help
Emissies naar lucht uit de landbouw, 1990-2018 : berekeningen met het model NEMA [Boek]
Bruggen, C. van \ Bannink, A. \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Lagerwerf, L.A. \ Luesink, H.H. \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2020
Landbouwkundige activiteiten vormen in Nederland een belangrijke bron van gasvormige emissies van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O), methaan (CH4), niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), CO2 uit kalkmeststoffen en fijnstof ...
help
Referentieraming van emissies naar de lucht uit landbouw en landgebruik tot 2030 : achtergronddocument bij de Klimaat-en Energieverkenning 2019, met ramingen van emissies van methaan, lachgas, ammoniak, stikstofoxide, fijnstof en NMVOS uit de landbouw en kooldioxide en lachgas door landgebruik [Boek]
Velthof, G.L \ Bruggen, C. van \ Arets, E. \ Groenestein, C.M. \ Helming, J.F.M. \ Luesink, H.H. \ Schelhaas, M.J. \ Huijsmans, J.F.M. \ Lagerwerf, L.A. \ Vonk, J. \ 2019
In het kader van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) zijn ramingen gemaakt voor 2020, 2025 en 2030 van i) niet aan energie gerelateerde emissies uit de landbouw naar de lucht, in de vorm van methaan (CH4), lachgas (N2O), ammoniak (NH3), stikstofox ...
help
Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands : Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, NMVOC, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA) - update 20199 [Boek]
Lagerwerf, L.A. \ Bannink, A. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Kolk, J.W.H. van der \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2019
The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N compounds (NOx and N2O) are calculated for animal hou ...
help
Mestafzetkosten, mestafzetprijzen en mestboetes [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Luesink, Harry \ 2019
help
Economische optimalisatie van de afzetketen voor varkens- en melkveemest : scenarioanalyse met het MERIT-model [Boek]
Wagenberg, C.P.A. van \ Greijdanus A.F. \ Luesink, H.H. \ 2019
Nederlandse melkkoeien en varkens produceren in 2020 naar schatting ongeveer 118 mln. kg fosfaat en 342 mln. kg stikstof (na emissie) in hun mest, terwijl er in Nederland maar ruimte voor deze mestsoorten is van 113 mln. kg fosfaat en 342 mln. kg sti ...
help
Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij : 2015-2017 [Boek]
Silvis, Huib \ Blokland, Pieter Willem \ Daatselaar, Co \ Luesink, Harry \ Voskuilen, Martien \ 2019
Toen de Algemene Maatregel van Bestuur Grondgebonden melkveehouderij op 1 januari 2016 van kracht werd, verkeerde de Nederlandse melkveehouderij in een expansiefase. Naar aanleiding van de groeiende mestproductie kondigde de overheid in juli 2015 de ...
help
Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017 : berekeningen met het model NEMA [Boek]
Bruggen, C. van \ Bannink, A. \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Lagerwerf, L.A. \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2019
Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van gasvormige emissies van ammoniak (NH3), stikstofoxide(NO), lachgas (N2O), methaan (CH4) en niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), CO2 uit kalkmeststoffen en fijnstof ...
help
Vervanging kunstmest door dierlijke mest : verkenning van opties voor de inzet van financiële instrumenten [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Luesink, Harry \ Helming, John \ 2019
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil het gebruik van kunstmest ontmoedigen ten gunste van dierlijke mest. Deze notitie onderzoekt de verschillende financiële prikkels om te stimuleren dat dierlijke mest gebruikt wordt, zoals e ...
help
Effecten van het amendement voedermestovereenkomsten onder het fosfaatrechtenstelsel [Boek]
Silvis, Huib \ Luesink, Harry \ Reijs, Joan \ Koeijer, Tanja de \ Daatselaar, Co \ 2018
help
Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij : nulmeting [Boek]
Silvis, Huib \ Luesink, Harry \ Voskuilen, Martien \ 2018
De Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden groei melkveehouderij, die per 1 januari 2016 van kracht werd, beoogt grondloze groei van de melkveehouderij te beperken. Per 1 januari 2018 is de inhoud van de AMvB verankerd in de Wet grondgebonden gr ...
help
Economic implications of ammonia regulation in the Netherlands near Natura 2000 areas [Boek]
Luesink, Harry \ Michels, Rolf \ 2018
help
Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands – update 2018 : calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA) [Boek]
Vonk, J. \ Sluis, S.M. van der \ Bannink, A. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Kolk, J.W.H. van der \ Lagerwerf, L.A. \ Luesink, H.H. \ Oude Voshaar, S.V. \ Velthof, G.L. \ 2018
The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N-compounds (NOx and N2O) are calculated from animal ho ...
help
Ammonia regulations near nature areas in Denmark and the Netherlands compared [Boek]
Luesink, Harry \ Michels, Rolf \ 2018
Bedrijven die binnen 400 m van Natura 2000-gebieden willen uitbreiden, maken extra kosten vergeleken met bedrijven die geen negatieve invloed hebben op natuurgebieden. Voor bedrijven in Denemarken zijn die kosten hoger dan in Nederland. Voor bedrijve ...
help
Emissies naar lucht uit de landbouw in 2016 : berekeningen met het model NEMA [Boek]
Bruggen, C. van \ Bannink, A \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2018
Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O), methaan (CH4) en fijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2016 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture (N ...
help
Kosteneffectieve oplossing voor fosfaatprobleem met Nederlandse vleesvarkensmest : toepassing van MERIT-model [Boek]
Wagenberg, C.P.A. van \ Greijdanus, A.F. \ Luesink, H.H. \ 2018
Nederlandse vleesvarkens produceren ongeveer 24,0 miljoen kg fosfaat in hun mest, terwijl er in Nederland in 2018 maar plaatsingsruimte is voor 10,8 miljoen kg. Berekeningen met het MERIT-model tonen aan dat verlaging van het fosforgehalte in het voe ...
help
MAMBO-modelbeschrijving en uitgangspunten in het kader van de Evaluatie van de Meststoffenwet 2016 [Factsheet]
Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ Blokland, P.W. \ 2017
Dit factsheet betreft een technisch achtergronddocument bij de Ex-ante rapportage van de Evaluatie Meststoffenwet (EMW) 2016 (Schoumans et al., 2017). In dit technische factsheet wordt een korte beschrijving gegeven van het in de EMW2016 gehanteerde ...
help
Economische gevolgen van derogatie voor de varkenshouderij [Factsheet]
Hoste, R. \ Wisman, A. \ Luesink, H. \ Koeijer, T. de \ 2017
LTO Nederland is in overleg met het ministerie van EZ over het behoud van de derogatie voor melkveebedrijven. Consequenties voor de melkveesector zijn in kaart gebracht in enkele studies (De Koeijer et al., 2016a; 2016b), waarbij de varkenssector zij ...
help
Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het Zuidelijk Veehouderijgebied : analyse van onzekerheden en mogelijke gevolgen voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater [Boek]
Sluis, Sietske van der \ Bruggen, C. van \ Luesink, H. \ Schröder, J. \ Verkerk, H. \ Bleeker, A. \ Grinsven, H. van \ Kruitwagen, S. \ 2017
Het CBS rapporteert jaarlijks in welke mate de wettelijke plaatsingsruimte voor dierlijke mest in de praktijk is benut (Statline.cbs.nl). Uit de CBS-cijfers blijkt dat gedurende meerdere jaren in een aantal landbouwgebieden, vooral in Zuid-Nederland, ...
help
Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014 : berekeningen met het model NEMA [Boek]
Bruggen, C. van \ Bannink, A. \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Luesink, H.H. \ Oude Voshaar, S.V. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2017
Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O),methaan (CH4) en fijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2014 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture(NEM ...
help
Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn : op planniveau [Boek]
Groenendijk, P. \ Velthof, G.L. \ Schröder, J.J. \ Koeijer, T.J. de \ Luesink, H.H. \ 2017
Om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. wordt om de vier jaar een Actieprogramma geformuleerd waarin het rijksbeleid voor de komende vier jaar is aangegeven. In het 6e Actieprogramma wordt een aantal extra maatregelen doorgevoerd ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.