help
How households feed their cows : using a performance lens to study socio-cultural dynamics and creative adaptive capacities in the adjustments of smallholder dairy households in Chepalungu sub-county, Kenya [Studentenverslag]
Koeijer, Jan de \ 2020
help
Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis [Boek]
Moermond, Caroline \ Lahr, Joost \ Montforts, Mark \ Derksen, Anja \ Bondt, Nico \ Puister-Jansen, Linda \ Koeijer, Tanja de \ Hoeksma, Paul \ 2019
Voor u ligt de brochure over het onderzoek Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis. In dit onderzoek, gepubliceerd als STOWA rapport 2019-26, zijn de bekende gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en in mest va ...
help
Diergeneesmiddelen in het milieu : een synthese van de huidige kennis [Boek]
Lahr, Joost \ Moermond, Caroline \ Montforts, Mark \ Derksen, Anja \ Bondt, Nico \ Puister-Jansen, Linda \ Koeijer, Tanja de \ Hoeksma, Paul \ 2019
In dit rapport zijn gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en mest van grazers samengevat. Vervolgens is aangegeven wat dit betekent voor onze leefomgeving. De studie is grotendeels gebaseerd op reeds bestaande gegevens en rapportages. In e ...
help
Mestafzetkosten, mestafzetprijzen en mestboetes [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Luesink, Harry \ 2019
help
Bodem- en waterkwaliteit in de Nederlandse landbouw : Relatie tussen bodemorganische stof en nitraatuitspoeling op melkveebedrijven op zandgrond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Wal, A. van der \ Hennen, W. \ Koeijer, T. de \ 2019
In 2030 is het doel van minister Schouten dat alle landbouwgronden duurzaam beheerd worden. Bodemorganische stof speelt een cruciale rol in het goed functioneren van de bodem. Werkt een hoger bodemorganisch stofgehalte ook door naar een betere waterk ...
help
Development of a conceptual framework to evaluate organic fertilisers : assessment on soil quality and agronomic, environmental and economics aspects [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Schoumans, O.F. \ Hanegraaf, M.C. \ Römkens, P.F.A.M. \ Pustjens, A.M. \ Koeijer, T.J. de \ Boer, H.C. de \ Nienhuis, C. \ Kortstee, H. \ Smit, A.B. \ 2019
help
Vervanging kunstmest door dierlijke mest : verkenning van opties voor de inzet van financiële instrumenten [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Luesink, Harry \ Helming, John \ 2019
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil het gebruik van kunstmest ontmoedigen ten gunste van dierlijke mest. Deze notitie onderzoekt de verschillende financiële prikkels om te stimuleren dat dierlijke mest gebruikt wordt, zoals e ...
help
Regenwormen in Science : Dier met de grootste totale biomassa ter wereld leeft vooral in gematigde gebieden \ Bodem [Artikel]
Rutgers, M. \ Eekeren, N. van \ Koeijer, T. de \ 2019
Uit de eerste wereldwijde inventarisatie van regenwormen blijkt dat de grootste aantallen regenwormen voorkomen in de gematigde gebieden. Deze verdeling over de wereld is tegengesteld aan die van bovengrondse organismen, die in de tropische gebieden ...
help
Effecten van het amendement voedermestovereenkomsten onder het fosfaatrechtenstelsel [Boek]
Silvis, Huib \ Luesink, Harry \ Reijs, Joan \ Koeijer, Tanja de \ Daatselaar, Co \ 2018
help
Verkenning potentiële bijdrage pacht natuurgrasland aan natuurinclusieve landbouw : een modelmatige bedrijfseconomische analyse [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Blokland, Pieter Willem \ Bos, Ernst \ Greijdanus, Auke \ Smits, Marie Jose \ 2018
In het kader van de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw is onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de kosten en baten van het beheer van natuurgronden van Staatsbosbeheer in combinatie met natuurinclusieve maatregelen op het eigen bedrijf ...
help
Aanzet tot milieuprioritering van diergeneesmiddelen uit dierlijke mest \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Lahr, J. \ Wipfler, L. \ Bondt, N. \ Koeijer, T. de \ Berendsen, B. \ Hoeksma, P. \ Overbeek, L. van \ Mevius, D. \ 2017
De toepassing van drijfmest op akkers en grasland kan leiden tot verspreiding van diergeneesmiddelen naar bodem, grondwater en oppervlaktewater. Voor de 20 meest gebruikte antibiotica en antiparasitica in twee Nederlandse veehouderijsectoren, de inte ...
help
MAMBO-modelbeschrijving en uitgangspunten in het kader van de Evaluatie van de Meststoffenwet 2016 [Factsheet]
Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ Blokland, P.W. \ 2017
Dit factsheet betreft een technisch achtergronddocument bij de Ex-ante rapportage van de Evaluatie Meststoffenwet (EMW) 2016 (Schoumans et al., 2017). In dit technische factsheet wordt een korte beschrijving gegeven van het in de EMW2016 gehanteerde ...
help
Economische gevolgen van derogatie voor de varkenshouderij [Factsheet]
Hoste, R. \ Wisman, A. \ Luesink, H. \ Koeijer, T. de \ 2017
LTO Nederland is in overleg met het ministerie van EZ over het behoud van de derogatie voor melkveebedrijven. Consequenties voor de melkveesector zijn in kaart gebracht in enkele studies (De Koeijer et al., 2016a; 2016b), waarbij de varkenssector zij ...
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015 [Boek]
Hooijboer, A.E.J. \ Koeijer, T. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2017
Het Nederlandse mestbeleid probeert de schadelijke milieueffecten van de landbouw te beperken. Dit sluit aan bij internationale afspraken over het mestgebruik, die onder meer zijn vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn. Die schrijft lidstaten voo ...
help
Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015 [Boek]
Hooijboer, A.E.J. \ Koeijer, T.J. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2017
Het Nederlandse mestbeleid is er op gericht de schadelijke milieueffecten van de landbouw te beperken. Dit sluit aan bij internationale afspraken over het mestgebruik, die onder meer zijn vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn. Die schrijft lidst ...
help
Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn : op planniveau [Boek]
Groenendijk, P. \ Velthof, G.L. \ Schröder, J.J. \ Koeijer, T.J. de \ Luesink, H.H. \ 2017
Om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. wordt om de vier jaar een Actieprogramma geformuleerd waarin het rijksbeleid voor de komende vier jaar is aangegeven. In het 6e Actieprogramma wordt een aantal extra maatregelen doorgevoerd ...
help
Quickscan amendement voedermestovereenkomsten [Boek]
Silvis, Huub \ Luesink, Harry \ Reijs, Joan \ Koeijer, Tanja de \ Daatselaar, Co \ 2017
Het stelsel van verantwoorde en grondgebonden groei van de melkveehouderij begrenst deontwikkeling van melkveebedrijven. Bedrijven met een melkveefosfaatoverschot van meer dan 20 kgper ha moeten grond verwerven als ze willen groeien. De eventuele inv ...
help
Handelsverkeer in de mestmarkt: opties voor interventies [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Lauwere, Carolien de \ Luesink, Harry \ Prins, Henri \ 2017
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zoekt naar handelingsperspectieven om de kans op fraude op de mestmarkt te verkleinen. Dat kan door lagere mestafzetkosten en door het invoeren van tegengesteld belang bij export. Het aanpakken ...
help
Bemesting en bodemoverschotten van stikstof en fosfaat 1991-2014 : evaluatie Meststoffenwet 2016 [Boek]
Prins, Henri \ Daatselaar, Co \ Koeijer, Tanja de \ 2017
In het kader van de ex-post Evaluatie Mestwetgeving 2016 heeft het ministerie van Economische Zaken Wageningen Economic Research gevraagd de trends in het gebruik van meststoffen en de stikstof- en fosfaatoverschotten in beeld te brengen. Deze beide ...
help
Dieraantallen, mestproductie, mestmarkt en kosten mestafzet : evaluatie Meststoffenwet 2016: deelrapport ex post [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Luesink, Harry \ Prins, Henri \ 2017
De door EZ geformuleerde vragen luiden respectievelijk: Vraag 9a: Wat is de ontwikkeling van de mestproductie in tonnen N en P, alsook de ontwikkeling in dieraantallen in de afgelopen jaren, uitgesplitst naar diersoorten? Hoe verhoudt deze zich tot h ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.