help
Grote veranderingen voor particuliere historische buitenplaatsen \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Lindenbergh, G.H. \ 2010
Het ministerie van LNV zal per 1 januari 2011 de subsidieregeling voor het onderhoud van tuin en park op de particuliere historische buitenplaats stopzetten. De eigenaren van deze buitenplaatsen kunnen per 1 januari 2011 gebruik gaan maken van een ni ...
help
Historische buitenplaatsen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Lindenbergh, T. \ 2005
De druk op het ruimtegebruik in het buitengebied wordt steeds groter. Er blijkt in de praktijk geen goede regeling te zijn, om groene rijksmonumenten in beleid mee te nemen. Noch is er plaats in de ecologische hoofdstructuur (EHS), noch in de cultuur ...
help
Kasteel Eijkenlust, een heerlijkheid in particulier beheer \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Lindenbergh, G.H. \ 2001
Over het beheer, de geschiedenis en ontwikkelingen op het Landgoed Eijckenlust in de gemeente Laarbeek. Het landgoed wordt doorsneden door de rivier de Aa
help
Emancipatie-effectrapportage stimuleringskader [Boek]
Bock, B. \ Welboren, P.A.J. \ Lindenbergh, A.G. \ 2000
help
Evaluatie tijdelijke bijdrageregeling arbo-projecten : aanpak en begeleiding [Boek]
Bondt, N. \ Bok, R. \ Lindenbergh, A. \ 1998
Op 7 juli 1994 is tussen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), en het georganiseerd agrarisch bedrijfsleven een samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake de verbete ...
help
Akkerbouwer moet kiezen: wel of niet braakliggen \ ZLM - krant : land- en tuinbouwblad voor Zeeland en Noord-Brabant / Zuidelijke Landbouw Maatschappij [Artikel]
Lindenbergh, A. \ 1992
Rekenvoorbeelden als hulp bij het opstellen van het bouwplan 1993
help
Evaluatie van opleidingen: een beleidsmatige benadering \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Lindenbergh, A.G. \ 1987
Het evaluatieproces, evaluatieplan, evaluatiedoelen, evaluatiedoelgroepen, evaluatie-objecten en de vraag wie de evaluatie van een cursus moet coordineren
help
Opleiden is meer dan het geven van een cursus \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Lindenbergh, A.G \ Hoogervorst, M. \ 1987
Een uiteenzetting is gegeven over het begrip opleiden, de taak, funktie en inhoud ervan. Naar de output van opleidingen is een indeling te maken in vakmatige en beleidsmatige aspekten. Vooral de laatstgenoemde zijn in dit artikel behandeld
help
Beinvloeding van de bloemknopvorming bij peer \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Krieken, W. van \ Lindenbergh, C.M.J. \ 1984
Verslag van een onderzoek naar de invloed van bespuitingen met gibberellinen, CCC en PP333 en van een gewijzigde snoei op de bloemknopvorming bij de pererassen Beurre Hardy en Doyenne du Comice en de effekten hiervan op de groei en de vruchtdracht
help
Dijken of wijken \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lindenbergh, P.O. \ 1982
De waterschapsfinancien: de invloed van bezuinigingsmaatregelen en ontwikkelingen met betrekking tot het financieringssysteem van de waterschappen
help
Levensduur van E. coli in steriel leidingwater en peptonwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lindenbergh, J. \ 1974
help
Afsterving van darmbacterien in een watermonster van de Eem en van het Eemmeer [Boek]
Lindenbergh, D.J. \ Eenkhoorn, W. \ 1972
help
Freshwater [Boek]
Salverda, Z. \ Seibert, P. \ Lindenbergh, P.C. \ 1968
help
Effective use and conservation of groundwater [Boek]
Lindenbergh, P.C. \ 1967
help
Enkele aspecten van de stikstofbepaling volgens Kjeldahl [Boek]
Lindenbergh, D.J. \ 1964
help
De invloed van de externe produktie-omstandigheden op de bedrijfsresultaten van akkerbouwbedrijven in Noord-Beveland [Boek]
Lindenbergh, H.L.J. \ Vrielink, G.B. \ 1964
help
Toepassing van de bedrijfseconomie bij de afweging van alternatieve plannen in de ruilverkaveling "Alblasserwaard" [Boek]
Lindenbergh, H.L.J. \ Vrielink, G.B. \ 1963
help
De waterhuishouding met infiltratie langs de binnenrand van de duinen tussen Wassenaarse Slag en Katwijk. 1. Historie en hydrologische aspecten \ De ingenieur : orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (der Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs) [Artikel]
Lindenbergh, P.C. \ 1961
help
Enige onderzoekingen naar de kwel in de Polder van Haaften op Tholen [Boek]
Gastel, J. van \ Lindenbergh, J.J. \ 1961
help
De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zeeland [Boek]
Leven, J.A. van 't \ Weerd, B. van der \ Lindenbergh, J.J. \ 1958
COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.