help
Contactgroep Drinkwater Technologen; het succes van ruim 25 jaar kennis delen \ H2O online [Artikel]
Kramer, O. \ Wetering, S. van de \ Huysman, K. \ Joris, K. \ 2020
Eind 2014 ontstond de Contactgroep Drinkwater Technologen in Nederland en Vlaanderen uit een fusie tussen de contactgroepen ontharding en filtratie. Technologen van tien Nederlandse en vier Vlaamse waterbedrijven en kennisinstituut KWR delen al jaren ...
help
Greenhouse gas reporting for the LULUCFsector in the Netherlands : methodological background, update 2020 [Boek]
Arets, E.J.M.M. \ Kolk, J.W.H. van der \ Hengeveld, G.M. \ Lesschen, J.P. \ Kramer, H. \ Kuikman, P.J. \ Schelhaas, N.J. \ 2020
Dit rapport geeft de methodologische achtergrondinformatie die gebruikt wordt binnen het nationale systeem om de broeikasgasemissies voor de LULUCF (landgebruik en bosbouw) sector te berekenen zoals die aan de VN Klimaatconventie (UNFCCC) en het Kyot ...
help
Langetermijneffecten van extensieve duinbegrazing in kalkarme kustduinen [Boek]
Nijssen, Marijn \ Kuiters, Loek \ Smits, Nina \ Kramer, Henk \ Kuper, Jan \ Brouwer, Julian \ Vogels, Joost \ 2020
help
Bioassays voor neuroactieve stoffen in water : BTO rapport [Boek]
Reus, A. \ Pronk, T. \ Dingemans, M. \ Legradi, J. \ Heusinkveld, H. \ Kramer, N. \ Westerink, R. \ Oost, R. van der \ Velden-Slootweg, T. van der \ 2020
In het aquatisch milieu worden steeds meer stoffen gevonden die nadelige effecten kunnen hebben op het zenuwstelsel. Toch worden er nauwelijks testen toegepast voor effectmetingen van de chemische waterkwaliteit op het gebied van neurotoxiciteit. Dez ...
help
Handleiding webapplicatie Aqmad : waterplanten, diatomeeën, macrofauna en vis [Boek]
Geest, Gerben van \ Kramer, Lilithl \ Weeber, Marc \ Wortelboer, Rick \ Stolte, Willem \ 2019
Dit is de handleiding bij het instrument AqMaD. Hiermee krijgen waterbeheerders een goede indicatie van de abiotische condities van oppervlaktewateren, aan de hand van invoer van de soortensamenstelling. Het instrument helpt waterbeheerders bij het m ...
help
Ceramic nanofiltration for direct filtration of municipal sewage [Proefschrift]
Kramer, Franca \ Rietveld, Luuk \ Heijman, Bas \ 2019
In dit onderzoek wordt een concept gepresenteerd, waarmee gemeentelijk rioolwater direct behandeld wordt met keramische nanofiltratie als voorzuivering voor omgekeerde osmose (ofwel reverse osmosis). Het doel van dit onderzoek was om de potentie te o ...
help
Hoe extreem was de droogte van 2018? \ H2O online [Artikel]
Kramer, N. \ Mens, M. \ Beersma, J. \ Kielen, N. \ 2019
Met de nieuwe langjarige berekeningen van het Nationaal Water Model is voor het eerst de variabiliteit van droogte en het effect op het water-bodemsysteem goed op landelijk niveau in beeld gebracht. In dit artikel wordt deze langjarige hydrologische ...
help
Ruimtelijke opgaven door klimaatbeleid : een verkenning van de implicaties van het Klimaatakkoord : themanummer klimaatopgave, energietransitie en landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Londo, H.M. \ Kramer, G.J. \ 2019
In het Klimaatakkoord worden diverse plannen gepresenteerd voor de verdere groei van hernieuwbare energie en voor andere manieren van broeikasgasemissiereductie. Een aantal daarvan heeft significante ruimtelijke impact. Dat leidt tot nieuwe vragen di ...
help
Klimaatopgave, energietransitie en landschap : themanummer klimaatopgave, energietransitie en landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, J.N.M. \ Kramer, G.J. \ Londo, H.M. \ 2019
In 2015 heeft de internationale gemeenschap in Parijs afgesproken de opwarming van de aarde te beperken. In Nederland heeft die afspraak in 2019 geleid tot de klimaatwet en het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord beoogt een transitie iin energieopwekk ...
help
Resultaten Nationale Landschapsenquête : onderzoek naar visies en waardering van de Nederlandse bevolking over het landelijk gebied in Nederland [Boek]
Buijs, Arjen \ Nieuwenhuizen, Wim \ Langers, Fransje \ Kramer, Henk \ 2019
help
Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands : methodological background, update 2019 [Boek]
Arets, E.J.M.M. \ Kolk, J.W.H van der \ Hengeveld, G.M. \ Lesschen, J.P. \ Kramer, H. \ Kuikman, P.J. \ Schelhaas, M.J. \ 2019
Dit rapport geeft de methodologische achtergrondinformatie die gebruikt wordt binnen het nationale systeem om de broeikasgasemissies voor de LULUCF (landgebruik en bosbouw) sector te berekenen zoals die aan de VN Klimaatconventie (UNFCCC) en het Kyot ...
help
Hoe extreem was de droogte van 2018? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kramer, N. \ Mens, M. \ Beersma, J. \ Kielen, N. \ 2019
Het Nationaal Water Model (NWM) maakt het mogelijk om te berekenen hoe perioden met weinig neerslag, hoge verdamping en lage rivierafvoer doorwerken in grondwaterstanden, afvoerverdeling en zoutindringing. Data van honderd jaar neerslag, verdamping e ...
help
Innovatieproject Hondsbossche Duinen : eindrapportage, definitief 0.1 [Boek]
Bodde, Willem \ Huiskes, Rik \ IJff, Stéphanie \ Kramer, Henk \ Kuiters, Loek \ Lagendijk, Georgette \ Leenders, Jakolien \ Ouwerkerk, Sonja \ Scholl, Michaela \ Smit, Marije \ Smits, Nina \ Stuurman, Roelof \ Valk, Bert vd \ Verheijen, Anne \ Vries, Daisy de \ Wegman, Carolien \ 2019
In 2015 is de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ) versterkt met 35 miljoen kubieke meter zand. Dit gebied heet nu de ‘Hondsbossche Duinen (HD)’. Het ontwerp bestaat uit een zachte ondiepe vooroever (strand) met verschillende soorten duinhabitats ...
help
Het Waterkwaliteitsverstoringsmodel \ H2O online [Artikel]
Kramer, O. \ Maduro, A. \ Kors, L. \ Baars, E. \ Vugt, W. van` \ 2018
Bij een verstoring van de waterkwaliteit hebben de mensen op het crisiscentrum van Waternet baat bij informatie over de omvang en de locatie van deze verstoring. Het door Waternet in samenwerking met de Hogeschool Utrecht ontwikkelde Waterkwaliteitsv ...
help
Bayesian belief networks: nieuw veelbelovend gereedschap voor watersysteemanalyses \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Senerpont Domis, L.N. de \ Kramer, L. \ Brederveld, B. \ 2018
STOWA heeft een diagnostisch instrumentarium ontwikkeld dat inzicht geeft in de relaties tussen systeemkenmerken en de ecologische toestand van wateren: de Ecologische Sleutelfactoren (ESFs). Kenmerk is dat iedere ESF een deel van het systeemfunction ...
help
Klimaat-slim bosbeheer : klimaatreeks deel 1 \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nabuurs, G.J. \ Lokin, V. \ Hekhuis, H. \ Briel, J. van den \ Kramer, K. \ 2018
In het regeerakkoord staat dat we in het landgebruik in 2030 3,5 miljoen ton CO2 per jaar minder moeten uitstoten of extra vastleggen. Dat zou samen met andere maatregelen in 2030 moeten leiden tot een reductie van bijna de helft van de uitstoot van ...
help
Monitoringsrapportage 2017 HPZ innovatieproject, document v0.1 [Boek]
Bodde, Willem \ Jansen, Maarten \ Smit, Marije \ Scholl, Michaela \ Lagendijk, Georgette \ Kuiters, Loek \ Vries, Daisy de \ Kramer, Henk \ Smits, Nina \ Leenders, Jakolien \ 2018
In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het monitoringsprogramma beschreven en wat de stand van zaken is met betrekking tot de activiteiten. In hoofdstuk 3 en 4 worden de eerste resultaten gepresenteerd van respectievelijk thema B2 (geometrieontwikkeling) ...
help
Linking ESF : het begrijpen van de samenhang tussende ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren [Boek]
Teurlincx, Sven \ Kramer, Lilith \ Brederveld, Rob \ Senerpont Domis, Lisette de \ Geest, Gerben van \ Cusell, Casper \ 2018
Dit rapport beschrijft de resultaten van het project waarin een instrument is ontwikkeld dat de samenhang tussen de verschillende milieufactoren voor het ecologisch functioneren van stilstaande wateren en kwantificeert, en daarbij nadrukkelijk (on)ze ...
help
Hotspotanalyses voor het Deltaprogramma Zoetwater : inhoudelijke rapportage [Boek]
Mens, Marjolein \ Wijk, Remi van der \ Kramer, Nienke \ Hunink, Joachim \ Jong, Jurjen de \ Becker, Bernhard \ Gijsbers, Peter \ Velden, Corine ten \ 2018
Dit rapport is een bundeling van zogenaamde hotspotanalyses en bedoeld voor inhoudelijk betrokkenen bij het Deltaprogramma Zoetwater. In het proces naar de Deltabeslissing Zoetwater in 2021, heeft het project 'Knelpuntenanalyse 2.0' de volgende doele ...
help
Monitoring van groene burgerinitiatieven : analyse van de resultaten van een pilot en nulmeting in vier gemeenten [Boek]
Vullings, L.A.E. \ Buijs, A.E. \ Donders, J.L.M. \ Kamphorst, D.A. \ Kramer, H. \ Vries, S. de \ 2018
Vanuit de betrokkenheid bij de evaluatie van het Natuurpact en de Balans van de Leefomgeving is het voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van belang om een kwantitatief beeld te krijgen van het geheel van groene burgerinitiatieven en hun imp ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.