help
Watervogels in het Lauwersmeer in 2018-2019 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Kloosterhuis, Jaap \ Winden, Erik van \ 2020
Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerki ...
help
Watervogels in Nederland in 2017/2018 [Boek]
Hornman, Menno \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ Els, Paul van \ Kleefstra, Romke \ Soldaat, Leo \ Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep \ 2020
Dit rapport bespreekt de resultaten van watervogeltellingen en slaapplaatstellingen van watervogels die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2017 tot en met juni 2018. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. ...
help
Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Bijkerk, Wout \ Bakker, Ronald \ Bekkema, Marijke \ Buijs, René \ Boer, Peter de \ Ens, Bruno \ Kampichler, Christiaan \ Stahl, Julia \ 2019
Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderin ...
help
Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie, vogels en muizen in het Lauwersmeer in 2017 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Bakker, Ronald \ Beemster, Nico \ Bijkerk, Wout \ Boer, Peter de \ Buijs, René \ Ens, Bruno \ Kampichler, Christian \ Stahl, Julia \ 2018
Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderin ...
help
Watervogels in het Lauwersmeer in 2016/2017 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Kloosterhuis, Jaap \ Winden, Erik van \ 2018
Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerki ...
help
Watervogels in het Lauwersmeer in 2017-2018 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Kloosterhuis, Jaap \ Winden, Erik van \ 2018
Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerki ...
help
Watervogels in het Lauwersmeer in 2017-2018 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Kloosterhuis, Jaap \ Winden, Erik van \ 2018
help
Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee : deelrapport: Verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee - seizoen 2016 & 2017 - [Boek]
Ens, Bruno J. \ Winden, Erik van \ Kleefstra, Romke \ Vroom, Marjan \ Zee, Els van der \ 2018
help
Monitoring verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee 2016 [Boek]
Ens, B. \ Kleefstra, R. \ Polwijk, F. \ Vroom, M. \ Zee, E. van der \ Rippen, A. \ Sikkema, M. \ 2017
Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) beoogt een duurzaam samenspel van mens en natuur in de Waddenzee. De hoofdvraag van het in dat kader opgestelde monitoringplan luidt: "Heeft het gedrag van de recreanten effect op de natuurwaarden van de Wa ...
help
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2017 [Boek]
Kleefstra, Romke \ 2017
help
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2016 [Boek]
Kleefstra, Romke \ 2016
help
Watervogels in Nederland in 2012/2013 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Klaassen, O. \ Kleefstra, R. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2015
In dit rapport komen watervogel- en slaapplaatstellingen aan de orde die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2012 tot en met juni 2013. Het betreft maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tel ...
help
Tweeduizend Grote zilverreigers (Casmerodius albus) in Fryslan! \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Kleefstra, R. \ 2015
Sinds winter 2005 / 2006 organiseert men tellingen van de Grote zilverreiger in de provincie. Hun areaaluitbreiding binnen Europa is ook in Friesland merkbaar. In deze bijdrage een update van waargenomen aantallen, in de winter van 2014 / 2015.
help
Pleisterende goudplevieren en Kieviten in Nederland : trends in aantallen en verspreiding sinds de jaren zeventig \ Limosa [Artikel]
Kleefstra, R. \ Roomen, M. van \ Winden, E. van \ Tanger, D. \ 2014
De Nederlandse polders zijn niet alleen belangrijk voor broedende weidevogels en overwinterende ganzen. Ook enkele doortrekkende en overwinterende steltlopers zijn van oudsher in groten getale in de weilanden en akkers te vinden, zoals Goudplevier en ...
help
Gotland in het klein : broedende Brandganzen in de Oude Venen in 1999-2010 \ Limosa [Artikel]
Kleefstra, R. \ 2014
De Brandgans is een van de meest succesvolle nieuwkomers onder de Nederlandse broedvogels. Dit succes kan ook een keerzijde hebben: dichtheidsafhankelijke processen die het broedsucces verminderen, predatoren die de soort ontdekken als voedselbron en ...
help
De opmars van de Grote zilverreiger (Casmerodius albus) in Fryslân in de afgelopen negen jaar aan de hand van slaapplaatstellingen \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Kleefstra, R. \ 2014
Vanaf de winter van 2005/06 zijn tellingen verricht voor de grote zilverreiger. De ontwikkelingen over deze perioden worden in dit artikel besproken.
help
Watervogels in Nederland in 2011/2012 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Klaassen, O. \ Kleefstra, R. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2013
Dit rapport bespreekt watervogeltellingen uitgevoerd in Nederland van juli 2011 tot en met juni 2012. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganzen en zwanenpleisterplaa ...
help
Het toegenomen belang van de Nederlandse Waddenzee voor ruiende bergeenden \ Limosa [Artikel]
Kleefstra, R. \ Smit, C. \ Kraan, C. \ Aarts, G. \ Dijk, J. van \ Jong, M. de \ 2011
Bergeenden kunnen tijdens hun ruiperiode bijna een maand niet vliegen. Ze zijn dan erg kwetsbaar voor menselijke verstoring en zoeken rustige gebieden in de Waddenzee op. Van oudsher ruien vrijwel alle West-Europese Bergeenden in het waddengebied van ...
help
Monitoring van ganzen op slaapplaatsen in het centrale merengebied van Friesland, 1998-2010 \ Limosa [Artikel]
Kleefstra, R. \ 2010
Friesland is de ganzenprovincie bij uitstek. Jaarlijks is deze provincie goed voor ruim 40% van alle doortrekkende en overwinterende ganzen in ons land. Hoe die vogels zich 's nachts verdelen over slaapplaatsen op de Friese plassen en meren en zelfs ...
help
Brandganzen in de Alde Feanen, een jonge populatie in beweging \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Kleefstra, R. \ 2010
Vanaf 1999 is de Brandgans broedvogel van de Alde Feanen. De broedpopulatie heeft zich sindsdien snel ontwikkeld en wordt sinds vijf jaar nauwlettend in de gaten gehouden. Eerder verschenen daarover in Twirre twee artikelen. Deze bijdrage beschrijft ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.