help
Minder uitheemse rivierkreeften in natuurvriendelijke oevers \ H2O online [Artikel]
Lemmers, P. \ Verhees, J. \ Kroon, R. van der \ Leuven, R. \ 2019
Door omvangrijke graafactiviteiten vormt een aantal invasieve uitheemse rivierkreeftensoorten risico’s voor de waterveiligheid, oeverstabiliteit en sedimenthuishouding. Vanwege snelle en wijde verspreiding wordt uitroeiing van de uitheemse rivierkree ...
help
Samenvatting literatuurstudies uitheemse rivierkreeften [Boek]
Koese, Bram \ Lemmers, Pim \ Soes, Menno \ Jon, Barend de \ 2019
STOWA laat samen met enkele waterschappen en andere partijen onderzoek doen naar de factoren die de aan- of afwezigheid van uitheemse rivierkreeften in wateren bepalen. Dit moet uiteindelijk leiden tot oplossingen voor de sterk toegenomen aanwezighei ...
help
Invasieve exotische kreeften in het beheergebied van waterschap Rivierenland : verkenning van effecten, risico’s en mogelijke aanpak [Boek]
Lemmers, P. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2018
Ter verkenning van de effecten, risico’s en mogelijke aanpak van de problematiek van uitheemse rivierkreeften is de voorliggende literatuurstudie uitgevoerd. Het doel hiervan was om de handelingsperspectieven voor het waterschap Rivierenland ten aanz ...
help
Kat-en-muis-spel met Californische kreeft \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Crombaghs, B. \ Lemmers, P. \ Kemenade, J. van \ Felix, R. \ Kolsters, F. \ Jong, W. de \ Roovers, S. \ 2017
Uitheemse kreeften kunnen een enorme ecologische schade toebrengen door de hoge dichtheden die ze bereiken. De Californische rivierkreeft, een van de zes invasieve kreeftensoorten in ons land, is een bijzonder opportunistische alleseter die momenteel ...
help
Toetsontwikkeling PSTVd in Dahlia [Boek]
Leeuwen, P.J. van \ Trompert, J.P.T. \ Lemmers, M.E.C. \ Verbeek, M. \ Meekes, E.T.M. \ 2016
help
Zaadoverdracht van het Strawberry latent ringspot virus in lelie : eindrapportage onderdeel zaadoverdracht van het onderzoek naar verspreidingsroutes van SLRSV in lelie [Boek]
Verbeek, Martin \ Stijger, Ineke \ Lemmers, Miriam \ 2016
Het Strawberry latent ringspot virus (SLRSV, in het Nederlands Latent aardbeikringvlekkenvirus) komt in een groot aantal gewassen voor, waaronder o.a. aardbei, framboos, bessenstruiken, verschillende fruitbomen (kers, pruim, perzik), groenten en krui ...
help
Plasmawater, een veelbelovend ontsmettings- en gewasbeschermingsmiddel [Poster]
Quaedvlieg, W. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Lemmers, M. \ Ruijven, J. van \ Kolk, J.-P. van der \ Slootweg, C. \ Stijger, I. \ [2016]
Voor dit onderzoek is gekeken of plasmawater onder laboratorium- en semi-praktijk condities verschillende soorten micro-organismen (bacteriën, schimmels en virussen) kan afdoden op het gewas. Tevens is gelet op de veiligheid voor het gewas (fyto-tox) ...
help
Vatbaarheid van Nerine voor PlAMV : voortgezet diagnostisch onderzoek 2013 [Boek]
Leeuwen, P.J. van \ Lemmers, M.E.C. \ Trompert, J.P.T. \ 2014
Nerine blijkt niet vatbaar te zijn voor het PlAMV-virus. Het onderzoek naar de vatbaarheid van Nerine geeft dan ook geen aanleiding om de bestaande teeltstrategie aan te passen. Nerine wordt veelal in vruchtwisseling geteeld met lelie. Lelie is de la ...
help
Augustaziek bij tulp : eindrapportage ‘Inzicht in de symptoomontwikkeling van Augustaziek tijdens de bolproductie en broeierij' [Boek]
Verbeek, M. \ Stijger, I. \ Dam, M. van \ Lans, A. van der \ Lemmers, M. \ Haaster, A. van \ 2014
Augustaziek bij tulp wordt veroorzaakt door het Olive mild mosaic virus (OMMV), een virus dat behoort tot het geslacht Necrovirus (waar ook het tabaksnecrosevirus (TNV) toe behoort). Dit virus kan plantenwortels infecteren vanuit de grond, een proces ...
help
Wordt nerfstrepenziekte in tulpen door een virusbesmetting veroorzaakt? : voortgezet diagnostisch onderzoek 2011 [Boek]
Vink, P. \ Pham, K. \ Lemmers, M. \ 2013
Nerfstrepenziekte in tulpen is een verschijnsel waarbij de planten te kort blijven, de bladeren soms krom en gedraaid groeien en necrotische strepen zichbaar zijn rond de nerven nabij de bladoksels. Daardoor ontstaat soms veel economische schade. Bij ...
help
Aanvullend onderzoek naar verspreidingsroutes en mogelijkheden voor beheersing van PlAMV [Boek]
Kock, M. de \ Kok, H. \ Aanholt, H. van \ Lemmers, M. \ Lommen, S. \ Pham, K. \ Hollinger, T. \ Boer, A. de \ Slootweg, C. \ 2013
Sinds 2010 kampt de leliesector met een relatief nieuw virus, Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Praktijkgericht onderzoek is destijds spoedig opgestart om kennis te verkrijgen over mogelijke infectie- en besmettingsroutes en om mogelijkheden vo ...
help
Begrijpen en bestrijden van bodemgebonden verspreiding van PlAMV en TVX [Boek]
Kock, M. de \ Slootweg, C. \ Aanholt, H. van \ Lemmers, M. \ Pham, K. \ Dees, R. \ Boer, A. de \ Hollinger, T. \ 2013
De leliebranche wordt geconfronteerd met een zeer besmettelijk virus dat een grote bedreiging is voor de gehele leliesector, het Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Naast PlAMV is enkele jaren geleden een vergelijkbaar virus in lelie aangetroffen ...
help
Wateroverlast Flevoziekenhuis in Almere : probleemanalyse en maatwerkoplossing in de Flevopolder \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Dolman, N. \ Lemmers, A. \ Feringa, K. \ 2013
Bij de uitbreiding van het Flevoziekenhuis in Almere kreeg het hospitaal met wateroverlast te maken. De nieuwbouw bevatte kruipruimtes zonder de juiste ontwateringsmaatregelen en aangezien het ziekenhuis in een polder met een van nature natte en slec ...
help
Onderzoek naar details van bodemgebonden verspreiding van TVX bij tulp [Boek]
Kock, M. de \ Lemmers, M. \ Pham, K. \ Lommen, S. \ 2013
De afgelopen jaren heeft onderzoek aan Tulpenvirus X (TVX) uitgewezen dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is bekend dat er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit vi ...
help
Details van virusoverdracht door bladluizen in lelie : een zoektocht naar optimale gewasbescherming met oog voor milieubelasting en kosten [Boek]
Kock, M. de \ Lemmers, M. \ Aanholt, H. van \ Derkx, R. \ 2013
Het in dit rapport beschreven onderzoek richt zich op de optimalisatie van bescherming van lelie tegen de overdracht van Lelie mozaïekvirus (LMoV) en Symptoomloos lelievirus (LSV) door bladluizen. Het onderzoek is in de periode 2009-2012 uitgevoerd. ...
help
Onderzoek naar mogelijke TBV-reservoirs in onkruid [Boek]
Kock, M. de \ Lemmers, M. \ Dullemans, A. \ Pham, K. \ 2013
In tulpen veroorzaakt het potyvirus tulpenmozaiekvirus (TBV) van alle virussen de meeste directe schade (visuele virussymptomen en opbrengstverlies) en indirecte schade (keuringsmaatregelen, beheersingsmaatregelen, etc.). Dit virus wordt door bladlui ...
help
Onderdrukking symptoomvorming PlAMV tijdens broei van lelies [Boek]
Kock, M. de \ Kok, H. \ Aanholt, H. van \ Lans, A. van der \ Lemmers, M. \ Slootweg, C. \ 2012
De leliesector is in het van voorjaar 2010 geconfronteerd met de aanwezigheid van een nieuw virus in lelie (Plantago asiatica mosaic virus, PlAMV). De omvang van de aanwezigheid van dit virus, en de schade die het virus voornamelijk tijdens de broeie ...
help
Onderzoek naar verspreiding van TVX via water, mijten en bodemgebonden vectoren [Boek]
Kock, M. de \ Lommen, S. \ Lemmers, M. \ Pham, K. \ Martin, W. \ 2012
Uit eerder onderzoek aan Tulpenvirus X (TVX) was al bekend dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus. Dit rapport besch ...
help
Fine-tuning bescherming tegen LMoV en LSV [Poster]
Kock, M. de \ Lemmers, M. \ Lommen, S. \ Aanholt, H. van \ [2012]
Poster met onderzoeksinformatie. Welke gewasbeschermingsstrategie heeft maximaal effect in de bescherming tegen lelie mozaïekvirus (LMoV) en lelie symptoomloos virus (LSV), kost het minste en is het beste voor het milieu?
help
Tulpenvirus X : steeds meer kennis en adviezen [Poster]
Kock, M. de \ Lommen, S. \ Lemmers, M. \ 2012
Poster met informatie over het tulpenvirus x, of te wel TVX. Er is veel onderzoek naar gedaan en daarmee veel kennis opgedaan. De poster geeft informatie over het virus en adviezen over het voorkomen van besmetting op het bedrijf.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.