help
Klimaatbuffers combineren natuuropgaven met waterberging en vastlegging van broeikasgassen \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Veraart, J. \ Klostermann, J. \ Hattum, T. van \ Buuren, M. van \ Sterk, M. \ Bos, B. \ Vertegaal, P. \ Janmaat, R. \ 2019
Door klimaatverandering groeit de noodzaak om met concepten zoals klimaatbufferaanpak aan de slag te gaan. Met de evaluatie van drie klimaatbufferprojecten worden de leerpunten voor toekomstige projecten in beeld gebracht.
help
Nederland inrichten met het principe van natuurlijke klimaatbuffers : de leerervaringen [Boek]
Veraart, J.A. \ Klostermann, J. \ Sterk, M. \ Janmaat, R. \ Oosterwegel, E. \ Buuren, M. van \ Hattum, T. van \ 2019
Het klimaat verandert en Nederland krijgt steeds vaker te maken met periodes van droogte, hitte en extreme neerslag. Dat is nu al actueel. Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, op deze wijze is aanpass ...
help
Versterking Grebbedijk als voorbeeld van participatie volgens de Omgevingswet [Boek]
Klostermann, J. \ Buuren, Michael van \ Loon-Steensma, Jantsje van \ Pedroli, Bas \ 2019
Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS-ON) heeft, in samenspraak met partners uit het HWBP-project Grebbedijk, aan Wageningen Environmental Research (WENR) opdracht gegeven voor een verkennende studie om handelingsperspectief te bieden voor RWS voor de ...
help
Een verkenning naar natuur-inclusieve windmolenparken op de Noordzee - Innovaties stimuleren, maatschappelijk relevant onderzoek : beleidsondersteunend Onderzoek BO-34-001-033 [Boek]
Veraart, Jeroen \ Klostermann, Judith \ Poelman, Marnix \ 2017
help
Verslag workshop Natuurinclusieve Wind op Zee – Noordzeedagen, 5 oktober 2017 [Boek]
Veraart, J. \ Steins, N. \ Klostermann, J. \ Poelman, M. \ 2017
Nederland wil op grote schaal investeren in de ontwikkeling van windparken op zee. Tegelijkertijd heeft ons land verplichtingen rond het realiseren van natuurdoelen in het kader van Natura 2000 en de Europese Kaderrichtlijn Marien. De aanleg van wind ...
help
Robuuste natuur en ecologische veerkracht in de Rijkswateren : verslag workshop, 30 november 2016 [Boek]
Timmerman, J. \ Bogers, M. \ Veraart, J. \ Klostermann, J. \ Lange, M. de \ Fontein, R-.J. \ Spijkerman, A. \ Sena, N. de \ Och, R. van \ 2016
De Rijksnatuurvisie, en de uitwerking hiervan in de Natuurambitie Ambitie Grote Wateren geven de beleidsambitie weer van het ministerie van Economische Zaken voor de grote wateren. Juist in deze wateren staat de komende jaren veel te gebeuren bij wat ...
help
Objective prioritization of intervention areas for the NAGA Foundation in the Kenya Tanzania border area [Boek]
Maat, Herbert \ Hutjes, Ronald \ Fleskens, Luuk \ Querner, Eric \ Klostermann, Judith \ Jaspers, Fons \ 2016
The NAGA foundation aims to establish Hydrologic Corridors, wherein re-greening and restoration of the landscape interacts with regional rain-bringing wind patterns to intensify the local hydrologic cycle to a point that a permanently greener and mor ...
help
National monitoring, reporting and evaluation of climate change adaptation in Europe [Boek]
Isoard, Stéphane \ Pringle, Patrick \ Mäkinen, Kirsi \ Prutsch, Andrea \ Karali, Eleni \ Klostermann, Judith \ Hildén, Mikael \ Swart, Rob \ Street, Roger \ McCallum, Sabine \ 2015
help
Resilience of harbour companies to flood risk [Presentatie]
Klostermann, J.E.M. \ 2014
Deltas in Depth Theme 7: Extreme weather impacts on critical infrastructures: International lessons to improve analysis, Session DD 7.2: Resilience of harbour companies to flood risk, PhD Judith E.M. Klostermann, Wageningen UR, the Netherlands (2014) ...
help
Meerlaagsveiligheid in het Waddengebied : mogelijke maatregelen in ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding met het oog op klimaatverandering [Boek]
Klostermann, J. \ Spijkerman, A. \ Vreugdenhil, H. \ Massop, H. \ Timmerman, J. \ Jaspers, F. \ Maaskant, B. \ 2014
In het Nationaal Waterplan is het concept van meerlaagsveiligheid geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Binnen het concept meerlaagsveiligheid worden drie lagen onderscheiden: preventie van overstromingen, duurzame ruimtelijke inri ...
help
Monitoring en evaluatie van adaptatie op regionaal en lokaal niveau : rapport KvK thema 8: casussen Stadsregio Rotterdam en Regio Haaglanden [Boek]
Klostermann, J.E.M. \ Arts, S.M.G. \ Sandt, K. van de \ Minnen, J. van \ Betgen, C.D. \ [2014]
Eindrapport van onderdeel Kennis voor Klimaat met de titel “Monitoren en evalueren van effecten, kwetsbaarheden en adaptatiebeleid als gevolg van klimaatverandering op verschillende ruimtelijke schalen”. Het rapport beschrijft twee casussen waarin mo ...
help
Rethinking barriers to adaptation: mechanism-based explanation of impasses in the governance of an innovative adaptation measure \ Global environmental change : human and policy dimensions [Wetenschappelijk artikel]
Biesbroek, G.R. \ Termeer, C.J.A.M. \ Klostermann, J.E.M. \ Kabat, P. \ 2014
Many of the possible barriers in the governance of climate change adaptation have already been identified and catalogued in the academic literature. Thus far it has proven to be difficult to provide meaningful recommendations on how to deal with thes ...
help
Analytical lenses on barriers in the governance of climate change adaptation \ Mitigation and adaptation strategies for global change : an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change [Wetenschappelijk artikel]
Biesbroek, G.R. \ Termeer, C.J.A.M. \ Klostermann, J.E.M. \ Kabat, P. \ 2014
Barriers to adaptation have become an important concept in scientific and political discussions in the governance of climate change adaptation. Over the past years, these discussions have been dominated by one analytical lens in examining barriers an ...
help
Launching the Delta Alliance : content report phase 3 [Boek]
Bosch, R. van den \ Bucx, T. \ Klostermann, J. \ Wijsman, P. \ Driel, W. van \ Guchte, C. van de \ 2014
Delta Alliance is an international knowledge-driven network organisation. Its mission is to improve the resilience of deltas through more integrated and effective efforts, building on scientific research and knowledge exchange. It aims at disclosure ...
help
Challenging barriers in the governance of climate change adaptation [Proefschrift]
Biesbroek, G.R. \ 2014
Waarom is het ontwikkelen en uitvoeren van klimaatadaptatie in de praktijk vaak lastig? Sinds mensheugenis nemen we maatregelen om ons aan te passen aan de variatie van het natuurlijke klimaatsysteem, bijvoorbeeld door het bouwen van dijken. Als gevo ...
help
Monitoren van klimaat adaptatie op lokale en regionale schaal: casus stadsregio Rotterdam, Nederland [Studentenverslag]
Arts, S.M.G. \ 2014
Het aanpassen aan klimaatverandering is een belangrijk aspect van het omgaan met de effecten van klimaatverandering. Om effectief adaptatiebeleid te informeren en om te leren over de effecten van adaptatie maatregelen is monitoring nodig. Er is echte ...
help
Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied [Boek]
Klostermann, J. \ Biesbroek, R. \ Broekmeyer, M. \ 2013
Het doel van deze rapportage is het inventariseren en analyseren van de vigerende wet- en regelgeving die van invloed is op de besluitvorming rondom klimaatadaptatie in het Waddengebied, zoals nieuwe veiligheidsnormeringen voor primaire keringen en v ...
help
Supermarkt laat kansen liggen : ouderen, vrouwen en kleine huishoudens vaker ontevreden over portiegrootte \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Dooren, C. van \ Klostermann, V. \ 2013
Aanbieders van voedingsmiddelen houden te weinig rekening bij portiegroottes met ouderen, vrouwen en kleine huishoudens. Dat werkt verspilling in de hand. Dit is de conclusie van recent onderzoek dat het Voedingscentrum onder consumenten liet doen. O ...
help
"Zoutwatervrees" : zekerheden en onzekerheden rond het zout maken van het Volkerak-Zoommeer : eindrapport [Boek]
Klostermann, J.E.M. \ Veraart, J.A. \ Cofino, W.P.M. \ cop. 2013
Het doel van het project HSZD01 (“Negotiating uncertainties”) is om zekerheden en onzekerheden in kennis over zoetwaterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta in kaart te brengen. Dit is gedaan aan de hand van de casestudie MER “Waterkwaliteit Kra ...
help
Framework for guiding monitoring and evaluation of climate adaptation policies and projects [Boek]
Sandt, K. van de \ Klostermann, J. \ Minnen, J. van \ Pieterse, N. \ van/Bree, L. \ 2013
In this report we present a detailed framework of what could become a generally applicable monitoring and evaluation method to assess the effectiveness and efficiency of implementation of climate adaptation policies.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.