help
Effectevaluatie CLIENT : de pilot 'Snijbloemen' op Schiphol [Boek]
Lieffijn, H. \ Auditdienst \ 2004
Het project CLIENT is gestart in mei 2001. CLIENT staat voor ‘Controles op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een Nieuwe Toekomst’ en betreft een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen. Met CLIENT wordt getracht de administr ...
help
Evaluatiesystematiek ten behoeve van de beleidsnota 'een biologische markt te winnen' [Boek]
Lieffijn, H. \ 2002
In het najaar van 2000 is de Beleidsnota biologische landbouw ‘Een biologische markt te winnen’ uitgekomen. Deze nota beschrijft de inzet van het Ministerie van LNV voor de periode 2001 tot 2004 om de biologische landbouw te stimuleren. De Minister h ...
help
Indicatoren voor de evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsplan (POP) [Boek]
Lieffijn, H. \ 2002
Om de effecten van het beleid te kunnen beoordelen zijn de juiste monitoringsgegevens nodig. In de tabellen van dit hoofdstuk staan per regeling indicatoren vermeld, op basis waarvan gegevens kunnen worden verzameld, de zogenaamde monitoringsgegevens
help
Hoofdlijnen audit SGR2 [Boek]
Lieffijn, H. \ 2002
Dit rapport geeft de hoofdlijnen van een audit (controle van een organisatie) die is uitgevoerd voor het project Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2).
help
Advies voor de inrichting van de evaluatie van het Programma Beheer [Boek]
Lieffijn, H. \ Wetting, R.J. \ 2002
Het Programma Beheer zal in 2003 worden geëvalueerd. Het project verkeert momenteel in de oriëntatiefase, waarin vooral wordt nagedacht over de wijze waarop de evaluatie het best kan worden uitgevoerd. Directie Natuur, die verantwoordelijk is voor he ...
help
Milieu-indicator 2000 : een indicator voor effecten van gewasbeschermingsmiddelen op grond- en oppervlaktewater \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Lieffijn, H. \ 2001
De ontwikkelde milieu-indicator is gebaseerd op : 1) de mate waarin organismen in oppervlaktewater worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen, in relatie tot de ecotoxicologische eigenschappen van deze middelen; 2) de overschrijding van de normwaar ...
help
Schatting van de emissie van bestrijdingsmiddelen uit de glastuinbouw : een nulmeting (1997) ten behoeve van het Milieuconvenant glastuinbouw en milieu [Boek]
Lieffijn, H. \ Deneer, J. \ Leistra, M. \ 2000
help
Evaluatie Afzetprijsindicaties [Boek]
Lieffijn, H. \ Greutink, G.J. \ 1999
Het IKC-Landbouw organiseert bijeenkomsten waarin prognoses worden opgesteld van de toekomstige prijsontwikkeling van diverse agrarische producten. Deze prognoses vervullen ondermeer een functie bij de financiering van bedrijven door banken, bij het ...
help
Evaluatie Steunpunt Kleine Toepassingen [Boek]
Lieffijn, H. \ Hermsen, M. \ Ekkes, J. \ 1999
Op verzoek van de afdeling Gewasbescherming van de Directie Landbouw van het ministerie van LNV heeft het IKC-Landbouw het Steunpunt Kleine Toepassingen (op een klein areaal verbouwd) geëvalueerd. Dit rapport is het verslag van het evaluatieonderzoek ...
help
Integraal natuurgericht milieubeleid - Deelproject 1: Beschrijving van het wegingskader in enkele praktijksituaties [Boek]
Beijer, L. \ Lieffijn, H. \ Verstraten, F. \ 1999
help
Evaluatie Innovatiesteunpunt Wageningen (EMIS) : evaluatie van de eerste helft van 1997 [Boek]
Besseling, P. \ Lieffijn, H. \ 1998
In het kielzog van het Stimuleringskader (SMK) is in opdracht van LNV het Innovatiesteunpunt Wageningen (ISW) opgericht (1998). Dit is een stichting die als taak heeft het bevorderen van de ideevorming bij de doelgroep van de regelingen Innovatie Mar ...
help
Gewasbeschermingsonderzoek in vogelvlucht : een 'quick scan' in relatie tot de doelstellingen van het Meerjarenplan gewasbescherming [Boek]
Lekkerkerk, L.J.A. \ Janssen - van Bergeijk, K.E. \ Lieffijn, H. \ 1996
help
Populatieverloop van emelten : survey naar het populatieverloop van emelten \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Lieffijn, H. \ Bree, J. De \ 1996
Verslag van een onderzoek naar de relatie tussen het aantal emelten in het najaar en kans op schade in het voorjaar
help
Duurzame melkveehouderij op droge grond [Boek]
Beijer, L. \ Ham, A. van den \ Lieffijn, H. \ 1995
In the Netherlands, man-induced drought is a serious environmental problem. Many nature areas are being affected by a falling watertable due to drainage of the land and to subtraction of ground water by water companies, industry and agriculture (irri ...
help
Schone mais met minder onkruidbestrijdingsmiddelen \ Themadag mais : naar een evenwicht tussen milieu en economie [Hoofdstuk uit boek]
Weide, R.Y. van der \ Schans, D.A. van der \ Krikke, A.T. \ Lieffijn, H. \ 1995
help
Genetische modificatie van voedergewassen \ RSP-bulletin : informatie voor de sektoren rundvee-, schapen- en paardenhouderij [Artikel]
Lieffijn, H. \ Verstraten, F. \ 1995
In dit artikel wordt besproken wat de perspectieven zijn van genetische modificatie voor voedergewassen en welke discussies erover worden gevoerd
help
Nieuwe zwarte lijst : verboden middelen nog dit jaar inleveren \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Lieffijn, H. \ 1995
help
Dwars door flatten en weilanden : mestkevers vernielen duur grasland \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Lieffijn, H. \ 1995
help
Onkruid weg met eg, schoffel en spuit : geintegreerde aanpak in mais biedt perspectief \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Lieffijn, H. \ 1994
help
Belofte nakomen : onkruid in mais is geintegreerd zeer goed te bestrijden \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Lieffijn, H. \ 1994
Aandachtspunten bij geintegreerde chemisch-mechanische onkruidbestrijding op een rij gezet. Door deze bestrijdingsmethode kunnen de doelstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescherming gerealiseerd worden; bovendien is het economisch rendabel, voora ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.