Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 63

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Lahr
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Duiding van het rapport ‘Een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijen’ door Jelmer Buijs en Margriet Samwel-Mantingh [Boek]
Buijs, Jelmer \ Samwel-Mantingh, Margriet \ Brock, Theo \ Lahr, Joost \ Melman, Dick \ Visser, Tim \ Wipfler, Louise \ 2019
De auteurs van het rapport hebben een belangwekkend vraagstuk op tafel gelegd dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. De blootstelling aan bestrijdingsmiddelen via (kracht)voer en mest, en de negatieve effecten op voedsel van weidevogels (o.a. ...
help
Eetbare stad Almere : een globale inventarisatie van eetbare soorten in de gemeente Almere [Boek]
Visser, Andries \ Dekking, Arjan \ Jansma, Jan Eelco \ Lahr, Joost \ Roosenschoon, Onno \ Grashof-Bokdam, Carla \ Ozinga, Wim \ Ottburg, Fabrice \ Belgers, Dick \ Smidt, Rob \ 2019
Aan Wageningen Universiteit & Research is gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar 3 deelvragen: 1). Wat is er in Almere beschikbaar aan eetbaar groen?, 2). Wat is de huidige praktijk van het eetbaar groen en blauw in Almere? en 3). Hoe kan het a ...
help
Risico-evaluatie Bunschoten : een evaluatie van ecologische en landbouwkundige risico’s in de polder gelegen aan de Westdijk te Bunschoten [Boek]
Römkens, Paul \ Lahr, Joost \ Brand, Ellen \ 2019
In het poldergebied gelegen achter de met TGG opgehoogde dijk te Bunschoten is sprake van verhoogde concentraties aan met name zouten in grond- en oppervlaktewater in de teensloot achter de dijk en, in mindere mate, in de sloten in het achterliggende ...
help
Diergeneesmiddelen in het milieu : een synthese van de huidige kennis [Boek]
Lahr, Joost \ Moermond, Caroline \ Montforts, Mark \ Derksen, Anja \ Bondt, Nico \ Puister-Jansen, Linda \ Koeijer, Tanja de \ Hoeksma, Paul \ 2019
In dit rapport zijn gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en mest van grazers samengevat. Vervolgens is aangegeven wat dit betekent voor onze leefomgeving. De studie is grotendeels gebaseerd op reeds bestaande gegevens en rapportages. In e ...
help
Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis [Boek]
Moermond, Caroline \ Lahr, Joost \ Montforts, Mark \ Derksen, Anja \ Bondt, Nico \ Puister-Jansen, Linda \ Koeijer, Tanja de \ Hoeksma, Paul \ 2019
Voor u ligt de brochure over het onderzoek Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis. In dit onderzoek, gepubliceerd als STOWA rapport 2019-26, zijn de bekende gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en in mest va ...
help
Antimicrobiële resistentie en residuen van diergeneesmiddelen (antibiotica) in een circulaire veehouderij : tegengaan van verspreiding via mest en milieu [Boek]
Puente-Rodríguez, Daniel \ Bos, A.P. \ Lahr, Joost \ Hoeksma, Paul \ 2019
In Nederland is een groot reservoir aan mest dat als bron van antimicrobiële resistentie (AMR) en of antibiotica en andere residuen van antimicrobiële middelen kan werken. Dit kan niet alleen gevolgen voor de volksgezondheid hebben maar ook voor de ...
help
Diergeneesmiddelen & hormonen in het milieu door de toediening van drijfmest : een verkennende studie in de Provincie Gelderland naar antibiotica, antiparasitaire middelen, coccidiostatica en natuurlijke hormonen in mest, (water)bodem, grondwater en oppervlaktewater [Boek]
Lahr, Joost \ Derksen, Anja \ Wipfler, Louise \ Schans, Milou van der \ Berendsen, Bjorn \ Blokland, Marco \ Dimmers, Wim \ Bolhuis, Popko \ Smidt, Rob \ 2018
In 2017 is onderzoek verricht naar de lotgevallen van diergeneesmiddelen in drijfmest uit de intensieve veehouderij die toegediend wordt op het land. Het onderzoek richtte zich op de kalver- en varkenshouderij en met name op het risico van uitspoelin ...
help
Advances in the Development of Procedures to Establish the Toxicity of Non-Extractable Residues (NER) in Soil. LRI-ECO25 [Boek]
Harmsen, Joop \ Hennecke, Dieter \ Hund-Rinke, Kerstin \ Lahr, Joost \ Deneer, John \ 2018
help
Aanzet tot milieuprioritering van diergeneesmiddelen uit dierlijke mest \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Lahr, J. \ Wipfler, L. \ Bondt, N. \ Koeijer, T. de \ Berendsen, B. \ Hoeksma, P. \ Overbeek, L. van \ Mevius, D. \ 2017
De toepassing van drijfmest op akkers en grasland kan leiden tot verspreiding van diergeneesmiddelen naar bodem, grondwater en oppervlaktewater. Voor de 20 meest gebruikte antibiotica en antiparasitica in twee Nederlandse veehouderijsectoren, de inte ...
help
Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Lahr, J. \ Beelen, P. van \ Wipfler, E.L. \ 2017
Antiparasitaire stoffen in diergeneesmiddelen, die in de agrosector worden gebruikt, en afbraakproducten van deze stoffen kunnen zich na gebruik in het milieu verspreiden, meestal via het water. Of dit gebeurt, hangt onder meer af van de hoeveelheid ...
help
Global One Health : Risks of livestock manure application [Poster]
Berendsen, B. \ Overbeek, L. van \ Abee, T. \ Bergevoet, R. \ Hoeksma, P. \ Lahr, J. \ Mevius, D. \ 2017
Study and model fate of selected veterinary medicines (antibiotics), antimicrobial resistant bacteria(genes) and pathogens in the chain from animal to the environment.
help
Assessing IDH’s contribution to public good impacts at scale : baseline report on the existing evidence behind the IDH impact story [Boek]
Waarts, Yuca \ Basso, Karine \ Ton, Giel \ Kusters, Cecile \ Lahr, Joost \ Kruijne, Roel \ Arets, Eric \ Dengerink, Just \ Bolhuis, Andrea \ Klaver, Dieuwke \ Wattel, Cor \ Weituschat, Sophia \ Heemskerk, Jessie \ Tholen, Jarwin \ Ruben, Ruerd \ 2017
help
Assessing IDH's contribution to public good impacts at scale : appendices to the baseline report on existing evidence behind the IDH impact story [Boek]
Waarts, Yuca \ Basso, Karine \ Ton, Giel \ Kusters, Cecile \ Lahr, Joost \ Kruijne, Roel \ Arets, Eric \ Dengerink, Just \ Bolhuis, Andrea \ Klaver, Dieuwke \ Wattel, Cor \ Weituschat, Sophia \ Heemskerk, Jessie \ Tholen, Jerwin \ Ruben, Ruerd \ 2017
help
Pesticides in the Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT) : a scoping study of current and future use, associated risks and identification of actions for risk mitigation [Boek]
Lahr, Joost \ Buij, Ralph \ Katagira, Franciska \ Valk, Harold van der \ 2016
SAGCOT, the ‘Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania’, is a coordinated initiative to boost agricultural output in southern Tanzania through public and private investment, to improve food security, reduce rural poverty and sustain the envir ...
help
Beschermde en bedreigde dieren en planten in de stad : een geografische analyse van geselecteerde Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, en Rode Lijstsoorten [Boek]
Lahr, Joost \ Meeuwsen, Henk \ Lammertsma, Dennis \ Goedhart, Paul \ Zee, Friso van der \ 2016
help
A scientific evaluation system for the registration of pesticides in Ethiopia [Boek]
Deneer, J.W. \ Adriaanse, P.I. \ Boer, P. de \ Busschers, M. \ Lahr, J. \ Schoor, C. van der \ Vliet, P. van \ Woldeamanual, A. \ 2014
help
Onderzoek brengt risico's in kaart : screening van hotspots van nieuwe verontreinigingen : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Laak, T. ter \ Derksen, A. \ Lahr, J. \ Gylstra, R. \ 2014
Nieuwe verontreinigingen zijn stoffen, die niet of niet volledig zijn gereguleerd en waarvan verspreiding en de risico's in het milieu minder bekend zijn. Het betreft bijvoorbeeld medicijnen en hormonen.
help
Screening van hot spots van nieuwe verontreinigingen : een pilot studie in bodem, grondwater en oppervlaktewater [Boek]
Lahr, J. \ Laak, T. ter \ Derksen, A. \ 2014
Onder nieuwe verontreinigingen verstaan we stoffen die nog niet of niet volledig zijn gereguleerd en waarvan de milieurisico’s vaak onbekend zijn. Daarbij gaat het om stoffen als natuurlijke hormonen en hormoonverstorende stoffen (weekmakers, deterge ...
help
Ecologische gevolgen van bollenteelt op de Veluwe : bureaustudie naar omvang bollenteelt, bestrijdingsmiddelengebruik en mogelijke effecten op natuur [Boek]
Lahr, J. \ Smidt, R. \ Vink, C. \ Lange, M. de \ Deneer, J. \ 2014
Naar aanleiding van een vraag van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Gelderland is een korte bureaustudie uitgevoerd naar de mogelijke ecologische gevolgen van bollenteelt op de Veluwe voor Natura 2000-doelen. De vraagstelling spit ...
help
Nederlandse biodiversiteit : hoe belangrijk is het stedelijk gebied? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lahr, J. \ Lammertsma, D.R. \ Bijlsma, R.J. \ Weeda, E.J. \ Buij, R. \ Snep, R.P.H. \ 2014
Veel soorten in Nederland vinden in de stad een geschit leefmilieu, maar hoeveel soorten zijn werkelijk afhankelijk van het stedelijk gebied? Om deze vraag te beantwoorden is een steekproef uit het Nederlands soortenregister voorgelegd aan een aantal ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.