help
Gemeentelijk Rioleringsplan Borne [Boek]
Wanrooij, S. van \ Kraker, M. de \ 2016
In hoofdstuk 2 wordt evaluerend teruggekeken op de afgelopen planperiode: wat is er de afgelopen 6 jaar gerealiseerd. Hoofdstuk 3 geeft de beleidskaders en randvoorwaarden voor dit GRP weer, waaronder relevante wet- en regelgeving, samenwerking en (k ...
help
Projectplan Aanpassing Zandkantse Leij & Zandleij : herstel Natte Natuurparel De Brand [Boek]
Kraker, Gera de \ 2015
Dit projectplan is onderdeel van het herstel van de Natte Natuurparel De Brand in de gemeente Tilburg. Voor herstel van de natte natuurwaarden in natuurgebied De Brand is een reeks maatregelen vastgesteld ten behoeve van aanpassing van de waterhuisho ...
help
Eco-agency: the self-efficacy, action logics and intentions of ecovillage initiators in the Netherlands [Studentenverslag]
Kraker, S. de \ 2015
Ecovillages are intentional communities, attempting to integrate ecological sustainability principles into construction and living experience. They are initiated in a bottom-up fashion through the effort of one or more individuals. Ecovillages can be ...
help
Laatmiddeleeuwse waterstaatkundigen in Vlaanderen : onderzoek naar de effecten van het Brugs kanaal op het Zwin, 1514 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Kraker, A.M.J. de \ 2014
De deskundigheid van dijkbouw en van zeestromingen berustte rond 1500 vooral bij dijkmeesters, landmeesters en functionarissen die veelvuldig met dijkbouw en dijkschouw te maken hadden. De expertise van de dijkexperts heeft niet alleen betrekking op ...
help
Measuring social learning in participatory approaches to natural resource management \ Environmental policy and governance [Wetenschappelijk artikel]
Wal, M. van der \ Kraker, J. de \ Offermans, A. \ Kroeze, C. \ Kirschner, P.A. \ Ittersum, M.K. van \ 2014
The role of social learning as a governance mechanism in natural resource management has been frequently highlighted, but progress in finding evidence for this role and gaining insight into the conditions that promote it are hampered by the lack of o ...
help
Sustainable Energy Options in the municipality of Aa en Hunze [Studentenverslag]
Kraker, J. de \ 2013
The research project within the course ‘Environmental Project Studies’ was about helping the inhabitants of the Veenkoloniën in the municipality Aa en Hunze to develop village energy plans. The municipality of Aa en Hunze in the Province of Drenthe w ...
help
Cruquius' aanpak van het Goereese Gat : de casus van de verzanding van het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuw \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Hoving, J. \ Kraker, A.M.J. de \ 2013
De hoofdtoegang tot Hollandse handelssteden via het Goereese Gat werd door verzanding bedreigd. De discussie hierover is aan het begin van de achttiende eeuw ontstaan en heeft zo'n 130 jaar geduurd. Aan de basis van die discussie lag het rapport van ...
help
Op internet voeren klimaatsceptici de boventoon \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Kuijs, S. \ Kraker, J. de \ Cörvers, R. \ Offermans, A. \ 2013
Discussies op internet kunnen grote invloed hebben op het maatschappelijk debat over milieuvraagstukken. Onderzoek naar de publieke opinie op internet over klimaatverandering laat zien dat klimaatsceptici sterk de overhand hebben. Bestuurders en klim ...
help
Gedachtenswitch in Hengelo \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kraker, M. de \ Heukels, R. \ 2012
Daar waar vijf jaar geleden de riolering in de regel werd vervangen door nieuwe betonnen buizen, vindt er binnen de gemeente Hengelo als gevolg van technologische ontwikkelingen momenteel een meer gedegen afweging tussen de verschillende methodieken ...
help
‘Crisis? Bij de benzinepomp, niet bij m’n studiekeuze’ \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kraker, S. de \ Gils, S. van \ 2012
De ene na de andere maatregel treft het hoger onderwijs, denk aan de langstudeerboete en het afschaffen van de basisbeurs voor masterstudenten. Bovendien liggen banen niet meer voor het oprapen. Wat betekent dit voor de scholieren die nu voor hun stu ...
help
Projectplan Natte Natuurparel Nemerlaer [Boek]
Kraker, G.J. de \ 2011
Dit projectplan geeft invulling aan het doel herstel van de Natte Natuurparel Nemerlaer. Waterschap de Dommel heeft de taak het verdrogingsprobleem aan te pakken in verdroogde (waterafhankelijke) gebieden, de Natte Natuurparels, waaronder Landgoed Ne ...
help
Cirkels in het Zeeuwse land [Boek]
Theunissen, L. \ Müller, A. \ Kraker, A.M.J. de \ Derickx, W.J.B. \ 2011
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verrichtte een waarderend onderzoek in de Maria- en Noordhofpolder, en wel op percelen gelegen ter weerszijden van de Drogendijk, ten noorden van het dorp Kloosterzande (gemeente Hulst). Aanleiding voor dit onde ...
help
Pro-actieve houding gericht op krijgen van inzicht : opsporen van hemelwateraansluitingen helpt bij optimalisatie van stelsel en zuivering \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kraker, J.M. de \ Woortman, W. \ Burggraaff, A. \ 2011
Op verzoek van de gemeente Zeewolde heeft ingenieursbureau DHV geïnventariseerd welke methode voor het opsporen van regenwateraansluitingen op het vuilwaterriool het meest geschikt is onder de gegeven omstandigheden en randvoorwaarden. Daar waar norm ...
help
Seasonal landscape [Studentenverslag]
Wen, J. \ 2011
Seasons are important for landscape design. However, landscape design is not always considering seasonality. This thesis starts from eastern philosophy of cultural respect for seasonality. And it commits itself to prove that seasonality matters, not ...
help
Utrecht weer omsingeld \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kraker, M. de \ 2010
Utrecht is een levendige historische stad. Maar ook een groeiende stad. Daarom werkt de gemeente Utrecht met haar partners aan een vernieuwd en uitgebreid Stationsgebied. Het Stationsgebied aan weerszijden van de sporen vormt straks, samen met de oud ...
help
Opsporen foutaansluitingen door camera-inspectie achterhaald? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kraker, M. de \ 2010
Een bekende methode voor de opsporing van foute afvalwateraansluitingen op het hemelwaterriool is de camera-inspectie. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest ten aanzien van het opsporen van foutaansluitingen op gescheiden rioolstelse ...
help
Landschapsonderzoek in de Zeeuwse Delta, 1990-2010 \ Van Groningen tot Zeeland : geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap [Hoofdstuk uit boek]
Kraker, A.M.J. de \ 2010
Deze bijdrage vestigt de aandacht op het onderzoek naar de ontwikkeling van het landschap in het mondingsgebied van Schelde en Maas en in de Vlaamse kustvlakte. De landschapsontwikkeling is hier tijdens het holoceen sterk bepaald door de invloed van ...
help
Verdronken nederzettingen in westelijk Noord-Brabant : bouwstenen voor de toekomstige inrichting van het landschap \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Kraker, A.M.J. de \ Kluiving, S.J. \ 2010
Deze bijdrage gaat over de invloed van de mens op de veranderingen in het landschap. In het bijzonder gaat het hier over de wijze waarop historische elementen en structuren van een vroeger landschap opnieuw een plaats kunnen krijgen in het landschap ...
help
Lage dijken, overstromingen en bemesting: het einde van de 'bemesting' van de polders op en rond het Kampereiland tijdens de negentiende en twintigste eeuw \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Kraker, A.M.J. de \ 2010
De dijkbouw in en om het Kampereiland werd tot diep in de twintigste eeuw bepaald door de jaarlijkse slibafzetting die plaatsvond in het winterseizoen. Dit betekende dat de dijken hooguit 1,50 tot 2,50 meter hoog waren langs de Zuiderzee en enkele de ...
help
Vlaamse kustvlakte [boekbespreking] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Kraker, A. de \ 2009
Bespreking van het proefschrift (handelseditie) van Tim Soens (Gent, 2009), getiteld "De spade in de dijk? : waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580)". Dat handelt over de geschiedenis van de waterschappen in maritiem Vl ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.