help
Exploring the effects of a healthy school lunch on cognitive performance in Dutch primary school children within the Healthy School Lunch project [Boek]
Dijkstra, Coosje \ Haar, Sandra van der \ Bergen, Geertje van \ Kleef, Ellen van \ Vingerhoeds, Monique \ 2020
Het project de 'Gezonde Schoollunch' (TKI AF-16098) onderzoekt de haalbaarheid en het effect van een verzorgde gezonde schoollunch op de basisschool in Nederland. In de eerste fase van het onderzoek hebben we onderzocht wat het draagvlak is van versc ...
help
De toekomst van voormalige brakwatervenen : de abiotische effecten van verhoogde zoutconcentraties \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dijk, G. van \ Smolders, A.J.P. \ Veer, R. van 't \ Loeb, R. \ Lamers, L.P.M. \ Nijp, J.J. \ Kosten, S. \ Kleef, H.H. van \ Cusell, C. \ Westendorp, P.J. \ 2020
Het waterbeheer in laagvenen met een historische brakwaterinvloed is gericht op verzoeting. Hierdoor is de voor deze gebieden karakteristieke, unieke brakwaterflora de afgelopen decennia sterk afgenomen. In de toekomst worden verhoogde zoutconcentrat ...
help
Omgaan met watercrassula in natuurgebieden [Boek]
Loop, J. van der \ Kleef, H. van \ 2020
Watercrassula is een uitheemse plantensoort die Nederland verovert. In een toenemend aantal natte en vochtige natuurgebieden verdringt watercrassula inheemse plantensoorten en tast het leefgebied aan van beschermde diersoorten, zoals de rugstreeppad. ...
help
Effectiviteit van kokend water bij bestrijding en beheer van watercrassula in natuurgebieden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kleef, H. van \ Loop, J. van der \ Jansen, A. \ 2019
De uitheemse watercrassula (Crassula helmsii) is in Nederland bezig met een razendsnelle opmars in vennen, vijvers, poelen, duinplassen en watergangen. Omdat de exoot vaak woekert in voedselarme natuurgebieden, zorgt het voor grijze haren bij menig b ...
help
Kansen voor fauna in natuurbeheer [Brochure]
Nijssen, M. \ Kleef, H. van \ Bouwman, J. \ Noordijk, J. \ 2019
Deze brochure wil beheerders inspireren: welke kansen voor de fauna kunnen in jouw gebied beter benut worden en zijn bedreigingen in een vroeg stadium te signaleren? Hiervoor stellen we eerst het dier centraal: wat bepaalt hun kwetsbaarheid of tolera ...
help
Nederlanders moeten meer vezels eten : is nudgen naar volkorenbrood mogelijk? \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Vingerhoeds, M. \ Koning, R. \ Kleef, E. van \ 2017
De consumptie van voldoende vezels is een belangrijke factor in het voorkomen van welvaartsaandoeningen, zoals obesitas, diabetes II, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. Per dag wordt geadviseerd 30 tot 40 gram vezels te eten. De huid ...
help
Venherstelprogramma Veluwse vennen [Boek]
Kleef, H. van \ Dam, H. van \ Bouwman, J. \ Loop, J. van der \ 2017
Doelstelling van dit rapport is: het verkrijgen van een goed overzicht van alle vennen op de Veluwe dat kan worden gebruikt als toetsingskader voor prioriteitstelling bij het herstel en de ontwikkeling van natura2000-habitattypen zure en zwakgebuffer ...
help
Watercrassula: van pogingen tot elimineren naar beheersen \ De levende natuur [Artikel]
Loop, J. van der \ Kleef, H. van \ Valkenburg, J. van \ Hoop, L. de \ Odé, B. \ Leuven, R. \ 2017
Watercrassula (Crassula helmsii, foto 1A&1B) heeft zich in Europa ontpopt tot één van de meest invasieve plantensoorten. Deze inmiddels in Nederland wijdverspreide en moeilijk te bestrijden exoot is vaak aanwezig in natuurontwikkelingsgebieden. Hoe z ...
help
Monitoring libellen laagveld [Boek]
Kleef, H. van \ Kuper, J. \ 2017
In het Leenderbos zijn de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om de sterke ontwatering van het gebied te beperken. Een concentratie van maatregelen is genomen in het Laagveld, een deel van het gebied dat ligt tussen de hoge gronden aan de oostka ...
help
Verkenning bestrijdingsmaatregelen watercrassula (Crassula helmsii) in Wijchen [Boek]
Kleef, H.H. van \ Hoop, L. de \ Odé, B. \ Zuidam, J. van \ Leuven, R.S.E.W. \ 2016
In een watergang aan de zuidkant van Wijchen is in het voorjaar van 2012 de invasieve exotische plant watercrassula (Crassula helmsii) aangetroffen. Op deze locatie vormt de woekering van watercrassula een bedreiging voor de soortenrijke flora en fau ...
help
Sturende factoren herstel vennen in een veranderende omgeving \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Brouwer, E. \ Kleef, H. van \ Dam, H. van \ Roelofs, J.G.M. \ 2016
De biodiversiteit in vennen, ondiepe wateren op de zandgronden, wordt sterk bepaald door de lage concentraties aan voedingsstoffen (fosfor, stikstof en kooldioxide) en bufferstoffen (bicarbonaat). Door ontrafeling van de mechanismen achter deze schaa ...
help
Maatregelen voor het elimineren en beheersen van invasieve exoten van EU-belang in Nederland [Boek]
Hoop, L. de \ Loop, J.M.M. van der \ Kleef, H.H. van \ Hullu, E. de \ Leuven, R.S.E.W. \ 2016
Het voorliggende onderzoeksrapport bevat een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke informatie over maatregelen voor het elimineren en beheersen van 17 invasieve exoten van de Unielijst. Het rapport geeft handvatten voor het selecteren van ka ...
help
Systeemgericht beheer als duurzame oplossing tegen invasieve exoten \ De levende natuur [Artikel]
Kleef, H. van \ Loop, J. van der \ Nyssen, B. \ Brouwer, E. \ 2016
Het aantal uitheemse soorten in Nederland blijft groeien. Sommige van deze soorten worden dermate talrijk dat zij schadelijk zijn voor andere soorten, ecosystemen en economie. Deze worden invasieve exoten genoemd. Het bestrijden van invasieve exoten ...
help
Waterpeilfluctuaties in vennen: effecten op stikstofverliezen en fosfaatbinding \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Tomassen, H. \ Brouwer, E. \ Kleef, H. van \ 2016
Veel Nederlandse vennen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Met de afname van verzurende en vermestende depositie en de ontwikkeling van effectieve herstelstrategieën zijn de perspectieven voor een duurzaam behoud van deze vennen de afgelopen dec ...
help
Als een speer aan de slag \ Vlinders [Artikel]
Termaat, T. \ Kleef, H. van \ 2016
De speerwaterjuffer is een van de sterkst bedreigde libellensoorten van Nederland. Terwijl het veel libellen de laatste jaren voor de wind gaat, gaat het met deze soort onveranderd slecht. Wat moet er gebeuren om het tij ook voor deze kritische soort ...
help
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer- en Jisperveld [Boek]
Akker, J.J.H. van den \ Diggelen, J.M.H. \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Smolders, A.J.P. \ Turlings, L.G. \ Wielen, S. van der \ 2016
De grondwaterstand in een veenweideperceel kan in de zomer door de gewasverdamping decimeters onder het slootpeil dalen. Toepassing van onderwaterdrains (OWD) beperkt de grondwaterstandsdaling en daarmee veenoxidatie en bodemdaling en emissies van CO ...
help
Een effectieve aanpak van invasieve exoten in Nederland: inventarisatie van verbetervoorstellen voor juridische instrumenten op nationaal niveau [Boek]
Hoop, L. de \ Hollander, H. \ Hullu, E. de \ Kessel, N. van \ Kleef, H.H. van \ Lam, T.E.P.A. \ Odé, B. \ Schiphouwer, M. \ Spikmans, F. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Het doel van dit project is drieledig, namelijk de inventarisatie van: 1) relevante juridische knelpunten waar in de praktijk tegenaan wordt of kan worden gelopen bij de uitvoering van surveillance-, eliminatie- of beheersmaatregelen voor invasieve e ...
help
Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
help
Mast, mice and pine marten (Martes martes): the pine marten's reproductive response to wood mouse (Apodemus sylvaticus) fluctuations in the Netherlands \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Kleef, H.L. \ Wijsman, H.J.W. \ 2015
Mast in relatie tot muizen en de voorplantingsrespons van de boommarter (Martes martes) op aantalsfluctuaties van de bosmuis (Apodemus sylvaticus) in Nederland. Jaren met hoge productie van mast (van eik en beuk) werden gevolgd door een hoge dichthei ...
help
Herstel van laaglandbeken door het herintroduceren van macrofauna [Boek]
Verdonschot, R.C.M. \ Kleef, H.H. van \ Verdonschot, P.F.M. \ Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren \ 2015
Nederland heeft circa 17.000 kilometer beken, waarvan een groot deel niet voldoet aan de ecologische kwaliteitsdoelen en normen gesteld vanuit de KaderRichtlijn Water (KRW). De kwaliteit laat sterk te wensen over: van de Europese landen neemt Nederla ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.