Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 42

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Lammerts
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Plan van Aanpak op hoofdlijnen: effecten van suppleren op het kustduingebied onder EGS II [Boek]
Oost, Albert \ Valk, Bert van der \ Groot, Alma de \ IJff, Stephanie \ Arens, Bas \ Lammerts, Evert-Jan \ Herman, Peter \ Damsma, Petra \ 2017
Ecologisch Gericht Suppleren (EGS) II (2016-2021) is een vervolg op EGS I (2009-2015). Centraal in dit onderdeel van EGS II staat of en hoe het mogelijk is om door middel van variatie in de uitvoering van strandsuppleties en van zeereepbeheer de dive ...
help
Beheeradvies activering eolische dynamiek Waddeneilanden als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen : OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Arens, S.M. \ Kooijman, A. \ Lammerts, E.J. \ 2016
Het advies heeft als doel op niveau van deelgebieden op de Waddeneilanden aan te geven welke maatregelen voor verstuiving zinvol zijn voor behoud, herstel en uitbreiding van habitattype H2130 Grijze duinen ten behoeven van de PAS. Dit advies beperkt ...
help
Natura 2000-beheerplan Vlieland 2016 [Boek]
Meijer, J. \ Vriens, G. \ Lammerts, E.-J. \ 2016
Aanwijzing door Europa van een groot deel van Vlieland als Natura 2000-gebied is een erkenning van de uitzonderlijke waarde van het gebied. Bovendien is de natuur de basis voor veel economische activiteiten die op het eiland plaatsvinden. Alle maatre ...
help
Natura 2000-beheerplan Terschelling 2016 [Boek]
Meijer, J. \ Vriens, G. \ Lammerts, E.-J. \ 2016
Aanwijzing door Europa van een groot deel van Terschelling als Natura 2000-gebied is een erkenning van de uitzonderlijke waarde van het gebied. Bovendien is de natuur de basis voor veel economische activiteiten die op het eiland plaatsvinden. Alle ma ...
help
Natura 2000-beheerplan Ameland 2016 [Boek]
Meijer, J. \ Vriens, G. \ Krap, S. \ Lammerts, E.-J. \ 2016
Aanwijzing door Europa van een groot deel van Ameland als Natura 2000-gebied is een erkenning van de uitzonderlijke waarde van het gebied. Bovendien is de natuur de basis voor veel economische activiteiten die op het eiland plaatsvinden. Alle maatreg ...
help
Natura 2000-beheerplan Schiermonnikoog 2016 [Boek]
Meijer, J. \ Vriens, G. \ Lammerts, E.J. \ 2016
De minister van (destijds) Landbouw Natuurbeheer & Visserij heeft in 2008 het Natura 2000-gebied duinen van Schiermonnikoog aangewezen als Habitatrichtlijnen Vogelrichtlijngebied door middel van een ‘aanwijzingsbesluit’. In dit besluit wordt aangegev ...
help
Advies begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog [Boek]
Nijssen, M. \ Lammerts, E.J. \ Slings, R. \ Turnhout, C. van \ Kooijman, A. \ 2015
Op Schiermonnikoog treedt verruiging op, zowel van duinvalleien (riet, berken) als droge duinen (zandzegge). Hierdoor vertonen oppervlakte en kwaliteit van een aantal habitattypen een afname, te weten: Witte Duinen (H2120), Grijze Duinen (H2130) en V ...
help
Ontwikkeling van eilandstaarten : geomorfologie, waterhuishouding en vegetatie [Boek]
Groot, A.V. de \ Oost, A.P. \ Veeneklaas, R.M. \ Lammerts, E.J. \ Duin, W.E. van \ Wesenbeeck, B.K. van \ Dijkman, E.M. \ Koppenaal, E.C. \ 2015
In deze rapportage worden de oostelijke, buitendijkse delen van de Nederlandse Waddeneilanden behandeld, de zgn. eilandstaarten. Wanneer deze volledig ontwikkeld zijn bestaat ze uit wadplaten, kwelders en duinen. Dit rapport behandelt de geomorfologi ...
help
Het Drentsche Aa-gebied: een voortdurende uitdaging voor het terreinbeheer \ De levende natuur [Artikel]
Lammerts, E.J. \ Offringa, H. \ Postma, R. \ Winter, W. \ 2015
Het is mooi om het 50 jarig jubileum te vieren, want het gaat goed met het Drentsche Aa-gebied! Het jubileum geldt voor alle resultaten van de een halve eeuw geleden ingezette koers, gericht op bescherming, herstel en ontwikkeling van natuur en lands ...
help
Advies beheeringrepen Oerderduinen Oost-Ameland [Boek]
Nijssen, M. \ Arens, B. \ Groot, A. de \ Lammerts, E.J. \ Oost, A. \ 2014
Het gebied Oerderduinen betreft een oud, gestabiliseerd duincomplex dat ten westen en ten oosten geflankeerd wordt door de kwelders van het Nieuwlandsrijd en De Hôn. Het beheer van het gebied bestaat tot dusverre grotendeels uit “niets doen”. Dat wil ...
help
Innovatie door samenwerking \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Vriend, H. de \ Lammerts, E. \ 2014
De Nederlandse aardappelveredeling staat voor grote uitdagingen als ze wil voldoen aan de eisen van een moderne, economisch verantwoorde en duurzame landbouw. Aan de teeltkant gaat het om effi ciënter gebruik van water en nutriënten en om resistentie ...
help
De natuur van de kust : tussen aangroei en afslag [Boek]
Lammerts, E.J. \ Haperen, A. van \ 2014
Duin en kustonderzoekers, overkoepeld door een zgn. OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap belichten in dit boek hun onderzoek, onder andere naar de effecten van suppleties, dynamiek van zoet-zout gradiënten, gevolgen van toegenomen luchtvervuili ...
help
Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen \ De levende natuur [Artikel]
Arens, S.M. \ Everts, F.H. \ Kooijman, A.M. \ Lammerts, E.J. \ Leek, S.T. \ Nijssen, M.E. \ Valk, B. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2013
Zandsuppleties op de kust leiden tot het tegengaan van erosie en tot stabilisatie van de kustlijn. Wat heeft deze wijze van kustbeheer voor gevolgen voor de op Europees niveau beschermde duinnatuur? Omdat deze vraag zowel de kustveiligheid als natuur ...
help
Terug naar de bron : een visie op het Anderensche Diep [Studentenverslag]
Winter, W. \ 2010
Het rapport “Terug naar de bron” geeft een voorstel voor een toekomstige inrichting van een van de bovenlopen van de Drentsche Aa, het Anderensche Diep. Er is een gebiedsanalyse gemaakt waarin de grootste knelpunten worden weergegeven voor de ontwikk ...
help
Het belang van ruimte- en tijdschalen voor ecologisch herstel van het kustlandschap \ De levende natuur [Artikel]
Lammerts, E.J. \ Nijssen, M. \ Grootjans, A.P. \ Kooijman, A.M. \ Oost, A.P. \ 2009
De laatste decennia is het Nederlandse kustlandschap sterk veranderd. Verruiging met hoge grassen en struweel, verdroging, de afname van dynamiek en andere problemen hebben het van oorsprong soortenrijke landschap ernstig aangetast. De meest recente ...
help
Het tij geleerd : achtergrondrapport [Boek]
Oost, A. \ Lammerts, E.J. \ 2007
Dit rapport bevat een raamwerkprogramma voor herstelmaatregelen in de Waddenzee. Na jange jaren van versplintering is getracht collectief een aanzet te geven voor een nieuw elan in de Waddenzee met een integraler beheer, conform de wens van de Commis ...
help
Natuurontwikkeling Kroon's Polders Vlieland \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Lammerts, E.J. \ Grootjans, A.P. \ 2007
De door Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat uitgevoerde beheersmaatregelen in de Kroon's Polder op Vlieland hebben een positieve impuls gehad op de vegetatieontwikkeling ter plekke: een overzicht van de eerste resultaten
help
Bijzonder beekherstel in Zuidoost-Drente : waterschap Velt en Vecht mag Geeserstroom vanaf de bron opnieuw inrichten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nijboer, R.C. \ Lammerts, E.J. \ Hofstra, R. \ 2006
In het zuidoosten van Drente wordt vanwege een landinrichtingsproject de Geeserstroom hersteld: 620 hectare landbouwgebied rond de beek krijgt de bestemming natuur. De belangrijkste partijen binnen dit project zijn de Dienst Landelijk Gebied, Watersc ...
help
Natuurontwikkeling Geeserstroom \ De levende natuur [Artikel]
Lammerts, E.J. \ Jong, B.A. de \ 2006
Het beekdal van de Geeserstroom (gelegen ten oosten van Hoogeveen) wordt in het kader van een landinrichtingsproject teruggeven aan de natuur. Maar liefst 620 ha bouw- en grasland zijn onttrokken aan de landbouw en toegedeeld aan Staatsbosbeheer. De ...
help
De duinen van Staatsbosbeheer : evaluatie van herstelbeheer in de kuststrook [Boek]
Boom, B. van den \ Holtland, J. \ Lammerts, E. \ Takman, B. \ 2004
Dit rapport begint met 1) een overzicht van herstelmaatregelen; 2) de relatie tussen abiotische factoren (fysische geografie en landschapsecologie); 3) de methoden, die gebruikt zijn bij de evaluatie; 4 vervolgens de feitelijke analyse van het beheer ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.