copenhagen. Contribution from Water Board Aa en Maas.
help
Rijkswaterstaat ontvangt 'Ouwe Jonkers' : het genootschap van Ouwe Jonkers bezoekt de Waterdienst van Rijkswaterstaat \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kiestra, A. \ 2009
Een 43-tal leden van het Genootschap waren op 28 augustus 2009 te gast bij de Waterdienst van Rijkswaterstaat te Lelystad. Zij werden verwelkomd door de heer Arie Versluis, directielid van de Waterdienst. Gastheer voor deze dag was de heer Sjaak de W ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
Kiestra, E. \ 2008
De gronden in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid (onderdeel van voormalige ruilverkaveling Rijsbergen) bestaan uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voo ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het kader van de inrichting van de EHS in de westelijke randzone van het Fochteloërveen [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Kiestra, E. \ 2008
De westelijke randzone maakt deel uit van de landinrichting Fochteloërveen. In een deel van de westelijke randzone, dat binnen de EHS valt, zal de functie landbouw veranderen in de functie natuur. Deze functieverandering zal gepaard gaan met een peil ...
help
Ouwe Jonkers bezoeken waterschap Rivierenland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kiestra, A. \ 2007
Een 45-tal leden van het Genootschap van Ouwe Jonkers bezocht op 17 augustus jl. het waterschap Rivierenland te Tiel. Het nieuwe, interprovinciale waterschap is ontstaan uit een fusie van 8 waterschappen en is sinds begin 2008 gehuisvest in een zeer ...
help
Bodembeschadiging bij houtoogst met harvesters : een vergelijking tussen harvesters op luchtbanden en op rupsbanden [Boek]
Jong, J.J. de \ Akker, J.J.H. van de \ Kiestra, E. \ 2007
In deze studie is onderzocht of harvesters op rupsbanden minder schade aan de bodem veroorzaken dan harvesters op luchtbanden. Daartoe is literatuur onderzocht en de effecten op de bodem zijn bij in het veld gemeten
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Peize [Boek]
Kiestra, E. \ 2006
Het gebied Peize bestaat uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand, keileem en potklei. Het dekzand wordt tot de For ...
help
Quick scan kostenscenario's vergaande zuivering RWZI en KRW [Boek]
Wiegand, W.M. \ Kiestra, F.D.G. \ 2006
In de Quick Scan zijn de mogelijke financiële consequenties van de Kaderrichtlijn water ten gevolge van verregaande zuivering op rwzi's in Nederland in beeld gebracht
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landbouwgebied Tachtig Bunder : ontwateringsadvies ter compensatie voor veranderende hydrologische omstandigheden in het Compagnonsveld [Boek]
Kiestra, E. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2006
Voor een gedeelte van de landinrichting Fochteloerveen zal landbouwgrond veranderen in natuur, wat met een forse peilverhoging gepaard zal gaan. Voor aanliggende landbouwgronden wordt een effect verwacht. DLG heeft Alterra opdracht gegeven om met een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.