help
Probabilistisch model voor het bepalen van meerpeilstatistiek Volkerak-Zoommeer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Geerse, C. \ Kuijper, B. \ Haaren, D. van \ Berger, H. \ Kors, A. \ Twuiver, H. van \ 2019
Rijkswaterstaat heeft door middel van peilbesluiten en waterakkoorden afspraken gemaakt met andere partijen over peilhandhaving, hoogwaterafvoer, wateraanvoer en verziltingsbestrijding. De beschikbaarheid van kunstwerken als stuwen, spuisluizen en ge ...
help
Niet tellen, maar sturen faunabeheer gericht op gedragsverandering \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Cromsigt, J. \ Kuijper, D. \ 2018
Terwijl de hoeveelheid grofwild toeneemt, is er ook steeds meer discussie over de rol die dit wild kan en mag spelen. Visies op het beheer lopen uiteen van niets doen tot aantallen terugbrengen naar het niveau van homeopathische verdunningen. In dit ...
help
The Paradox of routines for change in a volatile environment: source of Inertia or improvement? : systematic literature review which sheds lights on the role of routines on organizational change in a volatile environment [Studentenverslag]
Kuijper, H. \ 2018
Routines are an important facet of any organization and can influence overall firm performance. These organizational routines seem to have a double role in organizational change. By performing a systematic literature review, we try to analyze this do ...
help
PIONIEREN : jaarmagazine over het democratisch samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden [Boek]
Kuijper, Florien \ Salverda, Irini \ Kruit, Jeroen \ Koffijberg, Miranda \ Neefjes, Marcel \ 2017
help
Plantenresten in de magen van noordse stormvogels: graadmeter voor vervuiling \ De levende natuur [Artikel]
Kuijper, W. \ Vermeeren, C. \ Meijboom, A. \ Franeker, J.A. van \ 2017
Afval in de zee is een bekend probleem. Vanuit Wageningen Marine Research wordt sinds 1982 onderzoek gedaan naar het kleine drijvende materiaal in en rond de Noordzee door middel van onderzoek van maaginhouden van noordse stormvogels (van Franeker, 2 ...
help
Analyse van zoutmetingen in de Lek : met schatting dispersiecoefficient [Boek]
Kuijper, Kees \ 2017
Langs de Lek bevinden zich enkele belangrijke locaties voor de inname van zoet rivierwater ten behoeve van de landbouw, de drinkwatervoorziening en de industrie (proceswater) en voor peilhandhaving en doorspoeling. Klimaatverandering en ingrepen in d ...
help
Pionieren : jaarmagazine over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden [Boek]
Duinhoven, Geert van \ Salverda, Irini \ Kruit, Jeroen \ Kuijper, Florien \ Janmaat, Rob \ 2016
help
One of the last wild brown bears (Ursus arctos) in the Netherlands (Noordwijk) \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Kuijper, W.J. \ Verheijen, I.K.A. \ Ramcharan, A. \ Plicht, H. van der \ Kolfschoten, T. van \ 2016
Early in 2016, bones of a left front leg of a brown bear (Ursus arctos) were found in the dunes between Noordwijk and Zandvoort (Amsterdamse Waterleidingduinen - Amsterdam Water Supply Dunes). The stratigraphical composition of the find horizon was i ...
help
Zelfvoorzienende zoetwaterberging in de land- en tuinbouw draagt bij aan zoetwaterbeschikbaarheid en het beperken van economische schade \ H2O online [Artikel]
Oord, A. \ Kolkman, W. \ Kuijper, R. \ 2015
De provincie Noord-Holland doet een meerjarige proef met zoetwaterberging bij een bollenteler op Texel. Het doel is economische schade door verzilting en droogte zoveel mogelijk te voorkomen door zelf te voorzien in zoetwater. Door opvang van water o ...
help
Regionale effecten van regelbare drainage op stroomgebiedsschaal \ H2O online [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Louw, P. de \ Worm, B. \ Roelofsen, F. \ Bakel, P.J.T. van \ 2015
Wanneer kan regelbare drainage (RD) een bijdrage leveren aan de zoetwatervoorziening en wanneer niet? Dit artikel is het derde en laatste in de serie over de toepasbaarheid van regelbare drainage. In de beide voorgaande artikelen [1, 2] ging het voor ...
help
Beheerbibliotheek Rijnland : beschrijvingen van het kustvak ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van de kust [Boek]
Kuijper, Kees \ Nederhoff, Kees \ Vergouwen, Sophie \ 2015
Om voor een specifiek kustvak een suppletieprogramma op te stellen, heeft Rijkswaterstaat een goed overzicht van de beschikbare kennis en informatie nodig. Voor dat doel wordt, als onderdeel van het project KPP-B&OKust, per kustvak een Beheerbiblioth ...
help
Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming : methoden voor analyse en visievorming [Boek]
Simons, W. \ Dorp, D. van \ Kuijper, F. \ 2014
Ruimtelijke planvormers zoeken naar oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Vaak ligt de nadruk op de oplossing, maar geen oplossing zonder gedegen onderzoek. De uitgave ‘Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming’ biedt een uitgebrei ...
help
Saaie landschappen worden interessant door het verhaal : landschappen van na de oorlog \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Kuijper, F. \ 2014
In de periode 1940-1965 ging Nederland grootschalig op de schop. Oorlogsschade moest worden hersteld, de voedselproductie omhoog gebracht. De typische ruilverkavelingslandschappen die het resultaat waren, werden lange tijd waardeloos geacht. Verpest ...
help
Regelbare drainage: de feiten op een rij \ H2O online [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Worm, B. \ Kuijper, M.J.M. \ 2014
Regelbare drainage kan een oplossing zijn voor sommige wateropgaven. Om tot goede keuzes voor maatregelen in het watersysteem te komen zijn alle betrokkenen bij het waterbeheer in Nederland gebaat bij inzicht in de reële mogelijkheden en beperkingen ...
help
Waar of niet waar? Over veronderstellingen rond regelbare drainage \ H2O online [Artikel]
Worm, B. \ Bakel, P.J.T. van \ Kuijper, M.J.M. \ 2014
Regelmatig wordt de indruk gewekt dat regelbare drainage dé oplossing is voor alle wateropgaven. Dit verdient op zijn minst nuancering. Om tot goede keuzes voor maatregelen in het watersysteem te komen zijn alle betrokkenen bij het waterbeheer in Ned ...
help
Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond : een verkenning op basis van ecosysteemdiensten [Boek]
Broers, H.P. \ Lijzen, J. \ Beelen, P. van \ Claesens, J. \ Griffioen, J. \ Klein, J. \ Kuijper, M. \ Lukacs, S. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Wuijts, S. \ [2014]
Dit rapport biedt een overzicht van ecosysteemdiensten van de ondergrond en het grondwater dat kan worden gebruikt om duurzaam om te gaan met ecosysteemdiensten van de ondergrond en daarvoor activiteiten in de ondergrond onderling en in relatie tot d ...
help
Verken je kansen : hoe verder na stoppen met het agrarisch bedrijf? [Boek]
Joldersma, R. \ Koot, M. \ Kuijper, F. \ 2013
Deze brochure gaat in op de fase tijdens en na het stoppen. Wanneer is het verstandig om te stoppen met uw bedrijf? Wat is het goede moment? Hoe maakt u het bespreekbaar? Waar kunt u hulp en advies zoeken? Maar vooral ook: hoe gaat u verder na een be ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage op de natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
In de Nederlandse hoge zandgebieden is 80 tot 90 procent van de landbouwgrond nog niet gedraineerd. Peilgestuurde drainage is hier in opkomst. Over de effecten ervan op de natuur is nog weinig bekend. Deltares deed er onderzoek naar.
help
Gaat het wel goed daar? : hoe signaleer je problemen op het agrarisch bedrijf en help je agrariërs verder? : handreiking voor erfbetreders en hulpverleners [Boek]
Talma, M. \ Lammersen, G. \ Avric, B. \ Kuijper, F. \ 2013
Erfbetreders, zoals de veevoerleverancier, dierenarts of accountant, spelen een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van problemen op het agrarisch bedrijf, maar ook van psychosociale en emotionele problemen bij agrariërs. Als erfbetreder of ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage op natuur \ H2O online [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
De aanleg van peilgestuurde drainage rond natuurgebieden neemt toe. Dat zorgt in de meeste gevallen voor meer verdroging in nabijgelegen natuurgebieden. Alleen in combinatie met een forse verhoging van het oppervlaktewaterpeil profiteren zowel landbo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.