help
Refererentiescenario’s Natuur : tussenrapportage Natuurverkenning 2050 [Boek]
Hinsberg, Arjen van \ Egmond, Petra van \ Pouwels, Rogier \ Dirkx, Joep \ Breman, Bas \ Bakkenes, Michel \ Brink, Thelma van den \ Gaalen, Frank van \ Giesen, Paul \ Hellegers, Marjon \ Puijenbroek, Peter van \ Tol, Sandy van \ Aar, Mies van \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Eupen, Michiel van \ Henkens, René \ Jochem, René \ Knegt, Bart de \ Meeuwsen, Henk \ Melman, Dick \ Mensing, Victor \ Piet, GerJan \ Roelofsen, Hans \ Sanders, Marlies \ Veraart, Jeroen \ Wamelink, Wieger \ 2020
In deze tussenrapportage staan de volgende vragen centraal: 1. Hoe ontwikkelen de resterende opgaven voor de Vogel- en Habitatrichtlijn zich wanneer het huidige, vastgestelde beleid wordt uitgevoerd en de huidige sociaal-economische trends worden doo ...
help
MNP-(Model for Nature Policy) Agrarisch : uitwerking voor scenario’s uit de Natuurverkenning 2020 [Boek]
Visser, T. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Melman, Th.C.P. \ 2019
Om effecten op natuur van beleidsscenario’s door te rekenen, zijn modellen ontwikkeld om toe te passen in het agrarisch gebied. Bij het opbouwen van de modellen is daartoe onderscheid gemaakt tussen abiotische/ landschappelijke factoren en beheer. Va ...
help
Groenbeheer en plaag(bestrijdende) insecten nabij kassen in de gemeente Westland [Boek]
Grashof-Bokdam, Carla \ Messelink, Gerben J. \ Ozinga, Wim \ Holstein-Saj, Renata van \ Bloemhard, Chantal \ Woelke, Joop \ Meeuwsen, Henk \ 2019
In dit project is gekeken naar het effect van regulier beheer in bermen ten opzichte van natuurlijk beheer in de Poelzone in de gemeente Westland op de populaties van plaaginsecten, hun natuurlijke vijanden en waardplanten van deze groepen. Locaties ...
help
Omgevingsvisie Noord-Brabant : Tweede tussentijds advies over de inhoud van het milieueffectrapport [Brochure]
Gabry, G. \ Jansen, S. \ Korver, W. \ Meeuwsen, R. \ Tas, M. van der \ Woerden, R. van \ Woudenberg, F. \ 2018
De conceptversie van het plan - MER (hierna MER) is gebaseerd op het vooron twerp van de Omgevingsvisie (d.d. 9 januari 2018 en hierna Omgevingsvisie ) . De Omgevingsvisie biedt nog veel ruimte voor de verder e uitwerking van het beleid. Het MER leve ...
help
Klimaat-Energie-Ruimte: ruimtelijke verkenning energie en klimaat [Boek]
Kuijers, Taco \ Hocks, Boris \ Witte, Jaap \ Becchi, Francesca \ Wijnakker, Rens \ Frijters, Eric \ Zeif, Sam \ Hugtenburg, Jasper \ Veul, Joppe \ Meeuwsen, Arjen \ Sijmons, Dirk \ Vermeulen, Marco \ Willemse, Bram \ Stremke, Sven \ Oudes, Dirk \ Boxmeer, Brechtje van \ Knuivers, Robbin \ Vries, Sjors de \ Posad Spatial Strategies \ 2018
help
HappyHier: hoe gelukkig is men waar?: gegevensverzameling en bepaling van de invloedvan het type grondgebruik, deel II [Boek]
Vries, S. de \ Nieuwenhuizen, W. \ Meeuwsen, H.A.M. \ 2018
Dit onderzoek is uitgevoerd om de invloed van het type grondgebruik op hoe gelukkig mensen zich op een bepaald moment voelen te meten om zo rekenregels te formuleren waarmee het effect van ruimtelijke veranderingen en ingrepen op dit welbevinden is t ...
help
Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland : overzicht van effecten van hernieuwbare energie-infrastructuur en hoogspanningslijnen op de kwetsbare soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen, en oplossingsrichtingen voor een natuurinclusieve energietransitie [Boek]
Buij, Ralph \ Jongbloed, Ruud \ Geelhoed, Steve \ Jeugd, Henk van der \ Klop, Erik \ Lagerveld, Sander \ Limpens, Herman \ Meeuwsen, Henk \ Ottburg, Fabrice \ Schippers, Peter \ Tamis, Jacqueline \ Verboom, Jana \ Wal, Jan Tjalling van der \ Wegman, Ruut \ Winter, Erwin \ Schotman, Alex \ 2018
help
Ecosysteemdiensten in Zuid-Holland : ecosysteemdiensten op de kaart voor de beleidsvisie Rijke Groenblauwe Leefomgeving [Boek]
Hendriks, Kees \ Grashof-Bokdam, Carla \ Nijs, Ton de \ Vos, Claire \ Meeuwsen, Henk \ Schouten, Thijs \ Zoest, Roland van \ Schuiling, Rini \ Wegman, Ruut \ 2018
Het doel van deze studie is het in beeld brengen van de vraag en het aanbod van de belangrijkste ecosysteemdiensten die worden geleverd door het huidige areaal natuur en groen in Zuid-Holland.
help
Ecosysteemdiensten Hart van Holland : een bonus voor diversiteit [Boek]
Vos, Claire \ Meeuwsen, Henk \ Woltjer, Inez \ 2018
Dit rapport beschrijft de ecosysteemdiensten die zijn ontwikkeld binnen de omgevingsvisie Hart van Holland. De volgende ecosysteemdiensten zijn geselecteerd: Groene recreatie, Groen in de directe woon- en werkomgeving, Waterzuivering en Bestuiving.
help
Effect van kleine landschapselementen en buitenlandse natuur op het duurzaam voorkomen van soorten in de provincie Limburg : doorrekening met het MNP [Boek]
Wamelink, Wieger \ Adrichem, Marjolijn van \ Meeuwsen, Henk \ Frissel, Joep \ Woltjer, Inez \ Knegt, Bart de \ Pouwels, Rogier \ 2018
help
HappyHier: hoe gelukkig is men waar? : gegevensverzameling en bepaling van de invloed van het type grondgebruik, deel I [Boek]
Vries, S. de \ Nieuwenhuizen, W. \ Farjon, J.M.J. \ Kuijten, L. \ Wielen, I. van der \ Och, R. van \ Vliet, A.J.H. van \ Schuiling, R. \ Meeuwsen, H.A.M. \ 2017
Dit onderzoek is uitgevoerd om de invloed van het type omgeving op hoe gelukkig mensen zich op een bepaald moment voelen te meten om zo rekenregels te formuleren waarmee het effect van ruimtelijke veranderingen en ingrepen op dit welbevinden is te kw ...
help
Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen : ontwikkeling van een methode om natuurdoelen te realiseren buiten het Natuurnetwerk Nederland [Boek]
Melman, Th.C.P. \ Adrichem, M.H.C. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Clement, J. \ Jochem, R. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Schotman, A.G.M. \ Visser, T. \ 2017
We hebben een methode ontwikkeld om de bijdrage te bepalen van natuurcombinaties buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan Europese biodiversiteitsdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Van alle VHR-soorten is een selectie gemaakt waarvoo ...
help
Kennissysteem agrarisch natuurbeheer: aandacht voor inpasbaarheid en validatie [Boek]
Melman, Dick \ Schotman, Alex \ Vanmeulebrouk, Bas \ Staritsky, Igor \ Meeuwsen, Henk \ 2017
help
Effecten van gebiedsgrootte op de kwaliteitsbeoordeling van Natuurgebieden : evaluatie begrenzing van beoordelingsgebieden volgens de Werkwijze Monitoring en Beoordeling van het Natuurnetwerk [Boek]
Sanders, M.E. \ Schippers, P. \ Meeuwsen, H.A.M. \ 2017
De kwaliteitsbeoordeling van natuurgebieden zoals beschreven in de “Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura2000/PAS” is onder andere gebaseerd op het aantal kwalificerende soorten per beheertype en de ruimtelijke verspreiding daar ...
help
Percepties van betrokkenen op het beheer van Natura 2000-gebieden : een onderzoek in Frankrijk, Vlaanderen, Engeland en Nederland [Boek]
Bouwma, Irene \ Donders, Josine \ Kamphorst, Dana \ Frissel, Joep \ Wegman, Ruut \ Meeuwsen, Henk \ Jones-Walters, Lawrence \ 2016
help
Stakeholder perceptions about the management of Natura 2000 sites : a survey in France, Flanders, England and the Netherlands [Boek]
Bouwma, Irene \ Donders, Josine \ Kamphorst, Dana \ Frissel, Joep \ Wegman, Ruut \ Meeuwsen, Henk \ Jones-Walters, Lawrence \ 2016
help
Waterwinning en natuur : de betekenis van de drinkwatersector voor de natuur in Nederland [Boek]
Zee, Friso van der \ Knegt, Bart de \ Meeuwsen, Henk \ Sanders, Marlies \ Veraart, Jeroen \ Grashof-Bokdam, Carla \ Wegman, Ruut \ 2016
Drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partners bij het realiseren van natuurbeleid. De sector beheert zo’n 23.000 ha en is daarmee de 4e natuurbeheerder van Nederland. In een natuurlijke omgeving zijn drinkwaterbronnen beter beschermd tegen verontrein ...
help
Goed Gietwater Werkpakket 3, taak 2 Industrieelonderzoek naar waterkringloopsluiting in opkweekbedrijven [Boek]
Appelman, W.A.J. \ Brouwer, J.G.H. \ Blok, C. \ Maas, B. van der \ Staaij, M. van der \ Beerling, E.A.M. \ Meeuwsen, B. \ 2016
Efficiënt omgaan met water speelt voor biologische en niet-biologische opkweekbedrijven van plantmateriaal een steeds grotere rol. Toenemende en strengere eisen met betrekking tot lozing van water en de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmidd ...
help
Vocational student’s intrinsic motivation to purchase healthy foods at school : a focus group study [Studentenverslag]
Meeuwsen, T. \ 2016
help
Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer : een eerste blik op de omvang en ruimtelijke kwaliteit van het beheer in het nieuwe stelsel [Boek]
Melman, Th.C.P. \ Schotman, A.G.M. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Smidt, R.A. \ Vanmeulebrouk, B. \ Sierdsema, H. \ 2016
Een ex-ante-evaluatie is uitgevoerd van het beheer zoals dat in het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb-2016) wordt uitgevoerd. Bekeken zijn omvang, de ligging van de beheerde percelen t.o.v. kansrijke gebieden, de rui ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.