help
A first approach to deal with cumulative effects on birds and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea [Boek]
Leopold, M.F.L. \ Boonman, M. \ Collier, M.P. \ Davaasuren, N. \ Fijn, R.C. \ Gyimesi, A. \ Jong, J. de \ Jongbloed, R.H. \ Jonge Poerink, B. \ Kleyheeg-Hartman, J.C. \ Krijgsveld, K.L. \ Lagerveld, S. \ Lensink, R. \ Poot, M.J.M. \ Wal, J.T. van der \ Scholl, M. \ 2015
Around 100 offshore wind farms are scheduled to be operational by 2023 in the southern North Sea (51-56°N) alone. There may be two sides to this development in environmental terms: on the one hand this will help reduce CO2 emissions, on the other han ...
help
Using standardised counting methods for seabirds to monitor marine mammals in the Dutch North Sea from fixed platforms \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Fijn, R.C. \ Poot, M.J.M. \ Beuker, D. \ Bouma, S. \ Collier, M.P. \ Dirksen, S. \ Krijgsveld, L. \ Lensink, R. \ 2012
In the period 2003-2011 offshore platforms in the North Sea have been successfully used for ornothological mopnitoring programs following standardised observation protocols. As most seabirds observers have a stronmg interest in other large marine ani ...
help
Verstorende effecten van groot vliegverkeer op broedvogels : onderzoek op basis van bestaande gegevens verzameld rond de luchthaven Schiphol en op militaire vliegvelden [Boek]
Lensink, R. \ Krijgsveld, K.L. \ Horssen, P.W. van \ 2011
help
Offshore windenergie: effecten op vogels \ De levende natuur [Artikel]
Dirksen, S. \ Krijgsveld, K.L. \ Fijn, R.C. \ 2009
Plaatsing van windturbines is op land al enkele tientallen jaren gemeengoed. De bouw van offshore windparken is pas de laatste tien jaar volop begonnen. Het onderzoek aan effecten op vogels is in volle gang. Drie typen effecten van windturbines op vo ...
help
Verstoringsgevoeligheid van vogels : update literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie [Boek]
Krijgsveld, K.L. \ Smits, R.R. \ Winden, J. van der \ 2008
In 2004 is de eerste versie verschenen van het rapport “Verstoringsgevoeligheid van vogels”. Dit rapport is veel gebruikt bij het inschatten van de verstoring die optreedt ten gevolge van allerhande recreatieve en andere menselijke activiteiten. Sind ...
help
Moerasontwikkeling in de Ooijpolder : inrichting en beheer ten behoeve van de vogelrichtlijnsoorten roerdomp, zwarte stern en grote karekiet [Boek]
Hut, R.M.G. van der \ Winden, J. van der \ Krijgsveld, K.L. \ 2005
Watervogels en moerasvogels zijn in de Ooijpolder sinds de jaren zestig drastisch teruggelopen als gevolg van verdroging en door verruiging en verbossen van het gebied. Moerasvegetaties terug krijgen is een lange termijn doel. Op korte termijn wordt ...
help
Kwaliteitseisen aan foerageergebieden van purperreigers in veenweiden [Boek]
Krijgsveld, K.L. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Bergh, L.M.J. van den \ Winden, J. van der \ 2004
Hoewel de kwaliteit van het moeras een beperkende factor is, wordt het belangrijkste foerageergebied in Nederland in de huidige situatie gevormd door het veenweidegebied, waaronder een zeer aanzienlijk deel regulier agrarisch gebied. De kwaliteit van ...
help
Verstoringsgevoeligheid van vogels : literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie [Boek]
Krijgsveld, K.L. \ 2004
Om inzicht te krijgen in welke mate vogels gevoelig zijn voor de verschillende vormen van recreatie in Nederland, heeft Vogelbescherming Nederland, Bureau Waardenburg gevraagd een literatuurstudie uit te voeren laar de effecten van recreatie op vogel ...
help
Moerasvogels op peil : moerasvogels houden is moerassen behouden [Boek]
Arts, G. \ Belgers, D. \ Huiskes, R. \ Lammertsma, D. \ Kwak, R. \ Beemster, N. \ Winden, J. van der \ Krijgsveld, K. \ 2003
In het kader van het onderzoek aan Moerasvogels heeft Alterra met partners een serie van 6 rapporten uitgebracht onder de titel "moerasvogels op peil". Veel moerasvogelpopulaties staan onder druk
help
Base line studies North Sea wind farms : strategy of approach for flying birds [Boek]
Krijgsveld, K.L. \ Lieshout, S.M.J. van \ Schekkerman, H. \ Lensink, R. \ Poot, M.J.M. \ Dirksen, S. \ 2003
The Dutch government has granted ‘Noordzeewind’ (Nuon Renewable Energy Projects and Shell Wind Energy) the possibility to build a wind farm consisting of 36 wind turbines off the coast of the Netherlands, near Egmond. This project serves to evaluate ...
help
Effecten van moderne grote windturbines op vogels : onderzoek naar verstoring van watervogels bij het windpark Eemmeerdijk [Boek]
Schekkerman, H. \ Bergh, L.M.J. van den \ Krijgsveld, K. \ Dirksen, S. \ 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.