help
Seizoensinvloeden in het ondiepe grondwater \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 2010
De EU Kaderrichtlijn Water vereist het bepalen van trends in de kwaliteit van het grondwater. De conclusie van Visser (2009) dat het alleen zinvol is om trends aan te geven als de reistijden van het grondwater mee worden beschouwd, is juist. Meinardi ...
help
Basisdocument karakterisering grondwaterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Meinardi, C.R. \ 2008
In opdracht van het ministerie van VROM is, ten behoeve van een verplichting krachtens de Kaderrichtlijn Water, een beschrijving gemaakt van het grondwater in Nederland. De beoordeling van de kwaliteit in het licht van de door de EU bepaalde grenswaa ...
help
Stromen van water en stoffen door de bodem en naar de sloten in de Vlietpolder [Boek]
Meinardi, C.R. \ 2005
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de uit- en afspoeling van meststoffen naar bodem en oppervlaktewater in het veenweidegebied Vlietpolder. De hoeveelheid nutrienten die bodem en water mag belasten, wordt beperkt door nationale en internationalereg ...
help
Bronnen en bronbeken van Zuid-Limburg: de kwaliteit van grondwater, bronwater en beekwater [Boek]
Hendrix, P.A.M. \ Meinardi, C.R. \ 2004
Het doel van het onderzoek aan bronnen in Zuid-Limburg was de waterkwaliteit te bepalen als gevolg van de belasting aan maaiveld door landbouw en atmosferische depositie. De bronnen voeren grondwater af. Nutrienten in water bepalen mede de ecologisch ...
help
Basiswaarden in neerslag en grondwater : basiswaarden voor 50 spoorelementen in grondwater en neerslag \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 2004
Resultaten van metingen uit het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) in de zandgebieden in Nederland, en onderzoekresultaten van het water uit de sprengen van de Veluwe, waarbij de verdeling van de reistijden in de bodem is bepaald. Tevens wer ...
help
Basiswaarden voor spoorelementen in het grondwater van Nederland; gegevens uit landelijke en provinciale meetnetten (LMG; PMG; LMB; sprengen Veluwe) [Boek]
Meinardi, C.R. \ Groot, M.S.M. \ Prins, H.F. \ 2003
Basiswaarden voor het zoete grondwater zijn gedefinieerd als de concentraties van stoffen in het grondwater die uitsluitend zijn ontstaan uit natuurlijke neerslag in het huidige landschap. Metingen aan grondwater met reistijden van meer dan 50 jaar i ...
help
Verblijftijd in de bodem en grondwateraanvulling van water uit het Landelijk (LMG) en de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit (PMG) [Boek]
Meinardi, C.R. \ 2003
De reistijden van het grondwater in de bodem (in jaren) zijn onmisbaar bij het verklaren van verontreinigingen in het grondwater voor milieukundige overzichten. Gegevens over de concentraties aan tritium (3H) in monsters water uit 332 filters van 187 ...
help
Use and interpretation of tritium in environmental hydrology \ Isotopen in de hydrologie : the state of the art : verslag van een op 19 november 1992 gehouden bijeenkomst bij het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen [Hoofdstuk uit boek]
Meinardi, C.R. \ 2002
help
Verblijftijden in de bodem van door drainbuizen afgevoerd water \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 2001
help
Modelling water fluxes for the analysis of diffuse pollution at the river basin scale \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Wit, M. de \ Meinardi, C. \ Wendland, F. \ 2000
help
Grondwateraanvulling en oppervlakkige afstroming in Nederland. Dl. 3. De afwatering van veengebieden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Meinardi, C.R. \ Schotten, C.G.J. \ 1999
Gebieden met veenbodems zijn ontstaan in een overgangszone tussen de zandgronden en de relatief hoog gelegen kuststreken. Het gevormde veen is gewonnen en de overblijvende plassen zijn later drooggemalen. Niet ontgonnen veengebieden liggen nu als hog ...
help
Verzuring en eutrofiering van de Veluwe vanuit de lucht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 1999
Resultaten van een onderzoek naar de veranderingen in de kwaliteit van het water van de sprengen langs de oost- en zuidrand van de Veluwe, en daarmee vn het grondwater, onder invloed van de veranderingen in atmosferische depositie. De gevonden trends ...
help
Zure meningen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 1999
Weerwoord van auteur op het artikel van EP Querner in Stromingen 5(1999)3 over grondwateraanvulling
help
Water- en nutrientenhuishouding van het stroomgebied van de Hupselse beek [Boek]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Meinardi, C.R. \ 1999
help
Praktijkproef nutriëntenbalans : nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater via drainagewater van akkerbouwpercelen op zavelgrond : eindrapport [Boek]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Hoekstra, J.R. \ Meinardi, C.R. \ 1999
help
Grondwateraanvulling en oppervlakkige afstroming in Nederland : langjaarlijkse gemiddelden voor de zand- en leemgebieden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Meinardi, C.R. \ Schotten, C.G.J. \ Vries, J.J. de \ 1998
Langjaarlijkse gemiddelden van het neerslagoverschot en de aanvulling van het grondwater in Nederland zijn onderzocht met behulp van metingen van de tritium-concentraties. De resultaten voor situaties met een zandige bodem kwamen overeen met de benad ...
help
Grondwateraanvulling en oppervlakkige afstroming in Nederland. Deel 2: De ontwatering van de kleigronden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Meinardi, C.R. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Schotten, C.G.J. \ 1998
Onderzoek op 19 boerderijen in het zeekleigebied aan het water dat door drainbuizen wordt afgevoerd, leverde gegevens op over de hydrologische eigenschappen van de bodem. Geofysisch onderzoek gaf aan dat de afvoer van het neerslagoverschot plaats von ...
help
Nutrient flows from the soil to draining surface water \ Groundwater quality : remediation and protection : poster papers of the international conference held at Prague, Czech Republic, from 15 to 18 May 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Meinardi, C.R. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ 1995
help
Onderzoek aan drainwater in de kleigebieden van Nederland [Boek]
Meinardi, C.R. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ 1995-1997
help
Modelling the flow of nitrogen and phosphorus in Europe : from loads to coastal seas [Boek]
Klepper, O. \ Beusen, A.H.W. \ Meinardi, C.R. \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.