help
Rapport ESBL-Attributieanalyse (ESBLAT) : op zoek naar de bronnen van antibioticaresistentie bij de mens [Boek]
Mevius, Dik \ Heederik, Dick \ Duijkeren, Engeline \ Veldman, Kees \ Essen, Alieda van \ Kant, Arie \ Liakopoulos, Apostolos \ Geurts, Yvon \ Pelt, Wilfrid van \ Mughini Gras, Lapo \ Schmitt, Heike \ Dierikx, Cindy \ Hoek, Angela van \ Evers, Eric \ Roda Husman, Annemaria de \ Blaak, Hetty \ Dissel, Jaap van \ Smid, Joost \ Dohmen, Wietske \ Dorado-Garcia, Alejandro \ Havelaar, Arie \ Hordijk, Joost \ Wagenaar, Jaap \ Fluit, Ad \ Bunt, Gerrita van den \ Bonten, Marc \ Velthuis, Annet \ Heuvelink, Annet \ Buter, Rianne \ Gonggrijp, Maaike \ Santman-Berends, Inge \ Lam, Theo \ Urlings, Bert \ Heres, Lourens \ Bouwknecht, Martijn \ Groot, Jacques de \ 2018
help
Aanzet tot milieuprioritering van diergeneesmiddelen uit dierlijke mest \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Lahr, J. \ Wipfler, L. \ Bondt, N. \ Koeijer, T. de \ Berendsen, B. \ Hoeksma, P. \ Overbeek, L. van \ Mevius, D. \ 2017
De toepassing van drijfmest op akkers en grasland kan leiden tot verspreiding van diergeneesmiddelen naar bodem, grondwater en oppervlaktewater. Voor de 20 meest gebruikte antibiotica en antiparasitica in twee Nederlandse veehouderijsectoren, de inte ...
help
Dossier Antibioticaresistentie [Dossier]
Mevius, D.J. \ 2017
Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in hun groei. Hierdoor krijgt het eigen afweersysteem de tijd om een infectie op te ruimen. Het antibioticumgebruik in de veehouderij kan risico's met zich meebrengen voor mens en dier. Bacter ...
help
Global One Health : Risks of livestock manure application [Poster]
Berendsen, B. \ Overbeek, L. van \ Abee, T. \ Bergevoet, R. \ Hoeksma, P. \ Lahr, J. \ Mevius, D. \ 2017
Study and model fate of selected veterinary medicines (antibiotics), antimicrobial resistant bacteria(genes) and pathogens in the chain from animal to the environment.
help
Antibiotic use in Brazilian broiler and pig production: an indication and forecast of trends [Boek]
Bokma, M. \ Bondt, N. \ Neijenhuis, F. \ Mevius, D. \ Ruiter, S. \ 2014
To gain insight in antibiotic use in relation to imported products the current use of antibiotics in pork and broiler production in Brazil are identified and trend forecasting of antibiotic use in the coming 3-5 years is performed.
help
De "Veterinaire Benchmarkindicator" : naar een transparant en verantwoord voorschrijfpatroon van antibiotica in de veterinaire praktijk [Boek]
Heederik, D. \ Bos, M. \ Mevius, D. \ Mouton, J. \ Geijlswijk, I. van \ Wagenaar, J. \ 2014
Uit deze analyse blijkt dat het voorschrijfpatroon van antibiotica per dierenarts aanzienlijk kan verschillen. Binnen diersectoren komen 5 tot 20-voudige verschillen in prescriptie voor, afhankelijk van de diersoort. De verschillen zijn het grootst b ...
help
Dossier antibioticumresistentie [Dossier]
Mevius, D.J. \ [ca. 2014]
Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in hun groei. Hierdoor krijgt het eigen afweersysteem de tijd om een infectie op te ruimen. Het antibioticumgebruik in de veehouderij kan risico's met zich meebrengen voor mens en dier. Bacter ...
help
Het vóórkomen van ESBLs in de Nederlandse veehouderij \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Hordijk, J. \ Wagenaar, J.A. \ Mevius, D.J. \ 2013
In dit artikel worden resultaten beschreven die voortkomen uit het project Antibioticum Resistentie (ABRES) bij vleeskalveren, toegespitst op de prevalentie en moleculaire karakterisatie van extended spectrum beta-lactamases en AmpC-type beta lactama ...
help
Vleeskuikenproductiesystemen in Nederland : [vergelijkende studie] = Broiler Production Systems in The Netherlands [Boek]
Ellen, H. \ Leenstra, F. \ Emous, R. van \ Groenestein, K. \ Harn, J. van \ Horne, P. van \ Jong, I. de \ Kense, M. \ Mevius, D. \ Wagenaar, J.A. \ 2012
In Nederland worden vleeskuikens gehouden volgens een aantal productiesystemen. Zowel op basis van EU-regelgeving als onder merknaam. In dit rapport worden de productiesystemen vergeleken op een aantal duurzaamheidsaspecten, zoals diergezondheid, vol ...
help
Antibioticaresistentie in de biologische varkenshouderij : komt MRSA ook voor bij biologische varkens en hun verzorgers? [Boek]
Vijver, L. van de \ Verwer, C. \ Bondt, N. \ Mevius, D. \ cop. 2012
Dit onderzoek bevestigt de verwachting dat binnen de biologische varkenshouderij MRSA minder frequent voorkomt dan in de gangbare varkenshouderij. Toch blijkt MRSA ook in de biologische varkenshouderij voor te komen en het is daarom van belang om eve ...
help
Antibioticagebruik en veehouderij: ESBL en MRSA in dieren en de genomen controlemaatregelen \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Mevius, D. \ 2012
Het antibioticagebruik in Nederlandse veehouderij is hoog, zeker in vergelijking met de humane sector. Daardoor zijn ook de resistentieniveaus in dieren in de veehouderij hoog. De bezorgdheid over de gevolgen hiervan voor de volksgezondheid heeft gel ...
help
Een risicoprofiel voor MRSA en ESBL \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Mevius, D. \ 2012
Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR, onderzoekt de ontwikkeling van de antibioticaresistente MRSA-bacterie en ESBL-vormende bacteriën en de gevaren voor de volksgezondheid. Want de resistentie bacteriën kunnen zich op vele manie ...
help
Identieke resistentiegenen en plasmiden in Escherichia coli van Nederlandse patiënten, pluimvee en kippenvlees : onderzoek \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Leverstein-van Hall, M.A. \ Dierikx, C.M. \ Cohen Stuart, J. \ Voets, G.M. \ Munckhof, T.P. van den \ Platteel, T.N. \ Fluit, A.C. \ Sande-Bruinsma, N. van de \ Bonten, M.J.M. \ Mevius, D.J. \ 2011
Doel van dit onderzoek is om te bepalen welke 'extended'-spectrum-bètalactamase(ESBL)-genen en plasmiden aanwezig zijn in Escherichia coli in vleeskuikens en vers kippenvlees uit Nederland en tevens in een voor Nederland representatieve collectie van ...
help
Transparante besluitvorming voor antimicrobiële therapie bij varkens \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Landgoed, L. van \ Postma, M. \ Geijlswijk, I.M. van \ Feirsma, H. \ Meijer, E. \ Groenland, G.J. van \ Mevius, D. \ 2010
Ondanks de maatschappelijke druk die er bestaat om antibiotica restrictief te gebruiken in de veehouderij, nam het gebruik van antimicrobiële middelen in de varkenssector en de kalver- en pluimveesector. Toch zal er iets moeten gebeuren, omdat er ris ...
help
Antibiotica in de veehouderij: netelig probleem \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Mevius, D. \ Hellebrekers, L. \ 2010
In dit artikel zetten de auteurs de maatregelen op een rij die nu worden genomen om tot een reductie van het antibioticumgebruik bij dieren te komen.
help
Antibioticagebruik in de veehouderij : het moet minder [Presentatie]
Mevius, D. \ 2010
Powerpointpresentatie over het verminderen van antibioticagebruik in de veehouderij. Inleiding gehouden op de PZ landelijke onderwijsdag op 23 november 2010
help
Kwantificeren van veterinair antibioticagebruik \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Geijlswijk, I.M. van \ Mevius, D.J. \ Puister-Jansen, L.F. \ 2009
help
Registratie en monitoring van antibioticumgebruik in dieren [Boek]
Koene, M.G.J. \ Mevius, D.J. \ Bondt, N. \ Sterrenburg, P. \ 2009
Gebruik antibiotica bij dieren kan zowel bij mens als dier resistentie veroorzaken. Alhoewel er regels zijn voor het gebruik van antibiotica, stijgt het antibioticagebruik toch. Dit onderzoek poogt inzicht te geven in de redenen van het antibioticage ...
help
Trends in gastro-enteritis van 1996 – 2006: verdere toename van ziekenhuisopnames, maar stabiliserende sterfte \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Pelt, W. van \ Notermans, D. \ Mevius, D.J. \ Vennema, H. \ Koopman, M.P.G. \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2008
Voor 2006 wordt de trend in gastro-enteritis (GE) en specifieke verwekkers daarvan beschreven
help
Zoonosen in perspectief : antibioticum resistentie in LH dieren [Presentatie]
Mevius, D. \ [ca. 2008]
Powerpointpresentation van Centraal Veterinair Instituut en Universiteit Utrecht over de stand van zaken bij antibioticum resistentie van verschillende bacterien bij landbouwhuisdieren
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.