help
Creating safe and sustainable material loops in a circular economy : proposal for a tiered modular framework to assess options for material recycling [Boek]
Quik, J.T.K. \ Lijzen, J.P.A. \ Spijker, J. \ 2019
help
Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten : systeem en nulmeting voor monitoring van de voortgang van de circulaire economie in Nederland [Boek]
Delahaye, Roel \ Hoekstra, Rutger \ Ganzevles, Jurgen \ Lijzen, Johannes \ Portting, José \ Hanemaaijer, Aldert \ 2018
Met het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ schetst het kabinet zijn plannen voor de transitie naar de circulaire economie. Om te kunnen volgen of die transitie op koers ligt, is een monitoringssysteem nodig; in dit ...
help
Circular economy: what we want to know and can measure : framework and baseline assessment for monitoring the progress of the circular economy in the Netherlands [Boek]
Delahaye, Roel \ Hoekstra, Rutger \ Ganzevles, Jurgen \ Lijzen, Johannes \ Potting, José \ Hanemaaijer, Aldert \ 2018
help
Levenscyclusanalyse waardevol voor actuele duurzaamheidsvraagstukken \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Hollander, A. \ Lijzen, J. \ Zijp, M. \ Zelm, R. van \ 2018
De techniek van de levenscyclusanalyse (LCA) is een stapsgewijze methode om de milieudruk van een product of dienst te bepalen gedurende de totale levenscyclus, dus van grondstofwinning tot en met de afvalverwerkingsfase. De door Nederlandse onderzoe ...
help
Achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria grondwater : gegevens voor antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink [Boek]
Verweij, W. \ Boumans, L. \ Claessens, J.W. \ Lijzen, J.P.A. \ 2017
Lichtvervuilde bagger kan worden gebruikt om diepe plassen ondieper te maken. Het is mogelijk dat metalen uit de grond of bagger in het oppervlaktewater van de plas terechtkomen, en in het grondwater. De concentraties van metalen in het grondwater na ...
help
Visiedocument gebruik van biobeschikbaarheid in bodembeoordeling : mogelijkheden voor metalen in bodem en waterbodem [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ Verschoor, A.J. \ Mesman, M. \ Boer, P.T. \ Osté, L. \ Römkens, P. \ 2017
Om te bepalen of de kwaliteit van een bodem geschikt is voor (her)gebruik, wordt een risicobeoordeling uitgevoerd. Daarmee wordt onder meer beoordeeld of de aanwezige metalen een risico vormen voor mens, plant en dier. Momenteel wordt hiervoor de tot ...
help
Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater : uitwerking ten behoeve van generiek en gebiedsspecifiek beleid [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ Wassenaar, P.N.H. \ Smit, C.E. \ Posthuma, C.J.A.M. \ Brand, E. \ Swartjes, F.A. \ Verbruggen, E.M.J. \ Versteegh, J.F.M. \ 2017
In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVM risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en ...
help
Hergebruik van grondstoffen uit afvalwater : belemmeringen en oplossingsrichtingen aan de hand van de cases fosfaat en cellulose [Boek]
Grinten, E. van der \ Spijker, J. \ Lijzen, J.P.A. \ 2016
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen stimuleren, evenals het hergebruik ervan. Het RIVM onderzoekt hoe de overheid juridische belemmeringen kan wegnemen en hergebruik van grondstoffen uit huisho ...
help
Naar één Europese markt vol groene producten \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Posthuma, L. \ Lijzen, J. \ Sonnen, M. \ 2016
Keus genoeg. Er bestaat momenteel een woud aan ‘groene labels’ voor consumentenproducten. Dat levert niet meteen duidelijkheid en vertrouwen als je ‘groene keuzes’ wilt maken. Maar hierin komt verbetering. In Europees kader wordt hiervoor onder meer ...
help
Economische activiteiten afwegen met ecosysteemdiensten : duurzaam benutten of beschermen van de ecosysteemdiensten? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vermooten, J.S.A \ Lijzen, J.P.A. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Broers, H.P. \ Boer, E. de \ 2015
In het dichtbevolkte Nederland neemt de drukte in de ondergrond toe, doordat we meer gebruik maken van de ondergrond voor activiteiten zoals grondwateronttrekking, warmtekoudeopslag en infrastructuur. Beleidmakers en beslissers hebben behoefte aan ee ...
help
Wat zeggen de metingen in verondiepte zandwinplassen? : verondiepen van zandwinplassen, puzzelen met data \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kooij, L.A. van der \ Vliet, M.E. van \ Lijzen, J.P.A. \ Valk, W.J.M. van der \ 2015
Na de totstandkoming van de handreiking herinrichting diepe plassen hebben RIVM en de gezamenlijke uitvoerende grondbranches verenigd in een Stuurgroep Uitvoerende Grondbranches (SGUG) een onderzoek laten uitvoeren naar de resultaten van metingen in ...
help
Ecosysteemdiensten van grondwater en ondergrond : beschrijvingen en relaties met activiteiten en maatregelen [Boek]
Vermoten, S. \ Lijzen, J.P.A. \ 2015
De mens maakt steeds meer gebruik van de ‘diensten’ die het grondwater en de ondergrond (onder het maaiveld) leveren. Voorbeelden van deze zogeheten ecosysteemdiensten zijn de beschikbaarheid van water voor drinkwaterproductie, de opslag van energie ...
help
Toepassing van toxische druk in beoordelingsinstrumenten [Boek]
Wintersen, A. \ Osté, L. \ Mesman, M. \ Lijzen, J. \ 2014
In het milieu zijn verontreinigende stoffen aanwezig die schadelijk kunnen zijn voor de mens en het ecosysteem. Om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen worden diverse soorten rekenmodellen gebruikt. Hiermee kan aan de hand van concentraties va ...
help
Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond : een verkenning op basis van ecosysteemdiensten [Boek]
Broers, H.P. \ Lijzen, J. \ Beelen, P. van \ Claesens, J. \ Griffioen, J. \ Klein, J. \ Kuijper, M. \ Lukacs, S. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Wuijts, S. \ [2014]
Dit rapport biedt een overzicht van ecosysteemdiensten van de ondergrond en het grondwater dat kan worden gebruikt om duurzaam om te gaan met ecosysteemdiensten van de ondergrond en daarvoor activiteiten in de ondergrond onderling en in relatie tot d ...
help
Voorkomen van DDT in de bodem in Oss en opname door moestuingewassen : risico analyse van DDT in de bodem en berekening van humane blootstelling [Boek]
Römkens, P. \ Lijzen, J. \ 2013
Bij het in kaart brengen van humane spoedlocaties wil de gemeente Oss inzicht krijgen in de bodemkwaliteit in tuinen waar groentes worden verbouwd en de opname van DDT door gewassen. Omdat dat mogelijk tot risico's leidt. Het is namelijk onbekend òf ...
help
Bodemkwaliteit vraagt om een ruime blik : is het bodembeleid klaar voor de verbreding? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Mesman, M. \ Lijzen, J.P.A. \ 2012
Van oudsher is het bodembeleid gericht op afzonderlijke thema's, zoals het tegengaan van overbemesting of het herstellen van de chemische kwaliteit na bodemveronteiniging. Bodembeleid krijgt nu een breder perspectief doordat de thema's worden verbond ...
help
Discussienotitie normstelling ecologische risico's : onderzoeksprogramma 2012-2014 [Boek]
Mesman, M. \ Lijzen, J.P.A. \ cop. 2012
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen na 2015 het Besluit bodemkwaliteit te herzien. Voor het beleidsproces dat daarvoor start in 2015 is informatie nodig over de normstelling voor ecologische risico’s. Diverse onderdelen wa ...
help
Opties voor 'doelstellingen voor herstel' voor grond bij Chemie-Pack Moerdijk [Boek]
Wintersen, A. \ Janssen, P. \ Verbruggen, E. \ Lijzen, J. \ 2012
Op de terreinen rond het voormalige Chemie-Pack in Moerdijk zijn na de brand in januari 2011 stoffen in grond gemeten waarvoor geen beleidsmatige of wettelijke normen zijn vastgesteld. Het RIVM is gevraagd te inventariseren welke gegevens voor deze s ...
help
Relatie incident Chemie-Pack en gemeten stoffen in grond(water) [Boek]
Wintersen, A.M. \ Janssen, P.J.C.M. \ Lijzen, J.P.A. \ 2012
Op 5 januari 2011 heeft bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk een grote brand gewoed. Het is aannemelijk dat als gevolg hiervan grote hoeveelheden chemicaliën uit het bedrijf in de bodem en in het oppervlaktewater zijn terechtgekomen. Dat komt mede ...
help
In zeven fasen ontleed : beoordeling van bodemkwaliteit in retrospectief [25 jaar Wbb] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Swartjes, F.A. \ Lijzen, J.P.A. \ Otte, P.F. \ Posthuma, L. \ Rutgers, M. \ Berg, R. van den \ 2012
De meeste van u zijn goed ter been. U kunt eenvoudig via de kortste weg te voet uw doel bereiken, als u er zin in hebt tussendoor een pirouette maken en desgewenst zijsporen bewandelen. Je zou bijna vergeten dat er een tijd was dat u als peuter van l ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.