help
Nitraat in oppervlaktewater vanuit grondwater [Boek]
Roovaart, J. van der \ Rozemeijer, J. \ Cleij, P. \ Linden, A. van der \ Buijs, S. \ Spaak, G. \ Passier, H. \ 2020
help
Het Landelijk Waterkwaliteitsmodel : uitbreiding van het Nationaal Water Model met waterkwaliteit ten behoeve van berekeningen voor nutriënten [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Kroon, T. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ Roovaart, J. van den \ Janssen, C.M.C.M. \ Loos, S. \ Cleij, P. \ Linden, A. van den \ Marsman, A. \ 2020
De stuurgroep Nationaal Water Model heeft de opdracht gegeven een landelijk waterkwaliteitsmodel nutriënten te ontwikkelen. Dit Landelijk WaterKwaliteitsModel (LWKM) is gebaseerd op de recentste data, gebruikt de resultaten van het Landelijk hydrolo ...
help
Ontwikkeling praktijktool voor bodem C [Boek]
Lesschen, Jan Peter \ Hendriks, Chantal \ Linden, Annelotte van de \ Timmermans, Bart \ Keuskamp, Joost \ Keuper, Dirk \ Hanegraaf, Marjoleine \ Conijn, Sjaak \ Slier, Thalisa \ 2020
In het Klimaatakkoord is voor landbouwbodems een doelstelling van 0,5 Mton CO2-vastlegging per jaar in 2030 voorgesteld. Om dit te realiseren, is er behoefte aan een praktijktool die op perceel- en bedrijfsniveau veranderingen in bodem C-voorraad kan ...
help
Mogelijkheden voor monitoring van CO2- vastlegging en afbraak van organische stof in de bodem op melkveebedrijven [Boek]
Lesschen, Jan Peter \ Vellinga, Theun \ Dekker, Sanne \ Linden, Annelotte van der \ Schils, Rene \ 2020
Emissies en vastlegging van koolstof in de bodem worden nog niet meegerekend in de carbon footprint van melkveebedrijven. Het doel van deze studie is om een betrouwbaar en transparant monitorings- en berekeningssysteem voor de vastlegging en emissie ...
help
Rapportage Basisprognoses Waterkwaliteit 2019 : Toepassing van het Landelijk WaterKwaliteitsModel: status tussenrapportage [Boek]
Loos, S. \ Renaud, L. \ Groenendijk, P. \ Cleij, P. \ Linden, A. van der \ Bolt, F. van der \ Kroon, T. \ Marsman, A. \ 2020
Dit rapport beschrijft de opzet van de basisprognoseberekeningen en de resultaten daarvan met KRW-Verkenner in de vorm van het Landelijk KRW-Verkenner Model (LKM), versie 2.4.
help
Omgevingsagenda Oost-Nederland [Boek]
Nolte, R. \ Praamstra, K. \ Engbers, S. \ Lissberg, I. \ Grevelingen, J. \ Boot, A. \ Verspui, K. \ Jong, D. de \ Verheggen, C. \ Kinds, A. \ Laarman-Hoogendoorn, D. \ Wessels, J. \ Nolten, S. \ Lenis, M. \ Smit, H. \ Hesseling, S. \ Hulshuis, A. \ Mekers, C. \ Huneker, J. \ Kemperman, M. \ Rijzinga, P. \ Athmer, J. \ Eisenga, R. \ Linden, W. van der \ Oort, B. van \ Westing, M. van \ Wagt, M. van der \ Kool, L. \ Coenraadts, J. \ Wijngaard, M. \ Speulman, A. \ Aangenendt, C. \ Zeeuw, C. de \ Bres, D. \ Oosting, R. \ Hoogbergen, M. \ 2020
help
Achtergrondrapportage Nationale Analyse Waterkwaliteit 2019 [Boek]
Cleij, P. \ Loos, S. \ Linden, A. van der \ Roovaart, J. van den \ 2020
In het kader van de Nationale analyse waterkwaliteit 2019 is een aantal scenario's, met de focus op eutrofiëring en ecologie van het oppervlaktewater, doorgerekend met het Landelijk Waterkwaliteitsmodel (LWKM) en de ecologische module van de KRW-verk ...
help
Hortifootprint Category Rules : towards a PEFCR for horticultural products [Boek]
Helmes, Roel \ Ponsioen, Tommie \ Blonk, Hans \ Vieira, Marisa \ Goglio, Pietro \ Linden, Rick van der \ Gual Rojas, Paulina \ Kan, Daniël \ Verweij-Novikova, Irina \ 2020
The demand of consumers and retailers for sustainably produced horticultural products is increasing. Life Cycle Assessment (LCA), or environmental footprint analysis, is a widely acknowledged methodology to assess, benchmark and monitor the environme ...
help
Borging vitale infrastructuur bij overstroming [Boek]
Linden, L. van der \ Franssen, R. \ Stone, K. \ Bruijn, K. de \ Hounjet, M.W.A. \ Burzel, A. \ 2019
Vitale Infrastructuur zijn producten, diensten en de onderliggende processen die, als zij uitvallen, maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken. De vitale infrastructuren kunnen robuust gemaakt worden voor overstromingen door deze objecten te b ...
help
Application of dynamic current density for increased concentration factors and reduced energy consumption for concentrating ammonium by electrodialysis \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Linden, N. van \ Spanjers, H. \ Lier, J.B. van \ 2019
Ammonium (NH4) can be recovered from water for fertiliser production or even energy production purposes. Because NH4 recovery is more effective at increased concentrations, electrodialysis (ED) can be used to concentrate NH4 from side streams, such a ...
help
Persicaria amplexicaulis : sortimentsonderzoek en keuringsrapport \ Dendroflora [Artikel]
Huisman, N. \ Linden, M. van der \ 2018
Lange tijd werd Persicaria amplexicaulis niet serieus genomen als tuinplant. In “Het Nieuwe Vaste Planten Boek” van Mien Ruys, dat in 1979 verscheen, wordt P. amplexicaulis zelfs niet genoemd. Onder invloed van onder andere Piet Oudolf, die de plant ...
help
Gegevens van waterbedrijven voor de Grondwateratlas : technische rapportage, handleiding GWA Input Validator, protocol updates [Boek]
Kruijne, R. \ Kraalingen, D. van \ Roller, J. te \ Linden, A.M.A. van der \ 2018
De beoordeling van het risico op uitspoeling naar grondwater van gewasbeschermingsmiddelen is vastgelegd in de Beslisboom Uitspoeling. De beslisboom biedt ruimte voor het gebruik van monitoringgegevens.
help
Milieurisico's van fipronil in mest : risicobeoordeling voor het toepassen van mest op bodem [Boek]
Moermond, C.T.A. \ Smit, C.E. \ Linden, A.M.A. van der \ Vlaardingen, P.L.A. van \ Bodar, C.W.M. \ 2017
De stof fipronil, illegaal toegepast tegen bloedluis bij kippen, is giftig voor ongewervelde water- en bodemdieren, ook bij zeer lage concentraties. Het is dus van belang ervoor te zorgen dat er geen fipronil via verontreinigde kippenmest in het mili ...
help
Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd \ H2O online [Artikel]
Kruijne, R. \ Linden, T. van der \ Berg, H. van den \ 2017
Onlangs is de eerste versie van de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen verschenen. De Grondwateratlas bevat meetresultaten van zowel waterbedrijven als provincies en geeft een beeld in ruimte en tijd van het voorkomen van residuen van bestrijdi ...
help
Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Lahr, J. \ Beelen, P. van \ Wipfler, E.L. \ 2017
Antiparasitaire stoffen in diergeneesmiddelen, die in de agrosector worden gebruikt, en afbraakproducten van deze stoffen kunnen zich na gebruik in het milieu verspreiden, meestal via het water. Of dit gebeurt, hangt onder meer af van de hoeveelheid ...
help
Fate of plant protection products in soilless cultivations after drip irrigation: measured vs. modelled concentrations : interpretation of the 2014 experiment with the Substance Emission Model [Boek]
Linden, A. M. A. van der \ Hoogsteen, M.J.J. \ Boesten, J. J. T. I. \ Os, E.A. van \ Wipfler, E.L. \ 2017
help
Effect of food texture contrast on sensory perception of dispersed systems: a mechanistic approach [Poster]
Santagiuliana, M. \ Piqueras-Fiszman, B. \ Linden, E. van der \ Scholten, E. \ Stieger, M. \ [ca. 2017]
help
Grondwater situatie N2000-gebied Witterveld : Meetnet verdroging periode 2008-2015 [Boek]
Linden, Ton van der \ Schunselaar, Sandra \ 2017
Aan Sweco is gevraagd om een grondwaterrapportage uit te voeren voor het N2000-gebied Witterveld. Doel van de rapportage is drieledig: 1. Een beschrijving geven van de huidige hydrologische toestand op basis van de beschikbare meetreeksen uit het mee ...
help
Grondwatersituatie N2000-gebied Mantingerzand : beschrijving van de actuele hydrologische en ecologische toestand van het N2000 gebied Mantingerzand voor de periode 2008-2015 aan de hand van het meetnet verdroging [Boek]
Linden, Ton van der \ Schunselaar, Sandra \ 2017
Doel van de rapportage is drieledig: 1. Een beschrijving geven van de huidige hydrologische toestand op basis van de beschikbare meetreeksen uit het meetnet verdroging voor de periode 2008-2015. 2. Een verbinding leggen tussen de huidige hydrologisch ...
help
Grondwatersituatie N2000-gebied Bargerveen : Meetnet verdroging periode 2008-2015 [Boek]
Linden, Ton van der \ Schunselaar, Sandra \ 2017
Aan Sweco is gevraagd om een grondwaterrapportage uit te voeren voor het N2000-gebied Bargerveen. Doel van de rapportage is drieledig: 1. Een beschrijving geven van de huidige hydrologische toestand op basis van de beschikbare meetreeksen uit het mee ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.