help
IJs en weder dienende: ijskelders in Nederland \ ErfgoedMagazine : geef het verleden toekomst [Artikel]
Meulenkamp, W. \ Does, A. van der \ 2019
IJskelders waren vroeger vaak bouwvallig en aan hun lot overgelaten, maar tegenwoordig lijken ze beter hersteld en geconserveerd te worden. Met recht, want ijskelders blijken meesterstukjes van metselkunst te zijn.
help
Monitoring energie en grondstoffenfabriek Omzet.Amersfoort [Boek]
Clevering-Loeffen, Patricia \ Meulenkamp, Ruben \ Wieringa, Jan Eise \ 2018
Dit rapport bevat de resultaten van het monitoren van de aanpak en de prestaties van rwzi Amersfoort na de ombouw tot een energie- en grondstoffenfabriek: Omzet.Amersfoort. De prestaties op energie- en grondstoffengebied zijn afgezet tegen een nulmet ...
help
De dilemma's van struviet: voorkomen of terugwinnen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meulenkamp, R. \ Buunen-van Bergen, A. \ 2016
Struvietterugwinning is (nog) niet altijd succesvol, vanwege onbekendheid met de omstandigheden waaronder de kristallen zich vormen. Door het beïnvloeden van de pH in het rejectiewater is de vorming van hinderlijk struviet te voorkomen. Ook een uitge ...
help
Struviet: hoofdpijndossier of succesverhaal? \ H2O online [Artikel]
Meulenkamp, R. \ Buunen-van Bergen, A. \ 2016
Struviet: heeft het de toekomst of is het een hoge kostenpost? Het antwoord is vaak afhankelijk van de persoon waaraan je het vraagt. Dat komt omdat het effect van struvietvorming (gewenst of ongewenst) op de daaropvolgende processtappen niet altijd ...
help
Deammonificatie in de waterlijn met EssDe® \ H2O online [Artikel]
Buunen-van Bergen, A.H.M. \ Meulenkamp, R.J.A. \ Morgenschweis, C.M. \ Baten, H. \ 2015
Deammonificatie wordt al 15 jaar toegepast in warme stikstofrijke afvalwaterstromen. Toepassing van deammonificatie in de ‘koude waterlijn’ van een rioolwaterzuiveringsinstallatie was tot op heden moeizaam. Dit komt onder andere door de lage groeisne ...
help
De gardeneske tuin : Huize Jekschot te Veghel rond 1900 : een afbeeldingenreeks [Boek]
Holwerda, J. \ Meulenkamp, W. \ TuinTerTijd, Netterden \ 2015
De gardeneske tuin is als fenomeen nauwelijks in beeld gebracht tot deze publicatie, die dat met veel foto’s van rond 1900 doet. Heel bijzonder is het dat de foto’s bijna twee decennia bestrijken en het een en dezelfde tuin betreft, een verdwenen tui ...
help
The idol of Brock: twee nieuwe beschrijvingen (1819/1843) van de tuin van Klaas Bakker Jzn te Broek in Waterland, en de zich daarin bevindende automatons \ PorteFolly : nieuwsbrief van de Donderberggroep [Artikel]
Meulenkamp, W. \ 2014
Een van de meer bevreemdende en bizarre uitwassen van de Nederlandse tuinstijl rond 1800 waren de door reizigers vaak genoemde tuintjes te Broek in Waterland. De tuin van Klaas Bakker, met haar amusante automatons, was daar weer het summum van. In de ...
help
Marktconsultatie slibdroging- en slibontwatering [Boek]
Geraarts, B. \ Meulenkamp, R. \ 2013
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat STOWA heeft laten doen naar de beschikbaarheid en mogelijkheden van nieuwe technologieën om slib te ontwateren en/of te drogen. Nieuw dient hierbij geïnterpreteerd te worden als: technologieën die ...
help
Effect maatregelen reconstructie zandgebieden : pilotgemeente Gemert-Bakel [Boek]
Meulenkamp, W.J.H. \ Gies, T.J.A. \ 2012
De reconstructie van de zandgebieden is in de fase van uitvoering van de gemaakte plannen. Waar er bij de vaststelling van de reconstructieplannen niet of nauwelijks problemen waren, ontstaat er bij de uitvoering veel maatschappelijke onrust. Daarbij ...
help
Continue thermische drukhydrolyse beschikbaar op praktijkschaal [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geraats, B. \ Meulenkamp, R. \ 2012
Behandeling van zuiveringsslib met thermische drukhydrolyse (TDH) voorafgaande aan vergisting maakt verdergaande afbraak van zuiveringsslib en verhoging van de biogasproductie mogelijk. De operationele kosten van slibverwerking dalen als gevolg van v ...
help
Waterbehandeling bij fruitsorteerinstallaties : ontwikkeling van een prototype [Boek]
Vliet, H.P.M. van \ Wenneker, M. \ Meulenkamp, R.J.A. \ 2012
Doel van het project is het ontwikkelen van een praktijkrijpe oplossing voor de problematiek met betrekking tot het lozen van ernstig met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd fruittransportwater, zodat emissies naar water kunnen worden beëindigd. ...
help
Demon-reactor rwzi Apeldoorn draait stabiel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meulenkamp, R. \ Borger, A. \ Visser, F. \ 2011
Op rwzi Apeldoorn is een overschot aan te verwijderen stikstof ontstaan als gevolg van centralisatie van de slibvergisting en -ontwatering en het vergisten van externe organische reststromen. In verband hiermee heeft Waterschap Veluwe besloten het st ...
help
De Diogenes-ton als tuinornament in Europa aan het eind der achttiende eeuw: Duitsland, Zweden, de Nederlanden \ Cascade : bulletin voor tuinhistorie [Artikel]
Meulenkamp, W. \ 2011
De Diogeneston, een groot model regenton met een deuropening, een rieten dakje en eventueel een pop of beeld van de Griekse filosoof Diogenes, is een van de zeldzaamste 18de eeuwse tuinornamenten. Het voorkomen beperkt zich tot noordwest Europa met u ...
help
Fosfaatterugwinning in communale afvalwaterzuiveringsinstallaties [Boek]
Lodder, R. \ Meulenkamp, R. \ 2011
In deze studie zijn vier processen nader onderzocht die kunnen worden ingezet voor de terugwinning van fosfaat uit communaal afvalwater, zowel op de rwzi zelf als bij de slibeindverwerking. Het gaat om Pearl, Airprex, Ashdec en SNB-Thermphos. Daarnaa ...
help
DEMON - innovatieve rejectiewater behandeling [: thema Innovatieve technieken] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Meulenkamp, R. \ Borger, A. \ 2009
Bij de rwzi te Apeldoorn wordt gewerkt aan een extra slibgistingsinstallatie. Naast het eigen zuiveringsslib wordt ook het slib van andere zuiveringen en andere energierijke afvalstoffen vergist. Het uitgegiste slib wordt vervolgens ontwaterd met sli ...
help
Grootschalige boeren in een kleinschalig landschap : resultaten van ontwerpsessies in Noordoost-Twente [Boek]
Jong, D. de \ Meulenkamp, W. \ Olde Loohuis, R. \ Rienks, W. \ Rooij, B. van \ Swart, W. \ Vogelzang, T. \ 2009
Het Nationaal Landschap Noordoost-Twente wordt gekenmerkt door beken, essen, kampen en jongere ontginningen, die samen met houtwallen, singels, stuwwallen en bossen zorgen voor een harmonieus landschap, dat rust uitstraalt. In de vroege Middeleeuwen ...
help
"Gärtner", leraar, en vrijmetselaar? Nieuwe gegevens over Johann Georg Michael \ Cascade : bulletin voor tuinhistorie [Artikel]
Meulenkamp, W. \ Broeke, M. van den \ 2009
help
Landbouwatlas van Nederland : de Nederlandse agrosector op de kaart [Boek]
Rienks, W.A. \ Meulenkamp, W.J.H. \ 2009
Aan de hand van duidelijke teksten en overzichtelijke kaarten wordt de invloed van de landbouw weergegeven op de economie, het milieu, ruimtelijke ordening en werkgelegenheid. Daarnaast wordt onder andere aandacht besteed aan de import en de concurre ...
help
Grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap [Boek]
Rienks, W. \ Meulenkamp, W. \ Jong, D. de \ Olde Loohuis, R. \ Roelofs, P. \ Swart, W. \ Vogelzang, T. \ 2008
In het verleden zijn veel houtwallen en bosjes in kleinschalige landschappen verdwenen. In de toekomst hoeft verdere schaalvergroting van de melkveehouderij bedrijven niet per definitie te leiden tot verdere schaalvergroting van het landschap. Voor m ...
help
Botst grootschalige melkveehouderij met kleinschalig landschap? : verkenningen in de Gelderse gemeente Lochem \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Rienks, W.A. \ Meulenkamp, W.J.H. \ Jong, D. de \ Olde Loohuis, R.J. \ Roelofs, P. \ Swart, W. \ Vogelzang, T.A. \ 2008
De meeste boeren hebben hun kostprijs in de afgelopen decennia kunnen verlagen met schaalvergroting als toverwoord. Tegelijkertijd is het agrarische landschap in veel gebieden grootschaliger en opener geworden. Veel bosjes en houtwallen zijn verdwene ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.