Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 136

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kros
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het effect van houtoogst op nutriëntenbalansen in bossen op zandgronden : onderbouwing van een adviessysteem [Boek]
Vries, Wim de \ Jong, Anjo de \ Kros, Hans \ Spijker, Joop \ 2019
help
Ruimtelijke allocatie van mesttoediening en ammoniakemissie : beschrijving mestverdelingsmodule INITIATOR versie 5 [Boek]
Kros, Hans \ Os, Jaap van \ Voogd, Jan Cees \ Groenendijk, Piet \ Bruggen, Cor van \ Molder, Romuald te \ Ros, Gerard \ 2019
help
Broeikasgasemissie van de Gelderse land- en tuinbouw in 2016 [Boek]
Jeurissen, Leonne \ Voogd, Jan Cees \ Kros, Hans \ Lesschen, Jan Peter \ 2019
help
Factsheet ‘stikstofbronnen’ [Factsheet]
Oenema, O. \ Vries, W. de \ Dobben, H. van \ Kros, H. \ Velthof, G. \ Reinds, G.J. \ 2019
Factsheet t.b.v. Tweede Kamer Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
help
Inzichten stikstofdepositie op natuur : memo [Boek]
Gies, Edo \ Kros, Hans \ Voogd, Jan Cees \ 2019
In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: - Wat is de bijdrage vanuit verschillende bronnen aan de depositie op de voor stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden? En wat is daarin specifiek de bijdrage van de veehouderij, uitgespl ...
help
Waterwijzers Landbouw en Natuur : kwantificering effecten waterbeheer en klimaat \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bartholomeus, R. \ Hack- ten Broeke, M. \ Heinen, M. \ Mulder, H.M. \ Kros, J. \ Ruijtenberg, R.E. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2018
Landbouw en natuur stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan beschikbaar water in de wortelzone. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering voor respectievelijk landbouwopbreng ...
help
Effecten van het verzurings- en ammoniakbeleid \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Kros, H. \ Vries, W. de \ Pul, A. van \ Wattel-Koekkoek, E. \ Wichink Kruit, R. \ Herk, K. van \ Frumau, A. \ 2018
In dit artikel wordt een samenvattend overzicht gegeven van een reeks van drie artikelen die in aansluitende uitgaven van V-focus verschijnen. Hierbij is over de periode 1990-2015 gekeken naar de trends in emissie en depositie van ammoniak (te versch ...
help
Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Massop, H. \ Kros, H. \ Eekeren, N. van \ Zaanen, M. \ Groenendijk, P. \ Goor, S. van \ Ros, G.H. \ 2018
Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een pilot in de Raam, die voor het deelprogramma Bewuste Bodem is uitgevoerd. In het onderzoek voor deze pilot is de conditie van landbouwbodems geanalyseerd ten aanzien van verdichting, organische ...
help
Beoordeling ecologische en milieueffecten door opheffen scheurverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden : Springendal & Dal van de Mosbeek en Rijnstrangen [Boek]
Gies, Edo \ Wamelink, Wieger \ Kistenkas, Fred \ Kros, Hans \ Doorn, Anne van \ Zee, Friso van der \ 2018
help
Concentraties en depositie : Trends in ammoniak en ammonium \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Pul, A. van \ Wichink Kruit, R. \ Frumau, A. \ Kros, H. \ Vries, W. de \ 2018
Dit artikel geeft de laatste stand van zaken aan de hand van een analyse van metingen in regenwater en lucht in de periode 1990-2015. We beschrijven de resultaten van deze belangrijkste meetreeksen gerelateerd aan ammoniak en vervolgens geven we aan ...
help
Ammoniak in het milieu : trends bij korstmossen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Herk, K. van \ Kros, H. \ Vries, W. de \ Pul, A. van \ 2018
Op bomen groeiende korstmossen worden sinds de jaren tachtig door een aantal provincies gebruikt om de effecten van ammoniak in kaart te brengen en te monitoren. Zij blijken goede indicatoren voor ammoniak.
help
Impact of cadmium levels in fertilisers on cadmium accumulation in soil and uptake by food crops [Boek]
Römkens, Paul \ Rietra, René \ Kros, Hans \ Voogd, Jan Cees \ Vries, Wim de \ 2018
help
Kansen voor het sluiten van de mineralenbalansen in Noord-Nederland : effecten op regionale schaal en bedrijfsschaal [Boek]
Vries, Wim de \ Kros, Hans \ Voogd, Jan-Cees \ Duijvendijk, Kees van \ Ros, Gerard \ 2018
help
Kwantificering nutriëntensituatie van de bodem in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest [Boek]
Ros, G.H. \ Kros, Hans \ Vliet, Petra van \ Duijvendijk, K. van \ 2018
Het waterschap Noorderzijlvest wil een beter inzicht in de ruimtelijke variatie in bodemkwaliteit en (potentiële) bronnen van stikstof- en fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater. Via dit inzicht is het mogelijk om het belang van de emissies va ...
help
Kwantificering nutriëntensituatie van de bodem in het beheergebied van Wetterskip Fryslân [Boek]
Ros, G.H. \ Kros, Hans \ Vliet, Petra van \ Duijvendijk, K. van \ 2018
Wetterskip Fryslân wil graag beter inzicht in de ruimtelijke variatie in bodemkwaliteit en (potentiële) bronnen van stikstof- en fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater. Via dit inzicht is het mogelijk om onderbouwd handelingsperspectief te bied ...
help
Houtoogst in relatie tot nutriëntenvoorraden : in bossen op droge zandgronden [Boek]
Jong, Anjo de \ Kros, Hans \ Spijker, Joop \ Vires, Wim de \ 2017
help
Comparison of model concepts for nutrient availability and soil acidity in terrestrial ecosystems [Boek]
Kros, J. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Vries, W. de \ Fujita, Y. \ Witte, J.P.M. \ Dorland, E. \ 2017
STOWA heeft het initiatief genomen om samen met een aantal partijen een klimaatrobuuste Waterwijzer Natuur (WWN) te ontwikkelen. Een instrument dat de effecten van klimaatverandering en het waterbeheer op de terrestrische vegetatie van natuurgebieden ...
help
Noodzaak en lokalisering van bufferstroken rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland [Boek]
Waal, R.W. de \ Bijlsma, R.J. \ Hessel, R. \ Hommel, P.W.F.M. \ Kros, J. \ Massop, H.T.L. \ Noij, G.J. \ 2017
In de Natura 2000-gebieden in het Heuvelland worden habitattypen en andere natuurwaarden op hellingen grenzend aan landbouwpercelen negatief beïnvloed door toestroom van voedselrijk water en bodemmateriaal. Hierdoor neemt verruiging toe en nemen kans ...
help
Nutriëntenbalansen in bossen op zandgronden: het effect van oogst van stamhout en tak- en tophout \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jong, A. de \ Spijker, J. \ Kros, H. \ Vries, W. de \ 2017
Bomen hebben nutriënten nodig voor de groei. Veel bossen in Nederland staan op arme zandgronden terwijl bosbeheerders in het houtconvenant hebben afgesproken het oogstniveau te verhogen. Maar daarmee voeren ze wel extra nutriënten af. De vraag is wat ...
help
De waterwijzer natuur : instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur [Boek]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Bartholomeus, R.P. \ Fujita, Y. \ Hoefsloot, P. \ Kros, J. \ Mol, J. \ Vries, W. de \ 2017
Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar wate ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.